بایگانی برچسب: s

فلات آذربایجان

تحولات زمین شناسی فلات اذربایجان

فلات آذربایجان در شمال غربی ایران واقع شده است. این ناحیه در محل برخورد دو رشته کوه البرز و زاگرس با امتداد شرقی – غربی و شمال غربی – جنوب شرقی قرار دارد. حرکات کوهزایی و فعالیت آتشفشانی اواخر دوره ترشیاری و اوایل کواترنر سبب پیدایش ناهمواری های آذربایجان شده اند. فلات آذربایجان در طول دوران مختلف زمین شناسی در معرض تغییرات فراوانی بوده است. فلات آذربایجان گاهی در اثر خشکی زایی از زیر آب بالا آمده و گاهی به زیر آب رفته است. ادامه خواندن فلات آذربایجان