کشاورزی آذربایجان شرقی

استان آذربایجان شرقی به دلیل شرایط مناسب جغرافیایی و عبور راه های مهم ارتباطی از آن و برخورداری از نیروی انسانی کارآمد و توانمندی های بالقوه طبیعی، موقعیت ویزه ای در اقتصاد کشور ایران دارد. این توانمندیها باعث شده است که استان آذربایجان شرقی در زمینه های مختلف اقتصادی مانند : کشاورزی ، صنایع و معادن ، بازرگانی و خدمات به عنوان یکی از استانهای مهم کشور ایران محسوب شود.

استان آذربایجان شرقی به دلیل موقعیت جغرافیایی، از توانمندی های قابل ملاحظه ای از نظر منابع و مزیت نسبی در تولید محصولات کشاورزی، برخوردار است.

وجود بیش از ½ هکتار اراضی مستعد کشاورزی، 4/6 میلیارد مترمکعب آب قابل استحصال، تنوع آب و هوایی و قرار گرفتن در حوضه های آبریز دریاچه اورمیه، ارس و قزل اوزن و نیز وجود نیروی انسانی متخصص و مجرب از توانمندی های بخش کشاورزی استان آذربایجان شرقی محسوب می شوند. این عوامل سبب شده اند تا استان آذربایجن شرقی با مصرف حدود 3 درصد آب مصرفی کشور، بیش از 5/3 درصد محصولات کشاورزی کشور ایران را تولید کند.

66 درصد اراضی کشاورزی استان به صورت دیم و 34 درصد به صورت آبی مورد بهره برداری قرار می گیرد. بررسی ارزش افزوده بخش کشاورزی استان اذربایجان شرقی نشان می دهد حدود 14 درصد از ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی به بخش کشاورزی اختصاص دارد و بعد از بخش های خدمات و صنعت و معدن، در رتبه سوم قرار دارد و با این حال ارزش افزوده بخش کشاورزی استان اذربایجان شرقی 81/4 درصد است که رتبه هشتم را در بین استانهای کشور ایران دارا است.

زراعت و باغداری

استان آذربایجان شرقی در سالهای اخیر از نظر تولید محصولات زراعی در رتبه هشتم کشور ایران قرار گرفته است و با توجه به اختصاص یافتن 66 درصد از اراضی استان به کشت دیم، محصولات مختلف از قبیل : حبوبات، نخود، عدس و گندم از رونق خوبی برخوردار است؛ به طوری که از نظر تولید گندم دیمی، رتبه پنجم ، تولید نخود رتبه پنجم و تولید عدس رتبه دوم کشور ایران را به خود اختصاص داده است.

نکته قابل توجه در این زمینه این است که استان آذربایجان شرقی در زمینه تولید پیاز با تولید 25 درصد پیاز کشور، رتبه اول کشوری و از نظر تولید سیب زمینی با تولید 8 درصد از سیب زمینی کشور، در رتبه چهارم کشور قرار دارد.

استان آذربایجان شرقی از نظر مساحت باغ، در مقایسه با سایر استان ها دارای رتبه پنجم است ولی از نظر حجم تولیدات باغی رتبه هشتم کشور را دارد که دلیل این امر، وقوع سرمای دیررس بهاره و سرمازدگی باغ های استان بوده است که منجر به کاهش محصولات باغی استان اذربایجان شرقی شده است.

در سال های اخیر زعفران و پسته نیز در استان آذربایجان شرقی کشت می شود که از مرغوبیت بالایی برخوردار است.

Agriculture in East Azerbaijan
East Azerbaijan province due to geographical conditions and convenient way of communication through it and have efficient manpower and natural potential , a special position of the economy Iran. These capabilities make the East Azerbaijan province in different areas of the economy such as agriculture, mining and industry , trade and services is considered as one of the major province of Iran .

East Azerbaijan province due to geographical location , the capabilities considerably in terms of resources and comparative advantage in agricultural production has. There are over ½ acres of fertile lands for agriculture , 4/6 billion cubic meters of recoverable water , climate variability and local watershed of Lake Urmia , Aras Ozan and well trained and experienced manpower capabilities of agricultural sector East Azerbaijan are considered. These factors have led to Zrbayjn province east of 3 percent of water , more than 5/3 % of the country ‘s agricultural produce.

66 percent of agricultural land to rainfed and 34 percent of the water used to be .province 81/4 percent , which ranks eighth among the provinces of Iran .

Agriculture and Horticulture

East Azerbaijan province in recent years in terms of crop production ranks eighth in the country has been allocated according to 66 percent of the cultivated land Diem , of such of products grains , Nokhodchi , lentils, beans the wheat from the prospered is such that the dry wheat , fifth , fifth and production of lentils, peas second place is allocated to country .

Notable in this regard is that the East Azerbaijan province in onion bulbs produce 25 % of the first rank countries in terms of produce potato potatoes produce 8 % of the country is fourth in the country .

East Azerbaijan province of garden area , compared to other provinces , but it has ranked fifth in terms of production volume, the nation’s eighth cause of this garden , spring frost occurrence of frost in the province which led to a decline gardens is a rebel province .

In recent years , saffron and pistachios are grown in East Azerbaijan province , which has a high quality

East Azarbaijan , East Azarbaijan province , agricultural production , agricultural products , agricultural products , East Azarbaijan, East Azarbaijan Agricultural products , Agriculture, East Azarbaijan province , agriculture in East Azarbaijan , East Azarbaijan advertising , agriculture, horticulture