بایگانی برچسب: s

استادیوم 20000 نفری مراغه

اجرای عملیات استادیوم 20 هزار نفری مراغه

نصب سرامیک لعابدار با سطح بیش از 9 تا 11 دسیمتر مربع

نصب سرامیک لعابدار با سطح بیش از 11 تا 16 دسیمتر مربع

نصب سرامیک لعابدار بیش از 16 تا 22 دسیمتر مربع

نصب سرامیک ضد اسید بدون لعاب

نصب سرامیک ضد اسید لعابدار

نصب سرامیک گرانیتی مات ادامه خواندن استادیوم 20000 نفری مراغه