مرکز آموزش بازرگانی مراغه

مرکز آموزش بازرگانی  نمایندگی مراغه

وابسته به موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

مجری دوره های ترمی و پودمانی علمی – کاربردی در زمینه علوم اقتصادی بازرگانی و فناوری اطلاعات

مجری دوره های دوساله کاربردی

مجری دوره های کوتاه مدت

مجری دوره های زبان های تخصصی

شماره تماس : 04212237725 – 04212242050

آدرس : مراغه خیابان راه آهن