جنگل سیاه خانی

جنگل سیاه خانی

جنگل سیاه خانی در شمال شهرستان دامغان و در کنار جاده دامغان ـ دیباج ـ گلوگـاه ـ بهشـهر قـرار گرفتـه اسـت . جـاده گلوگاه یکی از نزد یکترین یها راه ارتباطی بین یها دامنه جنوبی و شـمالی البـرز می باشـد کـه بخشـی از آن در محـدوده شهرستان دامغان قرار گرفته است.

ابتدای جاده گلوگاه در یک کیلومتری شهر دیباج قرار دارد که با شیبی تقریباً تند به سمت بالا ارتفاع می گیرد بخش های ابتدایی جاده آسفالت می باشد اما به دلیل سرمای هوا، رانش زمین و سایر عوامل دارای کیفیت مطلوبی نیست. جاده بـا پـیچ و خم فراوان از میان و ها تپه ها کوه یی که پوشش ها آن بوته های کوچک می باشد عبور می کند. در چند نقطه ابتـدایی مسـیر دو تا چهار چشمه در کنار جاده به چشم می خورد که کمی اطراف جاده را سرسبزتر میکند بخشی دیگر از جاده که به تازگی بازسازی و عریض گشته است، موجب شده استفاده از این مسـیر بسـیار راحـت تـر انجـام بگیرد. قسمت سوم جاده مانند یها بخش قبلی زیاد مناسب نیست و به علت بارندگ یهـای زیـاد تقریبـاً آسـفالت آن از بـین رفته است. قبل از رسیدن به جنگل سیاه خانی، فرعی از سمت جاده گلوگاه به روستاهای پابند و بندوون وجود دارد کـه آن محل نیز منطقه ای خوش آب و هوا محسوب می گردد و از آنجا تا روستای نمکه یک ساعت راه می باشد.برای رسیدن به جنگل سیاه خانی باید از جاده اصلی خارج شده و وارد یک جاده فرعی شوید. جهت پیدا کـردن ایـن جـاده فرعی چند خانه با سقف های شیروانی و زمینهای کشاورزی کنار جاده اصلی می تواند نشانه خوبی باشد. پس از طـی تقریبـاً  ٢ کیلومتر از این جاده به چشمه سیاه خانی می رسمی. که در قسمت غرب و جنوب غرب آن ها کوه از جنگـل پوشـیده شـده است و بخش شرقی آن ها کوه یی بدون درخت و تنها پوشش آن بوته های کوچک می باشد.چشمه سیاه خانی در دره ای سرسبز قرار گرفته که اطراف آن نیز زمینهای کشاورزی پراکنده ای به چشـم می خـورد ایـن

زمینها به دلیل اینکه از سطح آب بالاتر هستند، کشاورزان معمولاً از پمپ های آب جهت آبیاری استفاده می کنند.این جنگل در دره ای با صفا به سمت غرب و جنوب غرب ادامه یابد می و دارای مناظر زیبا می باشد در ایـن دره رودخانـه ای کوچک از میان و ها کوه های صخره پوشیده از جنگل عبور می .کند

با توجه به بهبود وضعیت جاده گلوگاه و تنها فاصله یک ساعت و نمی این منطقه از شهر دامغان این محـل می  توانـد مکـانی مناسب جهت گذراندن یک روز تعطیل در کنار خانواده و دوستان باشد . توصیه های که می توان هنگام سفر بـه ایـن منطقـه کرد این است که حتماً و یا ترجیحاً ماشین آف رود به این محل سفر کنید زیرا خطر گیر کردن در گل با توجه به اینکه ایـن منطقه حتی در فصول گرم سال نیز پوشیده از مه و در حال بارندگی است بسیار زیاد است همراه داشتن یک اسـمارت فـون با نقشه آپدیت شده منطقه که بتوانید به راحتی از جی پی اس استفاده کـرده و گـم نشـوید چـون در طـول مسـیر معـدود انسانی می بینید