بایگانی برچسب: s

Fracture penis

(GENITAL HERPES) / شكستگی آلت تناسلی مردان (Fracture penis)

شاید شكستگی مناسب ترین واژه برای این حادثه نباشد : در آلت تناسلی استخوانی وجود ندارد كه بشكند یا نشكند. واقعیت این ا ست كه غشاء سختی (Albuginée ) دور آلت تناسلی و ستون های غاری را می پوشاند. این غشاء می تواند در اثر فشار و حركت های كمی « آكروباتیك » پاره شود . ادامه خواندن Fracture penis