کوچه باغهای سمنان

سمنان

کوچه باغهای سمنان

کوچه باغهای سمنان واقع در پشت (ضلع جنوبی) بلوار هفده شهریور توجه هر مسافری که تصویری کـویری از سـمنان دارد را بـه خود جلب می کند این کوچه ها باغ که در وسط شهرستان سمنان واقع شده است باقی مانده از بافت طبیعی شـهر اسـت کـه پـر از درختان انار، انجیر، توت و … است خصوصاً نهری که در آن جاری است در شرایط کویری همچون طلایـی میـدرخشـد ایـن کوچـه  ها باغ برای مسافرین یا دانشجویانی که در این شهر سمنان تحصیل می کنند می تواند جالب توجه باشد طبیعتی که باید در حفـظ آن کوشـا باشیم

٣.٢ غار نمکی

با عبور از پل هوایی گرمسار به طرف تهران و طی مسافت حدود ٣ کیلومتر از جاده اصلی گرمسار می توان غار نمکی از هـا جاذبـه ی طبیعی گردشگری گرمسار را دید. غار نمکی گرمسار که به غار نفت دره در کوه اژدهای گرمسار معروف است، بـر اثـر سیلاب ها و شسته شدن صخره های نمکی به وجود آمده است. این غار بنا به اظهار نظر برخـی کارشناسـان زمـین شناسـی در دوره دوم زمـین شناسی بوجود آمده است که انواع و اقسام استلاتیک ها و استلاکمیت ها یا ناود ها یس در آن وجود دارد. هـوای ایـن غـار بـه لحـاظ اینکه از درون یهلا های نمکی عبور می کند بسیار پاکیزه و سالم است و در اوج گرمای تابستان برودت دمایی دارد در . قسمت هایی از این غار به بخشی بر می خورمی که بایستی حدود ١٠٠ متر آنرا بصورت نشسته طی کنمی. غار نمکی دیگری که در گرمسار قرار دارد

در بنه کوه گرمسار است از مسیر دره که جریان خیلی کمی آب شور (شورآب ) در آن وجود دارد عبور کنید به همراه خـود وسـایل  های کمک اولیه چراغ قوه و کفش های مناسب داشته باشید آدرس: سه کیلومتری پل هوایی گرمسار