سد شهید شاهچراغی

سد شهید شاهچراغی

سد شهید شاهچراغی تجلی اراده برای آبادانی دامغان

این سد در ١٢ کیلومتری شمال شهر دامغان و در کنار تنگه ای موسوم بـه بـز پل و مجاور کوه چکل شیر و بر روی رودخانه چشمه علـی بسـته شـده اسـت . هدف از ساخت سد، انتقال آب رودخانه چشمه علی جهـت آبیـاری قسـمتی از اراضی دشت جنوبی شهرسـتان و نیـز کنترل و جلوگیری سیلابهای شمالی و نیـز در آینـده جهـت تـأمین کمبـود آب آشامیدنی شهر دامغان است. این سد چند منظوره علاوه بر ویژگیهـای بـالا، آب مورد احتیاج زراعی حدود ١٥٠٠ هکتار از اراضی دشت را کـه از نظـر کشـاورزی فوق العاده مستعد و حاصل خیز می باشد را نیز تامین می نماید. این سد از نوع شنی با هسته رسی می باشد که ارتفـاع آن از کف رودخانه ٥٧ متر و ظرفیت آبگیری آن ٤٠ میلیون متر مکعب است. طول تاج ٢٢٧ متر و ارتفـاع آن ازسـطح دریـا١٥٠٠ متر و طول مسیر آب پشت سد حدود ٦ کیلومتر می باشد. این منطقه اوقات فرح بخشی را برای گردشـگران مهیـا  می سازد

٧ تنگه زندان

تنگه زندان از جمله جاذبه های بی دلیل و نمونه کوهستان شهرستان دامغان است که در طـی سال گردشگران و طبیعت دوستان فراوانی را بـه سـوی دیـدنی هـای بـی شـمار خـود جـذب  می کند. این تنگه در ١٧ کیلومتری شرق شهر دیباج واقع شده است و دسترسی به آن آسـان است جهت اصلی این تنگه رؤیایی و خیال انگیز جنوبی و شـمالی میـ باشـد و در هـا دامنـه ی جنوبی کوه سترگ کهکشـان واقـع شـده اسـت . تنگـه دارای دیوارهـای صـخره ای و سـنگی مرتفعی است که بسیار جذاب و سحر انگیز است. آب بسیار خنک و گـوارائی در مسـیر تنگـه جریـان دارد وجـود ایـن آب و فـراز و نشیب تنگه زمینه ایجاد آبشارک ها و آبشار زیبایی را فراهم آورده است که بر جذاب یتهای بی شمار تنگـه افـزوده اسـت . در بهـار و تابستان مسیر تنگه و بیرون آن همه جا مشحون از علفزارهای سرسبز و گیاهان معطر و رنگارنگ کوهستانی است که بـی تردیـد از دیدن آن همه تنوع و بوهای شامه نواز خیره و مسحور می شوید. ینا منطقه را می توانید همراه با جنگل سیاه خانی و شهر دیباج در یک مسیر بازدید کنید اما مسیر خیلی مناسب نیست و در بیشتر فصول سال به علت سیل ومه شدید مسدود است

 تالو ١.٨

«تالو» مزرعه ای در شمال دامغان، که در دامنه سلسله کوههای البرز واقع شده است، مسیر این مزرعه از روستای طـاق می گـذرد . در فاصله روستای طاق تا مزرعه ٩ کیلومتر و از روستا تا مرکز شهرستان ١٢ کیلومتر می باشد.در سمت غربی این مزرعه، آبادی سورند و در شرق آن روستای طزره قرار گرفته که البته دارای یها جاذبه طبیعی و تفریحی خـاص خود هستند

یک راه شوسه در کنار این مزرعه به سمت شمال امتداد دارد که انتهای آن به معدن زغال سنگ تالو و سـپس بـه چشـمه زر اسـبه  می رسد. این چشمه از دل سنگ بیرون آید می و بدون اینکه استفاده ای از آن شود در یها شن کف رودخانه فرو می رود  راه مزرعـه تالو تا روستای طاق خاکی می باشد و از روستا تا دامغان جاده آسفالت است. تالو به معنای آب تلخ می باشد یز را آب این مزرعه آهکی و تلخ مزه است و برای آشامیدن مناسـب نیسـت . آب ایـن مزرعـه از درون چشمه ای در دامنه کوه و از طریق قنات به مزرعه می رسد و در آنجا به یک استخر آب که بر مزرعه اشراف دارد وارد می شـود . آب آن به مصرف زراعت می رسد اگرچه در غرب این مزرعه چاه آبی حفر شده که آب آشـام یدنی منطقـه مسـکونی زغـال سـنگ البـرز شرقی را تأم می ین .کند اطراف یا ن مزرعه در جهت شمال کوههای بلندی احاطـه کـردهانـد کـه بـرای ورزش کوهنـوردی مناسـب  می باشد و در جهت جنوب، این مزرعه مشرف به دشت می باشد . همچن ین در منطقه تالو در نواحی اطراف آن، وحوشـی ماننـد آهـو، فوج، پلنگ، یوزپلنگ، گرگ و پرندگانی نظیر کبک، قرقاول، عقاب کوهی، شاهین، تیهو و کبوتر چاهی زندگی می کننـد کـه تحـت مراقبت سازمان حفاظت از محیط زیست قرار گرفته اند

در پایان به گردشگران عزیز توصیه مینمامی که هنگام سفر به منطقه تالو و چشمه زر اسبه و کوههای اطـراف آن کـه دارای حیـات وحش و پوشش گیاهی منحصر به فرد هستند، به عنوان یک گردشگاه طبیعی می تواند یک روز شاد و بیادماندنی را بـه دوسـتداران طبیعت و حیات وحش هدیه بدهد . توصیه هایی که می توان هنگام سفر به این منطقه کرد این است که حتماً و یـا ترجیحـاً ماشـین آف رود به این محل سفر کنید زیرا خطر گیر کردن در گل با توجه به اینکه این منطقه حتی در فصول گرم سال نیز پوشیده از مـه و در حال بارندگی است بسیار زیاد است همراه داشتن یک اسمارت فون با نقشه آپدیت شده منطقه که بتوانید به راحتی از جی پی اس استفاده کرده و گم نشوید چون در طول مسیر معدود انسانی می بینید