بایگانی برچسب: s

بانک ملت استان آذربایجان شرقی

گزارشی از سفر مدیر عامل به استان آذربایجان شرقی

دیـــدار با خـــوبان

اسـتان آذربایجـان شـرقی به دلیـل تمرکز صنایـع بزرگ تولیـدی در شـهر تبریز از قطـب های مهم صنعتـی ایران بـه شـمار مـی رود. در ایـن اسـتان بیـش از 4300 کارگاه تولیـدی فعالیـت مـی کنند کـه این تعـداد شـامل 832 کارگاه صنعتـی اسـت کـه مـی تـوان گفـت 5/99 درصد کل کارگاه هـای صنعتـی ایـران در اسـتان آذربایجان شرقی قـرار دارد. شـاخص هـای اقتصادی در این اسـتان نشـان از قابلیت ها و ظرفیـت های بالای اسـتان آذربایجان شرقی دارد.

 ارایه درگاه پرداخت ePayBank.ir بانک ملت برای همشهریان عزیز آذربایجان شرقی

هم استانی های عزیز میتوانند تبلیغات نیازمندی خویش را در mycityad.ir ثبت کنند.

ادامه خواندن بانک ملت استان آذربایجان شرقی