رودبارک

رودبارک

موقعیت جغرافیائی و آب و هوای چهار فصل: رودبارک در شمال شرقی استان سمنان و حاشیه مازندران قراردارد بگونه ای که شروع منطقه جنگلی از سمت استان سمنان قسمت عمده از آن از رودبارک شروع می شـود و منطقـه کوهسـتانی اسـت و در بهــار هوای خنک همراه با بارندگی و در تابستان نیز هوا خنک و در پائیز سرما و نیز در زمستان برف بارد می و حتـی ارتفـاع برف به حدود ٥/١ متر می رسد در . ٦٥ کیلومتر از سمنان دارای جاده آسفالته اصلی از سمنان به شهمیرزاد تـا رسـم رودبـار و پس از آن دارای دو جاده خاکی است که به رودبارک منتهی می شوند فاصله بین جاده آسفالته مذکور تا نقطه شـروع منطقـه جنگلی رودبارک سفلی حدود ٥ کیلومتر است.

ـ وسعت: وسعت کل بـیش از ٨ هـزار هکتـار و دارای ٣٠٠٠ هکتـار مراتــع و بیش از ١٥٠٠ هکتار مزرعــه کشاورزی و باغداری است. ـ وضعیت محلی از لحاظ پستی و بلندی دارای کوههای سنگی مثـل لپی و تنگه و تپه های خـاکـی سنگی همانند برج تیغ و یها جلگه وسیع همانند مناطق سرم، ترکچـال، سـرکوه، روپـی و آب اندان که همگی پوشده از مزراع و درختان و گیاهان متنوع در اطراف ها آن بوده است. ـ آثار تاریخی: – قلعه پلی نزدیک تنگه با مصالح ساختمانی ساروج -٢ غارلعلوم، دیوخانه لعلوم، تنگه یها روشن و تاریک، گوغلتـل، غارمشـتی سـر لعلـوم کـه دارای اطاقهای گچ بری شـده است، غارهای دوگانـه کـه بـه دولیله معروف ( اند دهنه هریک از غارهای سـنگی بـه روایـت از اهـالی بابعاد متر ٣×٣ و به طول حدود ٣٠٠ متر کتیبه تنگه (بنوشته کمر) گوجوجو (زرده پشت سید چال که از هـا صخره ی بشـگل پستان گاو بوده که از ها آن آب می چکد ) سید چال، پلنگ او (پلنگ آب ،) یخچـال طب یعـی ( روپـی )، دیوخانــه پدمی، قلعـه گردن، گندی او (آب گندین)، او بــن دره، واوســر (بادوسر) راه شتررو از کله تالعلوم (که آثارش نیز موجود اسـت ) لیکـادوی چکل تنگه در صخره مرتفع سوراخی بشکل قلب ایجاد شده است که شتر با بار می تواند از آن بگذرد این سوراخ از دور بشـکل قلب می باشد. چاه لعلوم (چاه سنگی) (با دهنـه ٣ متـر و حدود ١٥ متر ارتفاع دارد) چاه خانی علم (چاخمره) آسیاب آبی (در محله رودبارک) (چارنـو کـه دارای آب سرد است. چالی بزرگ، چالی کوچـک، چرگـرد، چـالی کـش، اسـبی او (سـفید آب )، لعلوم، پیاجم، صخره یها لپـی، عیرت، شکرزمین که بالای عرقه گر قرار دارد) ایرته گَر (مرز رودبارک و روسـتای بنــده بـن ) خَیل دکتـه، غار سنگی کلاج پور با وسعت (حدود ٤ هزارمتر مــربع) علم، پله های سنگی لعلوم (بنـام گت بـرج ) و تپـه بـرج تیغ بالای دشت و مزارع آب اندان های تپه -٦ معروف: دین تپه دشتی، دیــن تپـه سـرم خیلی مهم، از تـر مهـم ین هـا تپـه ی

تاریخی است دین تپه آفینجمیه – یها گونه گیاه «ی وحشی» خوردن : ها ی لولا، سره یالز ، ، پنبه ریک، شنگ (شیردارد) مندار، کاردیک واش، توپا، سرخ بنـه، قارچ جنگلی خوراکی، زیره، کلک (گلپر) گزنه آش، یک نوع گیاهی اسـت کـه دم می کننـد و مثل چای می خورند، گل بنوشه، خاک شیر و… – آبشارها: آفینجمیه، سلیلم، سرمرو فاش فاشی، عیرت دره، تنگـه، (حوضـچه بزرگ آب به ارتفاع بیش از یک و نمی متر معروف به غارزن) خرلَکته فاش فاشی (آبشار)، کـلاج بـور فـاش فاشـی آب( شـار ) –گونه های آبی و چشمه ها: آو بن دره (چشمه تراوشی) که به صورت نهـری در سـراسـر روستای رودبارک جـاری اسـت و ایـن نهر به حرکت درآوردن توربین آبی آس یابهای رودبارک استفاده می شده است، واوسـر، گندی او، سمی کلادره، چشـمه اصـلی رودبارک، شیخ چشمه، سردره (او آب برای بسته بندی و صادرات)، تل بن چشمه، عیرت چشمــه، استــل سـردشتــی، گـت سـل چشمـه (عیـرت پشت) خیل دکتـه چشمه، محمد چشمـه (بالای علم) چاخانی چشمه، کور چشمه، بـاریـک او، جــول دره چشمـه، آب اندان چشمـه، ونـده سرچشمه، آفینجمیه چشمه، دوله چشمه، دراز زمیـن چشمـه، چالـی چشمه، ترکچـال چشمه، شنگا چشمه، سرم چشمـه، انگـورک جاری چشمـه، نایب کلوسر چشمه، چشمـه لیلـم (بالای قبــرستان رودبـارک )، غریب بمرده چال چشمه، زنگاب (آب زنگ زده) نزدیک هلی چال، هلـی چال چشمــه، گـت چـال چشـمه، ـ معـادن : ذغـال

سنگ، درمناطق لعلی گر سرم دین تپه، انگورک جـاری، گچ آبـی (سمیانی)، در منطقه لی پیش، کچ سفید در منطقه پِـدمی، آهک در منطقه سید چال سنگ سیلیس در منطقه سید چال و دیگر معادن که شناسائی و نام گذاری انـد نشـده ولـی وجـود دارند ـ . یها گونه حیوانی: حلال گوشت: گوزن قرمز، گاو کوهی، کل، قوچ، مـیش، آهـو، بُـز، شـوکا، : هـا درنـده خـوک، گـراز، خرس ( ها درانواع قهواه ای، سفید، سیـاه، خال گردن، سمند)، پلنـگ، گرگ (سرکوه، سرم و آب انـدان )، شـغال، روبـاه، گربـه وحشی، خرگوش، دله (سمور) تشی، خار پشت، ارمنجی و یها سگ محلـی، خروسـک (کـه دارای خـروس میـ باشـد ) مـوش معمولی و موش خرمائی بزرگ. خزند : ها ه مارهای قرمز، سیاه، سیاه سفید، تیر مهـر (خیلـی باریـک ولـی بلنــد و زهـرآگ )ین ، خـرچنگ، قورباغه، مارمولک یها مختلف یها گونه پرنده ای: کوک، کوتر، جول، اَله، واشـه، کشکـی، کلاغ، کور کلاغ، جیــکا، تیکـا سیاه، جرجری، سرخ سینه، دارتوکن (دارکوب)، چوچک، پت کاله (جغـد )، یـاکرمی، هدهـد، بلبـل، بدبـده (وای حسـین کشته شد)، شاه شکار (لعلوم) کوک بزرگ (گوک داری)، شُو پرپری (که همان خفاش می باشـد … و) آدرس: شـهمیرزاد جـاده ساری