مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی مرحله اول – نوبت اول شهرداری مراغه

شهرداری مراغه به استناد مجوز شماره 355 مورخ 15/11/92 و شماره 283 مورخ 6/11/92 شورای اسلامی محترم شهر مراغه در نظر دارد پروژه های ذیل را به شرکت های واجد الشرایط و دارای صلاحیت از معاونت محترم راهبردی ریاست جمهوری که دارای پایه 5 ابنیه و راه و باند و بالاتر هستند واگذار نماید لذا از کلیه شرکتها و پیمانکاران محترم دعوت می شود تا تاریخ 12/12/92 روز دوشنبه به امور قراردادهای شهرداری مراغه واقع در خیابان قدس – شهرداری مرکزی مراغه – طبقه همکف – اتاق شماره 25 مراجعه و اسناد مناقصه دریافت نمایند. ضمنا اطلاعات تکمیلی مناقصه فوق از طریق وب سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور به آدرس http://IETS.MPORG.ir   قابل دسترسی می باشد و شماره تلفن 04212229840 واحد امور قراردادها آماده پاسخگویی به شرکتهای محترم در اوقات اداری در رابطه با مناقصات ذیل می باشد.

عنوان پروژه عمرانی

  1. پروژه زیرسازی کمربندی غربی – مبلغ اعتبار اولیه 400 میلیون تومان – شرایط پرداخت 50% بصورت نقد و 50% بصورت غیر نقد بصورت واگذاری املاک شهرداری انجام می پذیرد – مدت اجرا 6 ماه – مبلغ تضمین 20 میلیون تومان و رسته براساس پایه راه و باند و بالاتر می باشد.
  2. پروژه احداث سایت محل نگهداری و اتلاف سگ های ولگرد – مبلغ اولیه اعتبار 56 میلیون تومان – شرایط پرداخت بصورت نقد – مدت اجرا 3 ماه و مبلغ تضمین 2 میلیون و هضتصد هزار تومان – رسته براساس پایه ابنیه و بالاتر
  • محل تامین اعتبار : منابع داخلی شهرداری
  • شهرداری به استناد بند 5 ماده 5 آیین نامه مالی شهرداری ها در رد یا قبول پیشنهادات مختار است
  • سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشریفات قانونی مناقصه و عقد قرارداد مسترد نخواهد شد ضمنا در صورت انصراف هر یک از شرکت کنندگان سپرده آنان به ترتیب به استناد ماده 8 آیین نامه مالی شهرداری ها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
  • هزینه درج در دو نوبت آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد
  • سایر جزییات و اطلاعات در اسناد مناقصه قید شده است
  • دارابودن حداقل پایه 5 رشته ابنیه و راه باند و بالاتر و ظرفیت خالی باقیمانده آماده به کار الزامی است.

Firstly advertised public tender – the first time the City of Maragheh

Maragheh Municipal License No. 355 dated 11.15.92 and No. 283 citations dated 06/11/92 Dear Maragheh Council is considering the following projects are eligible and qualified to participate in the strategic Deputy President who has25 refer to receive tender documents . Meanwhile, the bid information via the website , national information database of tenders is available http://IETS.MPORG.ir address and phone number 04212229840 Contracts Unit ready to respected companies in the office , sometimes in conjunction with the following tenders be .

Construction Project

Western Beltway infrastructure projects – the initial credit of 400 million dollars – Payment of 50 % cash and 50 % in non- cash form of municipal real estate transfer is done – run for 6 months – a sum assured of Rs 20 million, based on the type of road and runway is higher .
Construction site waste storage and stray dogs – the initial credit of $ 56 million USD – Payment in cash – run for 3 months and $ 2 million guaranteed Hztsd dollars – based on the type of higher buildings.
Place of funding : internal sources of municipal
Municipality by virtue of paragraph 5 of Article 5 of the financial bylaw municipalities to accept or reject bids.
As the first three deposits up to the legal formalities of tender and contract will not be refunded in case of cancellation of any of the participants also were given respectively according to Article 8 of the Municipal Finance Regulations will capture the interest of the municipality .
The cost of the winning bidder is included in two ad-
More detailed information is included in the tender documents
Having at least a basic 5 string band and higher buildings and the remaining free capacity on standby is required.

 Ad , ad placement , ad public tender , tender documents, bid , bid due process procedures tender , Maragheh municipalities , public tenders, the tender , public tender , tenders database state