برج مدور مراغه

برج مدور مراغه

برج مدور، گنبد استوانه ای است که بر روی ازاره سنگی در دو طبقه بنا گردیده و تاریخ آن مطابق کتیبه موجود در بنا 563 هجری قمری است.

از ویژگیهای خاص این بنا علاوه بر آجرچینی زیبای ضلع بیرونی، سردرورودی آن است که از تلفیق کاشی و آجر، نمای قابل توجهی پدید آورده است. غیر از سردر ورودی بقیه قسمتهای بیرونی آجر چینی ساده داشته و بند کشی بین آجرها هم بصورت افقی و هم عمودی بند کشی شده است. قسمت داخلی دوازده ضلعی است و تزئینات گچی آن به مرور از بین رفته است.

Round Tower Maragheh

Round Tower, a cylindrical dome that was built on a stone plinth on two floors of the building and its history, according to the inscription of 563 AH.

The special features of the building in addition to the outer side of the beautiful bricklayer, Srdrvrvdy is a combination of tile and brick, has created a remarkable view. Apart from the outer entrance simple bricklayer and Pointing grouting between the bricks is both horizontal and vertical. Twelve inner polygon and decorative plaster over it is gone.

Round Tower Maragheh, Tower Maragheh, brick, brick, porcelain, bricklayer, round tower, round tower of Maragheh, Maragheh tower, building, grouting, grouting between the bricks, decorative plaster, two-story, Maragheh, Tile, Tile and Brick Dome