بایگانی برچسب: s

سازمان تجارت جهانی

 گات و سازمان تجارت جهانی

 امـروز جهــانی شــدن در ایــران بواســطه برداشتهای تئوریك بیشتر از منظر اقتصـادی مــورد توجــه قــرار مــیگیــرد. از همــین رو اطلاعاتی در این خصوص در زیر میآید:

بـا پایــان جنـگ دوم جهــانی ، كشــورهای صنعتی كه تحت تأثیر تبعات جنگ، تـا حـدگستردهای دچار ركود اقتصادی شده بودنـد،تصمیم گرفتند تا موانع را از سر راه تجـارت بین المللی بردارند. به همین منظور صـندوق بین المللی پول و بانك جهانی تاسیس شدند. ادامه خواندن سازمان تجارت جهانی

سد علویان مراغه

سد علویان مراغه

احداث سد علویان بر روی رودخانه صافی دریاچه بزرگی را در شمال مراغه ایجاد نموده و زیبایی های این منطقه را دو چندان نموده است. هم اینک سد علویان و دهکده توریستی سواحل دریاچه آن به عنوان یکی از مناطق نمونه گردشگری استان آذربایجان شرقی مطرح و زیرساختها و تاسیسات گردشگری در این منطقه در حال اجراء می باشد. ادامه خواندن سد علویان مراغه