بایگانی برچسب: s

هشت روش طلایی برای افزایش کارایی روزانه

هشت روش طلایی برای افزایش کارایی روزانه

8 روش عالی برای دوبرابر کردن بهره وری

نظم و مدیریت زمان از صفات تمام افراد موفق است چه در ایران یا خارج از ایران اینگونه بوده است . خوشبختانه، مهارتهای مدیریت زمان را میتوان با تمرین و تکرارآموخت. با به کارگیری ایده های زیر میتوانید یکی از بهره ورترین افراد در حوزه ی کاری خود باشید. ادامه خواندن هشت روش طلایی برای افزایش کارایی روزانه

مدیریت زمان

21 ﭘﯿﺎم ﺟﺎدوﺋﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن

1. ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻫﺎي اﻣﺮوز ، ﻗﻄﺮه ﻫﺎي ﺑﺎران اﻟﻬﯽ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ام ﻣﯽ ﺑﺎرﻧﺪ.

2. ﻣﻦ در ﭘﯽ ﺷﮑﺎر ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻢ و از ﺟﺰﺋﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯾﻢ، ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻢ.

3.ﺑﻪ زﻣﺎن اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﺑﮕﺬرد ﺗﺎ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي و ﺗﻼش ، ﺑﻪ ﻫﺪف ﻫﺎﯾﻢ ﺑﺮﺳﻢ. ادامه خواندن مدیریت زمان