ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻮزﯾﻊ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻮزﯾﻊ

ﺳﯿستم ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ ازﺗﻌﺪادزﯾﺎدي ازاﻓﺮادوﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ازﻃﺮﯾﻖ اﻃﻼﻋﺎت، ﻣﺤﺼﻮﻻت، ﻣﺬاﮐﺮات، ﻣﺨﺎﻃﺮات، اﻣﮑﺎﻧﺎت واﻧﺴﺎﻧﻬﺎﺑﺎﻫﻢ درارﺗﺒﺎﻃﻨﺪ. ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﺗﻮزﯾﻊ دراﯾﻦ ﺳﯿﺴﻨﻢ ارﺗﺒﺎط دﻫﻨﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪات وﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮدي وﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

mycityad.ir سایت مرجع نیازمندیهای استانی و شهری سراسر ایران می باشد.

mycityad.ir دارای رتبه های نخست لیست نتایج جستجو در Google,Bing,Yahoo می باشد و درج اگهی در mycityad.ir نیز همین تاثیر را برای خود خواهد داشت.

با درج آگهی در mycityad.ir میتوانید خدمات خود را معرفی نمایید و بازدید بدست بیاورید

ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه وﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﯾﺮاﺳﺖ:

 1) ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪﺑﻪ ﻃﻮرﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت وﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮدﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

 2) ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪﺑﻪ ﺳﻮي ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮوﻧﺪ.

 3) واﺳﻄﻪ ﻫﺎﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪﺑﺎﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﺧﻮدﺑﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه وﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮارﮐﻨﻨﺪ. واﺳﻄﻪ ﻫﺎي ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮاي ازﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه. ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. واﺳﻄﻪ ﻫﺎي ﮐﺎرﮔﺰارﺧﺮﯾﺪﺑﺮاي ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن وﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻓﺮوش ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ.

واﺳﻄﻪ ﻫﺎﺑﻨﺎﺑﺮﻧﻘﺶ ووﻇﯿﻔﻪ اﺷﺎن ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ:

1) ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﻬﺎ: ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت راﺧﺮﯾﺪاري ﮐﺮده ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن واﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ وﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ

ﻓﺮوﺷﻨﺪ. ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺎﻟﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﮔﺮدﻧﺪﯾﺎآﻧﻬﺎراﺑﻪ ﻃﻮراﻣﺎﻧﯽ وﺑﺎدرﯾﺎﻓﺖ ﺣﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ.

 2) ﮐﺎرﮔﺰارﻫا ﯾﺎ دﻻﻟﻬﺎ: ﮔﺮوﻫﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪﮐﻪ ﻣﺬاﮐﺮات ﺧﺮﯾﺪﯾﺎﻓﺮوش وﯾﺎﻫﺮدوراﺑﺮﻋﻬﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪاﻣﺎﻣﺎﻟﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻤﯽ ﮔﺮدﻧﺪ. آﻧﻬﺎﻣﻌﻤﻮﻻ ﺣﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﯾﺎﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﮐﺎري ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪدرﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪوﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺤﺼﻮل راﺑﻪ ﻃﻮرﻓﯿﺰﯾﮑﯽ داﺷﺘﻪ ﯾﺎﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺑﺎزارﮐﻤﺘﺮﻣﺘﻮﺟﻪ آﻧﺎن ﻣﯽ ﮔﺮدد.

 3) ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﻬﺎﯾﺎﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن: ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺮﯾﺪاري ﮐﺮده ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﻬﺎﯾﺎﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن دﯾﮕﺮواﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﻧﻬﺎدي ﯾﺎﺗﺠﺎري ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﻨﺪ. ﻣﻘﺪارﮐﻤﯽ ازﻣﺤﺼﻮﻻت راﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﯽ ﮐﻨﻨﺪاﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﻌﻤﻮﻻﻣﺤﺼﻮﻻت راﻣﺎﻟﮏ ﺷﺪه وﮔﺎﻫﯽ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺼﻮﻻت راﺑﻪ ﺧﻮداﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻮزﯾﻊ دﻟﺨﻮاه ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﮐﺎﻧﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن راﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪوﻫﻢ ﻗﺪرت رﻗﺎﺑﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﻬﻢ درﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﺗﻮزﯾﻊ:

1) ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻘﺶ ﺗﻮزﯾﻊ درآﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ: ﺷﺮﮐﺖ درﻣﻮردﺗﺪاﻓﻌﯽ ﯾﺎﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﺑﻮدن ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺎﯾﺪﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮداﮔﺮﺗﻮزﯾﻊ ﺗﺪاﻓﻌﯽ ﻣﻮردﻧﻈﺮاﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪﺗﻼش ﮐﻨﺪﺗﺎﺗﻮزﯾﻊ اوﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻮزﯾﻊ رﻗﺒﺎ ﺑﺎﺷﺪاﻣﺎاﮔﺮﻫﺪف ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪﺑﮑﻮﺷﺪﺗﺎﺗﻮزﯾﻊ اوﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻗﺒﺎ ﺑﺮﺗﺮﺑﺎﺷﺪ.

 2) اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻮزﯾﻊ: ﺑﺎﯾﺪ ﻧﯿﺎز

ﺑﻪ وﺟﻮد واﺳﻄﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد و ﻧﻮع واﺳﻄﻪ ﻧﯿﺰﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد. 3) ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻌﺪاد واﺳﻄﻪ ﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ:

ﻣﻨﻈﻮرﺗﻌﺪادواﺳﻄﻪ ﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ درﺳﻄﻮح ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﯽ وﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ درﯾﮏ ﻧﺎﺣﯿﻪ وﺣﺰه ﺧﺎص اﺳﺖ.

4) ﮔﺰﯾﻨﺶ اﻋﻀﺎي ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﻣﺸﺨﺺ: ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺮﮐﺘﻬﺎوواﺳﻄﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮاي ﺗﻮزﯾﻊ

ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺖ.

ﻣﺮاﺣﻞ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻮزﯾﻊ:

1) ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ:

 اﻟﻒ) ﭘﻮﺷﺶ وﻗﺪرت ﺗﻮزﯾﻊ: ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻌﺪادواﺳﻄﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه رادرﯾﮏ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﺠﺎري ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﻗﺪرت ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺎﻣﻞ: ﺗﻮزﯾﻊ اﻧﺤﺼﺎري، ﻣﺠﺎزوﭘﺮاﮐﻨﺪه اﺳﺖ. درﺗﻮزﯾﻊ اﻧﺤﺼﺎري ﻋﻤﺪه ﻓﺮوش، ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎﺧﺮده ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت رﻗﯿﺐ راﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ. درﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺠﺎزﮐﺎﻧﺎل ﺗﻮزﯾﻊ ﺿﻤﻦ ﻋﺮﺿﻪ وﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اوﻣﺠﻮزداده اﺳﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت دﯾﮕﺮان راﻧﯿﺰﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ. ﻣﻨﻈﻮرازﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﺗﻮزﯾﻊ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪﮐﻪ درﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت راﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪاران ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ب)دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ: ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪواﺳﻄﻪ ﻫﺎراﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد. ﻓﺮوش ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎﺳﻔﺎرﺷﯽ ﻧﯿﺰروﺷﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﺳﺖ ودرﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﺎﺛﯿﺮدارد.

ج)ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ و وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺘﺪاول: ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎﻧﺎل رﻗﺒﺎﺑﺮاي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﯾﺎﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ درﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻧﻮاع واﺳﻄﻪ ﻫﺎ ﻣﻮﺛﺮﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد.

 د) وﻇﺎﯾﻒ وﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﻻزم: ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ وﻇﺎﯾﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪذﺧﯿﺮه ﮐﺮدن وﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ وﺗﻤﺎس ﺑﺎﻣﺸﺘﺮي ﻧﯿﺰﺑﭙﺮدازد. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪوﻇﺎﯾﻒ وﺗﻮاﻧﺎﯾﯿﻬﺎي اﻧﻮاع واﺳﻄﻪ ﻫﺎراﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪدرﮐﺎﻧﺎل ﻣﻮردﻧﻈﺮﺟﺎداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪﺑﺸﻨﺎﺳﺪ. اﯾﻦ وﻇﺎﯾﻒ ﺷﺎﻣﻞ: ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ واﺳﻄﻪ ﻫﺎ، درذﺳﺘﺮس ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ، دﯾﺪﮔﺎه واﺳﻄﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه، ﻓﺮﺻﺘﻬﺎي ﻓﺮوش وﻫﺰﯾﻨﻪ.

2) ارزﯾﺎﺑﯽ وﮔﺰﯾﻨﺶ ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎ:

اﻟﻒ) ﺗﺤﻠﯿﻞ درآﻣﺪوﻫﺰﯾﻨﻪ: ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ درارزﯾﺎﺑﯽ وﮔﺰﯾﻨﺶ ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎﻋﻤﻠﯿﺎت اﻗﺘﺼﺎدي ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎرﻫﺮﮐﺎﻧﺎل اﺳﺖ. ﺗﻔﺎوت درآﻣﺪوﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻋﻤﻠﮑﺮدووﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﺮﮔﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ.

ب) زﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﺮورش ﮐﺎﻧﺎل

ج) ﻣﻼﺣﻈﺎت ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ: ﺑﺠﺰدراﻣﺪوﻫﺰﯾﻨﻪ ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮي درﮔﺰﯾﻨﺶ ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻮﺛﺮ و ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﺑﺎﻓﺮض وﺟﻮددوﮐﺎﻧﺎل ﺑﺎﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎﻟﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﺸﺘﺮي روي آن دارد.

 د) ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ: ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ: اﻧﺤﺼﺎري ﺑﻮدن ﺑﻌﻀﯽ ازﻣﺤﺼﻮﻻت، ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎي ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﭘﻮﺷﺶ ﮐﺎرواﺳﻄﻪ وﺣﻮزه ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ وﯾﮋه، ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﻣﻘﺮرات وﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﻠﯽ.

 ه) ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل: ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮردﻧﻈﺮﺗﻤﺎﯾﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

و) ﮔﺰﯾﻨﺶ ﮐﺎﻧﺎل: ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻌﻤﻮﻻازﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ درﮔﺰﯾﻨﺶ ﮐﺎﻧﺎل اﺳﺖ.

3) ﮔﺰﯾﻨﺶ اﻋﻀﺎي ﮐﺎﻧﺎل: ﮔﺰﯾﻨﺶ واﺳﻄﻪ ﻫﺎﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪﺑﺮاﺑﺮﺳﺎزي وﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اي اﺳﺖ.

ﺗﻌﺎرض ﺑﯿﻦ ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎ: اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ دوﺧﺮده ﻓﺮوش رااﺧﺘﻼف وﺑﺮﺧﻮرداﻓﻘﯽ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ. اﺧﺘﻼف وﺑﺮﺧﻮردﻋﻤﻮدي ﻧﻮﻋﯽ ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﻖ وﺑﺮﺧﻮردﺑﯿﻦ دوﺳﺎزﻣﺎن درﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻮزﯾﻊ اﺳﺖ.

اﺧﺘﻼف ﺗﻮزﯾﻊ راازﻃﺮﯾﻖ ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﯽ ﺗﻮان رﻓﻊ ﮐﺮد. ﺑﻬﺒﻮدارﺗﺒﺎﻃﺎت، اراﺋﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺮك ودادن اﻣﺘﯿﺎزات راﻫﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت واﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﻨﺪ.

ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎي اﺻﻠﯽ ﺗﻮزﯾﻊ:

1) ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺼﺮﻓﯽ: ﺑﺮاي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻠﻤﻮس وﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﭘﻨﺞ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻮزﯾﻊ وﺟﻮدداردﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪاز:

-ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه، ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه

-ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه، ﺧﺮده ﻓﺮوش ، ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه

– ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه، ﻋﻤﺪه ﻓﺮوش، ﺧﺮده ﻓﺮوش، ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه

-ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه، ﮐﺎرﮔﺰار، ﺧﺮده ﻓﺮوش، ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه

-ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه، ﮐﺎرﮔﺰار، ﻋﻤﺪه ﻓﺮوش، ﺧﺮده ﻓﺮوش، ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه

2) ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻨﻌﺘﯽ:

-ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه، اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه(ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺻﻨﻌﺘﯽ ازﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎل ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد)

– ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه، ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﺻﻨﻌﺘﯽ، اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه(ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﻮﭼﮏ و اﻗﻼم ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮاي دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎاﻏﻠﺐ ازﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

-ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه، ﮐﺎرﮔﺰار، اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه(ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪﺑﺨﺶ ﻓﺮوش ﻫﺴﺘﻨﺪازاﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ)

-ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه، ﮐﺎرﮔﺰار، ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﺻﻨﻌﺘﯽ، اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه(اﮔﺮﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﻓﺮوش ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺻﻨﻌﺘﯽ ازﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎرﮔﺰاران ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪازاﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

3) ﺗﻮزﯾﻊ ﺧﺪﻣﺎت:

-ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه، ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه

-ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه، ﮐﺎرﮔﺰار، ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه(درﺑﻌﻀﯽ ازﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ، اﻣﻮرﺗﺒﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ وﺑﯿﻤﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺟﺎي ﮐﺎﻧﻞ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ازﮐﺎرﮔﺰاران اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد)

ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ:

1) ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﻬﺎ: ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت وﺧﺪﻣﺎت راﺑﻪ ﻃﻮرﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺨﺼﯽ وﻏﯿﺮﺗﺠﺎري ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﺪ. ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ اﻏﻠﺐ درﻣﻐﺎزه ﻫﺎوﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻬﺎي

ﮐﻮﭼﮏ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ وراﺣﺘﯽ ورودﺑﻪ آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ ازرﻗﺎﺑﺖ ﺷﺪﯾﺪ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ازﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻧﺤﺼﺎرواﯾﺠﺎدآﺳﺎﯾﺶ ﺑﺮاي ﻣﺮدم درﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ. ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن وﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﻬﺎ ﺧﺮده ﻓﺮوش ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﺮوش اﺳﺖ. ﺧﺮده ﻓﺮوش ﺑﺎﺗﺒﻠﯿﻐﺎت، ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺤﺼﻮﻻت وﻓﺮوش ﺣﻀﻮري درﺣﺮﮐﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻘﺶ ﺣﺴﺎﺳﯽ دارد. درﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎوﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﺮده ﻓﺮوش ﻣﻔﺴﺮﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﺸﺘﺮي اﺳﺖ. ﺧﺮده ﻓﺮوش ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪزﯾﺮاﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﺴﯿﺎرﮔﺮان وﻏﯿﺮاﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ راﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺰﺋﯽ وﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﻣﺸﺘﺮي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﮐﻨﺪوﺑﻔﺮوﺷﺪ. اﺳﺎس ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي واﺳﻄﻪ ﻫﺎي ﺧﺮده ﻓﺮوش:

 اﻟﻒ) اﻧﺪازه ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﮐﻪ ازاﯾﻦ ﻧﻈﺮﺑﻪ10ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد:

1) ﻋﻮاﻣﻞ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ ﮐﻮﭼﮏ وﺑﺰرگ: ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر، ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ، اﺳﺘﻔﺎده ازﺗﺒﻠﯿﻐﺎت، ﻗﺪرت ﻣﺎﻟﯽ، ﮐﺎﻧﺎل ﻋﻤﻮدي، ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎزار، ﻧﻮاوري، اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮي ﻋﻤﻠﯿﺎت، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت، ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ. ﻫﻔﺖ ﻋﺎﻣﻞ اول ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﺮده ﻓﺮوش ﺑﺰرگ

وﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ آﺧﺮﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﺮده ﻓﺮوش ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ.

ب) وﺳﻌﺖ رده: ازاﯾﻦ ﻧﻈﺮﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد:

 1) ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻬﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ وﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ: اﯾﻨﻬﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪﮐﻪ رده اي ﺑﺰرگ وﻣﺘﻨﻮع راارﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪوﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺰرگ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ارﺟﺤﯿﺖ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺰرگ اﺟﺎره اي ﺑﺮﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺰرگ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ دراﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺎره اي ﺑﺎﻋﺚ آوردن ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن در آن ﻤﺤﻞ ﺷﺪه ورﯾﺴﮏ راﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽ آورﻧﺪﺑﺨﺼﻮص درﻣﻮرداﻗﻼم ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺪ.

 2) ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻫﻤﮕﻦ وﻫﻤﮕﺮوه: ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎرﻫﺎي ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻢ راﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪاﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻬﺎاﻏﻠﺐ ﺑﺎﻧﺎم ﻣﺤﺼﻮﻻت رده اي اﻧﻔﺮادي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

3) ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻬﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ: ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ رده ﻣﺤﺪودازﻣﺤﺼﻮﻻت رااراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪﻧﻪ ﻧﻮﻋﯽ ازﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺎص را.

 ج) ﻣﺤﻞ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ: ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﻬﺎﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺤﻞ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ آﻧﺎن ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﺤﻞ ﺧﺮﯾﺪﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪ دوﮔﺮوه ﺗﻮزﯾﻊ درون ﺷﻬﺮي وﺑﺮون ﺷﻬﺮي ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.

 د) ﺷﮑﻞ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ: ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ ﺑﻪ دوﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ: ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻬﺎي زﻧﺠﯿﺮه اي وﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ. ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻬﺎي زﻧﺠﯿﺮه اي ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪﮐﻪ داراي ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ وﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰي ورده ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ رادرﺗﺸﮑﯿﻼت ﺗﻮزﯾﻌﯽ ﺧﻮددارد. ﻣﺰاﯾﺎي آن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪاز: ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش ﮐﻤﺘﺮﯾﺎﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮازﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ، اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺸﺘﺮازﺗﺒﻠﯿﻐﺎت وﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮔﺴﺘﺮش رﯾﺴﮏ. ﻣﻌﺎﯾﺐ: ﻋﺪم اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮي، ﻣﺸﮑﻼت ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ وﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺿﺪﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻬﺎي زﻧﺠﯿﺮه اي.

 ه) روش ﻋﻤﻠﯿﺎت: ﺑﻪ دوﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮدﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ درون ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﯾﺎﺑﺎﻓﺮوﺷﮕﺎه وﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ ﺑﺪون ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﯾﺎﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ ﺧﺎرج ازﻓﺮوﺷﮕﺎه. ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﻧﻮاع ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ درون ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪاز: ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺘﻬﺎ وﺧﺮده

ﻓﺮوﺷﯽ ﺑﺎﺗﺨﻔﯿﻒ وﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﻧﻮاع ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ ﺑﺪون ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪاز: ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ ازﻃﺮﯾﻖ ﺳﻔﺎرﺷﻬﻬﺎي ﭘﺴﺘﯽ، ﻣﺎﺷﯿﻨﻬﺎي اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ وﻓﺮوش ﺑﺎﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل.

2) ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﻬﺎ: ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﯽ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﻓﺮوش وﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت وﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪاراﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪﻓﺸﺎن ﻓﺮوش ﻣﺠﺪدﯾﺎاﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎي ﺗﺠﺎري اﺳﺖ. ﺗﻔﺎوت ﻋﻤﺪه ﻓﺮوش ﺑﺎﺧﺮده ﻓﺮوش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﻬﺎﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت وﺗﺮﻓﯿﻊ، ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺤﻠﯽ وﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮوش ﮐﻤﺘﺮﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪزﯾﺮاﺑﻪ ﺟﺎي ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎﺧﺮﯾﺪاران ﻋﻤﺪه وﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺳﺮوﮐﺎردارﻧﺪ. ﻣﯿﺰان ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﯽ ﺑﺴﯿﺎرﺑﯿﺸﺘﺮازﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ اﺳﺖ وﻋﻤﺪه ﻓﺮوش ﺑﻪ ﻓﻀﺎ وﻣﺤﻞ ﺑﺰرﮔﺘﺮي ﻧﯿﺎزدارﻧﺪﻣﻘﺮرات وﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺰﺑﺮاي اﯾﻦ دوﯾﮑﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ.

اﻧﻮاع ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﻬﺎ: ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﻬﺎي ﺗﺎﺟﺮﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪﺿﻤﻦ ﻣﺎﻟﮏ ﺷﺪن ﻣﺤﺼﻮﻻت درﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺗﺠﺎري ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪوﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﻬﺎي ﺗﺎﺟﺮﻋﺒﺎرﺗﻨﺪاز:

1) ﺗﺠﺎرﻋﻤﺪه ﻓﺮوش:

اﯾﻦ ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮدراﺑﻪ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﻬﺎ ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﻨﺪوﻃﯿﻒ ﮐﺎﻣﻠﯽ ازﺧﺪﻣﺎت راارﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. دوﮔﺮوه ازﺗﺠﺎرﻋﻤﺪه ﻓﺮوش ﮐﻪ درﺑﺎزارﻧﻘﺶ دارﻧﺪﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﻬﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ واﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﻬﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي ازﭼﻨﺪﺧﻂ ﻣﺤﺼﻮل راﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪدرﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﻬﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ درﺗﻮزﯾﻊ ﯾﮏ ﺧﻂ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺨﺼﺺ دارﻧﺪ.

 2) ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺻﻨﻌﺘﯽ: اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﺤﺼﻮﻻت راﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪوﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي ازﭼﻨﺪﺧﻂ ﻣﺤﺼﻮل راﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪ.

 3) ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن: اﯾﻦ ﺗﻌﺎوﻧﯿﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي ازﻣﺤﺼﻮﻻت راﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪاران ﻋﻤﺪه وﺟﺰﺋﯽ ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﻨﺪ.

 4) ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﯽ ازﻃﺮﯾﻖ ﭘﺴﺖ: اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﺎاراﺋﻪ ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﻧﻔﺮادي، ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ وﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت راﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ

3) دﻻﻟﻬﺎوﮐﺎرﮔﺰاران: ازدوﻟﺤﺎظ ﺑﺎﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﻬﺎ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ:

1) ﻣﺎﻟﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪووﻇﺎﯾﻔﺸﺎن ﺑﻪ اﯾﺠﺎدﺗﺴﻬﯿﻼت ﺧﺮﯾﺪوﻓﺮوش ﻣﺤﺪودﻣﯽ ﮔﺮدد.

 2) ﺑﺮاي ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪﻣﻌﻤﻮﻻﺣﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﯾﺎﮐﻤﯿﺴﯿﻮن درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪﮐﻪ ﺑﻨﺎﺑﻪ ﻧﻮع ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﺤﺼﻮل، ﮐﺸﻮروﺷﺮﮐﺖ

ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. اﯾﻦ واﺳﻄﻪ ﻫﺎﻣﺎﻧﻨﺪﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﻬﺎ داراي ﺗﺨﺼﺺ درﺧﻄﻮط ﻣﺤﺼﻮل ﺧﺎﺻﯽ ﯾﺎﮔﺮوﻫﯽ ازﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ. وﻇﯿﻔﻪ آﻧﻬﺎ اﯾﺠﺎدارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪاروﻓﺮوﺷﻨﺪه وﻣﺬاﮐﺮات ﻓﺮوش اﺳﺖ.

 ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﻧﻮاع ﮐﺎرﮔﺰاران:

 1) ﮐﺎرﮔﺰاران ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن: اﯾﻦ ﮔﺮوه ﮔﺎﻫﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪدرﺳﻄﺤﯽ ﻣﺤﺪودﺗﺮازﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﻬﺎي دﯾﮕﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪوﻣﻌﻤﻮﻻﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪي ﻣﮑﻤﻠﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﮔﺮوه اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺰاران درﺗﻮزﯾﻊ ﭘﻮﺷﺎك، ﻣﺒﻠﻤﺎن وﻣﺤﺼﻮﻻت اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪوﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻮزﯾﻊ وﻓﺮوش ﻧﺪارﻧﺪﯾﺎﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ درﺻﺪدﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﺮوش ﺟﺪﯾﺪﻫﺴﺘﻨﺪﻗﺮاردارﻧﺪ.

 2) ﮐﺎرﮔﺰاران ﻓﺮوش: ﺑﺮاﺳﺎس اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺮارداد ﻓﺮوش ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺼﻮﻻت ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪاﯾﻦﮐﺎرﮔﺰاران واﺣﺪﻓﺮوش ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﻨﺪواﺛﺮزﯾﺎدي ﺑﺮﻗﯿﻤﺘﻬﺎﯾﺎوﺿﻌﯿﺖ ﻓﺮوش وﻣﻌﺎﻣﻠﻪ دارﻧﺪ وﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻗﻠﻤﺮو ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﯾﺮاي آﻧﺎن ﻣﻄﺮح ﻧﯿﺴﺖ.

 3) ﮐﺎرﮔﺰاران ﺧﺮﯾﺪ: ﺑﺮاﺳﺎس ارﺗﺒﺎط ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﺎﺧﺮﯾﺪاران ﺗﻤﺎم ﺧﺮﯾﺪﻫﺎي آﻧﺎن رااﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

 4) ﺗﺠﺎرﺣﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﮐﺎر: اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺰاران ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺤﺼﻮﻻت رادرﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪودرﻣﺬاﮐﺮات ﻓﺮوش ﻧﻘﺶ داارﻧﺪوﻟﯽ ﺑﻪ ﻃﻮرﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي ازﻓﺮآورده ﻫﺎراﺑﻪ ﺑﺎزاراﺻﻠﯽ ﯾﺎﻣﺮﮐﺰي ﺑﺮده ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﻨﺪوﭘﺲ ازﮐﺴﺮﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎوﺣﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﺧﻮدﺑﻘﯿﻪ ﭘﻮل راﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ ﭘﺮدازد.

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ

ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎاﻧﺘﻘﺎل ﺑﻤﻮﻗﻊ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺮوﮐﺎردارﻧﺪ. ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ ﻣﺘﺮادف ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﺳﺖ. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﻫﻤﯿﺖ داردﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ درﺑﺮﺧﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺴﯿﺎرﺑﺎﻻ اﺳﺖ. ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ درﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ

ﺷﺮﮐﺖ ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮏ آن ﺑﺎﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ درﺑﺎزاﯾﺎﺑﯽ دراﺻﻞ ﻣﺸﮑﻠﯽ اﺳﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺪارﮐﺎت. ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﯿﺮزﯾﮑﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺖ وﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ ازاﯾﺠﺎدواﺟﺮاي ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي ﮐﺎرآﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺤﺼﻮﻻت. ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮاﺗﺐ ذﯾﻞ اﺳﺖ:

 1) ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪه ازاﻧﺘﻬﺎي ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮي ﻧﻬﺎﯾﯽ

 2) ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻮادﺧﺎم ازﻣﻨﺒﻊ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ.

وﻇﺎﯾﻒ ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد:

 1) ﻣﺤﻞ ﻣﻮﺟﻮدي واﻧﺒﺎرداري: ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ

درﺗﻮزﯾﻊ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻮﺟﻮدي اﺳﺘﮑﻪ ﺷﺎﻣﻞ:

 اﻟﻒ) اﻧﺒﺮﮐﺮدن واﻧﺒﺎرداري: اﻧﺒﺎرﮐﺮدن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ

ازﻧﮕﻬﺪاري وﺣﻔﻆ ﻣﺤﺼﻮﻻت اززﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪﺗﺎزﻣﺎن ﻓﺮوش. اﻧﺒﺎرداري ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ ازاﻧﺒﺎرﮐﺮدن وﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي دﯾﮕﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪﮔﺮدآوري، ﺗﺮﮐﯿﺐ، ﺟﺪاﺳﺎزي وﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي.

 ب) ﻣﺘﻤﺮﮐﺰﮐﺮدن ﻣﻮﺟﻮدي ﯾﺎﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ آن: ﺑﺎﻣﺘﻤﺮﮐﺰﮐﺮدن ﻣﻮﺟﻮدي ﺑﻬﺘﺮﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻮﺟﻮدي اﻧﺒﺎرراﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮددرﺧﻮاﺳﻬﺎي ﻏﯿﺮﻋﺎدي راﺑﺮآورده ﻧﻤﻮده وﮐﺎراﯾﯽ دراﻧﺒﺎداري واداره اﻣﻮررااﻓﺰاﯾﺶ داد. اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺎﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ وﺗﺤﻮﯾﻞ آﻫﺴﺘﻪ ﺗﺮﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ازﺑﺎزارﻫﺎ ﻧﯿﺰﻫﻤﺮاه اﺳﺖ. ﺑﺎﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻣﻮﺟﻮدي درﺑﺎزارﻋﮑﺲ ﻣﻮاردﻣﺬﮐﻮراﯾﺠﺎدﻣﯽ ﺷﻮد.

 ج) ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﻧﺒﺎر: اﺳﺘﻔﺎده ازاﻧﺒﺎرﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎﺧﺼﻮﺻﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪاﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ. اﻧﺒﺎرﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ: ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده ازاﻧﺒﺎرﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻤﺎم ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﻣﺘﻐﯿﺮاﺳﺘﻮﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺤﺪودازاﻧﺒﺎراﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ارزان ﺗﺮاﺳﺘﻮاﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮي وﯾﮋﮔﯽ دﯾﮕﺮاﯾﻦ اﻧﺒﺎراﺳﺖ. اﻧﺒﺎرﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﯽ: اﻧﺒﺎرﺧﺼﻮﺻﯽ ازﻃﺮف ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎﻋﻤﺪه ﻓﺮوش ﺧﺮﯾﺪاري و اداره ﻣﯽ ﺷﻮد. دراﻧﺒﺎرﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﺎﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮ. ﺑﺮاﯾﻤﻘﺎﯾﺴﻪ اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﺑﺎﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي اﻧﺒﺎرﻋﻤﻮﻣﯽ واﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ وﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻘﻄﻪ سر به سر ﺴﺮ ﭘﺮداﺧﺖ. ﻣﺰﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎدهازاﻧﺒﺎرﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮﻋﻤﻠﯿﺎت اﺳﺖ.

 2) اداره ﮐﺮدن ﻣﻮاد: اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اداره ﮐﺮدن ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت وﻇﯿﻔﻪ ﻣﻬﻤﯽ درﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﺳﺖ. ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮﮐﺮدن ﻧﻮﻋﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ اداره ﮐﺮدن ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ درﺗﻮزﯾﻊ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺴﯿﺎرﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ وﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻨﮑﻪ

ﺧﺴﺎرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ راﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪه ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﻣﯽ ﺷﻮد.

 3) ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻮﺟﻮدي: ﻫﺪف ازﮐﻨﺘﺮل ﻣﻮﺟﻮدي ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري وﻧﻮﺳﺎﻧﺎت درﻣﻮﺟﻮدﯾﻬﺎﺳﺖ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرﺷﻬﺎي ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﻃﻮرﺻﺤﯿﺢ وﺑﻤﻮﻗﻊ. اﻧﺪازه ﻣﻮﺟﻮدي ازﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎدﺗﻮازن ﺑﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎوﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺑﺎزارﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮدواﺛﺮﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﺎزارﺑﺮﻣﻮﺟﻮدي ﺑﺎﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯿﻬﺎي ﻓﺮوش ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﻫﺮﭼﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯿﻬﺎ ﺻﺤﯿﺤﺘﺮﺑﺎﺷﺪاﺣﺘﻤﻼ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﺮدن اﻧﺪازه ﻣﻮﺟﻮدي ﺑﯿﺸﺘﺮاﺳﺖ. ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮدي ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاردذﯾﻞ اﺳﺖ:

1) ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪﯾﺎﺧﺮﯾﺪﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮاي اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن آﻧﻬﺎﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدي

2) ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ ازﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي اﻧﺒﺎرداري، ﺑﻬﺮه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارﯾﻬﺎ، زﯾﺎﻧﻬﺎي ﻧﺎﺷﯽ ازﺧﺮاب ﺷﺪن ﻣﺤﺼﻮل. اﻧﺪازه ﻣﻮﺟﻮدي ﻫﺎﺗﺎﺣﺪزﯾﺎدي ﺑﻪ ﺳﻄﺢ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮي ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.

 4) ﭘﺮدازش ﺳﻔﺎرﺷﻬﺎ: ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي ازروﺷﻬﺎﺑﺮاي ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﻔﺎرﺷﻬﺎ.

 5) ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ

 • بهینه سازی سایت
 • بهنیه سازی سایت برای موتورهای جستجو
 • بهینه سازی سایت رایگان
 • بهنیه سازی سایت چیست
 • بهنیه سازی سایت در گوگل
 • بهینه سازی سایت جوملا
 • بهنیه سازی سایت SEO
 • بهنیه سازی سایت برای گوگل
 • بهینه سازی سایت سئو
 • بهنیه سازی سایت در موتورهای جستجو
 • آمزوش بهینه سازی وب سایت
 • مقالات بهینه سازی وب سایت
 • نرم افزار بهینه سازی سایت