بایگانی برچسب: s

120 ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب

120 ﻗﺎﻧﻮن ﻃﻼﯾﯽ ﺟﺬب ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ !

 ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯽ ﻫﻤﺎن ﻣﯽﺷﻮد. ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﭼﯿﺰي ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﻣﯿﺮﺳﯿﻢ ﻧﻪ ﺑﻪ ﭼﯿﺰي ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﯾﻢ. ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮏ ﺣﺲ ﺧﻮب ﯾﮏ ﻓﮑﺮ ﺧﻮب ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﯿﺎورد .ﭘﺲ ﺣﺲ ﺧﻮد را ﺳﺮﺷﺎر از ﻋﺸﻖ و ﺷﻮق ﮐﻨﯿﻢ. در زﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺎي ﺟﺬب ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ.

با عضویت در درگاه پرداخت بانکی ePayBank.ir میتوانید درگاه پرداخت برای سایت یا وبلاگ خویش داشته باشید. با ثبت آگهی در mycityad.ir خدمات خودتان را آگهی کنید.

ادامه خواندن 120 ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب