بایگانی برچسب: s

زندگی روزمره

ﺟﻤﻼت ﺗﺎﮐﯿﺪي ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﻪ:

 -ﺑﺎ ﺟﻬﺎن درﺣﺎﻟﺖ ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﯽ ﺑﺴﺮ ﻣﯿﺒﺮم.

 -ﺧﻮدم رو دوﺳﺖ دارم و ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮم.

-ﻣﻦ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدم. دوﺳﺖ ﻣﯿﺪارم و دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮم و آزادم.

-ﻫﻤﯿﺸﻪ اﻣﻦ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﺪه ام.

-ﻣﻦ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻢ ﻫﺴﺘﻢ و آﻧﻬﺎ رو ﻣﯿﭙﺬﯾﺮم.

-دور ﻣﻦ را اﻧﺴﺎﻧﻬﺎي ﺳﺮﺷﺎر از ﻋﺸﻖ و ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ.

-ﻣﻦ دﯾﮕﺮان را دوﺳﺖ دارم و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯿﺪﻫﻢ و ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن دوﺳﺘﯿﻬﺎي ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ادامه خواندن زندگی روزمره

زندگی روستایی

زندگی روستایی در  استان البرز

آیا تعریف روستا را به یاد دارید؟

هر چند امروزه بیشتر ساکنان استان البرز به شیوه روستایی زندگی نمی کنند اما روستاها نقش قابل توجهی در تامین نیازهای غذایی مردم ایفا می کنند.

زندگی روستایی در استان البرز به دلیل نزدیکی و ارتباط زیاد با شهرها، بهبود درامد روستاییان و اسکان مهاجران غیر بومی رنگ و جلوه شهری پیدا کرده است که از آن به عنوان شهرگرایی در زندگی روستایی یاد می شود. ادامه خواندن زندگی روستایی