درج آگهی استان البرز

استان البرز یا همان کرج سابق در زبان باستانی به شکل هَربُرز بوده است. در این کلمه << هر >> به معنای کوه و << برز>> به معنای بلندی آمده است. استان البرز کوچک ترین استان ایران که نام آن برگرفته از مرتفع ترین رشته کوه های کشور است، با مساحت 5125 کیلومتر مربع، کمتر از نیم درصد (حدود 0.31 درصد ) از وسعت کشور را به خود اختصاص داده است.
استان البرز از نظر موقعیت جغرافیایی (نسبی ) جایگاه ویژه ای را در کشور دارد چرا که :
1. نزدیکترین استان به مرکز سیاسی و اقتصادی کشور یعنی استان تهران است.
2. دارای موقعیت ممتاز ارتباطی ( قرار گرفتن در مسیر اصلی حمل و نقل کشور ) است.
3. انواع فعالیتهای اقتصادی در استان الرز متمرکز است.
4. استان البرز در دامنه جنوبی البرز قرار دارد و از منابع آب و دشت های حاصلخیز برخوردار است.
استان البرز را از نظر ناهمواری به سه ناحیه میتوان تقسیم کرد:
1. کوهستانی
2. کوهپایه ای
3. دشت ها
کوهستان استان البرز
رشته کوه البرز از دره سفید رود تا دره خوش ییلاق در استان سمنان امتداد دارد که بخش غربی آن شامل کوه های طالقان تا ارتفاعات شرق رود کرج در شمال استان البرز می باشد.
رشته کوه البرز در نتیجه حرکات کوهزایی اواخر دوره ترشیاری بر رسوبات دوران اول تا سوم زمین شناسی به وجود آمده، سپس در طول دوره کواترنر تحت تاثیر عوامل فرسایشی به صورت کنونی درآمده است. ارتفاعات شمالی استان در دیواره جنوب البرز غربی واقع شده است. از مهمترین قلل رشته کوه البرز در استان البرز، کهار، کلوان ، هفت خوان ، شاه البرز ، سات و ماسه چال می باشد.
قله هفت خوان استان البرز دارای ارتفاع 4659 متر می باشد
قله شاه البرز استان البرز دارای ارتفاع 42 متر می باشد
قله ماسه چال استان البرز دارای ارتفاع 4198 متر می باشد
قله کلوان استان البرز دارای ارتفاع 49 متر می باشد
قله کهار استان البرز دارای ارتفاع 465 متر می باشد
قله کهار استان البرز دارای ارتفاع 4 متر می باشد
البته به نظر خودم این ارتفاعات به متر احتمالا درست نباشد.
در نواحی کوهستانی شیب زیاد و ضخامت کم خاک محدودیت هایی برای فعالیت کشاورزی در استان البرز ایجاد کرده که موجب کاهش تراکم جمعیت در ناحیه استان البرز شده است.
کوهپایه استان البرز
استان البرز به دلیل قرارگرفتن بر روی مخروط افکنه های جنوب البرز و دسترسی آسان به منابع آب های سطحی و زیر زمینی محل مناسبی برای ایجاد سکونتگاه های شهری و روستایی می باشد
دشت استان البرز
دشته های استان البرز با شیب ملایم در بخش جنوبی قرار دارند که با داشتن خاک حاصلخیز و دسترسی به سفره های آب زیرزمینی، زمینه مساعدی را برای تجمع و فعالیتهای انسانی فراهم کرده است.
در برخی از نواحی از دشتهای جنوبی استان البرز به دلیل بالابودن سطح آب های زیر زمینی، زه کشی آب به خوبی صورت نمی گیرد و سطح این مناطق به صورت شوره زار و کویر درآمده است.
نقش ناهمواری های استان البرز در زندگی مردم استان البرز : وجود رشته کوه های البرز در شمال استان البرز به طور مستقیم و غیر مستقیم بر زندگی مردم منطقه استان البرز تاثیر می گذارد، که عمده ترین آنها عبارتند از :
1. تامین منابع آب
2. تعدیل درجه حرارت
3. تامین خاک
4. محیط مناسب برای پرورش دام
5. ایجاد زمینه های مناسب برای گردشگری

اگر ساکن استان البرز هستید و میخواهید تبلیغات و آگهی خدمات خود را به معرض نمایش قرار دهید میتوانید با درج آگهی خود در  سایت آگهی و تبلیغات آگهی شهر من mycityad.ir محصول و خدمات خود را تبلیغ نمایید.

Former Karaj , Alborz province, or the ancient language of the Hrbrz . This word means mountain and >> culture >> << whatever >> means is looming . Its name comes from the smallest Alborz Province, Iran is the country ‘s highest mountain range , with an area of ​​5125 square kilometers , less than half a percent (about 0.31 percent ) is allocated to the breadth of the country .
Alborz Province in terms of geographical location ( relative ) has a special place in the country because:
One . Nearest province ‘s political and economic center of Tehran Province .
2. Has a privileged location link ( located in the country’s main transport route ) is.
Three . Types of economic activity is concentrated in the provinces Alrz .
4 . The southern slopes of the Alborz Alborz Province and is a source of water and fertile plains .
Alborz Province in terms of roughness can be divided into three areas :
One . Highland
Two . Foothills
Three . Plains
Alborz Mountains
Alborz mountains to the valley of the White River Valley Khoshyeilagh along the western part of the province consists of high mountains Taleghan North Karaj, Alborz Province is the East River .
Alborz result of orogenic movements during the late Tertiary sediments on the first three geological exist , then the current erosion during the Quaternary affected accordingly. Northern Province is located in the Western Alborz mountains south wall . The main peaks of the Alborz mountains in Alborz province , Khar , Klvan , Seven , King Alborz , South and gravel pit is.
Seven Alborz mountain has a height of 4659 meters
Shah Alborz Alborz mountain has a height of 42 meters
Gravel Pit Alborz mountain height is 4198 m.
Alborz mountain has a height of 49 meters is Klvan
Khar Alborz mountain height is 465 m.
Khar Alborz mountain has a height of 4 meters
It seems to me the height of the meter may not be true .
The steep mountainous terrain and soil thickness limits for agricultural activities in Alborz Province has established that reduces the population density is in the Alborz .
Foothills of the Alborz Province
Due to being on alluvial fans in southern Alborz Alborz and easy access to surface water and groundwater resources in place for the creation of urban and rural settlements is
Plain Alborz Province
Dshth Alborz Province with gentle slope located in the southern part of the fertile soil and access to underground aquifers , has provided fertile ground for accumulation and human activities .
In some areas of the southern plains of Alborz province due to high groundwater level , drainage is not as good as the level of salt marsh and desert areas has turned out.
Alborz Alborz Province roughness plays in people’s lives : the Alborz mountains in north of Alborz Alborz region directly and indirectly affect the lives of people , the most important of these are :
One . Supply water
2. Adjust temperature
3 . Provide soil
4 . Environment for livestock
5 . Creating areas suitable for tourism

If you ‘re living in Alborz Province and want ads and its services can be put on display their advertisements on the website advertising to promote their products and services a leading mycityad.ir .