علایم هشدار دهنده در ازدواج

علایم هشدار دهنده در ازدواج

 خانم دكتر گلدریك «خانواده درمانگر»، فهرست زیر را از علائم هشدار دهنده ی ازدواج تهیه كرده است. این فهرست به ترتیب اولویت تهیه شده است و هـر چـه كـه یـك عامل در مرتبهی بالاتری باشد احتمال مسأله دار شدن ازدواج و نهایتاً طلاق بالاتراست.

1 ـ زوجین به فاصله ی كوتاهی از یك فقدان معنیدار با هم آشنا شوند یا ازدواج كنند.

2 ـ آرزوی دور شدن از یك نفردر خانوادهی پدری عاملی برای ازدواج باشد.

3 ـ پیشینهی همسران به طور معناداری متفاوت باشد (بـه لحـاظ مـذهبی، تحـصیلی، طبقـه ی اجتماعی، قومیت و سن)

4 ـ زن و شوهر از جمع خواهر و برادری ناسازگار برخاسته باشند .

5 ـ زن و شوهر یا خیلی نزدیك به خانوادههایشان و یـا خیلـی دور از آنهـا سـكونت داشـته باشند.

6 ـ زن و شوهربه لحاظ مالی یا عاطفی به خانوادههای خود وابسته باشند.

7 ـ ازدواج قبل از سن بیست . سالگی

8 ـ مدت آشنایی و یا نامزدی كمتراز شش ماه باشد و یا اینكه بیشتراز سـه سـال بـه طـول  انجامد.

9 ـ مراسم ازدواج بدون حضور خانواده یا دوستان فعلی انجام شود.

10 ـ زن، قبل از ازدواج حامله شود یا در خلال سال اول ازدواج حامله شود.

11 ـ همسران دورهی كودكی یا نوجوانی خود را دورهای ناشاد و بد محسوب كنند.

12 ـ همسران، رابطهی ضعیفی با خواهرو برادران و یا والدین خود داشته باشند.

ملاكهای و معیارهای ازدواج موفق

 تنها زمانی میتوانید فرد مناسبی را برای زندگی خود پیدا كنید كـه خودتـان فـرد مناسبی شده باشید حتی اگر فرد مناسبی را ب هعنوان همسر برگزینید اما خود شما فرد مناسبی نباشید، ارتباط شما ناچار به شكست منجر خواهد شد. خانم اشتاینم میگوید:

 افراد زیادی هستند كه در جستجوی فرد مناسـبی هـستند ، بـیش از ایـن كـه تـلاش كنند تا خود فرد مناسبی شوند.

پروفسور اولسون استاد دانشگاه مینه سوتا و یكی از دانشمندان به نـام ، مـلاكهـا و معیارهای زیر را برای ازدواج موفق پیشنهاد می كند . اگر به فكر ازدواج هستید یـا در آینـده  قصد ازدواج داری ،د این ملاكها در انتخاب همسربه شما كمك خواهد كرد.

1 ـ قبل از ازدواج هر دو نفر باید مستقل و پخته باشند.

 هر چه دو نفری كه می خواهند با هم ازدواج كنند پخته تر و مستقل تر باشند ایجـاد ارتباط صمیمانه راحت تر و ساده تر خواهد بود. استقلال و پختگـی اغلـب در طـول زمـان و گذر عمر همراه با افزایش سن بدست می آید و همین میتواند دلیل خوبی برای صبر كردن  در ازدواج باشد. بهترین عامل پیشبینـیكننـدهی ازدواج موفـق بـر اسـاس تحقیقـات ، سـن همسران در هنگام ازدواج است . هر چه كه سن آنها پایین تر باشد و كم سن و سالترباشند، احتمال طلاق افزایش مییابد. به نظر میرسد كه دلیل این اتفاق این باشد كه افراد مـسن تـر ثبات بیشتری دارند و دقیقترمیدانند كه از ازدواج چه میخواهند.

2 ـ هر دو نفر به همان اندازه كه دیگری را دوست دارند خودشـان را هـم دوست داشته باشند.

 در روابط صمیمانه عزت نفس بسیار مهم اس ت. به واقع اگر شما به خودتـان عـشق نورزید، سخت است كه به دیگری عشق بورزید . پـیش از ایـن كـه بتوانیـد عـشق بورزیـد و  دریافتكننده ،ی عشق باشید نیاز به احساس امنیت و عزت نفس دارید.

3 ـ هر دو نفر بتوانند همانگونه كه از باهم بودن لذت میبرند از تنهـا بـودن نیز لذت ببرند.

 تعادل بین «با هم بودن» « و با هم نبودن » « یا تعادل بین همراهی » « و دوری» در یـك ارتباط صمیمانه، نقش مهمی دارد . یك ارتباط صمیمانه بـه هـر دوی آنهـا نیـاز دارد . بـرای ایجاد این تعادل همسران باید بتوانند از فعالیتهای جداگانه ، در اوقاتی كه با هم نیستند، لذت  ببرند. زیاد با هم بودن می تواند به رفتارهای مخرب و منفی مثل كنترل همسر و قدرناشناسی  منجر شود.

4 ـ هر دو نفر در شغل و حرفهی خود ثبات داشته باشند.

 شغل یا حرفهی با ثبات و رضایت آور، در عین حال كه می توانـد امنیـت مـالی بـه همراه داشته باشد، ایجاد امنیت هیجانی می كند. زمانی كه شغل و حرفهی فرد به خوبی پیش میرود، او میتواند زمان بیشتر و انرژی بالاتری را صرف ارتباط خـود بـا دیگـری كنـد . ازطرف دیگر هر چه دل مشغولی و استرس فرد نسبت به كـار و فعالیـت بیـشتر باشـد . انـرژی كمتری برای ارتباط خواهد داشت.

5 ـ هر دو نفر از خود، آگاه باشند و خود را بشناسند.

 یك ارتباط صمیمانه، نیاز به گشادگی، درستكاری و صداقت بین دو نفر دارد . هر فردی باید بتواند توانمندیهای خود را ارزیابی كند و ضعفهای خود را بـه طـور واقـع بینانـه بشناسد و مشكلات را تقصیر دیگران نداند . در ضمن لازم است كه هر طـرف بدانـد كـه از دیگری چه میخواهد و انتظاراتش از او چیست و نیز این كه در این ارتباط چه می توانـد بـه دیگری ارایه كند و چه انتظاری را می تواند بـرآورده سـازد . آشـنایی مـی توانـد در ایـن راه كمك زیادی به افرادی كه خواهان ازدواج با هم هستند بكند.

6  ـ هر دو نفر بتوانند نظرات و خواسته های خود را قاطعانه

 یكی از كلیدهای رشد صمیمیـت جسارت است. جسارت به این معنی كـه آنچـه  را میخواهید به طور شفاف، مستقیم و به شیوهی درست بیان كنید. افرادی كه جسارت ـ بـا معنی بیان شده ـ ندارند، اغلب در روابط خود، منفعل / پرخاشگرهستند، یـا ایـنكـه تـلاش مـیكننـد دیگـران را فریـب دهنـد و در ارتبـاط، نقـش بــازی كننـد. هـر چـه كـه همـسران خواسته های خود را شفافتر بیان كنند ، احتمال این كه به خواستهی خود برسند بیـشتر اسـت .

جسارت را نباید با خشونت اشتباه گرفت . خشونت تلاش بـرای سـلطه بـر دیگـری اسـت و جسارت بیان سادهی نیاز و میل فرد ، با شفافیت و صراحت همراه بـا رعایـت ادب و حقـوق دیگران است.

7 ـ هر دو نفر سعی كنند كه خود خواه نباشـند و خواسـته هـای دیگـری را برآورده كنند.

 وقتی كه ما به نیاز های دیگـران توجـه مـی كنـیم، آنهـا نیـز بـه نیازهـای مـا توجـه میكنند. این یك قانون است و قا نون «جلب توجه روشن بینانه» نام دارد. اصل بر این اسـت  كه خودخواهی كمتر، بهترین صلاح فـرد اسـت چـرا كـه بـه روابـط همكارانـه و صـمیمانه كمك می كند و بـرای همـه سـودمند اسـت . مراقبـت بـدون انحـصار طلبـی و توجـه بـدون حسادت، همسر را تشویق می كند تا به ظرفیتهـای بـالقوه ی خـود بپـردازد و توانمنـدیهـای نهفته ی درونی خود را بشناسد و این یعنی سود بردن هردو نفر.

پیشبینی كنندههای ازدواج موفق

 یكی از یافته های بسیار ارزشمند محققان این اسـت كـه ، كیفیـت ارتبـاط پـیش از ازدواج شاخص فوقالعاده ارزشمندی برای پیشبینی موفقیت ازدواج است. به زبـان سـاده،رفتار دو نفر پیش از ازدواج شاخص خوبی است برای این كـه پـیشبینـی كنـیم كـه بعـد از ازدواج چگونه با هم برخورد خواهند كرد.

 محققان به این نتیجه رسیده اند كه نامزدهای شـاد و راضـی كـه بـا طیـب خـاطر و رضایت به ازدواج رسمی و تأهل تن می دهند، كسانی هستند كه انتظـارات و اقـع بینانـه ای ازمشكلات ازدواج دارند، خوب ارتباط برقرار می كنند، تعارضها را به صـورت مناسـب حـل میكنند، احساس خوبی از شخصیت همسر خود دارند، بر سر ارزشهای اخلاقی و مذهبی با یكدیگر توافق دارند و نقش ی برابر در ارتباط با هم دارند. توضیح هر كدام از موارد فوق بـه طور مجزا در زیر آورده شده است.

1 ـ انتظارات واقع بینانهای از مشكلات ازدواج دارند. زوجهـای موفـق بـا خـوش باوری و ساده لوحی به سوی ازدواج گـام برنمـی دارنـد. آنهـا مـشكلات ازدواج را نادیـده نمی گیرند و متوجهی این مطلب هستند كه «ارتباط» همیشه بیدرد سر نخواهد بود و نیست. زوجهای موفق اكثراً بر این نكته واقف هستند كه در صورتی زنـدگی خوشـایندی خواهنـد داشت، كه با هم برای این زندگی تلاش كنند.

2 ـ خوب ارتباط برقرار میكنند. توانایی ابراز و بیان به طور مؤثر، برای ارتباط موفق

امری حیاتی است . مهارتهای ارتباط مثبت از زمره ی مهمترین مهارتهای ارتباطی هستند كه

همسران میتوانند آن را فرا گیرند و در بهبود آن تلاش كنند.

3 ـ تعارضها را به صـورت مناسـب حـل مـیكننـد. عـدم توافـق در هـرارتبـاطی اجتناب ناپذیر است. همسران قطعاً بر سر تمام امور با هم توافـق ندارنـد ، امـا لازم اسـت كـه بدانند و یا بیاموزند كه چگونه علیرغم تعارضها با موفقیت كار كنند و اثربخش باشند . هـر چند در نظر گرفتن اختلاف نظرها و تعارضها و حل آنها پیش از ازدواج به همسران شـانس بیشتری برای زندگی شادتر خواهد داد.

4 ـ احساس خوبی از شخصیت همسر خود دارند. بسیار مهم است كه صادقانه واز صمیمم قلب كسی را كه با او قصد ازدواج دارید، دوست بدارید . یا به عبارت دیگر، همسرشما همانند بهترین و صمیمی ترین دوست شما باشد. البته نه به این معنی كـه بعـد از ازدواج دیگر نیازی به دوستان صمیمی نیـست ، بلكـه منظـور ایـن اسـت كـه هـر چـه ویژگـی هـای همسرتان بیشتر به گونهای باشد كه در جرگه ی دوستان صمیمی قرار گیرد ، ارتباط موفق تـری و شادتر خواهید داشت. دوست داشتن شخـصیت همـسر ، عامـل مهمـی در ارتبـاط سـالم است .

5 ـ بر سر ارزشهای اخلاقی و مذهبی با یكدیگر توافق دارند. همسران موفق، بـا داشتن باورهای مشترك، احساس صمیمیـّت و نزدیكی بی شتری میكنند و معمولاً دربـاره ی ارزشها و باورهای اخلاقی و مذهبی دارای توافق عـام و كلـی هـستند . ارزشـهای مـشترك، بنیان و پایهای مهم برای بنای ارتباط همراه با مراقبت و پایدار . است

6 ـ نقش برابر در ارتباط . با هم دارند همسران موفق به یكدیگراجـازه مـیدهنـد تـا علایق فردی و توانمندیهای بالقوهی خود را رشد دهند. برای آنهـا مهـم اسـت كـه همـسر آنها همانی شود كه می تواند باشد. آنها یكدیگر را به داشـتن روابـط خویـشاوندی و حفـظ دوستیهای قدیمی تشویق میكنند، چرا كه اینگونه روابط، زندگی را پر بارترمی سازد و به آن غنا میدهد. همسران شاد می توانند رضایت را در تمام موقعیـت هـا درك كننـد . چـه در زمانی كه با هم هستند، یا در زمان آرامش یا در هنگام كار و یا زمان شوخی و بذلهگویی.

 1 تفاهم

 تفاهم به معنای مقصود یكدیگر را فهمیدن و درك كردن مطلب همدیگر اسـت .  تفاهم در ازدواج به معنای فهم مشترك یا فهم نزدیك همسران نسبت به یك موضوع است. معمولاَ وقتی از افراد سؤال می شود كـه بـرای ازدواج موفـق چـه مـواردی مهم است یكی از موارد مهمی كه از طرف اكثر افراد بیان می شود، تفـاهم اسـت . متأسـفانه در میان مردم، اكثراً تفاهم با توافق  اشتباه گرفته میشود. تفاهم یعنی فهـم نزدیـك بـه هـم داشتن اما توافق یعنی تلاش برای رسیدن به یك فهم نزدیك به هم . افرادی كه با هم تفاهم دارند به راحتی و سهولت با هم روزگار می گذرانند اما آنها كه با هم توافق كرده اند ممكن است در طول زمان به توافقات خود پایبند نباشند و از توافق خود عدول كنند . تفـاهم یعنـی من و تو بدون اینكه از قبل با هم توافق كرده باشیم، نظراتمان نزدیك به هم است . اما توافق یعنی من و تو لازم است انرژی مصرف كنیم و نظراتمان را به هم نزدیك كنیم.  تفاهم بدون نیاز به صرف انرژی به دلایل مختلف از جمله پیشینه ی همانند، از قبل  در همسران وجود دارد. دلیل اصلی اینكـه ذكـر مـی شـود افـرادی كـه تفـاوت زیـاد سـنی، فرهنگی اجتماعی، تحصیلی، دینی و … دارند برای ازدواج با یكدیگر مناسب نیستند، ایـن است كه این افراد تفاهم زیادی با هم نخواهند داشت . تفاوتهای فرهنگی، قـومی، نـژادی، سنی، مذهبی، اجتماعی و تحصیلی باعث می شـود كـه نگـرش افـراد بـه دنیـا و موضـوعات زندگی متفاوت باشد. وقتی كه نگرشها متفاوت باشد تفاهم با مشكل روبرو خواهد شد.

مطمئناً توافق جایگاه بسیار مهمی در زندگی مشترك دارد اما آنچه در مورد انتخاب همـسر مهم است، تفاهم است. برای آنكه بفهمیم با چه كسی تفاهم داریم لازم اس ت خودمان را و خواسته های خودمان را بشناسیم و از آنجا كه ازدواج حـوزه ای اسـت بـا متغیرهـای متعـدد، وقتی همسران در مورد هر كدام از این متغیرها فهم نزدیك به هم داشـته باشـند ، مـی تـوانیم بگوییم كه در مورد آن مطلب باهم تفاهم دارند . تفاهم یك مفهوم كلی است كه از تفـاهم در تك تك متغیرهای مهم ازدواج تشكیل میشود.

مهمترین متغیرها در ازدواج عبارتند از:

ـ انتظار از ازدواج

ـ ارتباط صمیمانه با همسر

ـ ارتباط با دیگران

ـ حل تعارض

ـ خانواده ی خود و خانواده ی همسر

ـ دوستان

ـ پول و مسایل مالی

ـ اهداف

ـ باورهای مذهبی

ـ فعالیتهای لذت بخش و مورد علاقه

ـ ارتباط جنسی

ـ فرزند و فرزندپروری

ـ نقش زن و مرد

ـ رشد شخصی

ـ بیان خواسته ها و هیجانات

لازم است در تكتك این متغیرهـا بـین همـسران تفـاهم وجـود داشـته باشـد، تـا بتوانیم بگوییم كه همسران باهم تفاهم دارند . برای این كه متوجه شویم كه تفاهم ما با همسر آیندهمان چهقدر است، لازم است كه فهرست تفاهم تهیه شود.

فهرست تفاهم

1 ـ فهرستی از آرزوهای خود دربارهی همسرآیندهتان را در زیرهر كدام از متغیرهای بـالا بنویسید. در زیرهر كدام از متغیرها ، لازم است كه دست كم چهار یا پنج مـورد از آرزوهـا و خواسته های خود را نوشته باشید. هرچه این فهرست كاملتر باشد، ارزیابی تفاهم دقیق تـرخواهد بود.

مثال:

–        ارتبـــاط صــمیمانه بــا همسر

به مناسبتهای خـاص بـرایم هدیـه بخرد.

حساس باشد.

حمایت كننده باشد.

اهل گفتگو و صحبت باشد.

مرا به دیگران ترجیح دهد.

احساساتش را نسبت بـه مـن بیـان كند.

–        انتظـــــار از ازدواج

نگاه واقعبینانه به ازدواج داشته باشد.

نخواهــد كــه همــهی آرزوهــای بــر

آورده نـــــشدهاش، در ازدواج بـــــر آورده شود.

بخواهد كه در ازدواج رشد كند.

ازدواج خودش را با ازدواج دیگران مقایسه نكند.

– حـــــل تعارض

مسایل را نادیده نگیرد.

مــسایل را بفهمــد و مــشكلات را مطرح كند.

بــرای مــسایل، راه حــل پیــشنهاد كند.

در موقع مشكل، قهر نكند.

در مواقع لزوم، كمك تخصـصی را قبول داشته باشد.

– ارتبـــاط بـــا دیگران

گرم، صمیمی و دوستانه

میهمان دوست

شوخ طبع و بذله گو

اهل رفت و آمد

توانم دوستان او را بپذیرم.

 – دوستان

دوستان مرا بپذیرد.

مرا از دوستانم جدا نكند.

با جمع دوستان رابطه داشته باشیم.

از دوســتانی كــه بــیش از حــد وارد روابط صـمیمانه مـا مـی شـوند، جـداشود.

– اهداف

بخواهد در زندگی رشد کند

اهل پیشرفت باشد.

اهداف انسان دوستانه داشته باشد.

به پیشرفت و رشد علمی خود توجـه كند.

– فعالیتهــــای لــذت بخــش و مورد علاقه

به موسیقی علاقمند باشد.

اهل كوهنوردی باشد.

از سینما و تئاتر خوشش بیاید.

اهل مطالعه باشد.

از گفتگوهای سیاسی خوشش بیاید.

–        خــانوادهی خــــــود و خــانواده ی همسر

رفت و آمد متعادل بـا خـانوادهی همسر را قبول داشته باشد.

مرا مجبور نكند كه همیشه همـراه او به دیدن خانوادهاش بروم.

اجازه دهد كه بیشتر از او ، پـدر و مادرم را ببینم.

رابطه با خواهر و برادرانم را حفظ كنم و او نیز رابطه خـوبی بـا آنهـا  داشته باشد.

–        پول و مسایل مالی

در مواقــع لــزوم ســخاوت مــالی

داشته باشد.

گدا صفت نباشد.

اهل پسانداز باشد.

روابط مالی را بفهمد.

شم اقتصادی داشته باشد.

–        باورهای مذهبی

معتقد باشد.

اهل دیانت باشد.

نماز بخواند و شعایر مذهبی را بـه جا آورد.

رابطــه بــا خــدا بـرایش از اهمیــت

خاصی برخوردار باشد.

عارف مسلك باشد.

-اتبــــــاط جنسی

بیمیل نباشد.

توانایی لذت بردن داشته باشد.

تحریك كننده باشد.

رابطه ی جنسی برایش مهم باشد.

– فرزنـــــد و فرزندپروری

چنـــد ســـال اول ازدواج، فرزنـــد نخواهد.

دو تا فرزند را كافی بداند.

به تنظیم خانواده اهمیت بدهد.

اهل بازی با كودكـان و فرزنـدان باشد.

اگر بچه دار نشدیم، قبول كند كـه كـــودك بـــیسرپرســـتی را بـــه فرزندی قبول كنیم.

– نقــش زن و مرد

بپذیرد كه هر دو برابر هستیم.

زن سالار یا مرد سالار نباشد.

بپــذیرد كــه در كارهــای خانــه كمك كند.

لباسهای خـودش را خـودش اتـو  كند.

– رشد شخصی

فكــر نكنــد كــه زنــدگی متوقــف شده است.

در فكر رشد خودش باشد.

اهل كتاب و مطالعه باشد.

اهــل گفتگــو و یــادگیری از اهــل

علم و تخصص باشد.

نگاه تخصصی داشته باشد.

– بیـــــــــان خواسـته هـــا و هیجانات

وقتی ناراحت میشود، . بیان كند

قهر طولانی مدت نكند.

حرف دلش را بزند.

هیجانات مثبت خود را بیان كند.

بتواند از شادی فریاد بزند.

به راحتی گریه كند.

2 ـ حال باید به همسرمورد نظر خود در مورد هر ویژگی مطلوب براین اسـاس كـه تـا چـه حد واجد آن ویژگی است، نمره بدهید.

ملاك نمره دادن یك معیار پنج گزینهای است.

كاملاً آن ویژگی را دارد. 5 امتیاز

زیاد آن ویژگی را دارد. 4 امتیاز

تقریباً آن ویژگی را دارد. 3 امتیاز

كم آن ویژگی را دارد. 2 امتیاز

به ندرت آن ویژگی را دارد، یا هرگزندارد. 1 امتیاز

 مثلاً اگر در مورد متغیر ارتباط با دیگران، «برونگرا» را در فهرسـت تفـاهم خـود

 آورده . باشید اگر فرد مقابـل شـما كـاملاً برونگراسـت، 5 بـه او نمـره بدهیـد و اگـر كـاملاً

 برونگرا نیست، اما برونگرایی زیادی دارد، 4 به او نمره بدهید و همین طور الی آخر.

3 ـ برای هرمتغیر، مجموع امتیازات فرد را و بالاترین امتیاز ممكن را محاسبه كنید.

مثال: در مورد متغیرارتباط با دیگران

 ارتباط با دیگران

گرم، صمیمی و دوستانه كاملاً اینگونه است. 5

برون گرا تقریباً اینگونه است. 3

میهمان دوست زیاد اینگونه است. 4

شوخ طبع و بذله گو كم اینگونه است. 2

اهل رفت و آمد زیاد اینگونه است. 4

 جمع: 18

بالاترین امتیاز ممكن = 25

مجموع امتیازات فرد مورد نظر = 18

4 ـ مجموع امتیازات فرد مورد نظر خود را به بالاترین امتیاز ممكن تقـسیم كنیـد تـا درصـد

تفاهم با او در آن متغیررا بدست آورید.

مثال:

 امتیاز فرد تقسیم بر بالاترین امتیاز ممکن برابر است با % 72

5 ـ در مورد تمام متغیرها، نمرهی تفاهم و درصد تفاهم را بدست آورید.

6 ـ در صورتیكه آرزوهای شما در یك متغیر خیلی زیاد باشد و در یك متغیـر خیلـی كـم باشد، نمیتوانیم نمرهی تفاهم كلی را محاسبه كنیم. برای اینكه بتوانیم درصد تفاهم كلـی را محاسبه كنیم، باید در هرمتغیر تعداد آرزوها و خواسته های مورد نظرتقریبـاً برابـر باشـد. مثلاً در مورد متغیر شخصیت اگر 7 ویژگی مطلوب مورد نظـر اسـت ، بایـد در مـورد دیگـر متغیرها هم نزدیك به 7 ویژگی ذكر شود ن ه اینكه مـثلاً در مـورد پـول و مـسایل مـالی 11ویژگی فهرست شود.

7 ـ تمام متغیرهای اصلی را بنویسید و در برابـرآن درصـد تفـاهم را بنویـسید و نهایتـاً نمـره

تفاهم كلی خود را یادداشت كنید.

مثال:

متغیرها درصد تفاهم

1 ـ انتظار از ازدواج 90

2 ـ ارتباط صمیمانه با همسر 92

3 ـ ارتباط با دیگران 85

متغیرها درصد تفاهم

4 ـ حل تعارض 100

5 ـ خانواده خود و خانواده همسر 95

6 ـ دوستان 80

7 ـ پول و مسایل مالی 85

8 ـ اهداف 83

9 ـ باورهای مذهبی 90

10 ـ فعالیتهای لذت بخش ومورد علاقه 74

11 ـ ارتباط جنسی 85

12 ـ فرزند و فرزندپروری 65

13 ـ نقش زن و مرد 70

14 ـ رشد شخصی 80

15 ـ بیان خواسته ها و هیجانات 67

تفاهم كلی: 83 %

 با تهیه فهرست تفاهم میتوانید نقطه ضعفهای رابطه خود را مشخص كنید . مثلاً درمثال قبلی، در مورد متغیرهای فرزنـد و فرزنـدپروری و بیـان خواسـته هـا و هیجانـات تفـاهم كمتری وجود دارد و لازم است كه به این دومورد بیشترپرداخته شود.

 هیچ رابطه ای از تفاهم 100 درصد برخوردار نیست، چرا كه هیچ دو نفـری كـاملاً شبیه به هم نیستند. هرچه تفاهم بین دو نفر بیشتر باشد ، بهتر میتوانند با یكدیگر كنار بیاینـد و احساس رضایت بیشتری خواهند داشت . تفاهم زیاد بین همسران، این امكـان را مـی دهـد كه ازدواج آنها براساس پایه و بنیان محكمی شكل بگیرد و به آنها این امكان را می دهد كه تفاوتهای خود را بپذیرند و از تفاوتهای خود لذت ببرند واز یكدیگر بیاموزند .

چكیده بحث انتخاب همسر 

زمانی میتوانید فرد مناسبی را برای ازدواج پیدا كنید، كه خودتان فرد مناسبی شده باشید.

فردی را برای همسری خود انتخاب كنید كه:

* همانند بهترین دوست صمیمی شما باشد.

* بخواهید از او فرزندی داشته باشید.

* از اینكه شبیه به او شوید احساس بدی نداشته باشید.

* او را همانگونه كه هست، بدون هیچ تغییری بپذیرید.