بایگانی برچسب: s

رقابت در صنایع جهانی

رقابت در صنایع جهانی

 صنعت جهانی صنعتی است كه در آن موقعیتهای استراتژیكی رقبا در بازارهای عمده در نقاط مختلف جغرافیایی یا در سطح ملی بهطور چشمگیری تحت تاثیر موقعیت جهانی آنها است. ادامه خواندن رقابت در صنایع جهانی

بهره وری سبز

بهره وری سبز کلید توسعه پایدار

امــروزه عامــل اساســی کــه میتوانــد ضمــن افزایــش مطلوبیــت محصولات و خدمــات، ســایر ذینفعــان از جملــه ســهامداران، کارکنــان، دولــت و آحــاد جامعــه را خشــنود نمایــد و ســود مناســبی را نیــز حاصــل نمایــد، توجــه بــه بهــره وری ســبز در ســازمانها میباشــد. ادامه خواندن بهره وری سبز