بایگانی برچسب: s

فیزیولوژی مغز

فیزیولوژی مغز یا Brain Physiology

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺮﮐﺰی (Central Nervous System) ﺑﮫ ﻋﻨﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه، ﭘﺮدازش ﮔﺮ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺤﺮﯾﮑﺎت، ﮐﻨﺶ ھﺎ و واﮐﻨﺶ ھﺎی ارادی و ﻏﯿﺮ ارادی اﻧﺴﺎن، در ارﺗﺒﺎﻃﯽ ھﻤﺎھﻨﮓ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎ و ﺑﺎ ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮی آن ھﺎ، ارﺗﺒﺎط و ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ دﻧﯿﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮن و درون ﺧﻮد را ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﺳﺎزد. اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺎﻣﻊ، ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻐﺰ و ﻧﺨﺎع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن(Human Brain) ، اﯾﻦ اﺳﺮار آﻣﯿﺰ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﻠﻘﺖ، از دو ﻧﯿﻢ ﮐﺮه ی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﮫ ھﻢ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ دﻧﺒﺎﻟﮫ ای ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ھﺎﯾﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه، ﺑﮫ ﻧﺨﺎع و ﺳﺘﻮن ﻣﮭﺮه ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ، ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﮫ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺳﺎﺧﺘﺎر ھﺎی ھﺮ ﭼﮫ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺗﺮ ﻣﻐﺰ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺎت ارادی ﺗﺮ و واﮐﻨﺶ ھﺎی ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ، در ارﺗﺒﺎط ھﺴﺘﻨﺪ و ھﺮ ﭼﮫ ﺑﮫ ژرﻓﺎی ﻣﻐﺰ و اﺟﺰای دروﻧﯽ ﺗﺮ آن ﺳﻔﺮ ﮐﻨﯿﻢ، اﻋﻤﺎل ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺧﻮدﮐﺎر و ﻧﺎﺧﻮد آﮔﺎھﺎﻧﮫ ای را ﻣﺸﺎھﺪه ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﺮای ھﺰاران ﺳﺎل، اداره ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺗﺮﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﺑﺪن اﻧﺴﺎن را ﺑﺮ ﻋﮭﺪه دارﻧﺪ. در ﺳﯿﺴﺘﻢ دﻗﯿﻖ، ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮫی ﺑﺪن اﻧﺴﺎن، ﻧﻘﺶ ھﺪاﯾﺖ ﺑﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺮﮐﺰی و ﻣﻐﺰ ﺗﻌﻠﻖ دارد، از اﯾﻦ رو ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻞ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ھﺎ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮﯾﻦ و ھﻨﻮز ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺗﺮﯾﻦ آﻧﮭﺎﺳﺖ.

ارایه درگاه پرداخت بانکی ePayBank.ir  برای دانشجویان پزشکی ، برای درج آگهی خرید و فروش تجهیزات پزشکی و درمانی  میتوانید از mycityad.ir استفاده کنید.

ادامه خواندن فیزیولوژی مغز