بایگانی برچسب: s

زندگی روزمره

ﺟﻤﻼت ﺗﺎﮐﯿﺪي ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﻪ:

 -ﺑﺎ ﺟﻬﺎن درﺣﺎﻟﺖ ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﯽ ﺑﺴﺮ ﻣﯿﺒﺮم.

 -ﺧﻮدم رو دوﺳﺖ دارم و ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮم.

-ﻣﻦ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدم. دوﺳﺖ ﻣﯿﺪارم و دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮم و آزادم.

-ﻫﻤﯿﺸﻪ اﻣﻦ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﺪه ام.

-ﻣﻦ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻢ ﻫﺴﺘﻢ و آﻧﻬﺎ رو ﻣﯿﭙﺬﯾﺮم.

-دور ﻣﻦ را اﻧﺴﺎﻧﻬﺎي ﺳﺮﺷﺎر از ﻋﺸﻖ و ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ.

-ﻣﻦ دﯾﮕﺮان را دوﺳﺖ دارم و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯿﺪﻫﻢ و ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن دوﺳﺘﯿﻬﺎي ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ادامه خواندن زندگی روزمره