بایگانی برچسب: s

مدیریت ریسک های مرتبط با پروژه های تونل

مدیریت ریسک های مرتبط با پروژه های تونل

لغت نامه وبستر کلمه ریسک را اینگونه ترجمه می کند “قرار گرفتن در شرایط خطیر” به همین ترتیب کلمه ریسکی به معنی “کامال مخاطره آمیز”. به طور واضح هر ریسکی تبعاتی به دنبال خواهد داشت. که این تبعات بسته به شرایط می توانند در بازه ی خفیف تا شدید قرار بگیرند. در این میان فهمیدن و درک عمیق ریسک ها در کنار اخذ تصمیم مناسب برای کاهش احتمال وقوع ریسک ها و یا کاهش تبعات منفی آنها وظیفه ای است که بر عهده مهندسان قرار دارد. به دلایل بسیار تونل سازی در ساخت و ساز، شغلی با ریسک بالا محسوب می گردد. به طور کلی، دو دلیل پایه قابل ذکر است : ادامه خواندن مدیریت ریسک های مرتبط با پروژه های تونل