بانک ملت استان آذربایجان شرقی

گزارشی از سفر مدیر عامل به استان آذربایجان شرقی

دیـــدار با خـــوبان

اسـتان آذربایجـان شـرقی به دلیـل تمرکز صنایـع بزرگ تولیـدی در شـهر تبریز از قطـب های مهم صنعتـی ایران بـه شـمار مـی رود. در ایـن اسـتان بیـش از 4300 کارگاه تولیـدی فعالیـت مـی کنند کـه این تعـداد شـامل 832 کارگاه صنعتـی اسـت کـه مـی تـوان گفـت 5/99 درصد کل کارگاه هـای صنعتـی ایـران در اسـتان آذربایجان شرقی قـرار دارد. شـاخص هـای اقتصادی در این اسـتان نشـان از قابلیت ها و ظرفیـت های بالای اسـتان آذربایجان شرقی دارد.

 ارایه درگاه پرداخت ePayBank.ir بانک ملت برای همشهریان عزیز آذربایجان شرقی

هم استانی های عزیز میتوانند تبلیغات نیازمندی خویش را در mycityad.ir ثبت کنند.

شــهر تبریز در آخرین روزهای تابســتان پذیرای مدیرعامــل بانک ملت و هیأت همراه بود تا به قول محمدرضا ســاروخانی بتــوان از زحمات کارکنان بانــک ملت که برای موفقیت ســازمان همه تلاش خود را به کار می گیرند، تشــکر کرد و هم صله رحم و دیدار با کارکنانی اســت که در اقصی نقاط کشور خانواده بزرگ ملت را تشکیل داده اند و با مجموعه ای هماهنگ و منســجم موفقیت های بانک ملت را رقم می زنند.

 از ســویی دیگر هدف دیدار با مشتریان ارزنده نیز است. مشــتریانی نیز که به عنوان شریک تجاری بانک ملت آن ها نیز جزء خانواده بزرگ ملت به شــمار می آیند. ایــن حس را به ویــژه زمانی که مردان موی سپید کرده عرصه تولید و صنعت و خدمات از همکاری خود از بانک تهران تا ملت را می گویند، به خوبی می توان احســاس کرد، حداقل خود آن هــا، خود را جدا از بانک ملت نمــی دانند. این بار مقصد اســتان آذربایجان شرقی و در دل آن تبریز اســت. مردمانی خوب و دوست داشتنی در شمال غربی ایران پهناور که هنوز در در و دیوار شــهرش می توان اشعار زیبای شــهریار و یا قاب عکسی از دلاورانی چون شهید باکری را مشاهده کرد . ساعت هشــت صبح، اولین مالقات، بازدید از شعب حتــی تأخیر پرواز هواپیمایی آتا نیز باعث نشــد تا خللی در برنامه هــای مدیرعامل برای بازدید از شــعب وارد شود. در اولین ساعات روز محمدرضا ســاروخانی مدیرعامل بانک ملت، همراه با محمود اخلاقی معاون مدیرعامل در امور شهرســتان ها، بهمن اســکندری معاون مدیرعامل در امور ریســک و اعتبار، حســین حیدری مدیــر امور ناحیه دو، عباس جعفرلو مدیر امور بازرســی و نظارت، مرتضی ترک تبریزی مدیر امور فناوری اطلاعات، ســعیدی مدیر امور بین الملل وارد شــهر تبریز شــدند. از همان بدو ورود برنامه مشخص بود.

 اسکندری معاون مدیرعامل عازم شرکت کاغذ نرمه شد تا ضمن دیدار با این مشتری ارزنده، راهکارهای لازم برای تعامل بیشتر و همچنین چرخش چرخ های این کارخانه بــزرگ ارائه کند و عباس جعفرلو نیز به دیدار همکاران بازرســی و … رفت. شــعبه ســتارخان اولین مقصد مدیرعامل و هیأت همراه بود. شــعبه ای که به نام ستارخان سردار مبارز دوران مشروطه نام گذاری شده است.

ً با افزایش خدمات غیرحضوری  شعبه مشتریان زیادی دارد، با کارهای مختلف، مطمئنا و راهنمایی این مشــتریان، همکاران شــعبه هم راحت تر بــه ارائه خدمات خواهند پرداخــت. نکته ای که مدیرعامل نیز بر روی آن تاکید می کند. پروموتور در گوشــه ای از شعبه مشغول راهنمایی مشتریان است و تبریــزی مدیر امور فنــاوری با او صحبت می کند تا آخرین وضعیــت و آمار خدمات غیرحضوری و نحوه آموزش مشــتریان را از نزدیک مشاهده کند.

 شــعب میدان آزادی، فلکه خیام ائل گلی، شــعبه مرکزی مقصد بعدی بازدید اســت. مدیرعامــل بانــک در ایــن بازدیدها ضمن بررســی عملکرد و ارائه توصیه هایی برای بهبود عملکرد آن ها با کارکنان شعب نیز گفت و گو کرد.

ســاروخانی در این بازدیدها ضمن بررسی عملکرد شــعب و ارائه توصیه هایی برای بهبود عملکرد آنها، با کارکنان شعب نیز گفت و گو کرد.مدیرعامل بانک ملت در بازدید از شعب ضمن تاکید بر دیدار با مشتریان، بر گسترش خدمــات غیرحضــوری بانــک و همچنین اعطای تسهیلات بر دارندگان کارتخوان های فروشگاهی ملت تاکید کــرد. مدیرعامل همچنیــن در پایان بازدید از شــعب، دفاتر یادبود آنها را پس از نوشتن توصیه هایی برای تحقــق اهداف بانک، امضا کرد. همچنیــن علاوه بــر مدیرعامل، ســایر مدیران با حضــور در بخش های مختلف شــعبه ضمن گفت و گو با همکاران، به سوالات ایشان پاسخ گفتند.

 ساعت 16 عصر، دیدار یاران سالن کوچک پتروشیمی زمانی که هنوز عقربه ها بر روی عدد 16 قرار نگرفته بود از ســوی مدیران و معاونان شــعب، روسای حوزه، ادارات و شعب پر شــده بود. انتظار برای شنیدن ســخنانی جدید و البته تبیین اســتراتژی هایی کــه باید مورد توجه قرار گیرد.

 آذربایجان شــرقی به دلیل تمرکــز صنایع بزرگ تولیــدی از قطب های مهم صنعتی ایران اســت. شــاخص های اقتصادی در این اســتان نشــان از قابلیــت ها و ظرفیت های باالی اســتان دارد و به قول مدیرعامل، آذربایجان شرقی، در شاخص های اقتصادی نسبت به شــاخص های کل کشور رتبه بهتری دارد.پس از بازدید از شــعب مدیرعامل در سالن پتروشــیمی در جمع مدیر، معاونان، روسای حوزه، روسای شعب و ادارات استان حضور یافت تا ضمن قدردانی از همکاران، از استراتژی های بانک سخن بگوید.

 محمدرضا ســاروخانی، مدیرعامل: بانک ملت باید آمادگی مشــارکت در

پروژه های بزرگ را داشته باشد.

 مدیرعامل بانک ملت با بیان این نکته که مسوولیت بانک تنها اعطای تسهیلات خرد نیست ادامه داد: بانک ملت باید آمادگی مشارکت در پروژه های بزرگ را پس از رفع تحریم ها داشته باشد. ســاروخانی با تاکید بر مسوولیت های بانک در اقتصاد کشور گفت: در شــرایط کاهش و رفع تحریم مســوولیت بانک ملت زیاد است چون دومین بانک بزرگ کشــور اســت و 15 درصد از نقدینگی نظام بانکی و 13 درصد نقدینگی جامعه را در اختیار دارد و از نظر منابع بانک اول کشــور اســت به همین دلیل باید مسوولیت های خود را به خوبی انجام دهد.  توسعه بانکداری الکترونیک، کیفیت خدمات رسانی به مشتریان را افزایش می دهد. وی با تاکید بر ضرورت ترغیب مردم به اســتفاده از ابزارهای غیرحضوری برای انجام امور بانکی، گفت: با ترویج بانکداری الکترونیک و خلوت شــدن شــعب، امکان ارائه خدمات مناسب تر به مشتریان به ویژه مشتریان ارزنده بیشتر فراهم می شود.ســاروخانی با بیان این نکته که در ســال گذشــته یک میلیون و 500 هزار خدمت غیرحضوری به مشتریان آموزش داده شد، گفت: در سال1393 نیز با توجه به اهمیت گســترش خدمات غیرحضوری هدف آموزش 4 میلیون خدمات غیرحضوری در نظر گرفته شده است  حداقل 25 درصد دارندگان کارتخوان های فروشــگاهی تسهیلات می گیرند.

 وی بر اهمیت دســتگاه های کارتخوان فروشــگاهی تاکید کرد و گفت: هر دســتگاه کارتخوان یک باجه بانک است که نیاز به مراقبت دارد و در سال 93 یکی از استراتژی های بانک ارائه تســهیالت به حداقل 25 درصد از دارندگان پوزهای فروشگاهی است. وی افزود: منابع متصل به کارتخوان ها جزو منابع ارزان قیمت است که هم اکنون این رقم 800 هزار میلیارد ریال است که می تواند به 160 هزار میلیارد ریال افزایش یابد.

اختیارات استان ها در مورد مشتریان ارزنده افزایش می یابد

مدیرعامل بانک ملت با اشاره به استقبال مشتریان بانــک از طرح فراز گفت: زمینــه در بانک ملت از لحاظ پذیرش مشتریان فراهم است و جامعه نسبت بــه بانک ملت اقبال خاصــی دارد، به همین دلیل در طرح فراز زمانی که بانک به ســمت مشــتریان حرکت کــرد، آنها دعوت بانــک را پذیرفتند و در زمــان محدودی منابع قابل توجهی به بانک افزوده شــد، به همین دلیل مشــتریان نیز از بانک انتظار دارند. وی با اشــاره به تسهیل در اعطای تسهیالت به مشــتریان ارزنده در اســتان ها گفت: در مدل جدید اعطای تسهیلات، روال تغییر کرده و برای مشــتریان ارزنده که سوابق اعتباری طولانی دارند و در کارنامه خود سابقه مطالبات معوق ندارند، در خود محل استان تصمیم گیری خواهد شد. نیروی انســانی بانک ملت در نظام بانکی منحصر به فرد است.

 مدیرعامل بانک ملت از نیروی انســانی به عنوان اولیــن مزیــت رقابتی این بانک یــاد کرد و گفت: بانک ملت نیروی انســانی خوب، متعهد، متخصص و باتجربه ای دارد که این نیروی انســانی به عنوان دارایی ارزشــمند بانــک در نظــام بانکی منحصر به فرد اســت. در عین حال یکی دیگــر از دارایی های ارزشمند بانک مشــتریان هستند که بهترین مشــتریان نظام بانکی، هســتند، بــه همین دلیل نســبت مطالبات به مصارف بانــک ملت در نظام بانکی از بسیاری از بانک ها پایین تر است.وی افــزود: بانک ملت منابع نقدی بســیار خوبی دارد، به همین دلیل توانســته در پروژه های بزرگ مثل صنایع بالادستی نفت ســرمایه گذاری کند.

همچنیــن یکــی دیگر از مزیت هــای بانک ملت، تکنولوژی پیشــرفته در حوزه بانکداری الکترونیک اســت به گونه ای که امروز تنها بانکی اســت که سوییچ منحصر به فرد خود را دارد. مالقـــات با مشتریان ارزنده در اولـویت برنامه های بانک ملت است ســاروخانی در عین حال از ملاقات با مشتریان به ویژه مشتریان برتر و ارزنده بانک به عنوان یکی از اولویت های برنامه های بانک با هدف حفظ جایگاه رقابتی خــود در نظام بانکی یاد کرد. مدیرعامل بانک ملــت در مورد آذربایجان هم گفت: این اســتان بزرگ با بیش از 4500 واحد صنعتی مهد صنعت اســت و ما در تامین مالی این واحدها که برای منطقه اشــتغال ایجاد می کنند، بایستی مسئولیت خود را به خوبی ایفاء کنیم.

ســاروخانی اضافه کرد: آذربایجان منطقه ای است که تاریخ تمدن دیرینه ای دارد و این خطه تاریخ کهن و مردم تاریخ ســازی در ایران و حفظ ایران دارد. در آذربایجان مردمان غیوری زندگی کرده اند که در تاریخ ایران نقش داشته و تاریخ ساز شده اند.وی افزود: آذربایجان منطقه ای چند وجهی است. منطقه ای صنعتی که سال گذشته حجــم صادرات آن 2 میلیارد دالر بوده و منطقه ای اســت که به لحاظ کشــاورزی بســیار غنی است و بخش قابل توجهی از نیازهای کشاورزی کشور را فراهم می کند ضمن این که به لحاظ خدماتی نیز در اقتصاد آذربایجان شــرقی، رقم قابل توجهی از درآمدهای اســتان دیده می شود و امکانات گردشگری منطقه وسیع است و سالیانه درآمد قابل توجهی از نظر حضور گردشگران دارد.

ساروخانی افزود: آذربایجان در در همه شاخص های اقتصادی از متوسط کشور باالتر است و این نشان از استعدادهای مختلف استان دارد.

معاون مدیرعامل در امور اعتباری: دلیل موفقیت بانک ملت، حرکت حول محور شایستگی و توجه به نیروی انسانی استبهمن اســکندری معاون مدیرعامل در امور اعتباری عالوه بر مسائل اعتباری از منابع انسانی ارزشمند بانک سخن گفت.

وی گفت: دلیل اصلی موفقیت بانک ملت، حرکت حول محور شایســتگی و توجه به نیروی انســانی به عنوان بهترین دارایی خود اســت. بهمن اسکندری افزود: آنچه در بانک ملت باعث ارائه خدمات به نحو مطلوب می شود، نیروی انسانی این بانک است که رفتاری کاملا حرفه ای دارد. معاون مدیرعامل در امور اعتباری با اشاره به اهمیت دســتگاه های کارتخوان و اعطای تســهیالت به پذیرندگان گفت: در حوزه اعتباری بانک، تغییراتی در بســته پایانه های فروشگاهی اعمال شده است. در این بسته بانک کمترین ریســک را خواهد داشت چون فعالیت اقتصادی مشتری، واقعی است و برای بانک شــناخته شــده است. اســکندری با بیان این نکته که حرکت در مسیر اعطای تسهیلات خرد مناسب است، گفت: این تسهیلات تاکنون 100 هزار میلیارد ریال ازمصارف بانک را بــه خود اختصاص داده و عملکرد اســتان آذربایجان شــرقی نیز در این رابطه بسیار خوب بوده است.

وی بــا تاکید بر این نکته کــه برای تداوم موفقیت هــا به همت بزرگ همکاران نیــاز داریم افزود: هر چند کار دشــوار اســت ولی خداوند نیــز به بانک ملــت عنایت دارد زیرا در فراز ســال 92، همت و تلاش کارکنان و در ســایه لطف پروردگار منجر به موفقیت بزرگ بانک در شبکه بانکی شد. اسکندری گفت: پیــش از پذیرش هر کاری باید به دانش آن مجهز شــویم و فراموش نکنیم که پست ها و مقام ها برای خدمتگزاری اســت و نه بهــره برداری. ما در ســازمانی کار می کنیم که علاوه  بر این که به فعالین اقتصادی خدمات ارائــه می کنیم باید به افراد پایین دست نیز توجه کنیم زیرا در تسهیالت خرد دعای این افراد پشتوانه بانک ملت و همکاران است. محمود اخلاقی، معاون مدیرعامل: افزایش مشتریان غیرحضوری از استراتژی های بانک ملت در سال جاری است.

محمود اخلاقی معاون مدیرعامل و مدیر ارشــد فــروش و ارتباط با مشــتری مدیریت هــای شــعب شهرســتان نیز از اســتراتژی هــای بانک در ســال 93ســخن گفت. وی گفت: حفظ و افزایش سهم از بازار بانک، بررسی مشتریان حقیقی و عملکرد پایانه های فروش همچنین بررسی عملکرد بانک در حوزه فناوری اطلاعات با رویکرد افزایش مشــتریان غیرحضوری از استراتژی های بانک در سال جاری است. محمود اخلاقی با بیان این نکته که اســتراتژی اصلی بانک در سال 93، افزایش سهم درصد در منابع جاری و منابع ارزان قیمت اســت خاطرنشــان کرد: خوشبختانه در ســپرده های جاری بانک ملت در اســتان در رتبه اول قرار دارد، ولی این رشد باید پایدار باشــد. همچنین مدیریت شــعب استان در ســپرده های کوتاه مدت و صدور ضمانتنامه بانکی در شــبکه بانکی اســتان رتبه اول را دارد ولی در گشــایش اعتبار اسنادی رتبه چهارم استان را دارد که این جایگاه مناسب نیست. مدیر ارشــد فروش و ارتباط با مشــتری مدیریت های شــعب شهرستان با تاکید بر اهمیت طرح پذیرندگان و اعطای تســهیالت به دارندگان کارتخوان های فروشگاهی گفــت: آگاهی از وضعیت پذیرندگان و دســتگاه های کارتخــوان و رتبه بندی این دســتگاه ها، توسعه اعطای تســهیالت به پذیرندگان، استفاده بهینه از گزارش های شــرکت یاس، ارائه تمامی خدمات به پذیرندگان کارتخــوان ها، تقویت ارتباطات با پذیرندگان و ایجاد وفاداری مشتریان با توجه به اجرای طرح شاپرک ضروری به نظر می رسد. وی اضافه کرد: اکثر شعب از تراکم حضور مشتریان رنج می برند به همین دلیل باید نسبت مشتریان غیرحضوری به حضوری را در شعب افزایش دهیم. اخلاقی گفت: هدف بانک در سال جدید آموزش چهار میلیون مشتری برای خدمات غیرحضوری اســت و چنین هدفــی با توجه به توان الکترونیک و قدرت پشــتیبان الکترونیکی بانک قابل تحقق اســت. وی در خصوص عملکرد مدیریت شــعب استان آذربایجان شرقی گفت: سهم درصد استان از ناحیه دو و بانک در شاخص سپرده های خصوصی افزایش یافته اســت و خوشبختانه در ســپرده های جاری که حائز اهمیت اســت، سهم درصد استان افزایش یافته است ولی در ســپرده کوتاه مدت و مصارف سهم استان در ناحیه دو و بانک کاهش یافته است.

 مدیر امور ناحیه دو: یکسان سازی نرخ سود سپرده ها فرصت خوبی برای افزایش سهم از بازار بانک است. حسین حیدری مدیر امور ناحیه دو در جمع همکاران از فرصت های پیش روی بانک سخن گفت. وی افزود: با یکسان سازی نرخ سود سپرده ها فرصت خوبی برای بانک ملت برای افزایش ســهم از بازار فراهم شده است. حسین حیدری مدیر امور ناحیه دو با اشاره به موفقیت های بانک در طرح فراز در سال 92 گفت: این موفقیت در تاریخ بانک ملت ثبت شده و تأثیری که این طرح در ایجاد همدلی و همسویی کارکنان با اهداف سازمان داشته ، انکارناپذیر است.وی افزود: بانک ملت تا 20 آذرماه ســال 92 تنها دو درصد رشد منابع داشت ولی در فاصله سه ماه و در قالب طرح فراز بیشترین رشد در شبکه بانکی را به خود اختصاص داد و ســهم از بازار بانک نیز عالوه بر احیا، نیم درصــد افزایش یافت و به عبارتی با تلاش همکاران به اندازه یک بانک به بانک ملت ضمیمه شد.

دبیر کل طرح فراز با بیان این نکته که طرح فراز بهاران جهت صیانت از دستاوردهای طــرح فراز و تالش های همــکاران با هدف تثبیت، تحکیم و رشــد منابع و افزایش مشــتریان فعال خدمات غیرحضوری بانک طرح ریزی و اجرا شده است، افزود: برای

 نخســتین بار در بانک طرحی برای تثبیت منابع با 130 میلیارد ریال پاداش آماده و ابلاغ شــد و دو شاخص مهم در محاسبه پاداش تثبیت، قدرمطلق رشــد چهارسپرده اصلی شــعبه در پایان سال 92 و درصد رشــد چهارسپرده اصلی شــعبه در پایان سال 92 اســت. همچنین رشد ماهیانه در مجموع چهارســپرده ریالی شــعبه نســبت به اسفند 92 حداقل 1.5 درصد در نظر گرفته شده است. حیــدری گفــت: خوشــبختانه 1250 شــعبه در فروردین ماه به عبارتی معادل 76.5 درصد شــعب مشمول طرح شــدند و پاداش دریافت کردند. وی با اشــاره به این نکته که هدف این است که بانک ملت در بخش منابع رشــد مناســبی داشته باشد اضافــه کرد: در همین راســتا منابع بانک در پایان اردیبهشــت ماه 4.6 درصد رشــد داشــته است و استان آذربایجان شرقی نیز 3 درصد رشد را تجربه کرده است. دبیر کل طرح فراز ادامه داد: افزایش تقویت ارتباط با مشتریان مهان و شایان، رصد مستمر کارتخوان های فروشــگاهی، توجه به تقویت معدل حســاب مشــتریان اعتباری، توجه ویژه به حســاب قرض الحسنه، استفاده حداکثری از همیار و پروموترها به منظور افزایش خدمات غیرحضوری و جذب منابع ارزان قیمت و توجه به سررسید سپرده های کالن به ویژه ســپرده های فراز باید به دقت مورد توجه قرار گیرد.

 مدیر امور بازرسی و نظارت: استراتژی بخش نظارت و بازرســی، صیانت از منابع و نیروی انسانی بانک استمدیر امور بازرســی و نظــارت نیــز از اســتراتژی هــای حوزه نظــارت برای صیانــت از همکاران گفت. جعفرلو گفت: اســتراتژی بخــش نظارت و بازرســی صیانت از منابع و نیروی انسانی بانک است و به همین منظور 12 کارگروه در اداره کل بازرسی و نظارت تشکیل شده است.جعفرلو افــزود: برای بهره وری کامــل از عملکرد کارکنان، باید نظارت بر ایجاد فرهنگ خودکنترلی، مشخص کردن شرح وظایف کارکنان، تقسیم بندی کار، ایجاد سیستم دقیق ارزشیابی کارکنان، ایجاد چرخش شــغلی، انجام اقدامات جهت اصالح انحرافات و اســتقبال از نظرات و پیشنهادها استوار باشد. وی از منطق تراشی، فرصت طلبی و فشار به عنوان مثلــث تقلب یاد کرد و درخصوص عوامل تأثیرگذار بر وقوع تخلف گفت: نبود کنترل و نظارت مســووالن بر عوامل تحت نظارت، ضعف کنترل های داخلی در سامانه ها و فرایند کاری، پذیرش مسوولیت بدون شناخت از وظایف محوله، برقراری روابط ناسالم با مشتریان، آشنایی کارکنان با سیستم های نرم افزاری و شناسایی نقاط آسیب پذیر، عوامل اقتصادی و مشــکالت مالی و عدم کفایت قوانین و تنبیهات بازدارنده از عوامل تأثیرگذارنده بر وقوع تخلف اســت وی اضافه کرد: استفاده از ابزارهای نوین نظارتی، بازبینی فرآیندها و شناسایی نقاط آســیب پذیر، یکپارچه کردن سامانه های بانکی، آموزش مســتمر کارکنان، جابجایی کارمندان و متصدیان شعب در کمتر از 3 سال، توجه به شایســته ســاالری در انتصابات، اعزام کارکنان به مرخصی، نظارت بر روابط کارکنان و مشتریان شعب از اقداماتی است که می تواند بر کاهش تخلفات موثر باشد. مدیر امور بین الملل خبر داد: برنامه های ویژه بانک ملت برای ارائه خدمات ارزی مناسب به مشتریان محمود ســعیدی مدیر امور بین الملل از برنامه های ویژه بانــک ملت برای ارائه خدمات ارزی مناســب به مشــتریان خبر داد و گفت: برای ارائه خدمات مناسب ارزی به مشــتریان، برنامه های ویژه ای در دستور کار قرار گرفته است.

 محمود ســعیدی با اشــاره به برنامه های بخش بین الملل بانک در شــرایط کاهش و رفع تحریم و خدمات ارزی قابل ارائه در شــرایط تحریم گفت: برای کوتاه مدت، تعامل با بانک های عامل تعیین شــده از ســوی بانک مرکزی، تعامل با بانک ها و کارگزاران خارجی، تعامل با مشــتریان موضوع تعلیق تحریم و تعیین خط مشــی شــرکت های تراستی و شعب واحدهای خارجی بانک و پیش بینی سناریوهای مربوط به تغییر مقررات ارزی دیده شده است.

 مدیر امور بین الملل بانک ملت اضافه کرد: گســترش و توسعه پورتفوی تأمین مالی واردات و پــروژه ها، ارتقــای فعالیت های تأمین مالی صادرات، انطباق با شــرایط و مقررات جدیــد در ارتباط با فعالیت های ارزی و تقویت و تعمیق روابط کارگزاری با بانــک های خارجی از برنامه های بلندمدت بانک برای شــرایط رفع کامل تحریم ها است.

مدیر امور بین الملل با اشــاره به ظرفیت های اســتان آذربایجان شرقی گفت: منابع ارزی استان آذربایجان شرقی کاهش یافته و با توجه به همجواری استان با کشورهای ارمنســتان، ترکیه و شعب بانک ملت در این کشورها موقعیت خوبی است تا از منابع این کشورها استفاده کند. ســعیدی درباره خدمات خاص ارزی بانک ملت هم گفت: ارز مســافرتی و درمانی، مدیریت وجوه صادرکنندگان، خرید ارز از مشتریان به نرخ مبادله ای، ایفای تعهدات ارزی با توجه به منابع موجود، قراردادهای عاملیت و گشــایش اعتبارات اسنادی و … از خدمات خاص بانک ملت است. وی تاکید کرد: برای ارائه خدمات مناسب ارزی به مشتریان، برنامه ملاقات با مشتریان،تهیه بسته خاص اســتان ها، افزایش تعامل بخش ارز با بخــش ریال و برگزاری ســمینارهایی برای مشــتریان و همکاران بخش ارز در دستور کار قرار گرفته است.

 مدیر شــعب اســتان آذربایجان شرقی:

آذربایجان شرقی یکی از قطب های صنعتی کشور به شمار می آید

علی آریانا، مدیر شــعب اســتان آذربایجان شرقی نیــز در این همایش با اشــاره به اهمیت منطقه آذربایجان در اقتصاد ایــران گفت: بــا تمرکــز صنایع تولید ماشــین آلات و تجهیزات در مرکز استان، آذربایجان شرقی یکی از قطب های صنعتی کشور به شمار می آید و این استان از لحاظ تعداد کارگاه های صنعتی، چهارمین قطب صنعتی کشور محسوب می شــود و وجود 33 شهرک صنعتی و تخصصی و 14 ناحیه صنعتی بر اهمیت این استان افزوده است.وی با اشاره به موفقیت های مدیریت شعب در سال های اخیر گفت: مانده مصارف خرد مدیریت شعب اســتان از 998 میلیارد ریال در سال 90 به 4216 میلیارد در پایان ســال 92 افزایش یافته است این در حالی اســت که اقالم معوق مدیریت شعب طی دو سال گذشــته از 2322 میلیارد ریال به 1723 میلیارد ریال کاهش یافته است.مدیر شــعب استان آذربایجان شــرقی با اشاره به هدف بزرگ این مدیریت شــعب گفــت: عملکرد منطقه در طرح فراز در چهار ســپرده کسب رتبه 13 در بانــک و پنجم در ناحیه بوده اســت و بانک ملــت در بین بانک های اســتان در رتبه دوم قرار دارد و همه تلاش مدیریت و کارکنان این است که بانک ملت رتبه اول استان را کسب کند.

آریانا اضافه کرد: توجه ویژه به جایگاه نیروی انسانی و استفاده از ظرفیت منابع انسانی، تحرک بخشیدن هر چه بیشــتر به بازاریابی با تشکیل کمیته های بازاریابی منطقه و شعب، افزایش اعطای تسهیالت خرد و بســته های اعتبــاری، بازاریابی مصرفی با توجه به افزایش هزینه تجهیز منابع، بازاریابی انواع ضمانت نامه ها و گشــایش اعتبارات اسنادی و افزایش فعالیت های ارزی و مالقات با مشتریان و … از برنامه های این مدیریت شعب در سال جدید است. نشست صمیمانه مدیرعامل بانک ملت با مشتریان ارزنده استان آذربایجان شرقی مدیرعامل بانک ملت در سفر به استان آذربایجان شرقی با مشتریان ارزنده این بانک نیز در اســتان دیدار و گفت و گو کرد. محمدرضا ساروخانی در این نشست صمیمانه ضمن تقدیر از مشــتریان ارزنده در همراهی بانک و ارائه نقطه نظرات و دیدگاه های خود در ارتباط با بانک، اظهار داشت: بانک ملت برای نظرات ، انتقادات و پیشنهادهای مشــتریان خود ارزش قائل است و اگر مسیر اصالح و پیشرفت تاکنون به خوبی طی شده، بر اســاس نظرات و خواسته های مشتریان بوده است. وی افزود: بانک ملت به واسطه سهمی که در نظام بانکی دارد و به عنوان یکی از بزرگ ترین بانک های کشور و ســهمی که در فعالیت های اقتصادی دارد ایجاب می کند که روز به روز اطلاعات  خود را نسبت به خواسته های مشتریان افزایش دهد. ســاروخانی گفت: نگاه ویژه به مشــتریان بخصوص مشــتریان بــزرگ و ارزنده، از خصوصیات منحصر به فرد بانک ملت اســت. وی با تاکید بر این نکته که بانک ملت با اجرای بانکداری جامع متحول خواهد شــد، گفت: بانــک ملت با اجرای بانکداری جامع در صدد است با ارتقای خدماتی که به مشتریان ارائه می کند، مجموعه ای از خدمات مختلف را به مشــتریان جهت رفع نیازهای آنان در سطوح و صنوف مختلف، ارائه کند.همچنین در این نشست، بهمن اسکندری معاون مدیرعامل در امور ریسک و اعتبار، محمود اخالقی معاون مدیرعامل و مدیر ارشــد فروش و ارتباط با مشتری، حســین حیدری مدیر امور ناحیه دو، عباس جعفرلو مدیر امور بازرســی و نظارت و محمود ســعیدی مدیر امور بین الملل بانک به ســواالت مشتریان ارزنده بانک پاسخ گفتند.

 حضور مدیر امور فناوری اطلاعات  بانک در محل شرکت یاس ارغوانی

مدیــر امور فناوری اطلاعات  نیز با حضور در محل شــرکت یــاس ارغوانی راه های گســترش خدمات مبتنی بر پایانه های فروش و افزایــش کیفیت خدمات و کاهش پایانه های کم کارکرد و ناکارآمد را در استان مورد بررسی قرار داد.مرتضی ترک تبریزی در این دیدار که با حضور مسئولین حوزه و انفورماتیک مدیریت شعب اســتان آذربایجان شــرقی و مدیران شرکت یاس در این اســتان برگزار شد. راهکارهایی با هدف تسهیل در فرآیندهای این حوزه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.