بایگانی برچسب: s

جهانی شدن و نظام بانکی

جهانی شدن و نظام بانکی /خنثی سازی ركود عمیق تر

به مقوله جهانی شدن و تأثیر آن بـر نظـام  بــــانكی جهــــان از زوایــــای گونــــاگون میتوان نگریست . در وهله ی اول صحبت از آن است كـه بـه همین مناسبت ، نظام پولی بـین المللـی در موقعیت بهتری قرار خواهد گرفت تا به یمن تفوق رژیم های نرخ مبادلـه قابـل انعطـاف ،بتواند به فشارها پاسخ گوید .

ادامه خواندن جهانی شدن و نظام بانکی

بانک ملت استان آذربایجان شرقی

گزارشی از سفر مدیر عامل به استان آذربایجان شرقی

دیـــدار با خـــوبان

اسـتان آذربایجـان شـرقی به دلیـل تمرکز صنایـع بزرگ تولیـدی در شـهر تبریز از قطـب های مهم صنعتـی ایران بـه شـمار مـی رود. در ایـن اسـتان بیـش از 4300 کارگاه تولیـدی فعالیـت مـی کنند کـه این تعـداد شـامل 832 کارگاه صنعتـی اسـت کـه مـی تـوان گفـت 5/99 درصد کل کارگاه هـای صنعتـی ایـران در اسـتان آذربایجان شرقی قـرار دارد. شـاخص هـای اقتصادی در این اسـتان نشـان از قابلیت ها و ظرفیـت های بالای اسـتان آذربایجان شرقی دارد.

 ارایه درگاه پرداخت ePayBank.ir بانک ملت برای همشهریان عزیز آذربایجان شرقی

هم استانی های عزیز میتوانند تبلیغات نیازمندی خویش را در mycityad.ir ثبت کنند.

ادامه خواندن بانک ملت استان آذربایجان شرقی