بایگانی دسته: درج آگهی و تبلیغات اینترنت در قائم شهر

درج آگهی و تبلیغات اینترنت در قائمشهر مازندران

وصایا و ارث

قسمت چهارم  قانون مدنی- در وصایا و ارث

باب اول – در وصایا

فصل اول – در کلیات

ماده 825

وصیت بر دو قسم است: تملیکی و عهدی . ادامه خواندن وصایا و ارث