بایگانی برچسب: s

زیگموند فروید

فروید روانشناسی را به مقام شایسـته خـود رسـانید . وی پیشـرو بزرگـی بـود و بیشـتر موفقیت های او از طبع مبتكر و سبك ادبی او منشأ گرفت. دستگاه فكری او گرچه بـه هـیچ گرایی «نیهیلیسم» نزدیك است، باز از حیث اصالت و جذابیت نظیـر نـدارد و جـز در عـالم ادبیات محض رقیبی برای سبك گیرای او نمی توان یافت. وی به جهانیان آموخت كه از پـس پرده روان شناسی به امور بنگرند؛ و این از ضروریات عصر ما بود. فروید مردم را واداشت كه مسایل حیاتی بشریت را برای خـود طـرح كننـد و از روان شناسـی خشـك آكادمیـك قـرن نوزدهم، پسی كانالیز بندگل و بت شكن را آفرید

ارایه درگاه پرداخت ePayBank.ir برای روانشناسان، روانپزشکان و کلینیک های پزشکی

ارایه درگاه درج آگهی و تبلیغات نیازمندی شهری و استانی در mycityad.ir برای شهروند ایرانی ادامه خواندن زیگموند فروید