ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ

ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻨﻬﺎﻋﻨﺼﺮدرآﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ درآﻣﺪاﯾﺠﺎدﻣﯽ ﮐﻨﺪﺳﺎﯾﺮﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺰﯾﻨﻪ زاﻫﺴﺖ.

واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻗﯿﻤﺖ، ﻣﺤﺼﻮل، ﺗﺮﻓﯿﻊ وﺗﻮزﯾﻊ: 1) ﻗﯿﻤﺖ وﻣﺤﺼﻮل: ﺑﻪ3ﺷﮑﻞ ﺑﺎﻫﻢ درارﺗﺒﺎﻃﻨﺪ

اول اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﻤﺘﻬﺎﻣﻌﻤﻮﻻدرﻣﺴﯿﺮﻣﻨﺤﻨﯽ ﻋﻤﺮﻣﺤﺼﻮل ﺗﻐﯿﯿﺮﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.

دوم اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮔﺮوﻫﺒﻨﺪي ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺳﻮم اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﺑﺮداﺷﺘﻬﺎي ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ازﺧﺼﻮﺻﯿﺎت وﻣﺰاﯾﺎي ﻣﺤﺼﻮل ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارد.

2) ﻗﯿﻤﺖ وﺗﺮﻓﯿﻊ: ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ وﻣﻨﺼﺮﺑﻪ ﻓﺮدﺧﻮدﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ از ﺑﯿﺎن ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻي آن ﺧﻮدداري ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ. اﻧﻮاع دﯾﮕﺮﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

3) ﻗﯿﻤﺖ وﺗﻮزﯾﻊ:

ﺗﻮزﯾﻊ وﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻣﺮﺑﻮﻃﻨﺪوﻟﯽ اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط درﻣﻮردﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ اﺳﺖ. ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮل راﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ دراﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽ داﻧﺪ.

افزایش رتبه در موتورهای جستجو همچون Google,Bing,Yahoo با درج آگهی در سایت آگهی و نیازمندی تبلیغات رایگان mycityad.ir امکان پذیر است. آگهی های ستاره دار درج شده در سایت نیازمندی mycityad.ir بهینه سازی می شوند و در لیست اول نتایج گوگل دیده می شوند که این خود باعث افزایش معرفی خدمات شما به بازدیدکنندگانتان می شود.

درج نیازمندیهای تبلت :: mycityad.ir رتبه 3 صفحه 3 Google.com

درج نیازمندیهای تبلت :: MyCityAd.ir رتبه 4 صفحه 3 Yahoo.com

درج نیازمندیهای تبلت :: mycityad.ir رتبه 4 صفحه 2 Bing.com

درج نیازمندیهای تدریس خصوصی :: mycityad.ir رتبه 4 صفحه 3 Google.com

درج نیازمندیهای تدریس خصوصی  :: mycityad.ir رتبه 9 صفحه 2 Yahoo.com

درج نیازمندیهای تدریس خصوصی  :: mycityad.ir رتبه 6 صفحه 5 Bing.com

ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري دراﻧﻮاع ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ:

اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﭼﻬﺎرﻧﻮع ﺑﺎزارراﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده اﻧﺪﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام داراي ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺎص ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري اﺳﺖ:

1) درﺣﺎﻟﺖ رﻗﺎﺑﺖ ﮐﺎﻣﻞ: ﺑﺎزارﺷﺎﻣﻞ ﺧﺮﯾﺪاران وﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺑﺴﯿﺎري اﺳﺖ ﮐﻪ درﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﯾﮏ ﺷﮑﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﻫﯿﭻ ﺧﺮﯾﺪارﯾﺎﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﻨﻔﺮدي ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪاﺛﺮزﯾﺎدي ﺑﺮﻗﯿﻤﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮﺑﺎزارﺑﮕﺬارد. ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪﺑﺮاي ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮدﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﺎﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮازﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزارﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ. ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن دراﯾﻦ ﺑﺎزارﻫﺎ وﻗﺖ زﯾﺎدي ﺻﺮف اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪﭼﻮن درﺣﺎﻟﺖ رﻗﺎﺑﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻘﺶ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ، اﯾﺠﺎدﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ، ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري، آﮔﻬﯽ وﺗﺮﻓﯿﻊ ﻓﺮوش ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ اﺳﺖ.

2) درﺣﺎﻟﺖ رﻗﺎﺑﺖ اﻧﺤﺼﺎري: ﺑﺎزارﺷﺎﻣﻞ ﺧﺮﯾﺪاران وﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺑﺴﯿﺎري اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎي داﺷﺘﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﻔﺮدﺑﺎزاردرﻣﺤﺪوده ﻣﻌﯿﻨﯽ ازﻗﯿﻤﺘﻬﺎﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. دﻟﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﺪوده ﻗﯿﻤﺘﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎدرﻧﺪﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮدراﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪاران ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﻨﺪ. ﻫﺮﺷﺮﮐﺖ درﺣﺎﻟﺖ رﻗﺎﺑﺖ اﻧﺤﺼﺎري ﮐﻤﺘﺮﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮاﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﻬﺎي ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ رﻗﺒﺎ ﻗﺮارﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

3) درﺣﺎﻟﺖ رﻗﺎﺑﺖ اﻧﺤﺼﺎري ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪ: ﺑﺎزارﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪادﮐﻤﯽ ﻓﺮوﺷﻨﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﻬﺎي ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ وﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﺑﺴﯿﺎرﺣﺴﺎﺳﻨﺪ. ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ ﺷﮑﻞ ﺑﺎﺷﺪ. دﻟﯿﻞ ﺗﻌﺪادﮐﻢ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ ورودﺑﻪ ﺑﺎزارﺑﺮاي ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺟﺪﯾﺪﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ.

4) درﺣﺎﻟﺖ

اﻧﺤﺼﺎرﮐﺎﻣﻞ: ﺑﺎزارﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﻨﺪه دارد. ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ اﻧﺤﺼﺎردوﻟﺘﯽ ﯾﺎﯾﮏ اﻧﺤﺼﺎرﺧﺼﻮﺻﯽ وﻟﯽ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮدوﻟﺖ ﯾﺎﯾﮏ اﻧﺤﺼﺎرﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري ﻣﺸﺘﺮي ﮔﺮاﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل وﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده ﺳﭙﺲ ﻗﯿﻤﺖ راﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ. ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري ﻣﻮﺛﺮﺑﺎﺗﺠﺰﯾﻪ وﺗﺤﻠﯿﻞ ادراﮐﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ وﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺗﺠﺰﯾﻪ وﺗﺤﻠﯿﻞ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ وﺗﻘﺎﺿﺎ: ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺤﺼﻮل را ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ. درﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدي ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﻗﯿﻤﺖ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﮑﻮس دارﻧﺪ. وﻟﯽ ﺑﺮاي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺸﺨﺼﯽ و ﭘﺮﺳﺘﯿﮋي از ﻗﺎﻋﺪه اي دﯾﮕﺮﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺗﺎﺛﯿﺮﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮﺗﻘﺎﺿﺎ:

1) ﮐﺸﺶ ﭘﺬﯾﺮي: ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن ﺑﺎﯾﺪﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎراﺑﺪاﻧﻨﺪ. ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﯿﺰان واﮐﻨﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎدرﺑﺮاﺑﺮﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ اﺳﺖ.

2) ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت وﻗﯿﻤﺘﻬﺎي رﻗﺒﺎ: ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽ دﯾﮕﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري ﺷﺮﮐﺖ اﺛﺮﻣﯽ ﮔﺬارد. اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻ و ﺳﻮ دزﯾﺎد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻠﺐ رﻗﺒﺎ ﺷﻮد درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻗﯿﻤﺖ و ﺳﻮد ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ رﻗﺒﺎ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﺪ.

3) ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮﻣﺜﻞ اوﺿﺎع اﻗﺘﺼﺎدي ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري:

ﻣﺮﺣﻠﻪ اول: ﺗﺤﻠﯿﻞ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎزار

درﻋﻤﻞ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ازﺗﺤﻠﯿﻞ، ﻗﻀﺎوت وﺣﺪﺳﯿﺎت ﻣﺘﮑﯽ اﺳﺖ.

 1) ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ: ﺷﻨﺎﺧﺖ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ وﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺎزارﯾﺎب درﻓﺮاﯾﻨﺪﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري اﺳﺖ. وﺳﯿﻠﻪ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎ اﺳﺖ.

 2) ﮐﺸﺶ ﭘﺬﯾﺮي ﺗﻘﺎﺿﺎ: اﮔﺮﺗﻐﯿﯿﺮﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﺸﺘﺮي ﺑﺮاي ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮﻗﯿﻤﺘﻬﺎ ﺑﺮاﺑﺮﺑﺎﺷﺪﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﯿﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎرﺣﺴﺎس ﺧﻮاﻫﻨﺪﺑﻮد. ﮐﺸﺶ ﭘﺬﯾﺮي=درﺻﺪﺗﻐﯿﯿﺮدرﻣﻘﺪارﺧﺮﯾﺪاري ﺷﺪه/درﺻﺪﺗﻐﯿﯿﺮﻗﯿﻤﺖ

دو نوع ﺤﺴﺎﺳﯿﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪاز:

 اﻟﻒ) ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻏﯿﺮﺣﺴﺎس: ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ دراﻣﺪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.

 ب) ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺣﺴﺎس: ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻏﯿﺮﺣﺴﺎس ﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ درﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪﮐﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺗﻘﺎﺿﺎي ﮐﺎﻣﻼ ﺣﺴﺎس ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات درﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺑﺮﺗﻘﺎﺿﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮي ﻧﺨﻮاﻫﺪداﺷﺖ. ﺗﻘﺎﺿﺎي ﮐﺎﻣﻼ ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ا اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮي درﻗﯿﻤﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.

 3) ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎدرﺑﺎزار: ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن ﺑﺎﯾﺪﺑﻪ ﭼﻨﺪﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ: ارزش ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ، آﮔﺎﻫﯽ ازﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ، دﺷﻮاري ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ، ﻣﺒﻠﻎ ﯾﺎﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻞ، ﺳﻬﻢ وﻧﻘﺶ ﻣﺤﺼﻮل(اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ درﻣﻮردﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﺻﺎدق اﺳﺖ) ، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺸﺘﺮك، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﺻﺮف ﺷﺪه، ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺣﺮﮐﺘﻬﺎي ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري رﻗﺒﺎ

 4) ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎ

5) ﺗﺤﻠﯿﻞ رﻗﺎﺑﺖ:

ﭼﻬﺎرﮔﺮوه ﻋﻤﻮﻣﯽ رﻗﺎﺑﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪاز:

اﻟﻒ) ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري ﺑﺮاﺳﺎس ﻫﻤﮑﺎري: درﺣﺎﻟﺖ رﻗﺎﺑﺖ اﻧﺤﺼﺎري ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪ ﮐﻪ درآن ﺗﻌﺪادﮐﻤﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎزارراﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪﺑﻪ ﮐﺎرﻣﯽ رود.

ب) ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري اﻧﻄﺒﺎﻗﯽ: رﻗﺒﺎي ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﺑﯿﺸﺘﺮدرﺷﺮاﯾﻂ اﻧﻄﺒﺎﻗﯽ ﻗﺮارﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪوﺑﺎﯾﺪازﺣﺮﮐﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري رﻗﺒﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮﭘﯿﺮوي ﮐﻨﻨﺪ.

ج) ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ: ﮔﺎﻫﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﺿﺎﻓﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

 د) ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري ﺗﻨﺒﯿﻬﯽ وﺗﺨﺮﯾﺒﯽ: اﯾﻦ ﻧﻮع ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري وﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﺮاي ﺻﺪﻣﻪ زدن ﺑﻪ رﻗﺒﺎﻗﯿﻤﺘﻬﺎي ﺧﻮدرادرﺳﻄﻮح ﺑﺴﯿﺎرﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪودرﺑﻌﻀﯽ ازﻣﻮاردﺑﺮاي ﻫﺸﺪارﺑﻪ رﻗﺒﺎي ﮐﻮﭼﮏ وآﻣﻮزش ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮدﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪازﻃﺮﯾﻖ روش ﻫﻤﮑﺎري واﻧﻄﺒﺎﻗﯽ رﺿﺎﯾﺖ رﻫﺒﺮان ﺑﺎزارراﺟﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم: ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻮاﻧﻊ وﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎي ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري

ﻣﻮاﻧﻊ ﺷﺎﻣﻞ: ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﺸﺘﺮي، رﻗﺎﺑﺖ، ﻣﻼﺣﻈﺎت اﺧﻼﻗﯽ، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ، ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﻣﻘﺮرات، اﻧﺘﻈﺎرات ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﺗﻮزﯾﻊ

رﻗﺎﺑﺖ: ﻋﻼوه ﺑﺮرﻗﺎﺑﺖ ﻗﯿﻤﺖ رﻗﺎﺑﺖ ﻏﯿﺮﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﻄﺮح اﻧﺪﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪاز: رﻗﺎﺑﺖ درﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ، ذﻫﻨﯿﺖ، ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ، راﺣﺘﯽ ودﺳﺘﺮﺳﯽ آﺳﺎن ﻧﺎﺷﯽ ازﺗﻮزﯾﻌﯿﺎﻋﻤﻠﮑﺮدوﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ ازﻓﺮوش. رﻗﺎﺑﺖ ﻗﯿﻤﺘﯽ آﺳﺎن ﺗﺮازﻏﯿﺮﻗﯿﻤﺘﯽ اﺳﺖ.

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم: ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﺪﻓﻬﺎي ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري

ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه ﻫﺪﻓﻬﺎي ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪاز: 1) ﻫﺪﻓﻬﺎي ﺳﻮددﻫﯽ: ﮐﻪ دوﻧﻮﻋﻨﺪ: اﻟﻒ) ﺑﺎزده ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري: ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻮدﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اي اﺳﺖ ﮐﻪ درﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ب) ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم: ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻮد ﺑﻪ ﻣﻘﺪارﺳﻬﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮑﺎن ﺷﺮﮐﺖ داراﻫﺴﺘﻨﺪ.

2) ﻫﺪﻓﻬﺎي ﻓﺮوش: ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺪود ﯾﺎ ﻣﻄﻠﻖ ﺗﻌﺪادﻣﺤﺼﻮل ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه درواﺣﺪزﻣﺎﻧﯽ ﺧﺎص ﯾﺎدرﺻﺪي ازﺳﻬﻢ ﺑﺎزارﺑﺎﺷﺪ.

3) ﻫﺪﻓﻬﺎي رﻗﺎﺑﺘﯽ: ﯾﮑﯽ ازاﻧﻮاع ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري رﻗﺎﺑﺘﯽ رﻫﺒﺮي ﻗﯿﻤﺖ اﺳﺖ وان ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ درﺻﻨﻌﺖ ﻗﯿﻤﺘﻬﺎ راﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪواوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ رااﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪوﺷﺮﮐﺘﻬﺎي دﯾﮕﺮﺑﺮاي رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮي ﻧﺎﮔﺬﯾﺮﻧﺪازﻗﯿﻤﺘﻬﺎي اوﭘﯿﺮوي ﮐﻨﻨﺪ.

 4) ﻫﺪﻓﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻊ ﺳﺎزي ﻣﺤﺼﻮل و ﺷﺮﮐﺖ: ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﺑﺮاي ﻣﻮﺿﻊ ﺳﺎزي ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺸﺎن درذﻫﻦ وﻓﮑﺮﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮه ازﻗﯿﻤﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﻗﯿﻤﺘﻬﺎي ﺑﺎﻻ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮﺗﺮ، ﺗﺸﺨﺺ (ﭘﺮﺳﺘﺴﮋ) و اﻧﺤﺼﺎري ﺑﻮدن ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺖ وﺷﺮﮐﺘﻬﺎﺑﺮاي ﺗﺮوﯾﺞ اﯾﻦ ذﻫﻨﯿﺘﻬﺎ ﺑﺎﻻﺑﻮدن ﻗﯿﻤﺘﻬﺎراﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ.

5) ﻫﺪﻓﻬﺎي ﺑﻘﺎ: ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري ﺣﻔﻆ ﺣﯿﺎت ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺷﮑﺴﺖ ﻗﯿﻤﺖ رﻗﺒﺎﺳﺖ.

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم: ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺳﻮد

1) ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ: ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ دودﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ:

 اﻟﻒ) ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ: ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪادﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ.

ب) ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻐﯿﺮ: ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮﻣﻘﺪارﺗﻮﻟﯿﺪﺗﻐﯿﯿﺮﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي دﯾﮕﺮراﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﺸﺎن داد:

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺛﺎﺑﺖ=ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺛﺎﺑﺖ/ﺗﻌﺪادواﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺘﯿﺮ=ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ/ﺗﻌﺪادواﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻞ=ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺛﺎﺑﺖ+ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺘﻐﺮ

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻞ=ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻞ*ﺗﻌﺪادواﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ اي ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ ازﻫﺰﯾﻨﻪ ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪﯾﮏ واﺣﺪاﺿﺎﻓﯽ ﯾﺎﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﺒﺎﺷﺘﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪﺑﺎﯾﮏ واﺣﺪ.

2) ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺎﺷﯿﻪ: ﺑﺎروش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ اي وﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ اي ﺑﺎدرآﻣﺪﺣﺎﺷﯿﻪ اي ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺳﻮدراﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد. درآﻣﺪﺣﺎﺷﯿﻪ اي درآﻣﺪﺣﺎﺻﻞ ازﻓﺮوش ﯾﮏ واﺣﺪاﺿﺎﻓﯽ اﺳﺖ. زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دراﻣﺪﺣﺎﺷﯿﻪ اي ﺑﺎﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ اي ﺑﺮاﺑﺮﺷﻮدﺣﺪاﮔﺜﺮﺳﻮدﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.

3) ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮﺑﻪ ﺳﺮ: ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮﺑﻬﺴﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺣﺠﻢ ﻓﺮوﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دران ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻞ ﺑﺎدرآﻣﺪﮐﻞ برابرﻣﯽ ﺷﻮدزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮوش ازاﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮرودﺳﻮدﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ اﯾﺪوﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮوش ﮐﻤﺘﺮازاﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺎﺷﺪﺷﺮﮐﺖ زﯾﺎن ﺧﻮاﻫﺪﮐﺮد. ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮﺑﻬﺴﺮﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﻮدﺗﺎﺷﺮﮐﺖ درﺑﺮاﺑﺮﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎدراﻣﺪداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮﺑﻬﺴﺮاﺛﺮﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش راﺑﻪ ﺳﻮددﻫﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺳﺎزد

ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮﺑﻪ ﺳﺮ=ﮐﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺛﺎﺑﺖ/(ﻗﯿﻤﺖ- ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ)

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻨﺠﻢ: ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻄﻮح ﻗﯿﻤﺖ اوﻟﯿﻪ

دراﯾﻦ ﺳﻄﺢ ازروﺷﻬﺎي ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮدﮐﻪ اﯾﻦ روﺷﻬﺎﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮدﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ ازروﺷﻬﺎي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮﺗﻘﺎﺿﺎ، ﻫﺰﯾﻨﻪ ورﻗﺎﺑﺖ وﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ روش روﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﺳﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ

1) روﺷﻬﺎي ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري ﻣﺒﺘﻨﯽ ﯾﺮﺗﻘﺎﺿﺎ:

اﻟﻒ) ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري ارزﺷﯽ: ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﯿﺎزﻫﺎوادراﮐﺎت ﻣﺸﺘﺮي اﺳﺖ. دراﯾﻦ روش اﻧﺘﺨﺎب ﻗﯿﻤﺘﻬﺎﺑﺮاﺳﺎس ارزﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺮاي ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺎﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل رﻗﺒﺎ ﻗﺎﺋﻠﻨﺪ. ﻫﺪف اﯾﻦ روش ﭘﺬﯾﺮش ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻤﺘﺮﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺣﻔﻆ ارزش ﭘﺎﯾﻪ اﺳﺖ وﺑﯿﺸﺘﺮدرﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﮐﻤﺘﺮي دارﻧﺪ.

 ب) ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري ﭘﺮﻣﺎﯾﻪ وﮔﺮان: وﻗﺘﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪي ﺑﻪ ﺑﺎزارﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده ازاﯾﻦ روش ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﺎﻻ وﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﭘﺮﻣﺎﯾﻪ وﮔﺮان ﺑﺮاي ﻧﻮآوري ﯾﺎ ﺑﯿﻨﻈﯿﺮﺑﻮدن ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮددراﯾﻦ روش ﻫﺪف ﮐﺴﺐ ﺳﻮدزﯾﺎدﺑﺮاي دوره اي ﮐﻮﺗﺎه اﺳﺖ.

ج) ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري ﻧﻔﻮذي: وﻗﺘﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪﺣﻀﻮرﺧﻮدرادرﺑﺎزارﺧﺎﺻﯽ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪازاﯾﻦ روش ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪوﺑﺎﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺘﻬﺎي ﭘﺎﯾﯿﻦ درﺻﺪدﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺳﻬﻢ ﺑﺎزارﻧﺪ. اﯾﻦ روش درﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺘﻬﺎ ﺣﺴﺎس ﺑﺎﺷﻨﺪ.

د) ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري ﺗﺸﺨﺼﯽ ﯾﺎﭘﺮﺳﺘﯿﮋي: دراﯾﻦ روش ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده ازﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻ ذﻫﻨﯿﺖ وﺗﺼﻮﯾﺮي ازﮐﯿﻔﯿﺖ ﯾﺎاﻧﺤﺼﺎراﯾﺠﺎدﻣﯽ ﺷﻮد. ﺗﻔﺎوت ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري ﺗﺸﺨﺼﯽ ﺑﺎ ﭘﺮﻣﺎﯾﻪ:

اول: ﻫﺪﻓﻬﺎي دوروش ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. درﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري ﺗﺸﺨﺼﯽ ﺑﺎزارﯾﺎب ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪازﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺰﺋﯽ ازﺗﺼﻮﯾﺮﮐﻠﯽ ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪدرﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ درﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري ﭘﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺪف ﮐﺴﺐ ﺳﻮدزﯾﺎداﺳﺖ.

دوم اینکه ﻘﯿﻤﺖ ﮔﺬاري ﺗﺸﺨﺼﯽ ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت اﺳﺖ درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري ﭘﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت اﺳﺖ وﺗﺎﭘﯿﺪاﺷﺪن رﻗﯿﺐ اداﻣﻪ دارد.

 ه) ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري ﺑﺎاﻋﺪادﺧﺮده

4: دراﯾﻦ روش ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري ﺑﻪ ﺟﺎي ﻋﺪدﮐﺎﻣﻞ ازاﻋﺪاداﻋﺸﺎري ﯾﺎﺧﺮده ﺑﺮاي ﺗﺎﺛﯿﺮات رواﻧﯽ روي ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري اﻋﺪادﺧﺮده وﺗﺸﺨﺼﯽ ﻫﺮدوﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري رواﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪزﯾﺮا ﻫﺪﻓﺸﺎن ﺗﺤﺮﯾﮏ وﺗﻬﯿﺞ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺮاي ﺧﺮﯾﺪﻣﺤﺼﻮﻻت وﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮردﻧﻈﺮاﺳﺖ. و) ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري ﮔﺮوﻫﯽ وردﯾﻔﯽ: وﻗﺘﯽ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﯿﺶ ازﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل دررﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داردﻣﯽ ﺗﻮﻧﺪازاﯾﻦ روش اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ. ﺻﻒ ﺑﻨﺪي ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ ازاﯾﺠﺎدﺗﻌﺪادﻣﺤﺪودي ﺳﻄﻮح ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻪ ﮐﻞ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪوﻣﺤﺼﻮل راﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ. ﺣﺪﻧﻬﺎﯾﯽ ﺻﻒ

5 ﺑﻨﺪي ﻗﯿﻤﺖ راﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري ﯾﮑﺴﺎنﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪﮐﻪ درآن ﻫﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﯾﮏ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ز) دﯾﮕﺮروﺷﻬﺎي ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮﺗﻘﺎﺿﺎ: ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري ﺑﺮاﺳﺎس واﺣﺪ

6، ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري ﺟﻤﻌﯽ

7 ﯾﺎﺑﺴﺘﻪ اي، ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري ﭘﺲ رو

8: اﯾﻦ روش ﺑﺎارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﯿﻤﺘﻬﺎي ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺣﺎﺿﺮﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ آن ﻫﺴﺘﻨﺪآﻏﺎزﻣﯽ ﺷﻮدﺣﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻮرددرﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺰﯾﮏ ازواﺳﻄﻪ ﻫﺎدرﮐﺎﻧﺎل ﺑﺎزارﻧﯿﺰﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﮔﺮددوﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪاراﺋﻪ دﻫﺪﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد

2) روﺷﻬﺎي ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه وﺳﻮد: اﯾﻦ دوروش ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﻫﻢ ﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮارﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪزﯾﺮاﺻﻔﺖ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻬﻤﯽ دارﻧﺪﻧﯿﺮوي رﻗﺎﺑﺘﯽ وادراﮐﺎت ﻣﺸﺘﺮي رادرﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ

اﻟﻒ) ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ درﺻﺪﺳﻮد:

ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش=ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه+(درﺻﺪﻣﻄﻠﻮب*ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه)

درﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﯽ وﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري راﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري ﺑﺎﺳﻬﻢ ﺳﻮداﺳﺘﺎﻧﺪاردﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ. درﻣﻮردﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺴﺎﺳﻨﺪﺳﻬﻢ ﺳﻮداﺳﺘﺎﻧﺪاردﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮدرﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ب) ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ: ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎاﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ درﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺤﺼﻮﻻت ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪوﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ آن ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده ازاﯾﻦ روش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ اﻣﺮوزﺑﺎﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﮐﻤﺘﺮدرآﯾﻨﺪه ازﻧﻮﻋﯽ ﻣﺰﯾﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻗﺒﺎ ﺑﺮﺧﻮردارﻣﯽ ﺷﻮد.

ج) ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﯿﺰان ﺑﺎزده ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري: ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻮدراﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري ﺧﻮدﻗﺮارﻣﯽ دﻫﻨﺪﺑﻪ ﻃﻮرﻃﺒﯿﻌﯽ ازاﯾﻦ روش اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻗﯿﻤﺖ=ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ+ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺛﺎﺑﺖ+ﺑﺎزده ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري

3) روﺷﻬﺎي ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮرﻗﺎﺑﺖ:

 اﻟﻒ) ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري رﻫﺒﺮ: ﯾﺎﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري ﻣﺤﺼﻮل ارزان

ﺑﺮاي ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﻌﻀﯽ ازﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده ازﻗﯿﻤﺘﯽ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮوﺟﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮاي ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن رﻗﯿﺐ راﺟﻠﺐ ﮐﺮده وﺗﻘﺎﺿﺎراﺑﺮاي ﻣﺤﺼﻮﻻت دﯾﮕﺮﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪ.

ب) ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري

ﻣﻮﺿﻊ ﯾﺎﺑﯽ: ازاﯾﻦ روش ﺑﺮاي ﻣﻮﺿﻊ ﺳﺎزي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻗﺒﺎاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺸﻢ: ﺗﻌﺪﯾﻞ وﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻗﯿﻤﺘﻬﺎ

اﻏﻠﺐ اﯾﻦ ﺗﻌﺪﯾﻞ وﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺘﻬﺎي رﺳﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ درﻟﯿﺴﺖ ﻗﯿﻤﺖ وﮐﺎﺗﺎﻟﻮﮔﻬﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ و درج ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزارﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ واﻗﻌﯽ ﻓﺮوش اﺳﺖ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﻗﯿﻤﺖ رﺳﻤﯽ اﺳﺖ. ﯾﮑﯽ ازدﻻﯾﻞ آﺷﮑﺎروﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﻗﯿﻤﺘﻬﺎوﺟﻮدﺗﺨﻔﯿﻔﻬﺎي رﺳﻤﯽ وﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ اﺳﺖ.

اﻧﻮاع ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻫﺎ:

1) ﺗﺨﻔﯿﻔﻬﺎي ﻣﻘﺪاري: ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ ازﮐﺎﻫﺸﻬﺎﯾﯽ درﻗﯿﻤﺖ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪﻣﻘﺎدﯾﺮﺑﯿﺸﺘﺮي ازﻣﺤﺼﻮل. ﺗﺨﻔﯿﻔﻬﺎﺑﺮاﺳﺎس اﻧﺪازه ﺧﺮﯾﺪﯾﺎارزش ﯾﺎﺗﻌﺪادواﺣﺪﻫﺎي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﻪ دودﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ:

اﻟﻒ) ﺗﺨﻔﯿﻔﻬﺎي ﻏﯿﺮاﻧﺒﺎﺷﺘﯽ: ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ اﻧﺪازه ﺳﻔﺎرش اﻧﻔﺮادي ﯾﺎ ﺟﻤﻌﯽ اﺳﺖ.

ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﺨﻔﯿﻔﻬﺎي ﻣﻘﺪاري ﻏﯿﺮاﻧﺒﺎﺷﺘﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن راﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرﺷﻬﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮي ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪدرﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻓﺮوش ﺑﻪ ﮐﻞ ﻓﺮوش ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪوﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯿﻬﺎي ﺣﺎﺻﻞ ﺑﯿﻦ ﻓﺮوﺷﻨﺪه وﺧﺮﯾﺪارﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.

 ب) ﺗﺨﻔﯿﻔﻬﺎي اﻧﺒﺎﺷﺘﯽ: ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﺣﺠﻢ ﮐﻞ ﺧﺮﯾﺪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ دوره زﻣﺎﻧﯽ ﺧﺎﺻﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺰاﯾﺎي اﯾﻦ ﺗﺨﻔﯿﻔﻬﺎ ﺑﺮاي ﻓﺮوﺷﻨﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن راﺑﻪ ﺧﻮدواﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺗﺨﻔﯿﻔﻬﺎي اﻧﺒﺎﺷﺘﯽ درﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺎﺳﺪﺷﺪﻧﯽ ﻣﻔﯿﺪاﺳﺖ.

2) ﺗﺨﻔﯿﻔﻬﺎي ﺗﺠﺎري: درﻣﻘﺎﺑﻞ وﻇﺎﯾﻒ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪاران اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪﺑﻪ آﻧﻬﺎﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.

3) ﺗﺨﻔﯿﻔﻬﺎي ﻧﻘﺪي: ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ ازﺗﺨﻔﯿﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪاران درﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎﺑﻬﺎﯾﺸﺎن ﻃﯽ دوره زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.

4) ﺗﺨﻔﯿﻔﻬﺎي ﺗﺮﻓﯿﻌﯽ: اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﺮﻓﯿﻌﯽ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ. ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن ﮔﺎﻫﯽ ازﺗﺨﻔﯿﻔﻬﺎي ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﺑﺮاي ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪاراﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪﮐﻪ ﺑﻪ دوﺻﻮرت اﺳﺖ:

1) ﺧﺮﯾﺪﻫﺎي ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﯾﺎﻣﻌﺎوﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﻬﻨﻪ ﺑﺎﻧﻮ.

 2) ﺗﺨﻔﯿﻔﻬﺎي ﭘﺲ ازﻓﺮوش

5) ﺗﺨﻔﯿﻔﻬﺎي ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ

ﺳﯿﺴﺘﻢ وﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮزﯾﻊ

ﺗﻮزﯾﻊ ﯾﻌﻨﯽ رﺳﺎﻧﺪن ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮردﻧﻈﺮﻣﺸﺘﺮي درزﻣﺎن ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﻣﻮردﻧﻈﺮ. درﻣﺒﺤﺚ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﻪ دو ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﯾﺪﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد:

1) ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﺗﻮزﯾﻊ

2) اﻣﮑﺎﻧﺎت وﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ