پمپ هیدرولیک

پمپ هیدرولیک
پمپ به عنوان قلب سیستم هیدرولیک، انرژی مکانیکی را که بوسیله موتورهای الکتریکی یـا احتراق داخلی تامین می گردد به انرژی هیدرولیک تبدیل می کند . پمپ فقط مولـد جریـان سیال بوده و سطح فشار ایجاد شده بـه میـزان بـار مقـاومی کـه توسـط عملگـر سیـستم هیدرولیک بر آن غلبه میشود، بستگی دارد.
پمپهای جابجائی مثبت
پمپ جابجایی مثبت به ازاء هر دو ر چرخش محور پمـپ ،مقـدار مشخـصی از سـیال را بـه سیستم هیدرولیک ارسال مینماید.
انواع پمپ جابجائی مثبت (دبی ثابت و متغییر ):
1- دنده ای 2- پره ای محوری و شعاعی 3- پیستونی شعاعی و محوری

برای سفارش خرید پمپ هیدرولیک میتوانید با MyCityAd.ir 09120852440 تماس بگیرید.

در انتخاب پمپهای با جابجایی ثابت موارد ذیل باید در نظر گرفته شود:
1-قطر دهانه های پمپ
قطر دهانه ورودی برای اتصال به خط مکش و دهانه خروجی برای اتصال به خط فشار، بایـد مشخصگردد. این مشخصه تحت عنوان Pipe Connection ارائه میگردد و برای مثال اعداد میتواند اینچ 2,11/2,11/4,1,3/4,1/2 باشد
2-فشار کاری در خروجی پمپ
این مشخصه تحت عنوان Operating Pressure-Outlet و با واحد bar ارائه میشود و نـشانگر ماکزیمم فشاری است که پمپ قادر به تامین آن میباشد. البته لازم به یـادآوری اسـت کـه پمپها ایجاد جریان میکنند و قرار گرفتن یک مانع در برابر ایـن جریـان، باعـث ایجـاد فـشار میگـــردد. فـــشار کـــاری معمـــول بـــرای پمـــپ هـــای دنـــده أی بـــه صـــورت بار 250,225,200,175,150,100,50,10 میباشد
3-فشار کاری در ورودی پمپ
این مشخصه تحت عنوان Operating Pressure-Inlet و با واحدbar ارائـه میـشود و نـشانگر محدوده قابل قبول برای اعمال فشار در ورودی پمپ میباشد. ورودی پمپ را به خط مکـش وصل مینمایند که توسط آن روغن از منبع به سمت پمپ مکیده میشود . در حقیقـت مکـش فقط یک کلمه است که برای نشان دادن سمت روغن گیری پمپ بکار میرود . اصولا مایعات قابل کشیده شدن نیستند بلکه فقط با نیروی فشار خارجی هل داده میشوند.
قدرت کشش یک پمپ بستگی به میزان اختلاف فشار سمت مکش پمپ و فشار هوای روی سطح مایع دارد. بنابراین حتی اگر یک پمپ بتواند تولید خلا مطلق کند، مقدار ارتفاع کشش مایع آن از حداکثر نیروی فشار جو تجاوز نمیکند و حد نهایی ارتفاع کشش را حداکثر فشار وارده بر سطح مایع از طرف هوای بیرون تعیین میکند و به قدرت پمپ بستگی ندارد از این رو ارتفاع مکش پمپها محدود میباشد و هر چه پمپ نزدیکتر به سطح مایع نصب شود، مایع راحت تر و آسان تر به سمت پمپ رانده میشود و احتمال ایجاد کاویتاسون کمتر میشود. به طور معمول فشار کاری در ورودی پمپ ها بین 0.3bar– و 1.5bar+ میتواند باشد.
4-سرعت دوران پمپ
میزان دبی حجمی روغن که توسط پمپ ایجاد میگردد، تابع سرعت دوران آن میباشـد. ایـن سرعت برای پمپهای مختلف عددی متغیر است. برای مثال بعضی پمپها را میتوان با دوری بین 500rpm و 5000rpm به دوران واداشت. با اینحال معمولا” مشخصات اصلی پمپهـا را در دور بخصوصی (1450rpm) ارائه میکنند.
5-حجم جابجایی روغن
هر پمپ بسته به سرعت دوران خود به ازاء هر دور چرخش چرخدنده ها، مقـدار معینـی از cm^3/rev میباشد. روغن را جابجا میکند. واحدی که برای بیان حجم جابجایی بکار میرود معمولا حجم جابجایی عددی است که تابع مشخصات ابعادی چرخدنده ها مانند قطر دنده ، مـدول و سرعت دوران پمپ میباشد. رنج معمول حجم جابجایی بین 3.5 و100 لیتر بر دور میباشد.
6-دبی موثر
دبی موثر تولیدی توسط یک پمپ باعبارت Qeff مشخص میگردد ومقدار آن در یک سرعت دوران، ویسکوزیته و دمای کاری بخصوص تعریف میگردد. برای مثـال در دور n=1450 rpm ،ویسکوزیته ν=36 cSt و دمای کاری °t=50C ، میزان دبی موثر را برای یک پمـپ بـر حـسب lit/min تعیین مینمایند. به طور معمول محدوده دبی موثر یک پمپ دنده أی بـین2 تـا 150 لیتر بر دقیقه میباشد.
7-توان موتور راننده پمپ
پمپهای هیدرولیک معمولا توسط الکترو موتور بکار انداخته میشوند. توان موردنیاز برای دوران پمپ نیز بستگی به سرعت دوران، دمای کاری و ویسکوزیته روغن دارد. در این مورد نیز معمولا توان مورد نیاز را در دور n=1450 rpm ،ویسکوزیته ν=36 cSt و دمای کاری °t=50C ، بر حسب KW تعیین مینمایند.
8-دمای کاری روغن
برای آنکه پمپ به صورت موثر بتواند دبی مورد نیاز را تامین نماید، دمای روغن در حال انتقال باید در محدوده مشخصی قرار داشته باشد. این محدوه برای روغن های معدنی بین 20- تا 70+ میباشد.
9-درجه ویسکوزیته
روغنی که پمپ میتواند به صورت موثر منتقل نماید باید دارای درجه چسپندگی بخصوصی باشد. رنج ویسکوزیته معمول برای پمپ های دنده ای بین 5 تا 300 سانتی استوک میباشد.
0-فیلتراسیون
حداکثر ابعاد ذرات خارجی که اجازه ورود به پمپ را دارند باید توسط یک عدد مشخص شود. سپس ذرات با ابعاد بزرگتر از آن را توسط فیلتر مناسب جمع آوری نمود و مانع ورود آنها به پمپ شد. بزرگترین ابعاد ذرات خارجی که اجازه ورود به پمپ را دارند معمولا کوچکتر از 25µm میباشد.
برخی ویژگیهای پمپهای جابجایی ثابت:
1- در صورت بسته شدن کامل خروجی پمپ جابجائی مثبت فشار بـه صـورت تئوریـک بـه
مقدار بی نهایت میل می کند.
2- جریان خروجی پمپ صرفنظر از نشتی های داخلی ثابت است.
3- بواسطه لقی های موجود بین دندانه ها و پوسته مقـداری از روغـن بـه سـمت مجـرای ورودی نشت می کند و سبب می شود که مقدار جریان واقعی پمپ از میزان جریـان تئـوری کمتر گردد. این نشتی داخلی، لغزش پمپ (pump slippage) نامیده می شود و با رانـدمان حجمی (volumetric efficiency) شناخته می شود.
4- جهت دوران پمپ معمولاً با یک فلشروی پوسته پمپ مشخص می شود
5- پورت ورودی پمپ معمولاً بزرگتر یا مساوی خروجی در نظر گرفته می شود.
6- اگر خروجی پمپ به یک شیرراه دهنده وصل باشد و از آن طریق به مخزن وصل شـود، هوای ورودی امکان خواهد داشت تا به مخزن راه یابد. ولی اگر خروجی آن بـه شـیر کنتـرل فشار برود، از آنجا که پمپ های روغن، کمپرسور خوب هوا نیستند، امکان خروج هوا نخواهد بود. برای خروج هوا کافی است یکی از اتصالات خروجی پمپ کمی شل بـسته شـود تـا هـوا بیرون برود.
7- ویسکوزیته بالا سبب کاهش لغزش پمپ (برگشت جریان) مـی شـود. در نتیجـه بـازده حجمی بهبودمی یابد ولی در مقابل باعث افزایش بار اصطکاکی و کاهش میـزان مکـش مـی شود.
پمپ دنده ای:
در پمپهای دنده ای دوران یکی از چرخدنده هـا بوسـیله سیـستم محـرک تـامین میگـردد . پمپهای دنده ای بدلیل برخورداری از طراحی ساده، ابعاد کوچک و فـشرده و قیمـت ارزان ، در سیستمهای هیدرولیک دارای مصرف عام میباشد.
پمپهای پیستونی
پمپهای پیستونی محوری با محور خمیده
در این پمپها دوران محور موجب رفت و برگشت پیستون ها می شود . میلـه هـای پیـستون توسط ball & socket joints به فلنج محور محرک متصل هستند و یـک اتـصال یونیورسـال بلوک سیلندر را به محور محرک مرتبط می نماید. با تغییر زاویه از صفر تـا 30 درجـه دبـی 30 عمـل 23 0 یـا o خروجی پمپ تغییر می کند در انواع جابجـائی ثابـت معمـولاً در زوایـای می کند. زاویه انحراف پمپ پیستونی با محور خمیـده و جابجـائی مت غییـر بوسـیله مکـانیزم دستی قابل تنظیم می باشد.

پمپ پیستونی محوری با swash plate : (صفحه زاویه گیر)
در این نوع پمپ ها محور بلوک سیلندر و محور محرک در امتداد خط مرکـزی قراردارنـد .
به هنگام چرخش بلوک سیلندر، پیستونها بدلیل پیروی از وضعیت صفحه زاویه گیـر حرکـت رفت و برگشتی می نمایند.
در نوع جابجایی متغیر وضعیت صفحه زاویه گیر بوسیله مکانیزم های دستی ، سرو و کنتـرل و 0 17.5 سیستم جبران کننده فشار تنظیم می گردد. حداکثر زاویه مربوط به صفحه زاویه گیر است.