بایگانی برچسب: s

شبکه اجتماعی LinkedIn

شبکه اجتماعی LinkedIn

بیــش از نیمی از کاربــران لینکدین در آمریکا هســتند اما هر لحظه به تعداد کاربران آن در سراســر جهان اضافه میشــود. لینکدین برای حرفهییهای ۶۵-۲۵ ساله طراحی شده و برخی ویژگیهای آن رایگان اســت و بخش اصلی آن، ایجاد یک ســرویس اشتراکی است. اشخاص میتوانند پروفایل حرفهیی خودشــان را که میتواند به وسیله دیگران در شبکه شــان مرور شود، داشته باشــند. همچنین پروفایل افراد مورد تماس با خودشــان را مــرور کنند. نحوه مشــاهده پروفایل کاربران در لینکدین توســط یک مرورگر، بســتگی به میزان پرداخت او برای یک اکانت (حساب کاربری) دارد. ادامه خواندن شبکه اجتماعی LinkedIn