بایگانی دسته: آگهی نیازمندیهای تبلیغاتی شهر نیر اردبیل

نیازمندیها و آگهی تبلیغاتی شهر نیر اردبیل

قانون مدنی – در تسبیب

مبحث سوم قانون مدنی – در تسبیب

ماده 331

هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهدهی نقص قیمت آن برآید . ادامه خواندن قانون مدنی – در تسبیب