بایگانی برچسب‌ها: قانون جذب

‫رابطه مثبت اندیشی و قانون جذب‬

‫رابطه مثبت اندیشی و قانون جذب‬
‫وقتی به چیزی فکر میکنید‪ ،‬در واقع برایش کارت دعوت میفرستید‪ .‬آیا هرگز برایتان پیش آمده که به دوستی که مدتها از او‬ بی خبر بوده اید فکر کنید و یا به هر دلیلی با هم قهر بوده اید و‪ …‬ولی او ناگهان پس از سالها‪ ،‬به شما تلفن بزند؟‬ ‫شما با کلام خود میتوانید روند حوادث را تغییر دهید‪ .‬آیا هیچوقت به این موضوع فکر کرده اید که اراده شما‪ ،‬تولید کننده افکارتان‬ است نه اتفاقات روزمره‪ .‬افکار و تصاویر ذهنی خود را کنترل کنید و اراده خود را بر آنها تحمیل کنید‪ .‬هرگز اجازه ندهید فردی یا‬ ‫موضوعی افکار شما را دستخوش نوسان کند یا تصویر ذهنی نامطلوبی برای شما بسازد‪ .‬بهجای تصاویر درهم و منفی‪ ،‬تصاویری زیبا از‬ ‫ذهنتان بسازید آنگاه خواهید دید که ذهن شما چه پیشگوی قابلی است‪.‬‬
‫آینده را تصاویر ذهنی انسان میسازد!ادامه‌ی خواندن

قانون جذب

ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب در ﯾﮏ ﻧﮕﺎه

ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه ای ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ آﻧﭽﻪ را ﺑﺪان ﻧﯿﺎز داری ، ﻧﺎﮔﻬﺎن از ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎرش را ﻧﺪاری ﺳﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻧﺎﻣﻨﺘﻈﺮ؟

 ﯾﺎ ﯾﮑﺪﻓﻌﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ، ﮐﺴﯽ را در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ در ﻓﮑﺮش ﺑﻮدهای ؟ آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل در ﻣﻮرد اﻓﺮادی ﺷﻨﯿﺪه ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﮑﺮر درﮔﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺑﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻢ ﮔﻠﻪ دارﻧﺪ ﮐﻪ داﺋﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻮع ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻧﺼﯿﺒﺸﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد ؟ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب ﺑﺮای اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از آدﻣﻬﺎ ﻫﻢ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. در زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮد ﺟﺬب ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﻧﺮژی و ﺣﻮاس و ﺗﻮﺟﻬﻢ را ﺑﻪ آن ﻣﻌﻄﻮف ﻣﯽ ﮐﻨﻢ؛ ﭼﻪ آن را ﺑﺨﻮاﻫﻢ ﭼﻪ ﻧﺨﻮاﻫﻢ. ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﻣﻮاج ﺧﻮب ﯾﺎ ﺑﺪ دارد . در واﻗﻊ ﻣﺎ داﺋﻢ در ﺣﺎل ارﺗﻌﺎش ﻫﺴﺘﯿﻢ . اﮔﺮ ﺗﻮ ذوق زده ، ﺧﺮﺳﻨﺪ ، ﻗﺪر دان ، ﺷﺎﮐﺮ ﯾﺎ ﻣﻔﺘﺨﺮ ﺑﺎﺷﯽ؛ اﻣﻮاج ﻣﺜﺒﺖ ﺑﯿﺮون ﻣﯽ دﻫﯽ و اﮔﺮ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ، ﻏﻤﮕﯿﻦ ، ﻧﺎاﻣﯿﺪ و ﺳﺮﺧﻮرده ﺑﺎﺷﯽ و اﺣﺴﺎس ﺑﯿﻬﻮدﮔﯽ ، ﺑﺪ ﺑﯿﺎری ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﮔﯽ ﮐﻨﯽ؛ اﻣﻮاج ﻣﻨﻔﯽ از ﺧﻮدت ﺑﯿﺮون ﻣﯽ دﻫﯽ. ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﺧﻮد در ﺗﻤﺎس و از آن آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯽ ﭼﻮن آﻧﭽﻪ را از ﺧﻮدت ﺳﺎﻃﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ؛ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب ، ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﺎن را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ.

با درج آگهی ، تبلیغ، تبلیغات در mycityad.ir افزایش فروش را جذب خواهید کرد.

ادامه‌ی خواندن

120 ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب

120 ﻗﺎﻧﻮن ﻃﻼﯾﯽ ﺟﺬب ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ !

 ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯽ ﻫﻤﺎن ﻣﯽﺷﻮد. ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﻣﯿﺮﺳﯿﻢ ﻧﻪ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﯾﻢ. ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮏ ﺣﺲ ﺧﻮب ﯾﮏ ﻓﮑﺮ ﺧﻮب ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﯿﺎورد .ﭘﺲ ﺣﺲ ﺧﻮد را ﺳﺮﺷﺎر از ﻋﺸﻖ و ﺷﻮق ﮐﻨﯿﻢ. در زﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺎی ﺟﺬب ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ.

با عضویت در درگاه پرداخت بانکی ePayBank.ir میتوانید درگاه پرداخت برای سایت یا وبلاگ خویش داشته باشید. با ثبت آگهی در mycityad.ir خدمات خودتان را آگهی کنید.

ادامه‌ی خواندن

زندگی روزمره

ﺟﻤﻼت ﺗﺎﮐﯿﺪی ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﻪ:

 -ﺑﺎ ﺟﻬﺎن درﺣﺎﻟﺖ ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﯽ ﺑﺴﺮ ﻣﯿﺒﺮم.

 -ﺧﻮدم رو دوﺳﺖ دارم و ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮم.

-ﻣﻦ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدم. دوﺳﺖ ﻣﯿﺪارم و دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮم و آزادم.

-ﻫﻤﯿﺸﻪ اﻣﻦ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﺪه ام.

-ﻣﻦ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻢ ﻫﺴﺘﻢ و آﻧﻬﺎ رو ﻣﯿﭙﺬﯾﺮم.

-دور ﻣﻦ را اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی ﺳﺮﺷﺎر از ﻋﺸﻖ و ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ.

-ﻣﻦ دﯾﮕﺮان را دوﺳﺖ دارم و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯿﺪﻫﻢ و ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن دوﺳﺘﯿﻬﺎی ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ادامه‌ی خواندن