بایگانی برچسب: s

دریاچه 30 میلیون ساله

سفـر به دریاچـه 30 میلیـون سـاله گهر استان لرستان

 در 25 کیلومتری جنوب غربی شــهر درود خرم آباد و در ارتفــاع 2250 متری از ســطح دریا دریاچه ای وجود دارد که نامش  دریاچه گهر اســت.  دریاچه گهر در واقع شامل دو دریاچــه به نامهای گهر بــزرگ کله گهر( و گهر کوچک )کره گهر اســت که به طــور تقریبی 100 هکتار وســعت دارند. این دریاچه 30 میلیون ســاله حاصل زلزله در بین رشــته کوه های اشترانکوه است کــه به لحاظ پوشــش گیاهی و جانــوری از اهمیت خاصی برخوردار است. ادامه خواندن دریاچه 30 میلیون ساله