فلات آذربایجان

تحولات زمین شناسی فلات اذربایجان

فلات آذربایجان در شمال غربی ایران واقع شده است. این ناحیه در محل برخورد دو رشته کوه البرز و زاگرس با امتداد شرقی – غربی و شمال غربی – جنوب شرقی قرار دارد. حرکات کوهزایی و فعالیت آتشفشانی اواخر دوره ترشیاری و اوایل کواترنر سبب پیدایش ناهمواری های آذربایجان شده اند. فلات آذربایجان در طول دوران مختلف زمین شناسی در معرض تغییرات فراوانی بوده است. فلات آذربایجان گاهی در اثر خشکی زایی از زیر آب بالا آمده و گاهی به زیر آب رفته است.

فعالیتهای کوهزایی اواخر دوره ترشیاری و اوایل کواترنر، سبب چین خوردگی رسوب های انباشته شده در حوضه های رسوبی قدیمی شده است. به همین دلیل ناهمواری های فلات آذربایجان جزء ناهمواری های جوان محسوب می شوند. پس از تشکیل چین خوردگی های جوان، رویداد فرسایش، موجب انباشته شدن رسوبات جدید و تشکیل رسوبات کواترنر شده است.

گسل تبریز با امتداد شمال غربی – جنوب شرقی مهم ترین و فعال ترین گسل استان اذربایجان شرقی است که فعالیت آن در زمانهای مختلف همواره تلفات جانی و خسارات مالی فراوانی همراه بوده است.

Geological evolution of the plateau Azerbaijan

Azerbaijan is located in the northwestern Iranian plateau . The area where the two Alborz and Zagros Mountains and along the east – west and northwest – southeast lies . Late Tertiary and early Quaternary orogenic movements and volcanic activity caused by the advent of Azerbaijan roughness . Azerbaijan during different geological plateau has been subjected to many changes . Creation of an underwater plateau land of Azerbaijan, sometimes above and sometimes below the water ‘s gone.
Late Tertiary and early Quaternary orogenic activity , cause wrinkling deposits accumulated in sedimentary basins is deprecated . That is why Azerbaijan plateau roughness component irregularities are young . After the formation of wrinkles young, erosion event led to the accumulation of new sediments and Quaternary deposits are formed .Azerbaijan orogenic movements, old sedimentary basins, Geology, Northwest, West, volcanic activity, Plateau, Plateau Azerbaijan Folds