تحقیقات بازاریابی

تحقیقات بازاریابی و سیستم هاي اطلاعاتی بازاریابی
تحقیقات بازاریابی در گذشته عبارت بود از روش جمع آوري و تجزیه و تحلیل اطلاعات براي کمک به مدیران در اخذ تصمیمات مطلوب بازاریابی.
اما در دهه 1990، تحقیقات بازاریابی یکی از اجزاي مکمل مراحل تصمیم گیري تلقی شد. انجمن بازاریابی امریکا جدید ترین تعریف از تحقیقات بازاریابی را به این شرح عرضه کرده است: تحقیقات بازاریابی عبارت است از فعالیت هایی که ارتباطات لازم را بین مصرف کنندگان، خریداران، عامه مردم و مدیران بازاریابی، از طریق تبدل اطلاعات برقرار می کند.
در تحقیقات بازاریابی، این نکات مورد توجه قرار می گیرد:
الف) باید روش هاي جمع آوري طرح ریزي شود.
ب) مراحل چگونگی کسب اطلاعات تنظیم و تکمیل گردد.
ج) نتایج تجزیه و تحلیل شود.
د) نکات به دست آمده و چگونگی به کار گیري آنها در اختیار افراد ذي نفع قرار گیرد.

برای اینکه فروش کسب و کار اینترنتی خود را افزایش دهید در MyCityAd.ir آگهی درج کنید.

با درج آگهی در MyCityAd.ir خواهید دید که تماس های تلفنی برای محصولات شما افزایش می یابد.
سیستم هاي اطلاعاتی بازاریابی سیستم اطلاعاتی بازاریابی عبارت است از مراحلی سازمان یافته که طی آن اطلاعات جمع آوري، طبقه بندي، تجزیه و تحلیل می شود ودر داخل و خارج از شرکت، به طور منظم مورد استفاده قرار می گیرد. مدیران بازاریابی می تواند از طریق کامپیوتر هاي شخصی به سیستم پشتیبانی از تصمیمات بازاریابی دست یابند و بدین ترتیب فرایند بازاریابی را دوباره مطالعه کنند، فرضیه ها و راه حل هایی ارائه دهند و مشخص کنند که آیا اطلاعات جدیدي براي پشتیبانی از تصمیمات مطلوب بازاریابی مورد نیاز هست یا نه. استفاده از سیستم هاي پشتیبانی از تصمیمات بازاریابی مزایاي متعددي دارد:
1) از این طریق امکان ادغام انواع اطلاعات وجود دارد
2) در زمان کوتاهی می توان اطلاعات متعددي را که طرق مختلف به دست آمده ارزیابی کرد
3) چون از کامپیوتر استفاده می شود، جواب ها در زمان کوتاهی قابل دسترسی است نکته منفی در استفاده از این سیستم آن است که تجزیه و تحلیل این اطلاعات مشکلتر و گرانتر است.
کاربرد هاي تحقیقات بازاریابی مدیران بازاریابی به هنگام مشخص کردن مقدار فروش، درصد سوددهی محصول، برنامه هاي مربوط به نتایج فروش و عرضه محصول جدید و اهداف خود از هر یک از این اقدامات، از تحقیقات بازاریابی استفاده می کنند. مدیر بازاریابی هنگام اجراي فعالیت هاي مختلف در عرضه محصولات و خدمات، از تحقیقات استفاده می کند تا بتواند تاثیر برنامه هاي اصد افرادي که برنامه هاي تبلیغاتی را دیده اند، تعداد افرادي که از محصولات شرکت استفاده کرده اند و اشخاصی که بیش از یک بار محصول را مصرف کرده اند، ارزیابی کند. یکی دیگر از موارد کاربرد تحقیقات بازاریابی این است که همیشه بتوانند فعالیت هاي رقبا را زیر نظر داشته باشند. پی بردن به نظر مصرف کنندگان درباره محصول یکی دیگر از بخش هاي مهم تحقیقات بازاریابی در کشور هاي پیشرفته است.
فرایند تحقیقات بازاریابی مدیران بازاریابی در پنج مرحله، تحقیقات بازاریابی را برنامه ریزي و اجرا می کنند:
مرحله اول: تعریف مساله عبارت است از بیانی مختصر درباره ي مساله ي مورد نظر. در بیشتر موارد باید موضوع را کوچکتر کرده، یک سوال مشخص را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.
مرحله دوم: تعیین و تنظیم فرضیه ها بعد از تعریف مسئله، فرضیه هایی تعیین می شود. گاه در مورد یک مسئله یا مشکل محقق می تواند بیش ا یک فرضیه ارائه دهد.
مرحله سوم: طراحی تحقیق در این مرحله، سه بخش مورد توجه قرار می گیرد:
مشخص کردن نوع تحقیق، تعیین منابع کسب اطلاعات و طراحی و انتخاب نمونه
1) مشخص کردن نوع تحقیق. نوع تحقیق به انتظار محقق از پژوهش خود بستگی دارد. وقتی که محقق موضوع تحقیق خود را مشخص می کند، می خواهد تصویر خوبی از موقعیت کار خود داشته باشد. بنابراین تحقیق بیشتر حالت اکتشافی و کیفی دارد. وقتی که هدف ها به طور دقیق مشخص شد، محقق باید براي جمع آوري اطلاعات از روش توصیفی یا علی ویا ترکیبی از هر دو استفاده کند. این دو روش بیشتر کمی هستند تا کیفی.
تحقیقات اکتشافی: ووقتی که محقق احتیاج به تعریف بهتري از موضوع مورد مطالعه دارد، در بیشتر موارد از تحقیقات اکتشافی استفاده می کند. در این روش از مجموعه اي از تحقیقات اولیه که باعث شکل دادن فرضیه ها می شود استفاده می شود، براي مثال محقق می تواند در این تحقیقات از منابع طبقه بندي شده ي خود یا منابع دیگر بهره بگیرد، یا اینکه ازکارشناسان داخل وخارج سازمان استفاده کندودرموردمساله باعمق بیشتري به تجزیه وتحلیل بپزدازد. همچنین می تواندباخریداران یا گروههایی که درتحقیق جزومصاحبه شوندگان بوده اندنبادل نظرکندوباکمک آنان فرضیه هاي دقیقتروصائبتري ارائه دهد.
تحقیقات توصیفی: در این تحقیقات محققان ماهیت مساله بازاریابی را توصیف می کنند. غالبا این نوع تحقیقات بعد از تحقیق اکتشلفی صورت می گیرد، اکثر تحقیقات بازاریابی را می توان از نوع توصیفی تلقی کرد.
تحقیقات علی: هدف از این تحقیقات شناسایی عاملی است که آثار خاصی را در بازار ایجاد کرده است و به محقق کمک می کند تا این نکته را به اثبات برساند که با تغییر متغیر مستقل، متغیر وابسته در جهت خاصی تغیر می کند.
2) تعیین منابع کسب اطلاعات. دو نوع داده هایی که معمولا در تحقیق استفاده می شود عبارتند از: داده هاي ثانویه و داده هاي اولیه
داده هاي ثانویه: داده هایی که قبلا جمع آوري شده و هدف از جمع آوري آن ها اجراي پروژه تحقیقاتی کنونی نبوده است. زمانی که کسی بخواهد در مورد مساله اي تحقیق سریع و کم هزینه اي انجام دهد، می تواند از این داده ها استفاده کند. همچنین می توان پیش از وارد شدن به مرحله تحقیقاتی و اجراي فعالیت هاي بیشتري در زمینه کسب اطلاعات، این منابع را مورد مطالعه قرار داد. علاوه بر این می توان فرضیه مورد نیاز را یک بار دیگر مورد توجه قرار داد و داده ها یی را که باید جمع اوري شود مشخص کرد. البته گاهی این داده ها بسیار قدیمی است و رابطه معقولی با پروژه تحقیقاتی جاري ندارد، یا ترکیب این داده ها به گونه اي است که براي تحقیق مورد نظر چندان مفید نیست، به علاوه ممکن است براي یک تحقیق خاص اعتبار لازم را نداشته باشد
داده هاي ثانویه را می توان از” منابع داخلی شرکت”و “منابع خارج از شرکت”تهیه کرد.
داده هاي اولیه: به طور مستقیم در رابطه با موضوع و براي اولین بار براي پروژه خاص جمع آوري می شود.
در مقایسه با داده هاي ثانویه داراي مزایاي زیر است:
· دقیقا متناسب با پروژه تحقیقاتی است
· معمولا روز آمد است
· گاهی تنها منبع اطلاعاتی است
· محقق با جمع آوري داده هاي اولیه داراي اطلاعاتی می شود که رقبا به آنها دسترسی ندارد.
3) طراحی و انتخاب نمونه. نمونه یعنی زیر مجموعه اي از جامعه آماري که نماینده کل است. روش هاي نمونه گیري به دو گروه تقسیم می شود:
· نمونه گیري احتمالی
· نمونه گیري غیر احتمالی نمونه گیري احتمالی: نمونه اي است که در آن هر یک از افراد جامعه آماري بر حسب شانس یا احتمالات انتخاب می شود.
شامل:
· نمونه گیري تصادفی ساده: در این روش، همه افراد، مکان ها یا اشیاي جامعه داراي احتمال یا شانس مساوي براي انتخاب شدن هستند.
· نمونه گیري طبقه بندي شده: روشی لست که در آن، محقق جامعه را –با توجه به خصوصیلت آن- به جوامع و گروه هاي کوچکتر تقسیم می کند و سپس براي گزینش هر گروه، روش نمونه گیري تصادفی را به کار می برد.
· نمونه گیري خوشه اي: اگر محققان جامعه را به گروه هایی تقسیم کنند که شامل انواع مختلفی از اعضا باشد و سپس از میان آن ها گروه هایی را انتخاب کنند که نمونه کل جامعه باشد، به اصطلاح از روش خوشه اي استفاده کرده اند.
· نمونه گیري منطقه اي: نوعی از نمونه گیري خوشه اي است که با توجه به مرزهاي جغرافیایی یا خطه آماري، یعنی حوزه هایی که پارامترهاي آن را دولت تعیین می کند، انجام می گیرد.
نمونه گیري غیر احتمالی: برحسب قضاوت و نظر محقق انتخاب می شود، بنابراین ممکن است اعضاي جامعه نماینده کل جامعه مورد تحقیق نباشند.
نمونه گیري قضاوتی: انتخاب این نمونه ها با توجه به نوع قضاوت و نظر فرد محقق است.
نمونه گیري ساده(آسان) : این نمونه از آن جهت انتخاب می شود که براحتی در دسترس است.
نمونه گیري سهمیه اي: شامل افراد یا اقلامی است که انتخاب آن ها به دلیل ویژگی هاي خاص آن هاست.
جمع آوري داده ها می توان به یکی از سه طریق زیر داده هاي اولیه را جمع آوري کرد: · مشاهده: یعنی ثبت رفتار یا واقعه بدان گونه که دیده می شود. مدیران بازاریابی به این دلیل روش مشاهده را ترجیح می دهند که به آنها کمک می کند تا آنچه را مشتریان در عمل انجام می دهند مورد توجه قرار دهند، نه آنچه را می گویند. · نظر خواهی یا نظر سنجی: این یک شیوه تحقیق است که طی آن محقق با استفاده از پرسشنامه، اطلاعات لازم را جمع آوري می کند. این شیوه وقتی مناسب است که مدبر بازاریابی بخواهد به طور مستقیم با مشتري در مورد محصول صحبت کند، یا از نظر کارکنان در مورد مسائل خاصی آگاهی یابد. نظر خواهی را می توان از طریق ارسال نامه، تماس تلفنی یا ملاقات حضوري انجام داد. · نظر خواهی از طریق پست: علل استفاده: – نسبتا ارزان است – براي زمانی که پرسش ها مربوط به اطلاعاتی می شود که افراد قبل از پاسخ گویی به آن ها بایداز صحت پاسخ خود اطمینان کامل حاصل کنند، مناسبتر است – پاسخ ها عینی ترند یکی از عیوب این روش این است که گاهی چند هفته و حتی چند ماه طول می کشد تا بتوان به پاسخ نامه هاي ارسالی دست یافت. ü مصاحبه تلفنی: زمانی که محقق به پاسخی آنی نیاز دارد، به ویژه اگر این پرسش باید براي گروه کثیري از مردم مطرح شود، استفاده از تلفن خواهد بود. البته این روش ضعف هایی هم دارد: – محقق نمی تواند محصول یا تصویري از آن را به مخاطب نشان دهد. – برخی از افراد تلفن ندارند. – نام برخی از افراد در دفترچه راهنماي تلفن ثبت نشده است. ü نظر خواهی حضوري: زمانی که مدیر بازاریابی بخواهد پرسشهایی را به صورتی عمیق مورد بحث قرار دهد، از این روش استفاده می کند. این روش گرانترین نوع است و غالبا یافتن افرادي که حاضر به همکاري صمیمانه باشند، کارچندان ساده اي نیست و هم چنین مصاحبه شونده تحت تاثیر مصاحبه گر قرار می گیرد و این امر نتایج را مخدوش می کند. مدیران بازاریابی از کامپیوتر استفاده می کنند. این دو مزیت دارد: 1) کامپیوتر در حین مصاحبه به جمع آوري و دسته بندي داده ها می پردازد 2) پرسشهاي کامپیوتري درست در زمانی که مصاحبه در حال اجراست، طبق برنامه اي که به کامپیوتر داده شده، خود به خود تنظیم می شود. نظر خواهی حضوري را می توان در مراکز خرید، در منازل یا در دفاتر کار افراد انجام داد. نوع دیگر این نظر خواهی مصاحبه گروهی است. پس از این که نوع روش نظر خواهی با توجه به نیاز تعیین شد، اقدام بعدي تعیین چهارچوب مناسب براي تهیه پرسشنامه هاي ذي ربط است. معمولا پرسش هارا به سه گروه زیرتقسیم می کنند: ü پرسش هاي باز: این پرسش ها این امکان را براي پاسخ گو به وجود می آورد که آنچه را به خاطرش می زسد ابراز دارد. این نوع پرسش ها هزینه تحقیق را افزایش می دهد. ü پرسش هاي دو جوابی: در این گونه پرسش ها از افراد می خواهند که از بین دو جواب، فقط یکی را انتخاب کنند ü پرسش هاي چند جوابی: در این نوع از فرد مصاحبه شونده می خواهند که از بین گزینه ها پاسخ خود رامشخص کند · روش آزمایشی(علی) در این روش که آن را “تحقیق علی”نیز می نامند، هدف این است که مشاهده شود اگر متغیر مستقل تغیر یابد، بر روي متغیر وابسته چه اثري خواهد گذاشت. این تحقیق را می توان به صورت میدانی یا آزمایشگاهی انجام داد. مرحله پنجم: تجزیه و تحلیل، تعبیر، تفسیر و عرضه یافته ها محقق کار خود را از تهیه جدول آغاز می کند. پاسخ ها را مورد دقت قرار داده، خلاصه اي از آن ها تهیه می کند. سپس با استفده از انواع خاصی از نرم افزار(اگر داده ها در کامپیوتر ثبت شده باشد) ، آن ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. پس از تجزیه و تحلیل نتایج، مدیران بازاریابی از استنتاج آماري استفاده می کنند؛یعنی روش هایی که می توان با استفاده از آن ها به صورت آماري دور بودن داده ها را از میانگین یا نزدیک بودن آن ها را به میانگین نشان داد. البته از نوعی قضاوت به اصطلاح شهودي هم استفاده می شود.
نحوه ارائه نتیجه تحقیق: نتیجه تحقیق باید به صورتی خلاصه و در عین حال قابل درك و واضح باشد، اعم از این که به صورت کتبی یا شفاهی ارائه شود. گزارش باید علاوه بر نتایج تحقیق، مشتمل بر پیشنهادهایی مشخص به مدیر سازمان باشد تا وي بتواند تصمیمات لازم را اتخاذ کند.

درصورتیکه میخواهید کسب و کار اینترنتی خود را راه اندازی کنید میتوانید از mortezasaheb.ir مشاوره برای طراحی اختصاصی سایت خویش دریافت نمایید.

کسب و کار اینترنتی,کسب و کار اینترنتی در منزل,کسب و کار اینترنتی چیست,کسب و کار اینترنتی در ایران,
کسب و کار اینترنتی در خانه,کسب و کار اينترنتي,کسب و کار اینترنتی مقاله,کسب و کار اینترنتی موفق,
کسب و کار اینترنتی کلیکی,کسب و کار اینترنتی+pdf,کسب و کار اینترنتی یعنی چه,راه اندازی یک کسب و کار اینترنتی,
یک کسب و کار اینترنتی,شروع یک کسب و کار اینترنتی,ایجاد یک کسب و کار اینترنتی,یک نوع کسب و کار اینترنتی,
چگونه یک کسب و کار اینترنتی راه اندازی کنیم,تحقیق درباره ی کسب و کار اینترنتی,کسب و کار های اینترنتی,
کسب کار های اینترنتی,ایده های کسب و کار اینترنتی,مدل های کسب و کار اینترنتی,سایت های کسب و کار اینترنتی,
راه های کسب و کار اینترنتی,روش های کسب و کار اینترنتی,نمونه هایی از کسب و کار اینترنتی,ایده های جدید کسب و کار اینترنتی,جشنواره برترین های کسب و کار اینترنتی,کسب و کار اینترنتی ویکی پدیا,کسب و کار اینترنتی و تجارت الکترونیک,کسب و کار اینترنتی و خانگی,مشکلات و موانع کسب و کار اینترنتی در ایران,سمینار فراز و نشیب های کسب و کار اینترنتی,وبلاگ کسب و کار اینترنتی,کسب و کار و درآمد اینترنتی,مزایا و معایب کسب و کار اینترنتی,کسب و کار اینترنتی نازنین معروف,نمونه کسب و کار اینترنتی,نماد کسب و کار اینترنتی,نمونه طرح کسب و کار اینترنتی,ثبت نام کسب و کار اینترنتی,ایده های نو برای کسب و کار اینترنتی,کسب و کار اینترنتی برای نوجوانان,نحوه کسب و کار اینترنتی,
کسب و کار اینترنتی مهندس طلوعی,کسب و کار اینترنتی موفق در ایران,کسب و کار اینترنتی معتبر,کسب و کار اینترنتی محمد طلوعی,کسب و کار اینترنتی مطمئن,کسب و کارهای اینترنتی موفق,کسب و کار اینترنتی با مجوز,لیست کسب و کار اینترنتی,کتاب کسب و کار اینترنتی,دانلود کتاب کسب و کار اینترنتی,کارآفرینی در کسب و کار اینترنتی,پروژه کارآفرینی کسب و کار اینترنتی,کنفرانس ملی کسب و کار اینترنتی ایران,خرید اینترنتی کتاب دانشکده کسب و کار,کسب و کار اینترنتی با کلیک,چگونه کسب و کار اینترنتی راه اندازی کنیم,کتاب آموزش کسب و کار اینترنتی,کسب و کار اینترنتی قانونی,
قوانین کسب و کار اینترنتی,طرح کسب و کار فروشگاه اینترنتی,کسب و کار فروشگاه اینترنتی,فواید کسب و کار اینترنتی,
فیس بوک برای کسب و کار اینترنتی,کسب و کار اینترنتی عرفانی زاده,عکس کسب و کار اینترنتی,کسب و کار اینترنتی طلوعی,کسب و کار از طریق اینترنت,طرح کسب و کار اینترنتی,طراحی کسب و کار اینترنتی,طریقه کسب و کار اینترنتی,
طرح توجیهی کسب و کار اینترنتی,دانلود طرح کسب و کار اینترنتی,طرح های کسب و کار اینترنتی,شروع کسب و کار اینترنتی,کسب و کار اینترنتی ساده,سایت کسب و کار اینترنتی,کسب و کار اینترنتی بدون سرمایه,بهترین سایت کسب و کار اینترنتی,کسب و کار اینترنتی رایگان,کسب و کار اینترنتی راحت,راهنمای کسب و کار اینترنتی,روش کسب و کار اینترنتی,
راه اندازی کسب و کار اینترنتی,آموزش راه اندازی کسب و کار اینترنتی,مراحل راه اندازی کسب و کار اینترنتی,کسب و کارهای اینترنتی در ایران,کسب و کار در اینترنت,چگونه کسب و کار اینترنتی داشته باشیم,مشکلات کسب و کار اینترنتی در ایران,آموزش کسب و کار در اینترنت,رونق کسب و کار در اینترنت,کسب و کار اینترنتی خارجی,کسب و کار اینترنتی خانگی,کسب کار اینترنتی در خانه,خرید اینترنتی طرح کسب و کار,کسب و کار اینترنتی حلال,کسب و کار اینترنتی چگونه است,کسب کار اینترنتی چیست,چگونگی کسب و کار اینترنتی,چند کسب و کار اینترنتی,چگونه کسب و کار اینترنتی,چند نمونه کسب و کار اینترنتی,کسب و کار اینترنتی جدید,جشنواره معرفی برترین های کسب و کار اینترنتی,کسب و کارهای جدید اینترنتی,جواز کسب و کار اینترنتی,جشنواره کسب و کارهای اینترنتی,ثبت کسب و کار اینترنتی,