سد علویان مراغه

سد علویان مراغه

احداث سد علویان بر روی رودخانه صافی دریاچه بزرگی را در شمال مراغه ایجاد نموده و زیبایی های این منطقه را دو چندان نموده است. هم اینک سد علویان و دهکده توریستی سواحل دریاچه آن به عنوان یکی از مناطق نمونه گردشگری استان آذربایجان شرقی مطرح و زیرساختها و تاسیسات گردشگری در این منطقه در حال اجراء می باشد.

Alavian Dam Maragheh

Alavian dam on the River Great Lakes in North Maragheh create smoothness and beauty of this area has doubled. Alavi and tourist village on the shores of Lake dam is now considered as one of the areas of East Azerbaijan province pose tourism infrastructure and tourism facilities in this area is in progress.

Alavian, Alavian Dam, Alavian Dam Maragheh, Alavian Maragheh, Dam, Maragheh, East Azarbaijan province, Alavian dam, dam Alavian Maragheh, Maragheh Dam, north of Maragheh, Alavi Maragheh, Maragheh, tourism, tourism in East Azarbaijan