تاریخچه استان البرز

تقسیمات سیاسی استان البرز

نگاهی به تاریخچه تقسیمات کشوری استان البرز

استان البرز جزء ری ( راگا ) و مدتی جزء قزوین ، اصفهان، طالقان، گیلان، طبرستان و عراق عجم بوده است. پس از تقسیمات سیاسی در سال 1316 این منطقه، تابع بخش ساوجبلاغ از حوزه 16 تهران گردید. سرانجام در سال 1333 کرج به شهرستان تبدیل شد که محدوده آن وسیع تر از استان البرز فعلی بود. در دهه 1350 برای مدت کوتاهی جزء استان مرکزی شد اما دوباره به استان تهران ملحق گردید.

در سال 1368 شهرستان ساوجبلاغ از کرج و در سال 1381 شهرستان نظرآباد از ساوجبلاغ جدا شند.

تشکیل استان البرز در مجلس هشتم تصویب گردید، و در دوم تیر ماه 1389 به عنوان سی و یکمین استان در نقشه زیبای کشور ایران نمایان شد. همزمان با تشکیل استان البرز، شهرستان طالقان از ساوجبلاغ جدا شد و در سال 1391 بخش اشتهارد از شهرستان کرج جدا و به شهرستانی مستقل تبدیل گردید.

استان البرز در تاریخ 2/4/1389 از استان تهران جدا شد و به عنوان سی و یکمین استان در نقشه تقسیمات کشوری نمایان شد. براساس آخرین وضعیت تقسیمات کشوری استان البرز از 5 شهرستان ، 11 بخش و 25 دهستان تشکیل یافته است.

آگهی و تبلیغات استان البرز

شهرستان کرج :

سال تاسیس شهرستان کرج : 1333

بخش های شهرستان کرج : مرکزی – آسارا

دهستان شهرستان کرج : نساء – آسارا – آدران – کمال آباد – گرمدره – محمد آباد

شهر شهرستان کرج : کمال شهر – آسارا – محمد شهر – مشکین دشت – ماهدشت – کرج – گرمدره

شهرستان ساوجبلاغ:

سال تاسیس شهرستان ساوجبلاغ: 1368

بخش های شهرستان ساوجبلاغ: مرکزی – چندار- چهار باغ

دهستان شهرستان ساوجبلاغ: هیو – سعید آباد – رامجین – چهار دانگه – چندار – برغان

شهر شهرستان ساوجبلاغ: هشتگرد – شهر جدید هشتگرد – کوهسار – گلسار – چهار باغ

شهرستان نظرآباد :

سال تاسیس شهرستان نظرآباد: 1381

بخش های شهرستان نظرآباد: مرکزی – تنکمان

دهستان شهرستان نظرآباد: احمد آباد – نجم آباد – جمال الدین – تنکمان شمالی و جنوبی

شهر شهرستان نظرآباد: نظرآباد – تنکمان

شهرستان طالقان :

سال تاسیس شهرستان طالقان: 1389

بخش های شهرستان طالقان: مرکزی – بالاطالقان ( جوستان )

دهستان شهرستان طالقان: میان طالقان – پایین طالقان – بالا طالقان – کناررود

شهر شهرستان طالقان: طالقان

شهرستان اشتهارد :

سال تاسیس شهرستان اشتهارد: 1391

بخش های شهرستان اشتهارد: مرکزی – پلنگ آباد

دهستان شهرستان اشتهارد: صحت آباد – ایپک – پلنگ آباد – جارو

شهر شهرستان اشتهارد: اشتهارد

Political divisions Alborz Province

Look at the history of the Alborz Subdivisions

Alborz Province ray component ( Raga ) and a component of Qazvin , Isfahan, Taleghan , Gilan, Tabarestan of Iraq Ajam . Political divisions of the region in 1316 , the scope of section 16 Savojbolagh Tehran. Finally, in 1333 the city became Karaj Alborz range wider than the current . In late 1350 it was briefly a part of the central provinces of Tehran , but joined again .

Savojbolagh city in 1368 and in 1381 the city of Karaj, are the Nazarabad the Savojbolagh apart .

Formation of Alborz Province was passed in Parliament , and the second in July 1389 as the thirty-first state in the country ‘s map appeared. Concurrent with the formation of the Alborz province , city Taleghan of Savojbolagh was isolated in 1391 from the city of Karaj Eshtehard separated and became an independent city .

Tehran Province Alborz Province on 02/04/1389 was isolated as the thirty-first state of the map divisions appeared. Based on the latest situation in Alborz Province of five city divisions , 11 wards and 25 villages has been established.

Advertise Alborz Province

Karaj city :

Karaj city Founded : 1333

The city of Karaj Central – Sara

Karaj city districts : Nisa – Sara – Aderan – Kamal Abad – Grmdrh – Mohammad Abad

City of Karaj : Kamal City – Sara – Mohammad City – Meshkinfam Plain – Mahdasht – Karaj – Grmdrh

Savojbolagh city :

Savojbolagh city Founded : 1368

Savojbolagh city departments : Central – Chndar – Chahar Bagh

City district Savojbolagh : Hugh – Saeed Abad – Ramjyn – Four Dang·h – Chndar – Baraghan

City of Savojbolagh : Hashtgerd – New Town – Hashtgerd mountainside – Golsar – Chahar Bagh

Nazarabad city :

Nazarabad city Founded : 1381

Nazarabad city departments : Central – Tnkman

Nazarabad city District : Ahmedabad – Najmabadi – Jamaluddin – North and South Tnkman

City of Nazarabad : Nazarabad – Tnkman

Taleghan city :

Taleghan city Founded : 1389

Taleghan city departments : Central – Balatalqan ( Joost )

Taleghan city districts : the Taleghan – Low Taleghan – Top Taleghan – Knarrvd

City of Taleghan : Taleghan

Eshtehard city :

Eshtehard city Founded : 1391

Eshtehard city departments : Central – Jaguars Abad

Eshtehard city districts : true Abad – AIPAC – Leopard Abad – Sweep

City of Eshtehard : Eshtehard