بایگانی برچسب: s

کیست آراکنوئید

کیست در بدن انسان CYST IN HUMAN BODY

 Arachnoid cyst کیست آراکنوئید

کیست آراکنوئید یک کیسه ی ُپر شده از مایع است که بر روی غشای آراکنوئید که مغز و طناب نخاعیرا میپوشاند، شکل میگیرد.

پزشکان و دانشجویان گرامی میتوانند در mycityad.ir برای خدمات خویش تبلیغات کنند. ادامه خواندن کیست آراکنوئید

فیزیولوژی مغز

فیزیولوژی مغز یا Brain Physiology

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺮﮐﺰی (Central Nervous System) ﺑﮫ ﻋﻨﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه، ﭘﺮدازش ﮔﺮ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺤﺮﯾﮑﺎت، ﮐﻨﺶ ھﺎ و واﮐﻨﺶ ھﺎی ارادی و ﻏﯿﺮ ارادی اﻧﺴﺎن، در ارﺗﺒﺎﻃﯽ ھﻤﺎھﻨﮓ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎ و ﺑﺎ ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮی آن ھﺎ، ارﺗﺒﺎط و ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ دﻧﯿﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮن و درون ﺧﻮد را ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﺳﺎزد. اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺎﻣﻊ، ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻐﺰ و ﻧﺨﺎع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن(Human Brain) ، اﯾﻦ اﺳﺮار آﻣﯿﺰ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﻠﻘﺖ، از دو ﻧﯿﻢ ﮐﺮه ی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﮫ ھﻢ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ دﻧﺒﺎﻟﮫ ای ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ھﺎﯾﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه، ﺑﮫ ﻧﺨﺎع و ﺳﺘﻮن ﻣﮭﺮه ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ، ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﮫ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺳﺎﺧﺘﺎر ھﺎی ھﺮ ﭼﮫ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺗﺮ ﻣﻐﺰ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺎت ارادی ﺗﺮ و واﮐﻨﺶ ھﺎی ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ، در ارﺗﺒﺎط ھﺴﺘﻨﺪ و ھﺮ ﭼﮫ ﺑﮫ ژرﻓﺎی ﻣﻐﺰ و اﺟﺰای دروﻧﯽ ﺗﺮ آن ﺳﻔﺮ ﮐﻨﯿﻢ، اﻋﻤﺎل ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺧﻮدﮐﺎر و ﻧﺎﺧﻮد آﮔﺎھﺎﻧﮫ ای را ﻣﺸﺎھﺪه ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﺮای ھﺰاران ﺳﺎل، اداره ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺗﺮﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﺑﺪن اﻧﺴﺎن را ﺑﺮ ﻋﮭﺪه دارﻧﺪ. در ﺳﯿﺴﺘﻢ دﻗﯿﻖ، ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮫی ﺑﺪن اﻧﺴﺎن، ﻧﻘﺶ ھﺪاﯾﺖ ﺑﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺮﮐﺰی و ﻣﻐﺰ ﺗﻌﻠﻖ دارد، از اﯾﻦ رو ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻞ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ھﺎ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮﯾﻦ و ھﻨﻮز ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺗﺮﯾﻦ آﻧﮭﺎﺳﺖ.

ارایه درگاه پرداخت بانکی ePayBank.ir  برای دانشجویان پزشکی ، برای درج آگهی خرید و فروش تجهیزات پزشکی و درمانی  میتوانید از mycityad.ir استفاده کنید.

ادامه خواندن فیزیولوژی مغز