شيوه تغيير در فرايند تحول سازمان

شيوه تغيير در فرايند تحول سازمان
برای رسيدن به هر مقصدی و دستيابی به هر هدفی ضرورت انتخاب راه و مسير مناسب انکار ناپذیر است . در فرآیند تغيير در سازمان نيز این اصل صادق است. پس از تشخيص ضرورت تغيير و شناسایی نقاط تغيير اكنون زمان انتخاب شيوه مناسب برای تغيير فرارسيده است .اگر چه نمی توان برای همۀ سازمان ها و اهداف تغيير یک شيوه معين را تجویز نمود ، اما مسير كليۀ تلاش های انجام شده در تغيير سازمانی را می توان در چهار شيوه اساسی زیر جمع بندی نمود.

ارایه درگاه پرداخت بانکی ePayBank.ir برای سازمانهای دولتی و خصوصی

درج آگهی تبلیغاتی نیازمندی سازمانی در mycityad.ir امکانپذیر است.

( نوسازی ) Restructure
در این شیوه، سازمان در همۀ ابعاد دچار تحول می شود. اما سازمانهای جدیدی بر مبنای تجارب و اندوخته های سازمان قبلی طراحی و از نو ساخته می شود به نحوی که هر ناظر خارجی به راحتی و با تكیه بر شناخت قبلی ، سازمان جدید را نیز خواهد شناخت. در این شیوه اساسا اهداف و ماموریت کلی سازمان تغییر نكرده و عواملی همچون کاهش بهره وری ، افزایش تقاضا برای محصول سازمان و یا مجموع عوامل مذکور دلیل تغییر بوده اند . برای درک بهتر این شیوه مثال زیر کمك خواهد نمود » تصور کنید بیمارستان قدیمی محل سكونت و شهر خود را که سالهای زیادی از عمر آن گذشته و به دلیل فرسودگی فیزیكی و تجهیزاتی قادر به پاسخگویی به مراجعین خود نیست . اکنون شما به مسافرت می روید و پس از بازگشت شاهد یك ساختمان جدید در همان محل ساختمانی بسیار شیك تر ، بیمارستان سابق با همان عنوان قبلی،تجهیزاتی مدرن و فضایی وسیع تر بنا گردیده است. شما با مشاهده این ساختمان بلافاصله پی خواهید برد که این مرکز همان بیمارستان قدیمی شهر شماست که اکنون در شكل و شمایل جدیدی همان خدمات قبلی را با کیفیت و حجمی متفاوت ارائه می کند.« این دقیقا همان تصویری است که ما در تغییر سازمان به شیوه نوسازی شاهد آن خواهیم بود.
( بازسازی ) Reengineering
این شیوه اصول برای مواردی استفاده می شود که سازمان در بخش های محدودی از یك یا چند بعد از ابعاد خود، نقاط تغییر
محدودی را مشخص و قصد اصلاح آن را داشته باشد.
در این شیوه اساس و اسكلت سازمان تغییر نمی کند و ممكن است تغییر مختصری نیز در اهداف فرعی سازمان مورد نیاز باشد. این شیوه بطور عمده در سازمانهایی که به واسطه تغییر در محیط بیرونی و یا بازار ارائه خدمات یا محصول نیازمند انطباق باشند ، مورد استفاده قرار می گیرد.
بازسازی های امروزی ساختمان های محل سكونت و یا کسب و کار در کشور ما که به دلایل مختلفی در سالهای اخیر رواج یافته مثال قابل ذکری از نحوه عملك رد این شیوه در ساز و کار سازمانها است.
3( نوآوری ) Innovation
کاربرد این شیوه زمانی است که سازمان بخش عمدۀ کارایی خود را به دلایل متعددی از جمله تغییر اساسی در ماموریت و اهداف از دست داده است و برای بقای خود باید دست به کار طرحی نو شود . این شیوه در واقع پاسخی است از سوی سازمان به نیازی جدید و کاملا متفاوت که محیط درونی و بیرونی سازمان را تحت تاثیر خود بطور کلی دگرگون خواهد نمود . انتخاب این شیوه اصولا توسط مدیران و کارکنان خلاق و نوآور صورت می پذیرد و اقدامی شجاعانه برای حفظ حیات در رقابت با سایر سازمان ها است.
نوآوری میتواند در تمام و یا حتی در یك بعد از ابعاد سازمان موجود جهت ارائه خدمت و یا محصولی جدید و پاسخ به یك نیاز جدید باشد. از جمله نمونه های این شیوه در جهان امروز منحل شدن کمپانی های کوچك تجاری و تشکیل اتحادیه ها و کمپانی های بزرگ تجاري و مالی از اجتماع صاحبان آنها قابل ذکر می باشد.
( الگوبرداری)Copying
شیوه الگوبرداری در مقایسه با سایر شیوه ها روش ساده تری در تغییر سازمانی می باشد. در این شیوه نكتۀ حائز اهمیت دقت در انتخاب صحیح الگوی مورد استفاده می باشد.
الگوبرداری میتواند به صورت کامل و یا در بخشهائی از ابعاد سازمان مورد استفاده قرار گیرد. البته اگر بخش هائی از یك سازمان به عنوان الگو مورد استفاده قرار گیرد. الزم است تدابیر الزم جهت الحاق این الگو با سایر بخش های سازمان اتخاذ گردد تا عدم تناسب بین اجزاء جدید با اجزاء قبلی موجب ناکارآمدی سازمان نشود. الگوبرداری به صورت صد در صد کمتر مورد استفاده قرار ميگیرد و از این شیوه عمدتا در کنار سایر شیوه ها و به عنوان مكمل روشهای دیگر بهره برداری می شود.
اکنون با توجه به موارد پیشگفت درک این مهم که انتخاب شیوۀ مناسب در تحول سازمانی تا چه میزان می تواند در توفیق فرآیند تغییر اثر بخش باشد، ساده تر شده و به جرات می توانیم اذعان کنیم که انتخاب شیوه تغییر یك هنر برای مدیران تغییر است. اگرچه این مختصر امكان تحلیل تمامی ابعاد شیوه های تغییر را به ما نمی دهد ،