بایگانی برچسب: s

THE BANK JOB

یادداشتی بر فیلم

THE BANK JOB

شــاید با شــنیدن نام فیلم این ذهنیت در ذهن تماشــاگر به وجود آیــد که فیلم حال و هوایی مثل فیلم های اوشــن یا از این دســت را داشــته باشــد؛ اما »دزدی از بانک« پیش از آن که یــک فیلم در ژانر ســرقت باشد، یک تریلر سیاسی اســت و در واقع پایه و اساس داستان بر مبنای یک داســتان واقعی است و میتوان پایه های اصلی فیلم را بر محور یک برش مقطعی از تاریخ در نظر گرفت. ادامه خواندن THE BANK JOB