بایگانی برچسب: s

‫رابطه مثبت اندیشی و قانون جذب‬

‫رابطه مثبت اندیشی و قانون جذب‬
‫وقتی به چیزي فکر میکنید‪ ،‬در واقع برایش کارت دعوت میفرستید‪ .‬آیا هرگز برایتان پیش آمده که به دوستی که مدتها از او‬ بی خبر بوده اید فکر کنید و یا به هر دلیلی با هم قهر بوده اید و‪ …‬ولی او ناگهان پس از سالها‪ ،‬به شما تلفن بزند؟‬ ‫شما با کلام خود میتوانید روند حوادث را تغییر دهید‪ .‬آیا هیچوقت به این موضوع فکر کرده اید که اراده شما‪ ،‬تولید کننده افکارتان‬ است نه اتفاقات روزمره‪ .‬افکار و تصاویر ذهنی خود را کنترل کنید و اراده خود را بر آنها تحمیل کنید‪ .‬هرگز اجازه ندهید فردي یا‬ ‫موضوعی افکار شما را دستخوش نوسان کند یا تصویر ذهنی نامطلوبی براي شما بسازد‪ .‬بهجاي تصاویر درهم و منفی‪ ،‬تصاویري زیبا از‬ ‫ذهنتان بسازید آنگاه خواهید دید که ذهن شما چه پیشگوي قابلی است‪.‬‬
‫آینده را تصاویر ذهنی انسان میسازد!ادامه خواندن ‫رابطه مثبت اندیشی و قانون جذب‬

قانون جذب

ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب در ﯾﮏ ﻧﮕﺎه

ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه اي ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ آﻧﭽﻪ را ﺑﺪان ﻧﯿﺎز داري ، ﻧﺎﮔﻬﺎن از ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎرش را ﻧﺪاري ﺳﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻧﺎﻣﻨﺘﻈﺮ؟

 ﯾﺎ ﯾﮑﺪﻓﻌﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ، ﮐﺴﯽ را در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ در ﻓﮑﺮش ﺑﻮدهاي ؟ آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل در ﻣﻮرد اﻓﺮادي ﺷﻨﯿﺪه اي ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﮑﺮر درﮔﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺑﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻢ ﮔﻠﻪ دارﻧﺪ ﮐﻪ داﺋﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻮع ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻧﺼﯿﺒﺸﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد ؟ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب ﺑﺮاي اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از آدﻣﻬﺎ ﻫﻢ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. در زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﺳﻮي ﺧﻮد ﺟﺬب ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﻧﺮژي و ﺣﻮاس و ﺗﻮﺟﻬﻢ را ﺑﻪ آن ﻣﻌﻄﻮف ﻣﯽ ﮐﻨﻢ؛ ﭼﻪ آن را ﺑﺨﻮاﻫﻢ ﭼﻪ ﻧﺨﻮاﻫﻢ. ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﻣﻮاج ﺧﻮب ﯾﺎ ﺑﺪ دارد . در واﻗﻊ ﻣﺎ داﺋﻢ در ﺣﺎل ارﺗﻌﺎش ﻫﺴﺘﯿﻢ . اﮔﺮ ﺗﻮ ذوق زده ، ﺧﺮﺳﻨﺪ ، ﻗﺪر دان ، ﺷﺎﮐﺮ ﯾﺎ ﻣﻔﺘﺨﺮ ﺑﺎﺷﯽ؛ اﻣﻮاج ﻣﺜﺒﺖ ﺑﯿﺮون ﻣﯽ دﻫﯽ و اﮔﺮ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ، ﻏﻤﮕﯿﻦ ، ﻧﺎاﻣﯿﺪ و ﺳﺮﺧﻮرده ﺑﺎﺷﯽ و اﺣﺴﺎس ﺑﯿﻬﻮدﮔﯽ ، ﺑﺪ ﺑﯿﺎري ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﮔﯽ ﮐﻨﯽ؛ اﻣﻮاج ﻣﻨﻔﯽ از ﺧﻮدت ﺑﯿﺮون ﻣﯽ دﻫﯽ. ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﺧﻮد در ﺗﻤﺎس و از آن آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯽ ﭼﻮن آﻧﭽﻪ را از ﺧﻮدت ﺳﺎﻃﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ؛ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب ، ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﺎن را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ.

با درج آگهی ، تبلیغ، تبلیغات در mycityad.ir افزایش فروش را جذب خواهید کرد.

ادامه خواندن قانون جذب

120 ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب

120 ﻗﺎﻧﻮن ﻃﻼﯾﯽ ﺟﺬب ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ !

 ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯽ ﻫﻤﺎن ﻣﯽﺷﻮد. ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﭼﯿﺰي ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﻣﯿﺮﺳﯿﻢ ﻧﻪ ﺑﻪ ﭼﯿﺰي ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﯾﻢ. ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮏ ﺣﺲ ﺧﻮب ﯾﮏ ﻓﮑﺮ ﺧﻮب ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﯿﺎورد .ﭘﺲ ﺣﺲ ﺧﻮد را ﺳﺮﺷﺎر از ﻋﺸﻖ و ﺷﻮق ﮐﻨﯿﻢ. در زﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺎي ﺟﺬب ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ.

با عضویت در درگاه پرداخت بانکی ePayBank.ir میتوانید درگاه پرداخت برای سایت یا وبلاگ خویش داشته باشید. با ثبت آگهی در mycityad.ir خدمات خودتان را آگهی کنید.

ادامه خواندن 120 ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب

زندگی روزمره

ﺟﻤﻼت ﺗﺎﮐﯿﺪي ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﻪ:

 -ﺑﺎ ﺟﻬﺎن درﺣﺎﻟﺖ ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﯽ ﺑﺴﺮ ﻣﯿﺒﺮم.

 -ﺧﻮدم رو دوﺳﺖ دارم و ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮم.

-ﻣﻦ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدم. دوﺳﺖ ﻣﯿﺪارم و دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮم و آزادم.

-ﻫﻤﯿﺸﻪ اﻣﻦ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﺪه ام.

-ﻣﻦ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻢ ﻫﺴﺘﻢ و آﻧﻬﺎ رو ﻣﯿﭙﺬﯾﺮم.

-دور ﻣﻦ را اﻧﺴﺎﻧﻬﺎي ﺳﺮﺷﺎر از ﻋﺸﻖ و ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ.

-ﻣﻦ دﯾﮕﺮان را دوﺳﺖ دارم و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯿﺪﻫﻢ و ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن دوﺳﺘﯿﻬﺎي ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ادامه خواندن زندگی روزمره