بایگانی برچسب: s

مزرعه سورند

١.٩ مزرعه سورند

مزرعه سورند در شمال شرقی دامغان و در دامنه کوههای البرز قرار گرفته است. راه اصلی ورود به این آبـادی از روسـتای طاق می گذرد که در دوازده کیلومتری شرق دامغان قرار دارد. مسیر جـاده تـا روسـتا آسـفالت اسـت و بعـد از آن خـاک می شود. ادامه خواندن مزرعه سورند