جزوات منابع آزمون دکتری آزاد سیستم نرم افزاری 1395

مقدمه
با سلام، ضمن آرزوي توفيق الهي براي داوطلبان گرامي شركت كننده در آزمون ورودي دوره دكتري «Ph.D» (نيمـه متمركـز) سـال 1395 و با اين اميد كه پذيرفته شدگان بتوانند در سنگرهاي علم و ايمان، پاسداراني شايسته براي حفاظت از حريم اسلام و تداوم بخـش دستاوردهاي انقلاب اسلامي در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي باشند، نظر شما را به مندرجات اين دفترچه معطوف ميدارد.
از آنجائيكه ممكن است پس از قرار گرفتن فايل دفترچه راهنماي انتخاب رشته (اين دفترچه) در سـايت سـازمان، تغييراتـي از طـرف معاونت آموزشي وزارت متبوع و يا دانشگاههاي پذيرنده دانشجو به اين سازمان اعلام گردد كه ملاك عمـل قـرار خواهـد گرفـت، لـذا بـه داوطلبان توصيه ميشود به تغييراتي كه در قالب اطلاعيهها از طريق سايت سازمان اطلاع رساني ميشـود توجـه نمـوده و در ايـن راسـتا اقدامات لازم را انجام دهند. (ملاك عمل پذيرش دانشجو در آزمون براساس آخرين تغييراتي است كه بصورت اطلاعيه رسمي و از طريـق سايت سازمان و هفته نامه پيك سنجش منتشر ميگردد. عدم اطلاع از اطلاعيه هاي اعلام شـده هـيچگونـه حقـي بـراي داوطلبـان ايجـاد نميكند).

 

برای خرید یا تهیه یا سفارش منابع جزوات سوالات کنکور دکتری تخصصی نرم افزار به Academiya.ir مراجعه کنید
الف) روش گزينش سال 1393:
1) نتايج اوليه داوطلبان: نتايج اوليه به صورت چند برابر ظرفيت پذيرش در هر كدرشته امتحاني و براساس نمره كـل حاصـل از 80% نمره آزمون و 20% معدل (60 درصد معدل تراز شده مقطع كارشناسي و 40 درصد معدل تراز شده مقطع كارشناسي ارشد) و با توجه به سهميه و كدرشته امتحاني كه داوطلب در آزمون آن شركت نموده است، اعلام خواهد شد.
تبصره 1: با توجه به آئيننامه ابلاغي آزمـون دكتـري، اصـلاحيه مـورخ 91/8/28 و نامـه شـماره 2/245233 مـورخ 91/12/28 معاونـت آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فنĤوري استخراج اسامي چند برابر ظرفيت (مجاز به انتخاب رشته) براسـاس حدنصـاب نمـرهاي كـه توسط معاونت آموزشي وزارت متبوع تعيين و به سازمان اعلام شده است صورت گرفته است.
تبصره 2: افراد مجاز به انتخاب رشته با توجه به نمره اكتسابي، كدرشته محلهاي انتخابي و ظرفيت رشته محـلهـا و سـاير ضـوابط، در مقايسه با ساير داوطلبان مجاز به انتخاب رشته، براي بررسي سوابق علمي و پژوهشي به كدرشته محلها معرفي خواهند شـد. بـديهي است فردي كه مجاز به انتخاب رشته ميشود، در صورت عدم دارا بودن نمره علمي لازم در مقايسه با ساير انتخـاب رشـته كننـدگان،براي مرحله بررسي سوابق علمي و پژوهشي به دانشگاهها معرفي نخواهد شد.
2) پذيرش نهايي داوطلبان: گزينش نهايي در هر يك از كدرشـتههـاي دوره دكتـري «Ph.D» (نيمـهمتمركـز) سـال 1394 از بـين داوطلباني كه براساس اعلام نتيجه مرحله اول حدنصاب نمره علمي لازم را كسب نموده و مجاز به انتخاب رشـته مـيباشـند، پـس از معرفي به عنوان چند برابر ظرفيت در كدرشته محلهاي انتخابي (حداكثر تا 5 كدرشته محل) با توجه به نتيجه بررسي سوابق علمـي و پژوهشي آنان (كه توسط دانشگاهها صورت ميپذيرد) و منحصراً بر اساس اولويت كدرشته محلهاي انتخابي هر داوطلـب و ظرفيـت اعلام شده صورت خواهد گرفت. ضمناً لازم به توضيح است در گزينش نهايي، مطابق ضوابط مصـوب و دسـتورالعمل ابلاغـي از سـوي وزارت علوم، تحقيقات و فنĤوري با توجه به سهميه ثبتنامي، نمره اوليه آزمون (80 درصد نمره كل آزمـون و 20 درصـد معـدل تـراز شده مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد) به ميزان 30% و نمره مربوط به بررسـي سـوابق علمـي و پژوهشـي اعـلام شـده از سـوي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي نيز به ميزان 70% با توجه به حدنصاب تعيين شـده در هـر كدرشـته محـل توسـط دانشـگاههـا و مؤسسات آموزش عالي، تأثير خواهد داشت.
تبصره: براي دانشآموختگان مقطع كارشناسي ارشد پيوسته و يا دكتري حرفهاي، معدل اين مقطع ملاك عمل براي گزينش خواهد بود.
داوطلبان معرفيشده ميبايست براساس دستورالعمل مربوطه و همچنين برنامه زمانبندي كه در نيمه دوم ارديبهشت ماه سال 1394 براي مرحله بررسي سوابق علمي و پژوهشي اعلام ميگردد مدارك و مستندات مورد نياز را تهيـه و در زمـان مقـرر بـه دانشـگاههـاي  مربوطه مراجعه نمايند. عدم شركت در مرحله بررسي سوابق علمي و پژوهشي، به منزله انصـراف از آزمـون تلقـي گرديـده و داوطلـب غايب از گزينش حذف خواهد شد.
* توجه: لازم است داوطلبان براي انتخاب كدرشته محلها، با توجه به دورههايي كه در آن مجاز به انتخاب رشته شده انـد،
بر اساس اولويت بندي و متناسب با رتبه اعلام شده اقدام نمايند، زيرا پس از اعلام فهرست داوطلبان براي شركت در مرحله بررسي سوابق علمي و پژوهشي، امكان معرفي داوطلبي كه قبلاً معرفـي نشـده و يـا معرفـي و تغييـر كدرشته محلهاي داوطلباني كه معرفي شدهاند، حتي در صورت داشتن نمـره علمـي لازم، در مقايسـه بـا سـاير داوطلبان معرفيشده به اولويتهاي بعدي امكانپذير نميباشد.
تبصره 1: مطابق مصوبات مربوط 20% ظرفيت در هر رشته محل به رزمندگان و ايثارگران واجد شرايط كه حد نصاب نمره علمـي لازم را احراز كرده باشند، اختصاص مييابد.
تبصره 2: بر اساس قانون برقراري عدالت آموزشي در پذيرش دانشجو در دورههاي تحصيلات تكميلي و تخصصي مصوب مـورخ 89/1/29 مجلس شوراي اسلامي، ده درصد (10%) سهميه مازاد بر ظرفيت (حداقل يك نفر در هر كدرشته محل)، بـراي مربيـان رسـمي قطعي و يا رسمي آزمايشي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري، بـه شـرط كسـب حداقل هشتاد درصد (80%) نمره آخرين فرد پذيرفته شده در گزينش آزاد اختصاص مييابد.
3) امتياز متقاضيان آييننامه استعدادهاي درخشان: داوطلبان واجد شـرايط بـراي پـذيرش در دوره دكتـري «Ph.D» مـيتواننـد
براساس آييننامه شماره 21/67272 مورخ 1393/4/18 و اصلاحيه شماره 21/237200 مورخ 93/12/16 شوراي هدايت اسـتعدادهاي درخشان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اقدام نمايند.
ب) شيوههاي آموزشي در مقطع دكتري «Ph.D»:
شيوه آموزشي و پژوهشي: شيوه آموزشي و پژوهشي، روشي است كه محتواي برنامه آن مشتمل بـر واحـدهاي درسـي و
پاياننامه ميباشد. اين شيوه تا سال 1389 تنها شيوه آموزشي در ايران بوده و پذيرش دانشجو در كليـه دانشـگاههـا و
مؤسسات آموزش عالي كشور فقط به اين روش صورت ميگرفت.
شيوه پژوهش محور: بر اساس آييننامه دوره دكتري، برگزاري دوره دكتري پژوهش محـور مشـروط بـه داشـتن قـرارداد
پژوهشي تقاضا محور با كارفرماي مشخص ميباشد. لذا كليه دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي ميبايست در زمان معرفي
داوطلبان دوره دكتري پژوهش محور داراي قرارداد معتبر با كارفرماي مشخص باشند و مصاحبه و پذيرش نهايي نيز بـر
مبناي طرح پژوهشي تقاضا محور كه قرار است، موضوع رساله دانشجو قرار گيرد، انجام شود.
* تذكر: طول مدت دوره در هر دو شيوه حداكثر 5 سـال اسـت. در مـوارد اسـتثنايي افـزايش طـول مـدت دوره بـا تشـخيص شـوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه مجاز است و همچنين انتقال، تغيير رشته و مهمان در هر دو شيوه ممنوع است.
ج) مقررات آموزشي دوره دكتري «Ph.D»:
داوطلبان جهت كسب اطلاعات در خصوص ساير شرايط و ضوابط دوره دكتري، مقـررات آموزشـي، شـرايط و ضـوابط، امكانـات و ميـزان شهريه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مجري در دورههاي نوبت دوم، غيرانتفاعي، پيام نور و پرديس خـودگردان بـه سـايت اينترنتـي وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري و يا دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو، به پايگاههاي اينترنتي مؤسسات ذيربط مراجعـه نمايند.
د) سهميه رزمندگان و ايثارگران:
بر اساس قانون ايجاد تسهيلات براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجي به دانشـگاههـا و مؤسسـات آمـوزش عـالي مصـوب 1368/2/18 هيأت محترم وزيران و قانون اصلاح قانون مذكور مصوب 1371/9/11 مجلس محترم شوراي اسلامي و همچنين با توجه بـه تصويب قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران، افراد مشمول بندهاي «الف» و «ب» متقاضي استفاده از سهميهها و تسهيلات مندرج در صفحات 4 و 5 دفترچه راهنماي ثبتنام (دفترچه شماره يك)، در هر يك از كد رشته محلها، بيست درصد (20%) ظرفيت به رزمنـدگان و ايثارگران اختصاص مييابد كه حد نصاب نمره علمي لازم براي رزمندگان 80% و ايثـارگران 70% نمـره آخـرين فـرد پذيرفتـه شـده در سهميه آزاد ميباشد.
ه ) سهميه مربيان:
بر اساس قانون برقراري عدالت آموزشي در پذيرش دانشجو در دورههاي تحصيلات تكميلي و تخصصي مصوب مورخ 89/1/29 مجلس شوراي اسلامي، ده درصد (10%) سهميه مازاد بر ظرفيت (حداقل يك نفر در هر كدرشته محل) بـراي مربيان رسمي قطعـي و يـا رسـمي آزمايشي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، به شـرط كسـب حـداقل هشـتاد درصـد (80%) نمـره آخرين فرد پذيرفته شده در سهميه آزاد اختصاص مييابد.
و) پذيرش اتباع خارجي:
كليه اتباع غيرايراني شركتكننده در آزمون ورودي دوره دكتري «Ph.D» (نيمهمتمركز) سال 1394، بايد علاوه بر دارا بودن شـرايط عمومي و اختصاصي اين آزمون (مندرج در دفترچه راهنماي شماره 1)، بند مربوط را در تقاضانامه ثبتنام اينترنتـي، علامتگـذاري نمـوده باشند. بديهي است چنانچه اتباع غيرايراني كه در رديف پذيرفتهشدگان نهايي اين آزمون قرار گيرند، در زمان ثبتنام بند 16 تقاضانامه را علامتگذاري ننموده باشند، پذيرش آنان لغو خواهد شد.
ضمناً كليه اتباع غيرايراني شركت كننده در آزمون ميبايست داراي كليه شرايط و ضوابط ثبتنام اتباع خارجي، منـدرج در صـفحه 4 دفترچه راهنماي ثبتنام و شركت در آزمون (شماره 1) باشند و در غير اينصورت پذيرش آنان لغو خواهد شد.
ز) شرايط و ضوابط اعطاي بورس تحصيلي دوره دكتري تخصصي خـارج از
كشور، براي تأميـن هيـأت علمـي و متخصصان مورد نيـاز مراكـز آمـوزش
عالي و پژوهشي و ساير دستگاههاي اجرايي كشور در سال 1395:
مقدمه:
در راستاي اجرايي كردن بند « د » ماده 1 قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در خصـوص تـأمين نيـروي انساني متخصص، متعهد، فعال، اثرگذار و توانمند در زمينه هاي مختلف علمي، به ويژه در رشته هـاي الويـت دار و مـورد نيـاز كشـور، ايـن وزارتخانه در مسير رسيدن به اين هدف بنيادين ميكوشد تا با ياري از ظرفيتهاي علمي و فناوري موجود در مبادلات بـينالمللـي ميـان مراكز داخل و خارج از كشور، به تأمين اعضاي هيـأت علمـي مؤسسـات آموزشـي و پژوهشـي و تـأمين نيـروي انسـاني متخصـص سـايردستگاههاي اجرايي دولتي و غيردولتي بپردازد. از اين رو، در نظر اسـت تعـدادي از افـراد واجـد شـرايط از بـين فـارغ التحصـيلان مقطـع كارشناسي ارشد و مربيان آموزشي و پژوهشي و كارشناسان دستگاههاي اجرايي كشور واجد شـرايط را بـراي ادامـه تحصـيل در خـارج از كشور برگزيند. لذا داوطلبان پس از پذيرش اوليه در آزمون ورودي دوره دكتري (نيمه متمركـز) سـال 1394، بررسـي وضـعيت علمـي و
مصاحبه حضوري با رعايت موارد ذيل انتخاب ميشوند.
* ماده يك) شرايط اختصاصي داوطلبان ويژه بورس خارج از كشور:
1- حداقل ميانگين (معدل) نمره هاي دروس كارشناسي و كارشناسي ارشد ناپيوسته به ترتيب 15 و 17 تراز شده و دورههاي كارشناسـي ارشد پيوسته و يا دكتراي حرفهاي 17.
2- حداكثر سن داوطلب در زمان تقاضا 30 سال.
تبصره 1: حداكثر سن داوطلب حسب موارد، با توجه به شروط زير ميتواند افزايش يابد:
الف) ايثارگران (فرزندان و همسران شهدا، جانبازان 25 درصد و بالاتر و فرزندان و همسران آنـان، آزادگـان و فرزنـدان و همسـران آنـان) حداكثر 33 سال.
ب) مربيان (رسمي، رسمي آزمايشي) عضو هيأت علمي واجد شرايط: حداكثر 33 سال.
* ماده دو)نحوه پذيرش بورس و اعزام:
1- پذيرش اوليه در آزمون ورودي دوره دكتري (نيمه متمركز) سال 1394 و اخذ بالاترين رتبه علمـي و معرفـي متقاضـي بـه اداره كـل بورس وزارت از طرف سازمان سنجش آموزش كشور.
تبصره 1: داوطلباني كه در دوره روزانه مجاز به انتخاب رشته ميباشند، بدون توجه به اينكه در زمان ثبتنام بند مربـوط بـه رشـتههـاي تحصيلي بورس خارج از كشور (بند 20 تقاضانامه ثبتنام اينترنتي) را علامتگذاري كرده و يا نكرده باشند، ميتوانند نسبت بـه اعـلام علاقمندي خود براي شركت در گزينش آن دسته از رشتههاي امتحاني كه براي آنها در جدول صفحه 4 ظرفيـت اعـلام شـده اسـت، اعلام نمايند. شايان ذكر است اعلام علاقمندي داوطلبان به شركت در گزينش رشتههاي بورس اعزام به خارج، در زمان تكميـل فـرم انتخاب رشته اينترنتي ميسر خواهد بود.
تبصره 2: در مرحله اول اسامي دو برابر ظرفيت از طرف سازمان سنجش آموزش كشور جهت انجام مراحل بعدي (مصاحبه) بـه اداره كـل بورس و اعزام وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اعلام خواهند شد.
2- قبولي در مصاحبه علمي اداره كل بورس و اعزام دانشجويان خارج.
3- داشتن تأييد هيأت مركزي جذب اعضاي هيأت علمي وزارت.
4- پذيرفته شدگان اعزام بايستي حداكثر تا 31 شهريور سال 1395، نسبت به اخذ حد نصاب نمره زبان، اخـذ اعـلام نيـاز از دانشـگاههـا، پذيرش مورد تأييد شوراي تخصصي اعزام، دريافت ويزا و ساير موارد اعزام اقدام كنند. بديهي است پس از اتمام زمان مـذكور، قبـولي فرد (كان لم يكن) تلقي ميگردد.
تبصره 2: حداقل كسب نمره زبان براي اعزام داوطلبان رشتههاي فني و مهندسي، كشاورزي و علوم پايه MSRT=55 و براي رشته هـاي علوم انساني و هنـر MSRT=60 و يـا معـادل آن يـا در آزمـونهـاي IELTS ، TOLIMO و TOEFL تعيـين شـده اسـت.
داوطلبان بايد توجه داشته باشند كه افزون بر نمره مذكور، در صورتي كه دانشگاه پذيرش دهنده، قبولي و كسـب نمـره آزمـون زبـان خاصي را ملاك پذيرش خود قرار دهد، داوطلب موظف است آن شرط را تا قبل از اعزام برآورده كند.
5- كشور مورد اعزام به تشخيص اداره كل بورس و اعزام دانشجويان خواهد بود.
6- دانشگاه پذيرش دهنده، استاد راهنماي خارج، موضوع رساله دكتري و استاد ناظر داخلي (يكي از اعضاي هيأت علمـي دانشـگاه محـل خدمت مرتبط با تخصص پذيرفته شده) ميبايد در شوراي تخصصي اعزام اداره كل بورس و امور دانشجويان خـارج مـورد تأييـد قـرار گيرند.
7- سپردن وثيقه كه ميزان آن با توجه به كشور محل تحصيل و بر اساس مصوبات شوراي مركزي بورس تعيين ميگردد.
8- طبق قانون اصلاح ماده (3) قانون اعزام دانشجو به خارج از كشور در شرايط مساوي اولويت با داوطلبان متاهل ميباشد.
9- دانشجويان شاغل به تحصيل در دورههاي كارشناسي ارشد بايد تا 31 شهريور سال 1394 فارغالتحصيل شوند.
* ماده سه) ساير شرايط:
1- امكان تبديل بورس خارج به داخل وجود ندارد.
2- اعزام داوطلبان يا مربيان آموزشي و پژوهشي واجد شرايط كه محل خدمت آتي آنان در ساير دستگاههاي اجرايي دولتـي و غيردولتـي است مشروط به تقبل 100% هزينهها توسط دستگاه مربوط و ارائه موافقتنامه رسمي از ساير دسـتگاههـاي اجرايـي، بـا مطمـح نظـر قراردادن ماده 61 قانون مديريت خدمات كشوري ميسر خواهد بود.
3- مسؤوليت هرگونه مغايرت در ميانگين دروس (معدل) و اطلاعات و مدارك مورد نظر، متوجه متقاضي است و در صورت اثبات تخلـف، پذيرش فرد، ابطال ميشود.
4- اعطاي بورس تحصيلي و مزاياي ناشي از آن صرفاً امتياز اعطايي از سوي سازمان امور دانشجويان است و در صورت وجود اعتبـار قابـل پرداخت خواهد بود.
5- تعيين گرايش در هر رشته دكتري، با نظر كميته تخصصي اداره كل بورس وزارت علوم، تحقيقات و فناوري خواهد بود.
6- كدرشته هاي امتحاني مورد نظر و ظرفيت مربوط به شرح جداول ذيل ميباشد.

سوالات دکتری
سوالات دکتری آزاد 94
سوالات دکتری 94
سوالات دکتری 92
سوالات دکتری 91
سوالات دکتری 93
سوالات دکتری دانشگاه ازاد 92
سوالات دکتری آزاد 92
سوالات دکتری 90
سوالات دکتری دانشگاه آزاد
سوالات مصاحبه ی دکتری
سوالات دکتری تستی است یا تشریحی
سوالات دکتری هنر
سوالات دکتری هوش مصنوعی
سوالات دکتری هوافضا
سوالات دکتری هوافضا 92
سوالات دکتری هماتولوژی
سوالات دکتری هوش مصنوعی 92
سوالات هوش دکتری
سوالات هوش دكتري
سوال هوش دکتری
سوالات دکتری پژوهش هنر
سوالات دکتری وزارت بهداشت
سوالات دکتری وزارت بهداشت 93
سوالات دکتری وزارت بهداشت 94
سوالات دکتری وزارت بهداشت 93-94
سوالات دکتری وزارت بهداشت 92
دانلود سوالات دکتری وزارت بهداشت
کلید سوالات دکتری وزارت بهداشت
سوالات آزمون دکتری وزارت بهداشت
دانلود سوالات دکتری وزارت بهداشت 92
نمونه سوالات دکتری وزارت بهداشت
سوالات دکتری نیمه متمرکز 91
سوالات دکتری نرم افزار
سوالات دکتری نرم افزار 92
سوالات دکتری نیمه متمرکز
سوالات دکتری نانوبیوتکنولوژی
سوالات دکتری نیمه متمرکز 92
سوالات دکتری نقشه برداری
سوالات دکتری نانو شیمی
سوالات دکتری نساجی
سوالات دکتری نیمه متمرکز 93
سوالات دکتری مدیریت 94
سوالات دکتری مدیریت
سوالات دکتری معماری
سوالات دکتری مدیریت مالی دانشگاه آزاد
سوالات دکتری مدیریت دانشگاه آزاد
سوالات دکتری معماری 94
سوالات دکتری مهندسی بافت
سوالات دکتری مدیریت مالی
سوالات دکتری مدیریت اطلاعات سلامت
سوالات دکتری مدیریت دولتی ازاد
سوالات دکتری گیاهان دارویی
سوالات دکتری گیاهان دارویی 91
سوالات دکتری گیاهان زینتی
نمونه سوالات دکتری گیاهان دارویی
دانلود سوالات دکتری گروه زبان
سوالات دکتری حقوق نفت و گاز
سوالات دکتری اقتصاد نفت و گاز
سوالات دکتری فیزیولوژی گیاهی
دانلود سوالات دکتری گیاهان دارویی
دانلود سوالات دکتری گیاهان زینتی
سوالات دکتری کتابداری
سوالات دکتری کامپیوتر
سوالات دکتری کامپیوتر 91
سوالات دکتری کارآفرینی
سوالات دکتری کامپیوتر 92
سوالات دکتری کتابداری 92
سوالات دکتری کنکور 92
سوالات دکتری کنکور 90
سوالات دکتری کنترل 92
سوالات کنکور دکتری 91
سوالات دکتری برق قدرت
سوالات دکتری برق قدرت 91
سوالات دکتری برق قدرت 93
سوالات الکترونیک قدرت دکتری
دانلود سوالات دکتری برق قدرت
پاسخ سوالات دکتری برق قدرت 92
سوالات آزمون دکتری برق قدرت
سوالات کنکور دکتری برق قدرت 92
دانلود سوالات دکتری برق قدرت 92
سوالات دکتری علوم قرآن و حدیث
سوالات دکتری فلسفه
سوالات دکتری فیزیک
سوالات دکتری فلسفه تعلیم و تربیت
سوالات دکتری فیزیک پزشکی
سوالات دکتری فیزیولوژی ورزشی
سوالات دکتری فیزیک 90
سوالات دکتری فقه و حقوق خصوصی
سوالات دکتری فیزیک 92
سوالات دکتری فیزیک 91
سوالات دکتری فقه و حقوق
سوالات دکتری صنایع غذایی
سوالات دکتری صنایع غذایی 91
سوالات دکتری بهداشت مواد غذایی
دانلود سوالات دکتری صنایع غذایی
سوالات دکتری صنایع غذایی 90
سوالات آزمون دکتری صنایع غذایی
نمونه سوالات دکتری صنایع غذایی
سوالات کنکور دکتری صنایع غذایی
دانلود سوالات دکتری صنایع غذایی 92
دانلود سوالات دکتری صنایع غذایی 91
سوالات دکتری علوم سیاسی
سوالات دکتری علوم اعصاب
سوالات دکتری عمران 94
سوالات دکتری علوم سیاسی 94
سوالات دکتری عمران 91
سوالات دکتری عمران سازه
سوالات دکتری عمران
سوالات دکتری عمران 92
سوالات دکتری عربی 92
سوالات دکتری علوم سیاسی 92
سوالات دکتری طراحی شهری
سوالات دکتری طراحی شهری 92
سوالات phd طب سنتی
نمونه سوالات دکتری طب سنتی
سوالات دکتری علوم طیور
نمونه سوال دکتری طب سنتی
دانلود رایگان سوالات دکتری طراحی شهری
طراحان سوالات دکتری علوم سیاسی
طراحان سوالات دکتری
نمونه سوالات دکتری جغرافیای طبیعی
ضریب سوالات دکتری 92
سوالات دکتری صنایع 91
سوالات دکتری صنایع
سوالات دکتری صنایع 92
سوالات دکتری صنایع 93
سوالات دکتری صنایع 90
سوالات دکتری مهندسی صنایع
سوالات دکتری شهرسازی 94
سوالات دکتری شیمی فیزیک 90
سوالات دکتری شهرسازی
سوالات دکتری شیمی تجزیه
سوالات دکتری شیمی
سوالات دکتری شیمی آلی 92
سوالات دکتری شیمی الی
سوالات دکتری شیمی 91
سوالات دکتری شیمی فیزیک 92
سوالات دکتری شیلات
سوالات دکتری سال 90
سوالات دکتری سراسری
سوالات دکتری سراسری 94
سوالات دکتری سال 91
سوالات دکتری سراسری 92
سوالات دکتری سراسری 91
سوالات آزمون دکتری سال 91
سوالات آزمون دکتری سال 92
سوالات آزمون دکتری سراسری 92
سوالات دکتری ژنتیک پزشکی
سوالات دکتری ژنتیک پزشکی 93
سوالات دکتری ژئوفیزیک
سوالات دکتری ژنتیک پزشکی 92
سوالات دکتری ژئومورفولوژی
سوالات دکتری ژنتیک
سوالات دکتری ژنتیک مولکولی
سوالات دکتری ژئومورفولوژی 92
سوالات دکتری ژئودزی
سوالات دکتری ژنتیک پزشکی 91
سوالات دکتری زبان 94
سوالات دکتری زبان 92
سوالات دکتری زبان شناسی 91
سوالات دکتری زبان
سوالات دکتری زمین شناسی مهندسی
سوالات دکتری زیست فناوری پزشکی
سوالات دکتری زراعت 91
سوالات دکتری زبان و ادبیات فارسی 91
سوالات دکتری زبان و ادبیات فارسی
سوالات دکتری زراعت
سوالات دکتری روانشناسی بالینی وزارت بهداشت
سوالات دکتری روانشناسی تربیتی
سوالات دکتری ریاضی
سوالات دکتری رشته آموزش زبان
سوالات دکتری ریاضی 91
سوالات دکتری ریاضی 92
سوالات دکتری ریاضی کاربردی
سوالات دکتری روانشناسی 92
سوالات دکتری ریاضی محض
سوالات دکتری روانشناسی بالینی
سوالات دکتری دانشگاه آزاد 94
سوالات دکتری دانشگاه آزاد 93
سوالات دکتری دانشگاه آزاد 1391
سوالات دکتری دانشگاه آزاد 91
سوالات دكتري دانشگاه آزاد
سوالات دکتری دانشگاه آزاد92
سوالات دکتری دانشگاه آزاد 1392
سوالات دکتری دانلود رایگان
سوالات دکتری خاکشناسی
سوالات دکتری خاک و پی
سوالات دکتری خاک
سوالات دکتری خاکشناسی 91
سوالات دکتری خاک 92
دانلود سوالات دکتری خاک و پی
سوالات دکتری حقوق خصوصی
سوالات دکتری حقوق خصوصی 92
سوالات دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد
سوالات دکتری حسابداری
سوالات دکتری حسابداری 94
سوالات دکتری حقوق خصوصی 94
سوالات دکتری حقوق جزا
سوالات دکتری حقوق عمومی
سوالات دکتری حقوق بین الملل
سوالات دکتری حقوق بین الملل دانشگاه آزاد
سوالات دکتری حقوق خصوصی 93
سوالات دکتری حسابداری ازاد
سوالات دکتری جغرافیای سیاسی
سوالات دکتری جامعه شناسی
سوالات دکتری جنگلداری
سوالات دكتري جامعه شناسي
سوالات دکتری جبر
سوالات دکتری جغرافیای روستایی
سوالات دکتری جزا
سوالات دکتری جغرافیا
سوالات دکتری جزا 92
سوالات دکتری جمعیت شناسی
سوالات دکتری تغذیه
سوالات دکتری تربیت بدنی
سوالات دکتری تاریخ ایران اسلامی
سوالات دکتری تاریخ
سوالات دکتری تربیت بدنی 92
سوالات دكتري تخصصي
سوالات دکتری تخصصی 91
سوالات دکتری تخصصی
سوالات دکتری تبدیل انرژی
سوالات دکتری ترجمه
سوالات دکتری پرستاری
سوالات دکتری پزشکی مولکولی
سوالات دکتری پرستاری 93
سوالات دکتری پردازش
سوالات دکتری پیام نور
سوالات دکتری پروتئومیکس کاربردی
سوالات دکتری پرستاری 90
سوالات دکتری پرستاری 92
سوالات دکتری پزشکی
سوالات دکتری بیوشیمی بالینی
سوالات دکتری بیوتکنولوژی پزشکی
سوالات دکتری بیولوژی تولید مثل
سوالات دکتری بهداشت باروری
سوالات دکتری بهداشت محیط
سوالات دکتری بیوتکنولوژی پزشکی 93
سوالات دکتری برق
سوالات دکتری برق الکترونیک
سوالات دکتری برق 91
سوالات دکتری آزاد
سوالات دکتری اقتصاد
سوالات دکتری اپیدمیولوژی
سوالات دکتری انفورماتیک پزشکی
سوالات دکتری ایمنی شناسی پزشکی
سوالات دکتری اقتصاد 94
سوالات دکتری اپیدمیولوژی 93
سوالات دکتری ادبیات
سوالات دکتری ادبیات فارسی

 
رشته هاي داراي ظرفيت بورس اعزام به خارج در گروههاي امتحاني مختلف
گروه گروه علوم علومانساني انساني
كدرشته
نام مجموعه رشته امتحاني ظرفيت امتحاني
2106 علوم اقتصادي 2
2110 علوم اجتماعي 2
2112 مددكاري اجتماعي 2
2115 حقوق بينالملل عمومي 1
2116 حقوق خصوصي 3
1 مديريت 2118
2120 علم اطلاعات و دانش شناسي 1
2132 سنجش و اندازهگيري 2
2133 روان شناسي 2
2135 محيطزيست ـ برنامهريزي 1
1 كارآفريني 2136
2145 مديريت قراردادهاي بينالمللي نفت و گاز 1
2146 حقوق نفت و گاز 1
2156 تربيت بدني ـ بيومكانيك ورزشي 1
گروه گروهعلوم علومپايه پايه
2203 زمين شناسي سنگ شناسي رسوبي 1
2204 زمين شناسي آب شناسي 1
2206 زمين شناسي زيست محيطي 1
2208 زمين شناسي پترولوژي 1
2209 زمين شناسي اقتصادي 1
2210 زمين شناسي تكتونيك 1
2 فيتوشيمي 2218
2226 زيست شناسي ـ سلولي و ملكولي 1
1 بيوشيمي 2227
1 بيوفيزيك 2230
2231 زيست فناوري ميكروبي 1
1 آمار 2232
2234 رياضي كاربردي 1
2235 فيزيك دريا 2
2236 زيست شناسي دريا 1
2237 علوم و فناوري نانو ـ نانوفيزيك 2
2244 علوم و فناوري نانو ـ نانوشيمي 2
2245 ريززيست فناوري 2
2 بيوانفورماتيك 2246
2247 علوم كامپيوتر 1
2248 علوم شناختي 3
گروه گروهفني فنيوومهندسي مهندسي
2301 مهندسي برق ـ الكترونيك 1
2302 مهندسي برق ـ مخابرات (ميدان) 1
2303 مهندسي برق ـ مخابرات (سيستم) 1
2304 مهندسي برق ـ قدرت 1
اادامه دامهگروه گروهفني فنيوومهندسي مهندسي
كدرشته
نام مجموعه رشته امتحاني ظرفيت امتحاني
2305 مهندسي برق ـ كنترل 1
2306 مهندسي برق ـ هوش و رباتيك 1
2308 مهندسي عمران ـ زلزله 1
2313 مهندسي عمران ـ مديريت منابع آب 1
2321 مهندسي مكانيك ـ ساخت و توليد 1
2322 مهندسي مكانيك ـ مكانيك جامدات 1
2323 مهندسي مكانيك ـ ديناميك كنترل و ارتعاشات 1
2324 مهندسي مكانيك ـ تبديل انرژي 1
2325 مهندسي مكانيك ـ طراحي سيستمهاي ديناميكي خودرو 1
2326 مهندسي مكانيك ـ قواي محركه 1
2327 مهندسي مكانيك ـ سازه و بدنه 1
2330 مهندسي دريا 2
2332 مهندسي هوافضا ـ جلوبرندگي 2
2345 مهندسي محيطزيست ـ مواد زائد جامد 1
2346 مهندسي محيطزيست ـ آلودگي هوا 1
2349 مهندسي پزشكي ـ بيومتريال 1
2356 مهندسي كامپيوتر ـ هوش مصنوعي 1
2359 مهندسي مواد و متالورژي 1
2362 مهندسي شيمي ـ بيوتكنولوژي 2
2363 فناوري نانو ـ نانومواد 2
2364 فناوري نانو ـ نانوالكتريك 2
2365 مهندسي هستهاي ـ كاربردپرتوها 1
2373 مهندسي سيستمهاي انرژي 1
گروه گروهكشاورزي كشاورزي كشاورزي ومنابع منابع طبيعي طبيعي
2403 محيطزيست ـ آمايش محيطزيست 1
2404 مهندسي مكانيك بيوسيستم 2
2429 مهندسي منابع آب 1
2435 بيوتكنولوژي كشاورزي 2
2450 علوم و مهندسي آبخيزداري 1
2451 كشاورزي هستهاي 1
گروه گروه ههــــــنرنر
2501 مديريت پروژه و ساخت 1
2503 شهرسازي ـ برنامهريزي طراحي و مديريت 1
2505 مرمت ـ مرمت آثار و اشياي فرهنگي و تاريخي 1
2506 مرمت ـ مرمت و احياي بناها و بافتهاي تاريخي 1
ببــــاانن
گروه گروهزز
2805 آموزش زبان روسي 2
2806 آموزش زبان آلماني 2
2807 آموزش زبان انگليسي 2
جمع كل ظرفيت 100 نفر
ح) كارنامه اعلام نتايج اوليه آزمون:
به منظور آگاهي داوطلبان شركتكننده در آزمون ورودي دوره دكتري «Ph.D» (نيمهمتمركز) سال 1394، براي هر يك از داوطلبان
كارنامهاي حاوي اطلاعات ثبتنامي، نمرات اكتسابي، نمره كل، رتبه داوطلب در سهميه و دورههاي مختلف (با توجه به ضرايب منـدرج در
رشته امتحاني ذيربط)، آخرين رتبه مجاز در سهميه و نتيجه آزمون به منظور انتخاب كدرشتهمحلهاي تحصـيلي صـادر شـده اسـت كـه
منحصراً از طريق پايگاه اينترنتي اين سازمان به نشاني: www.sanjesh.org با وارد كردن شـماره داوطلبـي يـا شـماره پرونـده و درج
مشخصات فردي (نامخانوادگي و نام، شماره شناسنامه، سال تولد و نام پدر) قابل مشاهده ميباشد. ضمناً به اطلاع ميرساند كـه نمـرات و
رتبههاي اعلامي در كارنامه منحصراً براي اطلاع و راهنمايي داوطلبان براي انتخاب كدرشتهمحل ميباشد.
مندرجات كارنامه: اطلاعات كارنامه اعلام نتايج اوليه آزمون هريك از داوطلبان به شرح ذيل ميباشد:
1- ح) مشخصات ثبتنامي
قسمت الف) مشخصات ثبتنامي: در اين قسمت مشخصات ثبـتنـامي داوطلـب (طبـق منـدرجات تقاضـانامه اينترنتـي و اصـلاحات
احتمالي بعد از آن) به ترتيب شامل: شماره داوطلب، شماره پرونده، نامخانوادگي و نـام، جـنس، شـماره شناسـنامه، سـال تولـد، سـهميه
ثبتنامي، كد ارگان سهميه رزمنده يا ايثارگر، مربي رسمي «قطعي يا آزمايشي» (براي آن دسته از داوطلباني كه مربي رسـمي قطعـي يـا
رسمي آزمايشي وزارت علوم، تحقيقات و فنĤوري بودهاند و در تقاضانامه ثبتنـامي اينترنتـي نسـبت بـه علامتگـذاري بنـد مربـوط اقـدام
نمودهاند)، معدل مقطع كارشناسي، معدل مقطع كارشناسي ارشد يا دكتراي حرفهاي، ماه و سال اخذ مدرك كارشناسي، ماه و سـال اخـذ
مدرك كارشناسي ارشد يا دكتري حرفهاي، نام رشته تحصيلي مقطع كارشناسي، نام رشته تحصيلي مقطع كارشناسي ارشد، نـام دانشـگاه
يا مؤسسه فارغالتحصيلي در مقطع كارشناسي، نام دانشگاه يا مؤسسه فارغالتحصيلي در مقطع كارشناسي ارشد و وضعيت فارغالتحصـيلي
داوطلب، بر اساس اطلاعاتي كه داوطلب در اختيار اين سازمان گذاشته، درج گرديده است.
* تذكرات خيلي مهم در رابطه با معدل:
1- معدلهاي مندرج در اين كارنامه، بر اساس معدلهاي اعلام شده توسط داوطلب در تقاضانامه اينترنتي و يا اصلاحات مورد درخواسـت
داوطلب بعد از ثبتنام، به شرح ذيل در اين كارنامه درج شده است و لازم است داوطلبان به هنگام شركت در مرحلـه بررسـي سـوابق
علمي و پژوهشي و همچنين در صورت قبولي اصل مدركي كه نشانگر اين معدل باشد را به همراه ساير مدارك ثبتنامي، بـه مؤسسـه
محل قبولي خود ارائه نمايند. بديهي است در غير اينصورت مطابق ضوابط و مقررات قانوني اقدام خواهد شد.
2- آن دسته از داوطلباني كه مجاز به انتخاب رشته ميباشند (پس از بررسي كارنامه نتايج اوليه) در صورتي كه معدل يا معدلهاي اعـلام
شده در كارنامه، معدل واقعي آنان نباشد و يا اينكه مطابق ضوابط ذيل معدل خود را اعلام ننمودهاند، لازم است در زمان انتخاب رشته
به سايت سازمان مراجعه و طبق ضوابط نسبت به اصلاح معدل خود اقدام نمايند.
تبصره 1- آن دسته از داوطلباني كه به هنگام پرينت كارت ورود به جلسه و يا درخواستهاي كتبي پـس از آن، نسـبت بـه اصـلاح
معدل خود اقدام نمودهاند، همان معدل اصلاح شده در اين كارنامه درج شده است.
تبصره 2- براي آن دسته از داوطلباني كه معدل آنان مغاير معدلهاي معمول بوده و يا به عبارتي ديگر خارج از رديـف معـدلهـاي
فعلي ميباشد و يا معدل خود را در تقاضانامه ثبتنام اينترنتي درج ننمودهاند، حداقل نمره معدل كارشناسي 10 و حداقل
معدل كارشناسي ارشد 14 در نظر گرفته شده است.
تبصره 3- براي دانشجويان سال آخر دوره كارشناسي ارشد كه حـداكثر تـا تـاريخ 1395/6/31 فـارغالتحصـيل خواهنـد شـد،
ميانگين واحدهاي گذرانيده شده اعلامي آنان تا تاريخ 1395/6/31 و يا 1394/11/30 درج شده است.
تبصره 4- براي فارغ التحصيلان دوره كارشناسي ارشد پيوسته، با توجه به اينكه اينگونـه داوطلبـان، فاقـد معـدل كارشناسـي
ميباشند، منحصراً معدل مقطع كارشناسي ارشد اعلامي آنان درج شده است.
3- مجدداً يادآوري مينمايد كه به هنگام قبولي در اين آزمون، لازم است پذيرفتهشدگان عيناً اصل مدركي را كه در آن معدل منـدرج در
اين كارنامه را تأييد نمايد به همراه ساير مدارك ثبتنامي به مؤسسه محل قبولي خود ارائه نمايند (در صورتي كه داوطلب معدل خود
را به دليل اشتباه بودن، بعد از دريافت كارنامه نتايج اوليه اصلاح نكرده باشد). بديهي است در غير اينصورت به عنـوان داوطلـب داراي
مغايرت معدل شناخته شده و مطابق ضوابط و مقررات با آنان رفتار خواهد شد.
2- ح) اطلاعات رشته امتحاني
قسمت ب) اطلاعات رشته امتحاني:
رديف 1- نمرات اكتسابي:در اين رديف، نام دروس امتحاني و نمرات اكتسابي داوطلب در فاصله (100 و 33/33-) درج شده است.
تبصره 1- نمرههاي خام هر درس بهصورت درصدي درج گرديده و اين نمرات در هر درس نشانگر آن است كه داوطلب چند درصـد
از نمره يك آزمون (يك درس) را پس از كسر نمرات منفي پاسخهاي غلط، به دست آورده اسـت. مـثلاً نمـره خـام 75، در
درس استعداد تحصيلي بدين معني خواهد بود كه پس از محاسبه نمرات مثبت و منفي حاصـل از پاسـخهـاي داده شـده،
نمره خام داوطلب در درس مذكور هفتاد و پنج (75) شده است .
تبصره 2- در مواردي كه نمره خام داوطلب در يك درس عدد صفر (0) درج شده است، به منزله آن است كه پس از محاسبه نمرات
مثبت و منفي حاصل از پاسخهاي داده شده، نمره خام داوطلب در درس مذكور صفر (0) شده است .
تبصره 3- در مواردي كه داوطلب به هيچ يك از سؤالات يك درس پاسخ نداده باشد، در مقابـل درس مـذكور كلمـه «سـفيد» درج
ميشود .
تبصره 4 – در مواردي كه نمره خام داوطلب در يك درس بهصورت عدد منفي درج گرديده، به منزله آن است كـه پـس از محاسـبه
نمرات مثبت و منفي حاصل از پاسخهاي داده شده، نمره خام داوطلب در درس مذكور منفي شده است.
رديف 2- شماره داوطلب: در اين رديف، شماره داوطلب در رشته امتحاني درج ميشود.
رديف 3- نام گروه آزمايشي: در اين رديف، نام گروه آزمايشي كه داوطلب در آن شركت نموده است، درج ميشود.
رديف 4- كد رشته امتحاني: در اين رديف، كد رشته امتحاني داوطلب درج ميشود.
رديف 5- نام رشته امتحاني: در اين رديف، نام رشته امتحاني داوطلب درج ميشود.
رديف 6- معدل مؤثر: در اين رديف همان معدلي درج ميشود كه به ميزان 20 درصد در نمره كل داوطلب اعمال شده (ايـن معـدل
براي داوطلباني كه فارغالتحصيل مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته ميباشند، معدل حاصل از 60 درصد معدل تراز شده
مقطع كارشناسي و 40 درصد معدل تراز شده مقطع كارشناسي ارشد ميباشد).
قسمت ج) وضعيت مجاز به انتخاب رشته در دوره:
در اين قسمت وضعيت مجاز بودن داوطلب به انتخاب رشته در دوره روزانه و ساير دورهها (دورههاي: نوبت دوم، پيام نـور، غيرانتفـاعي و
پرديس خودگردان)، مشخص شده است . در اين رديف مفهوم درج كلمه «ميباشيد»، به منزله آن است كه داوطلب با توجـه بـه نمـره
اكتسابي، مجاز به انتخاب رشته در دوره مربوط بر اساس ضوابط و شرايط منـدرج در دفترچـه راهنمـاي انتخـاب رشـتههـاي تحصـيلي
(همين دفترچه) ميباشد و براي آن دسته از داوطلباني كه مجاز به انتخاب رشته در هر يك از دورههـاي مزبـور نشـده باشـند، در ايـن
رديف كلمه «نيستيد» درج ميشود.
قسمت د) وضعيت علمي داوطلب:
نظر به اينكه بر اساس كليه شرايط و ضوابط آزمون ورودي دوره دكتري، ابتدا فهرست اسامي چند برابر ظرفيـت اسـتخراج و فقـط ايـن
افراد (افرادي كه در رديف چند برابر ظرفيت قرار گرفتهاند) مجاز به انتخاب رشته ميشوند، لذا وضع علمي داوطلبان بر اساس گـزينش
علمي انجام شده مذكور در سهميه و رشته امتحاني، در اين جدول مشخص شده است. مفهوم هر يك از منـدرجات جـدول مـذكور بـه
شرح زير اعلام ميگردد.
4-1- نمره كل: نمره كل عبارت است از 80% نمره علمي (نمره حاصل از آزمون عمومي و اختصاصي كه با ضـرايب مربـوط در هـر
درس محاسبه شده) و 20% معدل مؤثر (توضيحات معدل مؤثر در رديف 6 قسمت «ب» درج شده است).
4-2- رتبه: در اين ستون، رتبه داوطلب در بين شركتكنندگان رشته امتحاني و سهميه مربوط (بر اساس نمره كل) درج ميشود.
4-3- آخرين رتبه مجاز در دوره روزانه: در اين ستون، رتبه آخرين داوطلب مجاز به انتخاب رشته از بين كليه شركتكنندگان
رشته امتحاني و سهميه مربوط در دوره روزانه، درج ميشود.
4-3- آخرين رتبه مجاز در دوره هاي غيرروزانه (دورههاي نوبت دوم، پيام نور، غيرانتفاعي و پرديس خـودگردان): در
اين ستون، رتبه آخرين داوطلب مجاز به انتخاب رشته از بين كليـه شـركتكننـدگان رشـته امتحـاني و سـهميه مربـوط در
دوره هاي غيرروزانه شامل: دوره هاي نوبت دوم، پيام نور، غيرانتفاعي و پرديس خودگردان)، درج ميشود.
انتخاب اينترنتي محل تحصيل در گروه هاي آموزشي مختلف بر اساس نكات زير انجام ميگيرد: ط) انتخاب اينترنتي محل تحصيل:
1- فرم انتخاب رشتههاي تحصيلي به همراه اين دفترچه، منحصراً از طريق پايگاه اينترنتي اين سازمان به نشاني: www.sanjesh.org
در اختيار آن دسته از داوطلباني كه بر اساس كارنامه نتايج اوليه مجاز به انتخاب رشته ميباشند، قرار داده ميشود. لذا داوطلبان لازم
است با مطالعه دقيق دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصيلي آزمون، نسبت به انتخاب كدرشته محلهاي مورد علاقه از دورههاي
موجود كه در آنها مجاز به انتخاب رشته شدهاند (روزانه، نوبت دوم، مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي، مراكز پيام نور و …) حداكثر تا
50 (پنجاه) كدرشته محل در صورت وجود اقدام و به ترتيب علاقه مندي، در فرم انتخاب رشته اينترنتي، درج نمايند.
* تذكر خيلي مهم: داوطلبان دقت نمايند با توجه به تنوع دوره تحصيلي و به منظور افزايش دقت در انتخاب رشـته، در زمـان نمـايش
عناوين رشته هاي انتخابي پس از درج كدرشته محلها در سايت اينترنتي، كليه رشتههاي انتخـاب شـده دورههـاي روزانـه بـه رنـگ
«مشـكي»، دوره هاي نوبت دوم به رنگ «قـرمـز»، دورههاي پيام نور به رنگ «آبــي»، دوره هاي غيرانتفاعي به رنگ «ســبز»
و رشتههاي مربوط به پرديس خودگردان دانشگاهها به رنگ «نارنـجي» نمايش داده خواهد شد.
2- هر داوطلب بايد فرم انتخاب رشته اينترنتي خود را از طريق سايت سازمان، بر اساس برنامه زماني اعلام شـده (مطـابق اطلاعيـههـاي
مندرج در پيك سنجش و سايت اينترنتي سازمان) حداكثر تا تاريخ 1395/2/3 تكميل نمايد. بديهي است در صـورت انجـام صـحيح
انتخاب رشته، كد پيگيري 15 رقمي به عنوان رسيد انتخاب رشته از طريق سايت در اختيار وي قرار ميگيرد كه نشانگر مراحل طـي
شده بوده و داوطلب بايد آن را يادداشت و نگهداري نمايد (لازم است از فرم تكميل شده خود پرينـت تهيـه نمائيـد). ضـمناً چنانچـه
داوطلبان به هر دليل موفق به دريافت كد پيگيري 15 رقمي نشده باشند، انتخاب رشته آنان در سايت سازمان ثبت نشده و به عبارت
ديگر فرآيند انتخاب رشته براي اين دسته از داوطلبان انجام نشده است.
3- داوطلبان دارنده مدرك تحصيلي در رشتههاي گروه پزشكي (دانشجويان و فارغالتحصيلان) شركتكننده در اين آزمون، قبل از اقـدام
به تكميل فرم انتخاب رشته اينترنتي توجه داشته باشند كه بايد از لحاظ طرح تعهـد خـدمت بـه وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش
پزشكي وضعيت خود را مشخص و منعي براي ادامه تحصيل نداشته باشند. در غير اينصورت عواقب آن بهعهده شخص داوطلب خواهد
بود.
4- داوطلبان دارنده مدرك تحصيلي در رشتههايي كه فرد متعهد به خدمت در وزارتخانه يا ارگان و يا … مـيباشـد (از قبيـل رشـتههـاي
دبيري و ….) و در اين آزمون شركت نموده باشند، قبل از اقدام به تكميل فرم انتخاب رشته اينترنتي، توجه داشته باشـند كـه بايـد از
لحاظ تعهد خدمت به وزارتخانه و يا ارگان مربوط وضعيت خود را مشخص نمايند. بديهي است در غير اينصورت عواقب آن بـه عهـده
شخص داوطلب خواهد بود.
5- دانشجويان اخراجي آموزشي دوره دكتري منعي براي شركت در آزمون نداشته و در صورت قبولي، ادامه تحصيل آنان در رشـته مـورد
علاقه بلامانع خواهد بود؛ مشروط بر اينكه صرفاً يك بار از تحصيلات آموزش رايگان بهرهمند شوند.
6- مدت زمان پيشبيني شده براي تكميل فرم انتخاب رشته 30 دقيقه ميباشد. لذا به داوطلبان توصـيه مـيشـود در تكميـل ايـن فـرم
نهايت دقت را به عمل آورند. چنانچه داوطلبي پس از تكميل فرم انتخاب رشته و اخذ كد پيگيري 15 رقمي، تمايل بـه ويـرايش فـرم
انتخاب رشته خود را داشته باشد، حداكثر تا پايان زمان مقرر انتخاب رشته (1394/2/3) ميتواند از طريق سـايت اينترنتـي سـازمان،
نسبت به ويرايش فرم انتخاب رشته خود اقدام نمايد. بديهي است به درخواستهاي ارسالي در خصـوص تغييـر فـرم انتخـاب رشـته،
ترتيب اثر داده نخواهد شد.
ي) بورسيه و رشتههاي داراي شرايط خاص:
متقاضيان بورس اعزام به خارج، بورسيه وزارتخانهها، بورسيه سازمانها و يا مؤسسات آمـوزش عـالي داراي شـرايط خـاص در هـر يـك از
كدرشتههاي تحصيلي، بايد علاوه بر دارا بودن شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در دفترچههاي راهنماي ثبتنام (شـماره 1) و دفترچـه
راهنماي انتخاب رشته (شماره 2) و همچنين احراز حد نصاب نمره علمي لازم، واجد شرايط و ضوابط اختصاصي وزارتخانه و يا سـازمان و
يا ارگان بورس دهنده و يا مؤسسه آموزش عالي داراي شرايط خاص نيز باشند و در زمان تكميل فرم انتخاب رشته اينترنتي بند مربـوط
به «علاقمندي به شركت در گزينش رشتههاي بورس اعزام به خارج» را علامتگذاري نمايند.
تبصره 1- شرايط و ضوابط اختصاصي وزارتخانهها، سازمانها و ارگانهاي بورسدهنده و همچنين مؤسسـات آمـوزش عـالي داراي شـرايط
خاص در اين قبيل رشتهها در انتهاي اين دفترچه درج گرديده است . لذا كليه داوطلبان لازم اسـت پـس از مطالعـه دقيـق آن، در
صورت تمايل و واجد شرايط بودن بر اساس رشته و گرايش مجاز خود، نسبت به انتخاب كدرشـته محـل يـا كدرشـته محـلهـاي
بورسيه يا داراي شرايط خاص از رشته امتحاني مربوط اقدام نمايند.
تبصره 2- در هر يك از كدرشتههاي انتخابي، بر اساس ظرفيت پذيرش دانشجوي بورسيه ارگانهـاي مختلـف و مؤسسـات آمـوزش عـالي
داراي شرايط خاص، با توجه به نمرات امتحاني در هر يك از كدرشته هـاي انتخـابي، فهرسـت اسـامي معرفـيشـدگان در اينگونـه
كدرشتهها تا چند برابر ظرفيت به منظور شركت در مرحلـه بررسـي سـوابق علمـي و پژوهشـي، معاينـه و سـاير مراحـل گـزينش
استخراج و در سايت سازمان درج خواهد شد. لذا معرفيشدگان لازم است بر اساس اطلاعيه برنامه زماني مندرج در سايت سازمان
و نشريه پيك سنجش براي انجام مراحل فوق (علاوه بر شركت در مرحله بررسي سوابق علمي و پژوهشي دانشگاه پذيرنـده رشـته
محل مذكور) به سازمان يا ارگان بورس دهنده و يا مؤسسه آموزش عالي داراي شرايط خاص ذيربط مراجعه نمايند. بديهي است بر
اساس نتيجه گزارش شده توسط سازمان يا ارگان بورس دهنده و يا مؤسسه آمـوزش عـالي داراي شـرايط خـاص و سـاير ضـوابط
مربوط، گزينش نهايي انجام خواهد گرديد. لازم به ذكر است عدم مراجعه داوطلب در موعد مقرر، به منزلة انصراف داوطلب از ادامه
مراحل آزمون مذكور تلقي ميگردد.
ك) فرم اينترنتي انتخاب رشتههاي تحصيلي:
داوطلبان مجاز به انتخاب رشته به هنگام ورود به محيط برنامه اينترنتي انتخاب رشته، اطلاعات اعلام شـده در خصـوص معـدل دوره
كارشناسي و كارشناسي ارشد، نام مؤسسه محل تحصيل يا فارغالتحصيلي دوره كارشناسي و كارشناسي ارشد و سهميه مربي (در صـورتي
كه بند مربوط را در تقاضانامه علامتگذاري كرده باشند) را مشاهده مينمايند، در صورتي كه اطلاعات مذكور توسط داوطلب مـورد تأييـد
قرار گيرد، به آنها اجازه انتخاب رشته داده ميشود، در صورتي كه اين اطلاعات مورد تأييد نباشد، داوطلب ميبايست نسبت به ويـرايش و
اصلاح مورد يا موارد مغايرت در سايت اقدام نموده و سپس وارد مرحله انتخاب رشته گردد. بـديهي اسـت هـر زمـان مشـخص شـود كـه
داوطلب حقايقي را عمداً يا سهواً كتمان نموده، در هر مرحله (پذيرفتهشدن، حين تحصيل و …) كه باشد، از اين آزمون و آزمون سال بعـد
محروم خواهد شد و حق هرگونه اعتراضي از وي سلب ميگردد. ضمناً در صورتي كه داوطلب نسبت به اصلاح يا ويرايش هر يك از مـوارد
فوق اقدام نمود ميبايست مستندات مربوط را در صورتي كه در رديف معرفيشدگان براي مرحله بررسي سوابق علمـي و پژوهشـي اعـلام
شود، هنگام بررسي سوابق علمي و پژوهشي، به دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي ذيربط ارائه نمايد.
فرم انتخاب رشتههاي تحصيلي اينترنتي در پايگاه اينترنتي اين سازمان منحصراً براي داوطلباني كه با توجه به مندرجات كارنامه مجاز
به انتخاب رشته ميباشند، قابل رؤيت ميباشد، لذا داوطلبان لازم است بـراي ورود بـه سـايت انتخـاب رشـته از دو روش ورود اطلاعـات:
1- شماره پرونده و كدپيگيري ثبتنام. 2- شماره پرونده، شماره داوطلب و كد ملي، نسبت به ثبت كدرشته محلهاي انتخـابي و تكميـل
فرم مذكور در مدت زمان معيني كه در نظر گرفته شده است، اقدام نمايند.
* تذكر خيلي مهم: داوطلبان مجاز به انتخاب رشتههاي دوره روزانه كه علاقمند به شركت در گزينش رشتههاي بورس اعزام به خـارج
ميباشند، قبل از تكميل فرم انتخاب رشته، ميبايست بند مربوط به علاقمندي رشتههـاي بورسـيه را علامتگـذاري نماينـد.
بديهي است داوطلباني كه نسبت به اعلام علاقمندي به اين رشتهها بـا علامتگـذاري ايـن بنـد اقـدام ننماينـد، در گـزينش
رشتههاي بورسيه اعزام به خارج شركت داده نخواهند شد.
در سيستم انتخاب رشته كه تا حدودي، هوشمند پيشبيني گرديده، در حد امكان خطاهاي احتمالي داوطلبان در زمان انتخاب رشـته
اينترنتي به آنان تذكر داده ميشود (به عنوان مثال: اعلام خطاي انتخاب كدرشته محلي كه داوطلب در آزمون آن شركت نكرده و يا مجاز
به انتخاب رشته نشده باشد و …)، لذا لازم است داوطلبان اين مورد را نيز در نظر داشته باشند. بديهي است چنانچه داوطلبـي نسـبت بـه
رفع خطاهاي داده شده اقدام ننمايد، انتخاب رشته وي كامل نگرديده و سيستم به اين داوطلب كد پيگيري 15 رقمي، بـه عنـوان رسـيد
انتخاب رشته نخواهد داد.
ل) تذكرات مهم
1- نظر به اينكه تغيير رشته، تغيير گرايش و انتقال دانشجويان در مقطع دكتري امكانپذير نبـوده و ضـمناً در حيطـه وظـايف
سازمان سنجش آموزش كشور نميباشد، هيچگونه اقدامي نيز از سوي اين سازمان ميسر نخواهد بود، لذا به داوطلبان تأكيد
ميگردد به هنگام انتخاب رشته خود دقت لازم را بعمل آورند.
2- به داوطلبان توصيه ميگردد قبل از اقدام به انتخاب رشتههاي تحصيلي در اينترنت، كد رشته محلهاي انتخابي خـود را بـه
ترتيب علاقه در فرم نمونه مندرج در صفحه 95 اين دفترچه درج و سپس به پايگاه اينترنتي اين سازمان مراجعه تا در مدت
زمان كوتاهتر (براي داوطلبان به هنگام انتخاب رشته در اينترنت محدوديت زماني وجود دارد) و خطاي كمتـري نسـبت بـه
تكميل فرم انتخاب رشتههاي تحصيلي خود اقدام نمايند.
3- دارندگان مدرك تحصيلي دكتراي تخصصي (Ph.D) با توجه به محدوديت ظرفيت پذيرش در اين آزمون، مجاز بـه شـركت
مجدد در آزمون ورودي دوره دكتري نميباشند.
4- نظر به اينكه پذيرش نهايي براساس نمره علمي، نمره سوابق علمي و پژوهشي و نتيجه بررسي صـلاحيتهـاي عمـومي
صورت ميگيرد، لذا آن دسته از داوطلباني كه مجاز به انتخاب رشته شدهاند و پس از انتخاب رشته براي بررسي سـوابق
علمي و پژوهشي در كدرشته محل يا رشته محلهـاي مربـوط معرفـي مـيگردنـد، لازم اسـت بـراي انجـام بررسـي
صلاحيتهاي عمومي، نسبت به واريز مبلغ 250/000 (دويست و پنجاه هزار) ريال از طريق پرداخت الكترونيك در سايت
سازمان عمل نموده و سپس نسبت به تكميل فرم مشخصات بررسي صلاحيتهاي عمومي مندرج در سايت اطلاع رساني
اين سازمان اقدام و آن را از طريق سيستم اينترنتي به سازمان ارسال و كد پيگيري مربوط را دريافت نمايند. بديهي است
داوطلباني كه در اين خصوص اقدام نكنند در مرحله گزينش نهايي حذف خواهند شد.
5- كد محلهاي انتخابي مندرج در فرم انتخاب رشتههاي تحصيلي اينترنتي پس از تكميـل و تأييـد نهـايي قابـل تغييـر و يـا
جابجايي نيست. لذا داوطلبان با بررسي و دقت لازم اقدام به انتخاب كدمحلهاي مربوط نمايند.
6- مطابق ضوابط، پذيرفتهشدگان نهايي آزمون ورودي دوره دكتري «Ph.D» سال 1394 (اعم از پذيرش شهريورماه يا مرحله
تكميل ظرفيت)، مجاز به ثبتنام و شركت در آزمون ورودي دوره دكتري سال 1394 نبودهاند.
7- مطابق ضوابط، پذيرفتهشدگان نهايي آزمون ورودي دوره دكتري «Ph.D» سـال 1395، مجاز به ثبتنام و شركت در آزمون
ورودي دوره دكتري سال 1396 نخواهند بود. لذا به داوطلبان توصيه ميشود در انتخاب رشته دقت لازم را بعمل آورند.
8- دانشجويان اخراجي، انصرافي، ترك تحصيل تا پايان خدمت دوره ضرورت مجاز به شركت در آزمون و تحصـيل در دانشـگاه
نميباشند. سقف سنوات تحصيلي دوره دكتري، حداكثر 5 سال ميباشد و دانشجوياني كه طي ايـن مـدت موفـق بـه اتمـام
تحصيل نشوند، شرايط ادامه تحصيل را از دست خواهند داد.
9- دانشجويان شاغل به تحصيل در دوره دكتري مجاز به شركت در آزمون مجدد نيستند و در صـورت انصـراف از تحصـيل در
دانشگاه، چهار ماه فرصت دارند براي رسيدگي به وضعيت مشموليت، خود را به وظيفه عمومي معرفي نمايند.
10- سربازان در حال انجام خدمت، مجاز به تحصيل همزمان با انجـام خـدمت دوره ضـرورت نيسـتند و در صـورت قبـولي در
دانشگاه و نداشتن غيبت، براي برخورداري از معافيت تحصيلي، از خدمت ترخيص خواهند شد.
11- مشمولان غايب به هيچ وجه حق شركت در اين آزمون را نداشته و در صورت شركت و قبولي، مجوز تحصـيل بـراي آنـان
صادر نخواهد شد و دانشگاهها نيز مجاز به ثبتنام از آنها نميباشند.
12- هر موقع مشخص شود كه داوطلب، حقايق را كتمان نموده يا واجد يكي از شرايط و ضوابط مندرج در اين دفترچه نميباشد، در هر مرحلهاي از آزمون
(ثبتنام، شركت در آزمون، پذيرفتهشدن، حين تحصيل در دانشگاه و …) محروم خواهد شد.
13- از كليه پذيرفتهشدگان نهايي كدرشتهمحلهاي دورههاي غير روزانه شـامل: دورههـاي نوبـت دوم، پيـام نـور،
غيرانتفاعي و پرديس خودگردان در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، شهريه اخذ خواهد شد. داوطلبـان جهـت
اطلاع از ميزان شهريه دورههاي مختلف به سايت دانشگاهها و مراكز آموزش عالي مورد نظر مراجعه نمايند.
م) پذيرش نهايي
1- پس از انتخاب رشته توسط داوطلبان با توجه به ظرفيت هر كدرشته محل دانشگاهي و بر اساس اولويت كدرشته محلهـاي
انتخابي و نمرات علمي آزمون و با درنظر گرفتن ساير ضوابط (از جمله سهميه رزمندگان و ايثارگران، مربي و …) از بـالاترين
نمره تا چند برابر ظرفيت هر كدرشته محل، فهرست اسامي داوطلبان واجد شرايط شركت در مرحله بررسي سوابق علمـي و
پژوهشي (هر داوطلب حداكثر به پنج كدرشته محل) استخراج و در اوايل نيمه دوم ارديبهشت ماه 1394 به منظور شـركت
در مرحله بررسي سوابق علمي و پژوهشي، از طريق سايت سازمان اعلام خواهد شد.
2- داوطلباني كه اسامي آنان براي شركت در مرحله بررسي سوابق علمي و پژوهشي، اعلام ميگردد بايستي با توجه بـه جـدول
زماني اعلام شده در اطلاعيهاي كه به همراه اسامي درج ميگردد با به همراه داشتن مدارك لازم به شرح مندرج در اطلاعيه
ذيربط و مداركي كه مورد نظر دانشگاه بررسي كننده ميباشد (با توجه به سايت هر دانشـگاه) بـه مؤسسـات آمـوزش عـالي
ذيربط مراجعه و در اين مرحله شركت نمايند.
3- پس از انجام مرحله بررسي سوابق علمي و پژوهشـي و اعـلام نمـرات آن از طـرف دانشـگاههـاي پذيرنـده، گـزينش نهـايي
داوطلبان براساس نمره كل نهايي حاصل از 30% نمره علمي آزمون (نمره كل اوليـه) و 70% نمـره بررسـي سـوابق علمـي و
پژوهشي واصله از دانشگاه و اولويت كدرشته محلهايي كه براي اين مرحله معرفي شدهاند، صورت خواهد گرفت و فهرسـت
اسامي پذيرفتهشدگان نهايي در نيمه اول شهريورماه 1394 اعلام خواهد شد.
ن) نكات و توصيههاي مهم
1) با توجه به تأثير 20 درصدي معدل دورههاي كارشناسي و كارشناسي ارشد (معدلهاي تراز شده) اكيداً توصيه ميگردد كه داوطلبان، معـدل دوره
كارشناسي و كارشناسي ارشد خود را در زمان انتخاب رشته محلها، در فرم انتخاب رشته بررسي و در صورت لزوم اصلاح نمايند.
2) داوطلباني كه متقاضي انتخاب رشتههاي شيوه آموزشي پژوهش محور ميباشند، لازم است بامطالعه شرايط و ضوابط اعلام شده در بند «ب» صفحه
2 همين دفترچه راهنما، از شرايط اين شيوه آموزشي آگاهي يابند.
3) بر اساس مصوبه 556 شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، لازم است متقاضيان تحصيل در رشـته امتحـاني مجموعـه
مدرسي معارف اسلامي (كد 2151)، داراي شرايط اختصاصي ذكر شده در بندهاي «الف» و «ب» ذيل باشند:
الف) دارا بودن يكي از مدارك زير:
1) دانشنامه كارشناسي ارشد رشته مدرسي معارف اسلامي. 2) مدرك سطح سه حوزه علميه. 3) گـواهي خبرگـان بـدون مـدرك (مرتبـه
مربي) مورد تأييد مراجع ذيصلاح. 4) مربيان رسمي گروه معارف اسلامي (اعضاي هيأت علمي گروه معارف اسـلامي در مرتبـه مربـي) بـا
تأييد معاونت آموزشي و پژوهشي استادان و دروس معارف اسلامي. 5) حوزويان داراي گواهي اتمام كفايتين همراه بـا مـدرك كارشناسـي
ارشد مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فنĤوري همخوان با گرايشهاي پنجگانه دروس معـارف اسـلامي بـه تشـخيص گـروه آموزشـي
مربوطه.
ب) دارا بودن شرط سني (حداكثر سن 40 سال).
تبصره 1: شرط سني چهل سال در زمان ثبتنام، ملاك عمل ميباشد (متولدين 1353/9/1 به بعد).
تبصره 2: داوطلباني كه به عضويت هيأت علمي گروه معارف بـا تأييـد معاونـت آموزشـي و پژوهشـي اسـتادان و دروس معـارف اسـلامي
درآمدهاند، از شرايط بند «ب» معاف ميباشند.
تبصره 3: اساتيد حقالتدريس گروههاي معارف اسلامي به شرط داشتن گواهينامه تدريس دائم از معاونت آموزشي و پژوهشـي اسـتادان و
دروس معارف اسلامي و اشتغال به تدريس مجاز در دو ترم گذشته، تا سقف سني 43 سال، مستثني ميباشند.
 تذكر مهم: داوطلباني كه در اين رشـته مجـاز بـه انتخـاب رشـته شـدهانـد لازم اسـت نسـبت بـه تكميـل فـرم مشخصـات فـردي در سـايت :
www.Asatid.org و ارسال مدارك درخواستي به نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاههـا اقـدام نماينـد. بـديهي اسـت عـدم
ثبتنام در اين سامانه به منزله انصراف از تحصيل در اين رشته تلقي ميگردد.
4) داوطلبان متقاضي استفاده از بورس اعزام به خارج از كشور، براي اطلاع از شرايط و ضوابط و رشته هاي مربوط، به توضيحات مندرج در صفحات 2
تا 4 همين دفترچه راهنما مراجعه نمايند.
5) داوطلبان متقاضي تحصيل در دانشگاه امام صادق(ع)، براي اطلاع از شرايط و ضوابط تحصيل در اين دانشگاه، به توضيحات مندرج در صفحه 88
همين دفترچه راهنما مراجعه نمايند. ضمناً كليه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته (اعم از مجازين دوره روزانه و يا ساير دورهها)، مجاز به انتخاب
تمامي كدرشته محلهاي دانشگاه امام صادق(ع) در رشته امتحاني مربوط ميباشند.
6) كاركنان شاغل رسمي در نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، براي تحصيل در دانشگاه علوم انتظامي امين، داشتن شرايط اختصاصي اعلامي
در دفترچه اختصاصي صادره از سوي دانشگاه علوم انتظامي امين، كه در اختيار آنان قرار گرفته است الزامي ميباشد.
7) توصيه ميشود داوطلبان پس از تكميل فرم انتخاب رشته و دريافت رسيد انتخاب رشته يك نسخه پرينت از اولويتهاي انتخابي تهيـه و نـزد خـود
نگهداري نمايند.
8) هرگونه تغييري از طريق نشريه پيك سنجش (هفته نامه خبري و اطلاعرساني سازمان سنجش)، سايت سازمان سنجش و در صورت لـزوم از طريـق
رسانه هاي گروهي اعلام خواهد شد.
پيوست شماره 2- شرايط و ضوابط برخي از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي:
داوطلبان مجاز به انتخاب رشته ميتوانند براي اطلاع دقيق از شرايط، ضوابط و تسهيلات و شهريههاي دورههاي مختلف در نظـر
گرفته شده از سوي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي به وبسايت اطلاع رساني مؤسسات ذيربط مراجعه نمايند.
شرايط و ضوابط برخي از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون ورودي دكتري سال 1394
پژوهشكده امام خميني(ره) و انقلاب اسلامي: 1- به اطلاع كليه داوطلبان گرامي ميرساند جهت اطلاع از شرايط عمومي پذيرش دانشجو توسط اين پژوهشكده به وبسـايت
اينترنتي: www.ri-khomeini.ac.ir مراجعه نمايند. 2- آدرس: اتوبان تهران ـ قم، قبل از عوارضي، حرم مطهر امام خميني(ره). تلفن 021-51085000
پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي ايران ـ كرج: 1- اين پژوهشكده فاقد امكانات رفاهي به ويژه خوابگاه ميباشـد. 2- داوطلبـان جهـت كسـب اطلاعـات بيشـتر بـه سـايت:
.نمايند مراجعه www.abrii.ac.ir
پژوهشكده پولي و بانكي ـ تهران: آدرس: تهران، ميدان آرژانتين، بزرگراه آفريقا، روبروي پارك سوار بيهقي، پلاك 10. تلفن: 021-88657450-4
www.mbri.ac.ir :اينترنتي نشاني
پژوهشكده علوم و صنايع غذايي ـ مشهد: آدرس: مشهد، كيلومتر 12 بزرگراه مشهد ـ قوچان، روبروي كارخانه شير پگاه. كدپستي: 91851-76933
www.rifst.ac.ir :اينترنتي نشاني 051-35425406 :دورنگار 35425330 :تلفن 91735 -147 :پستي صندوق
پژوهشكده غيرانتفاعي علوم شناختي ـ تهران: آدرس: بومهن، شهر پرديس، بلوار سفير اميد، بلوار پژوهشكده علوم شناختي.
www.iricss.org :اينترنتي نشاني 021-76291140 :دورنگار 76291130 :تلفن
پژوهشكده هواشناسي ـ تهران: 1- اين پژوهشكده فاقد خوابگاه است. 2- كارمندان دستگاههاي دولتي و خصوصـي در اولويـت جـذب ايـن پژوهشـكده نمـيباشـند. 3- آدرس:
تهران، بزرگراه شهيد همت غرب، بزرگراه شهيد خرازي، بلوار پژوهش. تلفن: 021-44787664 نشاني اينترنتي: www.asmerc.ac.ir
پژوهشگاه بينالمللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله ـ تهران: 1- اين پژوهشگاه فاقد امكانات خوابگاهي مـيباشـد. 2- آدرس: خيابـان دكتـر لواسـاني (فرمانيـه)، ديبـاجي
www.iiees.ac.ir :اينترنتي نشاني 021-22831116-19 :تلفن .21 پلاك ،ارغوان كوچه ،شمالي
پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ـ تهران: 1- داراي امكانات خوابگاهي. 2- به دانشجوياني كه رتبه زير 10 داشته باشند امكانات ويژه تعلق ميگيرد. 3- آدرس: تهران، ضلع شمالي
آزاد راه تهران ـ كرج، كيلومتر 15، خروجي شماره 15، شهرك علم و فناوري پژوهش، بلوار پژوهش. كد پستي: 14977-13115
www.ippi.ac.ir :اينترنت نشاني 44787021-23 :نمابر 44787000-19 :تلفن 14975/112 :پستي صندوق
پژوهشگاه دانشهاي بنيادي: داوطلبان به منظور كسب اطلاعات بيشتر به وبگاه پژوهشگاه به نشاني: www.ipm.ac.ir مراجعه نمايند. 2- آدرس: تهران، ميدان شـهيد بـاهنر.
021-2287013-14 :تلفن
پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران: اين پژوهشگاه فاقد امكانات خوابگاهي ميباشد.
پژوهشگاه صنعت نفت: 1- اين پژوهشگاه فاقد امكانات خوابگاهي ميباشد. 2- آدرس: تهران، بلوار غربي مجموعه ورزشي آزادي. نشاني اينترنتي: www.ripi.ir
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: 1- اين پژوهشگاه فاقد هرگونه امكانات خوابگاهي ميباشد. 2- با توجه بـه سياسـت تربيـت محقـق در پژوهشـگاه گذرانـدن دوره
پژوهش ورزي در قالب 4 نيمسال (از نيمسال اول و در كنار ساير واحدهاي درسي) الزامي است.
پژوهشگاه علوم و فنون هستهاي وابسته به سازمان انرژي اتمي: 1- به كليه پذيرفته شدگان حقوق ماهيانه پرداخت خواهند شد. 2- آدرس: تهـران، انتهـاي كـارگر شـمالي،
www.aeoi.org.ir/Portal/Home :اينترنتي نشاني 021-88221077 :نمابر 88221342 :تلفن .ايران اتمي انرژي سازمان
پژوهشگاه فضايي ايران: 1- اين پژوهشگاه فاقد خوابگاه ميباشد. 2- پذيرش دانشجو از طريق مصاحبه انجام ميشود. 3- آدرس: تهران، شهرك غرب، خيابان ايران زمين، خيابان
www.ari.ac.ir :اينترنتي نشاني 021-88366030 :تلفن 15 بست بن ،مهستان
پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست فناوري: 1- اين پژوهشگاه فاقد امكانات رفاهي به ويژه خوابگاه ميباشد و به هيچ وجه امكان واگذاري خوابگاه به پذيرفتـه شـدگان را
ندارد. 2- براي كدرشته امتحاني 2435 پذيرفته شدگان جهت انجام پاياننامه به پژوهشكده زيست فناوري كشاورزي معرفي ميگردند. 3- براي كد رشـته امتحـاني 2349 پذيرفتـه
شدگان جهت انجام پاياننامه به پژوهشكده زيست فناوري پزشكي معرفي ميگردند. 4- براي كد رشته امتحاني 2228 پذيرفته شدگان جهت انجـام پايـاننامـه طبـق اولويـتهـاي
پژوهشگاه به پژوهشكدههاي زيست فناوري صنعت، زيست فناوري پزشكي و زيست فناوري كشاورزي معرفي ميگردند. نشاني اينترنتي: www.nigeb.ac.ir
پژوهشگاه مواد و انرژي ـ مشكين دشت كرج: 1- محل تحصيل كليه رشتهها در مشكين دشت كرج ميباشد. 2- پژوهشگاه داراي امكانات خوابگاهي مـيباشـد. 3- داوطلبـان
ميتوانند جهت اطلاعات از پروژههاي تحقيقاتي و تسهيلات در نظر گرفته شده به هنگام انتخاب رشته به سايت اينترنتي پژوهشگاه مراجعه نمايند. 4- لازم به يادآوري است بيسـت
و پنج درصد (25%) از پذيرش رشته مهندسي مواد در خصوص پروژههاي حوزه محيط زيست ميباشد. 5- آدرس: استان البرز، شهرستان فرديس، مشكين دشت.
www.merc.ac.ir :اينترنتي نشاني 026-36201888 :دورنگار (164-161 داخلي) 36280040-9 :تلفن
دانشكده غيرانتفاعي اصولالدين: شرايط و ضوابط اختصاصي: 1- دانشكده بصورت غيرانتفاعى بوده و شهريه دانشجويان وفق تعرفههاى وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اخذ
خواهد گرديد. 2- دانشجويان اين دوره موظفند هر درسى كه كميته تحصيلات تكميلى به عنوان دروس جبرانى ارائه نمايد بگذرانند. 3- چنانچه دانشجو در طول دوره به هر دليل از
ادامه تحصيل در دانشكده انصراف نمايد، موظف است شهريه ثابت دوره را پرداخت كند. 4- دانشكده هيچگونه امكانات خوابگاهي براي ارائه به دانشجويان ندارد. 5- پذيرفته شـدگان
طبق مقررات از وام تحصيلي صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برخوردار ميشوند. 6- كسب نمره قبولي در مصاحبه دانشكده الزامي اسـت. 7- آدرس: الـف)
دانشكده تهران: 1- ساختمان شماره (1) تهران، ميدان قدس، خيابان شهيد باهنر، خيابان شهيد مصطفي مقدسي، كوچه نواب كاشاني، پلاك 2 .12- ساختمان شماره (2) تهران،
بالاتر از ميدان وليعصر(عج)، كوچه شهيد حميد فخاري، پلاك 21. تلفن: 021-88934036-7 * ب) دانشكده قم: بزرگراه عمار ياسـر، خيابـان شـهيد قدوسـي، روبـروي
مركز خدمات حوزه علميه. تلفن: 0251-7773525 * نشاني اينترنتي: www.osool.ac.ir
دانشگاه آيتاالله حايري ـ ميبد: 1- پوشش خواهران در دانشگاه چادر ميباشد. 2- آدرس: ميبد، ميدان دفاع مقدس، كيلومتر 3 جاده ميبد ـ ندوشن.
www.haeri.ac.ir :اينترنتي نشاني 035-32357505 :تلفن
دانشگاه اروميه: 1- امتيازات پذيرفته شدگان نهايي داراي برترين رتبه تك رقمي در آزمون كتبي (يك نفر پذيرفته شده در هـر رشـته): الـف) اولويـت در تـدريس. ب) پرداخـت
ماهيانه دو ميليون ريال در طي سنوات تحصيلي مجاز. ج) ارائه خوابگاه و تغذيه رايگان طي سنوات تحصيلي مجاز. د) تامين هزينه يك دستگاه لپتاپ. 2- آدرس: اروميه، كيلـومتر
11 جاده سرو، پرديس نازلو. كدپستي: 57561 – 51818 تلفن: 32752740-4 دورنگار: 044-32752842
دانشگاه اصفهان: 1- كليه دانشجويان واجد شرايط حتيالامكان در خوابگاههاي دولتي اسكان داده ميشوند و در صورت وجود ظرفيت ساير دانشجويان بـا اولويـت بنـدي اسـكان
داده ميشوند. 2- حداكثر زمان استفاده از خوابگاه برابر با دستورالعمل وزارتي صرفاً در ترمهاي مجاز تحصيلي ميباشـد. 3- بـه دانشـجويان نوبـت دوم (شـبانه)، ميهمـان، انتقـالي،
بورسيه، مجازي، پرديس، نيمه حضوري، شاغل ارگانهاي دولتي و بخش خصوصي و بومي (فاصله زير 100 كيلومتر تا شهر اصفهان) در صورت وجود ظرفيت برابر با ضوابط خوابگـاه
تعلق ميگيرد. 4- اين دانشگاه فاقد خوابگاه متأهلي ميباشد. 5- در اين دانشگاه، تغذيه با يارانه دولتي صرفاً از روز شنبه تا چهارشـنبه برابـر بـا ضـوابط و مقـررات ارائـه مـيگـردد.
www.ui.ac.ir :اينترنتي نشاني -6
دانشگاه الزهرا(س) ـ تهران: 1- خوابگاه فقط به دانشجويان روزانه دانشگاه تعلق ميگيرد. 2- حداكثر ترم مجاز استفاده از خوابگاه براي مقطع دكتري روزانه 4 ترم مـيباشـد.
3- به دانشجويان روزانه و شبانه ساكن استانهاي تهران و البرز خوابگاه تعلق نميگيرد. 4- به دانشجويان شبانه، شاغل، بورسيه و پـرديس خوابگـاه تعلـق نمـيگيـرد. 5- داوطلبـان
گرامي جهت كسب اطلاعات بيشتر در خصوص هزينه تحصيل شبانه و پرديس به سايت دانشگاه به نشاني: www.alzahra.ac.ir مراجعه فرمايند. 6- آدرس: تهران، ميدان ونـك،
خيابان ونك. تلفن: 021-88044051-9
دانشگاه امام صادق(ع): 1- ارائه گواهي قبولي در آزمون معارف اسلامي كه از سوي دانشگاه امام صادق(ع) برگزار ميشود، براي ورود به مرحله مصاحبه تخصصي الزامـي اسـت.
2- دانشجويان قبولي دورههاي «مديريت قراردادهاي بينالمللي نفت و گاز» و «اقتصاد نفت و گاز» ميبايست هزينهي تحصيل را برابر مبالغ اعلام شده توسط وزارت علوم، تحقيقات
و فناوري براي رشتههاي دكتري سال 94 پرداخت كنند. 3- همچنين پذيرش در اين رشته «مديريت آموزشي» فقط از ميان خواهران صورت ميپـذيرد. 4- آدرس محـل تحصـيل:
تهران: شهرك قدس (غرب)، بلوار شهيد فرحزادي، خيابان شهيد طاهرخاني، پرديس خواهران دانشگاه امام صادق(ع). نشاني اينترنتي: www.isuw.ac.ir
دانشگاه ايلام: 1- ايـن دانشـگاه هيجگونـه تعهـدي در قبـال ارائـه امكانـات خوابگـاهي بـه دانشـجويان نوبـت دوم نـدارد. 2- ايـن دانشـگاه فاقـد خوابگـاه متـĤهلي مـيباشـد.
3- مرخصي تحصيلي و مهمان در نيمسال اول اول ممنوع است. 4- ايلام، خيابان پژوهش. صندوق پستي: 516-69315 تلفن: 0843-2220015
www.ilam.ac.ir :اينترنتي نشاني
دانشگاه بناب: 1- اين دانشگاه براي دانشجويان تحصيلات تكميلي داراي خوابگاه مجهز دولتي خواهران و خوابگاه مجهز خودگردان براي برادران (كه شامل امكانات اينترنـت، اتـاق
مطالعه و …) ميباشد. 2- سلف دانشگاه نيز يكي از سلفهاي مجهز واقع در سايت اصلي دانشگاه ميباشد. 3- آدرس: استان آذربايجان شرقي، بنـاب، انتهـاي بزرگـراه ولايـت، جنـب
پليس راه بناب ـ تبريز. تلفن: 37724829-37721066 فاكس: 041-37721066 نشاني اينترنتي: www.bonabu.ac.ir
دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان: همدان، چهارباغ شهيد مصطفي احمديروشن. كدپستي: 6517838695 نشاني اينترنتي: www.basu.ac.ir
دانشگاه بيرجند: 1- اين دانشگاه فاقد هرگونه ظرفيت خوابگاهي براي ارائه به دانشجويان جديدالورود ميباشد. 2- دانشجويان پذيرفته شده مـيتواننـد بـا پرداخـت اجـاره بهـا، از
خوابگاههاي بخش خصوصي (خودگردان) تحت نظارت دانشگاه استفاده نمايند. 3- ضمناً واگذاري خوابگاه در سنوات بعدي تحصيل دانشجويان روزانه، بر اساس ظرفيت خوابگاههـا و
شرط معدل خواهد بود. نشاني اينترنتي: www.birjand.ac.ir
دانشگاه بينالمللي امام خميني (ره) ـ قزوين: داوطلبان براي كسب اطلاعات در خصوص شرايط و ضوابط دانشگاه به سايت اينترنتي دانشگاه مراجعه نمايند.
دانشگاه پيام نور:
استان آذربايجان شرقي ـ مركز تبريز) آدرس: تبريز، خيابان آزادي، ابتداي ضلع غربي رو گذر ابوريحان، خيابان شاهد، نبش كوي بهارستان.
0411-4772872 :دورنگار 4780027 :تلفن
استان اصفهان ـ مركز آران و بيدگل) آدرس: اصفهان، ميدان جمهوري اسلامي (دروازه تهران قديم)، خيابان خرم، خيابان شهيدان شرقي.
0311-3371119 :دورنگار 3370302 :تلفن
استان بوشهر ـ مركز بوشهر) آدرس: بوشهر، بلوار شهيد چمران، خيابان غدير، پلاك 1698 تلفن: 5559486 دورنگار: 0771-5561444
استان تهران ـ مركز تحصيلات تكميلي) آدرس: تهران، فرمانيه، خيابان ديباجي شمالي، خيابان حاج محمود نوريان، كوچه شهناز، كوچه صفا.
021-22808494 :دورنگار 22295747 :تلفن
استان تهران ـ مركز تهران جنوب) آدرس: تهران، خيابان استاد نجاتالهي، نبش سپند، ساختمان شماره2 (اداري) تلفن: 88940054 دورنگار: 021-88940054
استان تهران ـ مركز تهران شمال) آدرس: تهران، اتوبان ارتش، بلوار شهيد مژدي (اوشان)، خيابان شهيد پيروز شفيعي، خيابان ياران دوم.
021-22484834 :دورنگار 22484837 :تلفن
استان خراسان رضوي ـ مركز مشهد) آدرس: مشهد، بلوار وكيلآباد، معلم 71. تلفن: 8683900 (داخلي 618-512) دورنگار: 0511-8683001 (داخلي 511)
استان زنجان ـ مركز زنجان) آدرس: زنجان، كوچه مشكي، ميدان رسل، جنب درمانگاه روزبه. تلفن: 33471217 دورنگار: 024-33443895
استان فارس ـ مركز شيراز) آدرس: شيراز، شهرك گلستان، بلوار علامه دهخدا، خيابان پيام نور. تلفن: 6222244 دورنگار: 0711-6222244
استان قم ـ مركز قم) آدرس: قم، بلوار پانزده خرداد، 75 متري عمار ياسر، بلوار تعاون. تلفن: 7179159-162 دورنگار: 0253-7179160
استان كرمان ـ مركز كرمان) آدرس: كرمان، بلوار امام خميني(ره)، ميدان پژوهش، جنب دانشگاه شهيد باهنر. تلفن: 3353647 دورنگار: 0341-3353647
استان هرمزگان ـ واحد قشم) آدرس: استان هرمزگان، قشم، بين ميدان شهداي گمنام و ميدان حافظ، خيابان سام و زال، ساختمان هيوا.
0763 -5443089 :فكس 09381318265 :تلفن
استان يزد ـ مركز اردكان) آدرس: استان يزد، اردكان، بلوار آيتا… خاتمي، ميدان دانشگاه پيامنور. تلفن: 7220011-14 (داخلي 107) دورنگار: 0352-7228110
دانشگاه تبريز: داوطلبان براي كسب اطلاعات در خصوص شرايط و ضوابط دانشگاه به سايت اينترنتي دانشگاه به نشاني: www.tabrizu.ac.ir مراجعه نمايند.
دانشگاه تحصيلات تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان: 1- به كليه پذيرفته شدگان دوره دكتري كه جزء 10% برتر هر رشته در ازمون ورودي باشـند، عـلاوه بـر اعتبـار
پژوهشي عمومي دانشجويان به مبلغ 40 ميليون ريال، مبلغ 40 ميليون ريال اعتبار پژوهشـي اختصاصـي پـس از تصـويب طـرح پيشـنهادي رسـاله دكتـري تعلـق خواهـد گرفـت.
2- خوابگاه براي دانشجويان روزانه در محل دانشگاه به صورت سوييتهاي 4 تخته با امكانات يخچال، اشپزخانه با كابينت و گاز براي هر سوييت ميباشد. 3- داوطلبان بـراي كسـب
اطلاعات بيشتر به سايت دانشگاه به نشاني: www.kgut.ac.ir مراجعه نمايند. 4- آدرس: 28 كيلومتري شهرستان كرمان.
دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي ـ تهران: 1- به دانشجويان دوره هاي شبانه خوابگاه تعلق نميگيرد. 2- به دانشـجويان دورههـاي روزانـه پـس از بررسـي و در صـورت لـزوم
حداكثر تا 8 ترم خوابگاه تعلق ميگيرد. 3- در صورتيكه طول تحصيل بيش از 8 ترم باشد مطابق آييننامه نظام شبانه از دانشجو شهريه دريافت خواهد شد.
دانشگاه تربيت مدرس: 1- در رشتههايي كه حداقل 3 دانشگاه در آنها پذيرش دانشجو دارند، به دانشجويان رتبههاي اول تا سوم دوره روزانه آزمون سراسري سازمان سنجش: بـه
ترتيب مبلغ 12 ،15 و 10 ميليون تومان هديه داده خواهد شد. 2- در رشتههايي كه دو دانشگاه در آنها پذيرش دانشجو دارند، تنهـا بـه رتبـه اول (دوره روزانـه) مبلـغ 12 ميليـون
تومان هديه پرداخت ميشود. تبصره 1- رتبههاي فوق، رتبه داوطلب در آزمون كتبي سراسري دورههاي دكتري تخصصي (برگزار شده از سوي سازمان سنجش) هستند؛ مشروط بـر
آن كه دانشجو در مرحله مصاحبه دانشگاه نيز رتبههاي يك تا سه را احراز نموده باشد. تبصره 2: يك سوم مبلغ هديـه در نيمسـال اول تحصـيلي و البـاقي در نيمسـالهـاي بعـد و
براساس پيشرفت تحصيلي دانشجو در طول تحصيل پرداخت ميشود. 3- دانشگاه تربيت مدرس در سال 94 مبلغ 3/5 تا 7 ميليون تومان اعتبار پژوهشي براي حمايت از رسالههـاي
دانشجويان دوره روزانه در نظر گرفته است. 4- به كليه دانشجويان دورههاي روزانه، براساس تبصره 6 ماده 55 آييننامه استخدامي اعضاي هيات علمي، (در صـورت گذرانـدن دروس
مربوط و شركت در جلسه صلاحيت مدرسي) گواهي صلاحيت مدرسي اعطا خواهد شـد. (ايـن گـواهي عـلاوه بـر اعطـاي دو پايـه اضـافي هنگـام جـذب، مـيتوانـد امتيـازي بـراي
فارغالتحصيلان اين دانشگاه در جذب به عنوان هيات علمي در ساير دانشگاهها محسوب گردد). 5- دانشگاه تمهيدات لازم را به منظور استفاده دانشجويان دورههاي دكتري از فرصت
مطالعاتي خارج از كشور (بورس كوتاه مدت) با توجه به شرايط و ضوابط موجود فراهم نموده و در اين راستا نهايت همكاري را به عمل خواهد آورد. 6- به رتبـههـاي 1 تـا 5 آزمـون
سراسري دورههاي دكتري روزانه، طبق ضوابط صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري امتياز بيشتري براي سكونت در خوابگاه مجردي داده ميشود. 7- با توجه بـه
محدوديت ظرفيت خوابگاه در پرديس مركزي، دانشكده كشاورزي و دانشكده منابع طبيعي نور، واگذاري خوابگاه به صورت مجردي فقط به دانشجويان روزانـه بـه طـور تـدريجي در
طول نيمسالهاي اول و دوم خواهد بود و مدت سكونت حداكثر تا پايان نيمسال هشتم در مقطع دكتري با پرداخت نقدي اجاره بها در ابتـداي هـر نيمسـال مـيباشـد. 8- دانشـگاه
امكان تامين خوابگاه و امكانات رفاهي براي دورههاي نوبت دوم (شبانه) را ندارد و به دانشجويان مذكور تغذيه يارانهاي تعلق نميگيرد. 9- با توجه به محدود بودن تعداد خوابگاههـاي
متاهلي، دانشجويان ورودي 94 در صورت كسب شرايط لازم و تخليه خوابگاههاي متاهلي دانشجويان سنوات گذشته، به ترتيب اولويت، خوابگاه متـاهلي در اختيارشـان قـرار خواهـد
گرفت. 10- تغذيه دانشجويي طبق ضوابط صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري صرفاً به دانشجويان روزانـه در روزهـاي غيـر تعطيـل از شـنبه تـا چهارشـنبه در
سنوات مجاز تحصيلي ارائه ميشود. 11- پرداخت هرگونه وام بصورت محدود و براساس اعتبار تاميني از سوي صندوق رفاه دانشجويان وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري مـيباشـد.
12- داوطلبان دوره نوبت دوم (شبانه) ضروري است قبل از انتخاب رشته براي آگاهي از ميزان شهريه به پورتال معاونت آموزشي دانشگاه مراجعه نمايند. در ضمن اين شـهريه صـرفا
بابت ارائه خدمات آموزشي بوده و شامل خدمات رفاهي نميباشد. 13- داوطلبان به منظور آگاهي از زمينههاي پژوهشي اعضاي هيات علمـي دانشـگاه، بـه سـايت دانشـگاه مراجعـه
نمايند. ضمنا عنوان زمينه تخصصي رشته در مدرك تحصيلي قيد نميگردد و مدرك تحصيلي براي رشتههاي رياضي، شيمي و زمينشناسي بدون گرايش ميباشد.
www.modares.ac.ir :اينترنتي نشاني
دانشگاه تفرش: آدرس: تفرش، ابتداي جاده تهران. تلفن: 086-36227430 نشاني اينترنتي: www.tafreshu.ac.ir
دانشگاه جامع امام حسين(ع): شرايط عمومي: 1- به كليه پذيرفته شدگان خوابگاه مجردي تعلق ميگيرد. 2- پذيرفتـه شـدگان در نظـام تربيتـي دانشـگاه قـرار مـيگيرنـد.
3- دانشجويان علاوه بر دروس مصوب موظف به گذراندن تعداد 4 واحد دروس عقيدتي خواهند بود. 4- پذيرفته شدگان از امكانات رفاهي و ورزشي دانشگاه بهرهمنـد خواهنـد شـد.
شرايط پذيرش دانشجوي بورس: 1- عضويت رسمي در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي. 2- پرسنل رسمي سپاه ميبايست موافقت كتبي و بدون قيد و شرط با ادامه تحصيل خـود
را از مركز عمليات معاونت نيروي انساني سپاه دريافت و در زمان مصاحبه ارائه نمايند. 3- عضويت فعال در بسيج دانشجويي دانشگاهها و ارائه گواهي در زمان مصاحبه. 4- توانـايي و
تعهد انجام تحقيقات، پژوهشها و پروژه پاياني (پاياننامه) متناسب با نياز سپاه. 5- پذيرش دانشجوي بسيجي فعال فقط در كدرشته محلهـاي گـروه آزمايشـي فنـي و مهندسـي و
علوم پايه انجام ميگيرد. تبصره: اين دانشگاه در كدرشته محلهاي گروه آزمايشي علوم انساني دانشجوي بسيجي پذيرش ندارد. 6- پذيرفته شدن در سير مراحل مصـاحبه. 6- سـپاه
هيچگونه تعهدي مبني بر جذب و استخدام پذيرفته شدگان بسيجي فعال را ندارد. * نشاني اينترنتي: www.ihu.ac.ir
دانشگاه حكيم سبزواري ـ سبزوار: آدرس: استان خراسان رضوي، سبزوار، توحيد شهر. تلفن: 051-44012630-44012615 نشاني اينترنتي: www.hsu.ac.ir
دانشگاه خوارزمي ـ تهران: 1- ظرفيت پذيرش خوابگاه در تهران و كرج براي دانشجويان روزانه محدود است و با رعايت رتبه و اولويت رتبههاي برتر، خوابگاه واگـذار مـيشـود.
2- به دانشجويان بورسيه، نوبت دوم (شبانه)، دورههاي پرديس و دانشجويان بومي استانهاي تهران و البرز خوابگاه تعلق نميگيرد.
دانشگاه دامغان: آدرس: دامغان، ميدان دانشگاه. كدپستي: 3671641167 تلفن: 023-35220240-35220087 نشاني اينترنتي: www.du.ac.ir
دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار: 1- اين دانشگاه در ارائه خوابگاه مجردي به دانشجويان، در حد امكان مساعدت بعمل خواهد آورد. 2- لازم بـه يـادآوري اسـت كـه
خوابگاه خواهران داخل مجتمع دانشگاهي ميباشد. 3- آدرس: چابهار، بلوار دانشگاه(شهيد ريگي). كدپستي: 99717-56499
www.cmu.ac.ir :اينترنتي نشاني 054-35321025 :دورنگار 35320020-3 :تلفن
دانشگاه رازي ـ كرمانشاه: 1- دانشگاه فاقد خوابگاه متاهلي ميباشد. 2- به دانشجويان بورسيه، نوبت دوم و دوره پرديس، به هيج وجه خوابگاه تعلّق نميگيرد. 3- بـا توجـه بـه
محدويت امكانات خوابگاهي به پذيرفتهشدگان روزانه، در طول سنوات مجاز تحصيلي بر اساس اولويت خوابگاه واگذار ميگردد. 4- به دانشجويان بومي استان، تنها در صـورت وجـود
فضاي مازاد بر نياز كه پس از اسكان نهايي واجدان شرايط غير بومي، مشخّص ميشود، خوابگاه تعلّق خواهد گرفت. 5- محل تحصيل دورههاي پـرديس، در دانشـگاه رازي اسـت. 6-
براي اطلاع از ميزان شهريه در دورههاي مختلف تحصيلي دانشگاه به پايگاه اينترنتي: www.razi.ac.ir مراجعه نماييد. 7- ضمنا زمينـه تخصصـي رشـته در گـواهيهـا و مـدارك
دانشآموختگي قيد نخواهد شد. 8- آدرس: كرمانشاه، طاق بستان، خيابان دانشگاه.
دانشگاه زابل: 1- دانشگاه زابل علاوه بر دورههاي روزانه امكان اسكان و ارائه خوابگاه به دانشجويان نوبت دوم (شبانه) دكتري را هم دارد. 2- دوره دكتري بـه صـورت تمـام وقـت
است و ميبايست دانشجويان حضور دائمي داشته باشند. 3- وجوه پرداختي كليه داوطلباني كه در دورههاي نوبت دوم (شبانه) اين دانشگاه پذيرفتـه مـيشـوند و مسـتلزم پرداخـت
هزينه ميباشند. در صورت انصراف، جابجايي و تكميل ظرفيت به هيچ وجه مسترد نخواهد شد. 4- در رشتههاي پرديس خودگردان برنامه كلاسي تمـامي رشـتههـا و گـرايشهـاي
مرتبط در پايان هفته تشكيل ميگردد. 5- رشتههاي پرديس خودگردان در صورت نرسيدن به حد نصاب ظرفيتها در يك رشته يا گرايش خاص برنامه كلاسي همزمان با دورههـاي
روزانه و در طول هفته خواهد بود. 6- رشتههاي پرديس خودگردان مبلغ شهريه ثابت هر نيمسال در شروع هر ترم اخذ ميگردد. 7- آدرس: زابل، كيلـومتر 3 جـاده بنجـار، پـرديس
جديد دانشگاه. كدپستي: 98613-35856 تلفن: 054-31232330-5 پرديس خودگردان: زابل، ميدان جهاد، خيابان امام خميني(ره)، پرديس شماره 2 دانشگاه زابل.
دانشگاه سلمان فارسي ـ كازرون: 1- اين دانشگاه فاقد خوابگاه دانشجويي ميباشد. 2- آدرس: كازرون، چهارراه ارشاد، اول خيابان طالقاني.
www.kazerunsfu.ac.ir :اينترنتي نشاني 071-42226051-2 تلفن
دانشگاه سمنان: 1- اين دانشگاه با توجه به محدوديت امكانات به دانشجويان روزانه فقط در سال اول خوابگاه واگذار ميكنـد و از ارائـه خوابگـاه بـه دانشـجويان شـبانه و پـرديس
خودگردان معذور است. 2- محل تشكيل كلاسهاي رشتههاي روانشناسي و مديريت آموزشي در دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي در مهديشهر (20 كيلومتري سمنان) ميباشد.
3- آدرس: سمنان، كيلومتر 5 جاده دامغان، روبروي پارك سوكان، پرديس شماره 1 دانشگاه سمنان. 4- تلفن مـديريت تحصـيلات تكميلـي دانشـگاه: 33654327 و 33654329 و
www.semnan.ac.ir :اينترنتي نشاني 023-33654330
دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان: داوطلبان جهـت كسـب اطـلاع از شـرايط و ضـوابط واگـذاري خوابگـاه و كسـب اطلاعـات بيشـتر بـه وبسـايت دانشـگاه بـه نشـاني:
.نمايند مراجعه www.usb.ac.ir
دانشگاه شاهد: شرايط و ضوابط اختصاصي پذيرش دانشجو در دانشگاه شاهد: 1- اعتقاد و التزام عملي به احكام. 2- اعتقاد و التزام عملي به ولايت فقيه، نظـام جمهـوري اسـلامي
ايران و قانون اساسي. 3- عدم وابستگي تشكيلاتي، هواداري از احزاب و سازمانها و گروههاي غيرقانوني. 4- نداشتن سابقه محكوميت كيفري مؤثر. 5- پايبندي كامـل بـه ضـوابط و
مقررات دانشگاه. 6- اعتقاد و التزام عملي به حجاب برتر (چادر) براي خواهران از شرايط اساسي پذيرش است. * بديهي است در خصوص صـلاحيتهـاي عمـومي متقاضـيان دوره و
احراز موارد فوق بررسي لازم از سوي هسته گزينش دانشگاه صورت خواهد گرفت. 7- دانشگاه تعهدي در خصوص تامين خوابگـاه بـراي دانشـجويان نوبـت دوم نـدارد. ايـن گـروه از
دانشجويان صرفاً در صورت وجود ظرفيت مازاد خوابگاهي و با قيمت تمام شده ميتوانند از خوابگاه استفاده نمايند. 8- آدرس: تهران، ابتداي آزادراه تهران ـ قم، روبروي حـرم مطهـر
حضرت امام خميني (ره). نشاني اينترنتي: www.shahed.ac.ir
دانشگاه شاهرود: 1- پذيرفته شدگان دوره روزانه در سنوات مجاز تحصيل فقط دو نيمسال ميتوانند از خوابگاه استفاده نمايند و خوابگاه به دانشجويان نوبـت دوم تعلـق نخواهـد
گرفت. 2- براي اطلاع از ميزان شهريه در دورههاي مختلف تحصيلي به پايگاه اينترنتي: www.shahroodut.ac.ir مراجعه نماييد. 3- دانشـجويان دكتـري مـيبايسـت در زمـان
ثبتنام در هر نيمسال تحصيلي يك هشتم شهريه تعيين شده را پرداخت نمايد. 4- در صورتي كه مـدت زمـان تحصـيل دانشـجويان ورودي 94-95 بـيش از 8 نيمسـال بـه طـول
بيانجامد، به ازاي هر نيمسال مازاد مبلغ 35/000/000 ريال (سه ميليون و پانصد هزار تومان) ديگر به شهريه تحصيلي اضافه خواهد شد. 5- آدرس: شاهرود، ميدان هفت تيـر، بلـوار
دانشگاه. صندوق پستي: 316 كدپستي: 3619995161 شماره تلفن: 023-32392204-9
دانشگاه شهركرد: 1- اين دانشگاه صرفاً به تعداد محدودي از دانشجويان واجد شرايط دوره روزانه طبق شيوهنامه واگذاري خوابگاه دانشـگاه شـهركرد، خوابگـاه و امكانـات رفـاهي
اختصاص خواهد داد. 2- داوطلبان دورههاي پرديس خودگردان براي كسب اطلاع از ميزان شهريه و ساير ضوابط به سايت اينترنتي دانشگاه بـه نشـاني: www.sku.ac.ir مراجعـه
نمايند. 3- ضمناً محل تحصيل، پرديس خودگردان دانشگاه ميباشد.
دانشگاه شهيد باهنر كرمان: كليه رشتههاي دانشگاه باهنر كرمان اعم از روزانه، نوبت دوم (شبانه) و پرديس خودگردان همراه با مصاحبه علمي هستند.
دانشگاه شهيد بهشتي ـ تهران: اولويت استفاده از خوابگاه، با توجه به امكانات دانشگاه و بر حسب رتبه قبولي داوطلبان در آزمون ميباشد.
دانشگاه شهيد چمران ـ اهواز: آدرس: اهواز، گلستان. تلفن: 061-33330010-19 نشاني اينترنتي: www.scu.ac.ir
دانشگاه شهيد مدني ـ تبريز: 1- دانشگاه فاقد خوابگاه متاهلي ميباشد. 2- محل اصلي دانشگاه 35 كيلومتري جاده تبريز- مراغه ميباشد.
دانشگاه شهيد مطهري ـ تهران: الف) شرايط و ضوابط (عمومي و اختصاصي): 1- اعتقاد به دين مبين اسلام. 2- التزام عملي به نظام جمهوري اسلامي ايران قانون اساسي و
ولايت فقيه 3- نداشتن سوءپيشينه به تشخيص مراجع ذيصلاح. 4- داشتن گرايشات حوزوي و طلبگي. 5- نداشتن منع قانوني براي ادامة تحصيل از نظر قانون وظيفه عمومي براي
داوطلبان مرد. تبصره: داوطلباني كه در حال انجام خدمت وظيفه يا تعهدات مربوطه ميباشند، در صورت تأييد بدون قيد و شرط يگان يا سازمان مربوطه مبني بـر اتمـام خـدمت تـا
تاريخ 1394/6/31 ميتوانند داوطلب شركت در آزمون باشند. 6- دارا بودن دانشنامه كارشناسي ارشد (فوق ليسانس) مورد تأييد در رشتههاي مرتبط و يا مـدرك سـطح سـه مركـز
مديريت حوزه علميه قم. 7- دانشجويان ترم آخر با ارائه گواهي مبني بر فراغت از تحصيل تا پايان شهريور ماه سال جاري (8 .(1394/6/31- داشتن حداقل نمـره قبـولي در يكـي از
آزمونهاي: IELTS (نمره TOEFL ،(6 (نمره TOLIMO ،(500 (نمره 500) يا MCHE (نمره 50) يا فرانسه در سطح DELF كه بيش از دو سال از تاريخ اخذ آن نگذشته
باشد. تبصره: داوطلبان فاقد اين مدرك بايستي تا انتهاي مرحله آموزشي مدارك دال بر قبولي را ارائه دهند، تصويب عنوان رساله منوط به ارائـه مـدرك فـوق مـيباشـد. 9- كسـب
حدنصاب لازم در امتحانات ورود به دوره دكتري (آزمون كتبي تخصصي و موفقيت در مصاحبه علمي و گزينش) داوطلبـان پـس از معرفـي سـازمان سـنجش، لازم اسـت در سـايت
گلستان اين دانشگاه جهت شركت در آزمون اختصاصي ثبتنام نمايند. داوطلباني كه حائز رتبه 1 تا 25 آزمون سراسري (بدون اعمال سهميه) ميشوند از آزمـون اختصاصـي معـاف
خواهند بود و تنها بايد در مصاحبه علمي اختصاصي شركت نمايند، ولي لازم است در سامانه اين دانشگاه ثبتنام نمايند. 10- تعهـد كتبـي مبنـي بـر تحصـيل تمـام وقـت در دوره
دكتــري و رعايــت كامــل مــواد و منــابع آزمــون. 11- زمــان و مكــان مصــاحبه ورودي مقطــع دكتــري بــراي ســال 1394 در پايگــاه اينترنتــي دانشــگاه بــه نشــاني:
www.golestan.motahari.ac.ir اعلام خواهد شد. ب) مراحل آزمون: 1- آزمون كتبي تخصصي: ايـن آزمـون 50 درصـد از نمـره نهـايي را بـه خـود اختصـاص مـيدهـد.
2- مصاحبه علمي: مصاحبه علمي مشتمل بر مصاحبه شفاهي و ارزيابي سوابق پژوهشي و آموزشي كه به ترتيب 20 و 30 درصـد از نمـره نهـايي را بـه خـود اختصـاص مـيدهنـد.
3- گزينش عمومي * نكته مهم: شركت در مصاحبه علمي منوط به احراز حداقل نمره 12 از هر عنوان درسي ميباشد. 3- بخشـي از ظرفيـت پـذيرش در هـر رشـته اختصـاص بـه
بورسيههاي موسسات دارد. بديهي است اعلام بدون قيد و شرط پذيرش هزينه تحصيلي اين گروه از پذيرفتهشدگان از سوي مؤسسه مربوطه ضروري است. پذيرش داوطلبان بورسـيه
منوط به موفقيت كليه مراحل آزمون است. ج) تذكرات مهم: 1- تحصيل در دوره دكتري بصورت تمام وقت خواهد بود، لذا شاغلان رسـمي در سـازمانهـا و دسـتگاههـاي دولتـي
پذيرش شده در آزمون هنگام ثبتنام ميبايست حكم مأموريت تحصيلي و يا موافقت با تحصيل تمام وقت از سوي اداره مربوطه را ارائه نمايند. 2- چنانچه در هر مرحله از ثبتنـام
و برگزاري امتحانات و تحصيل در دانشگاه مشخص گردد كه داوطلب واجد شرايط مندرج در آگهي نبوده است، بلافاصله از ثبتنام، شركت در امتحان و ادامه تحصيل وي جلـوگيري
به عمل آمده و طبق مقررات رفتار خواهد شد. د) مواد آزمون و مصاحبه علمي رشته فقه و حقوق خصوصي: 1- فقه تخصصي (مكاسب بيع و خيارات) ضريب چهار. 2- اصـول
فقه (رسائل شيخ انصاري) ضريب چهار. 3- حقوق مدني ضريب سه. 4- حقوق تجارت ضريب دو. 5- آيين دادرسي مدني ضريب يـك. 6- متـون تخصصـي انگليسـي ضـريب يـك.
7- متون تخصصي عربي عصري ضريب يك. رشتههاي كارشناسي ارشد مورد قبول: فقه و حقوق اسلامي حقوق خصوصي فقه و مباني حقوق اسـلامي فقـه و حقـوق خـانواده فقـه و
حقوق خصوصي فقه و حقوق جزا آزمون به صورت تشريحي ميباشد.
دانشگاه شيراز: 1- با توجه به محدوديت خوابگاهي، دانشگاه حداكثر براي پذيرش 270 نفر دانشجوي دختـر در خوابگـاه دولتـي و 120 نفـر در خوابگـاه خـودگردان و 320 نفـر
دانشجوي پسر در خوابگاه دولتي ظرفيت خوابگاهي دارد كه براساس اولويت واگذار ميشود. 2- اولويت واگذاري خوابگاه با دانشجويان داراي رتبه برتـر آزمـون دكتـري خواهـد بـود.
3- به دانشجويان روزانه ساكن اطراف شيراز تا شعاع 100 كيلومتري در صورت وجود ظرفيت، خوابگاه واگذار ميشود. 4- دانشگاه هيچگونـه امكانـات و تعهـدي بـراي اسـكان كليـه
دانشجويان نوبت دوم (شبانه) ندارد. 5- معدود خوابگاه متاهلي به افراد واجد شرايط و با امتيازبندي طبق مقررات دانشگاه واگذار ميشود. 6- در صورت نياز به كسب اطلاعات بيشتر
در مورد خوابگاه به سايت دانشگاه شيراز به آدرس: www.shirazu.ac.ir مراجعه فرماييد. 7- تشكيل دوره براي هر رشته ـ گرايش از پرديس بينالملل دانشگاه شـيراز، مشـروط
به ثبتنام حداقل سه دانشجو براي آن رشته ـ گرايش ميباشد (غير از رشتههاي دامپزشكي با ظرفيت كمتر از سه نفر). 8- محل تشكيل كلاسهاي دورههاي پرديس بينالملل، در
ساختمان پرديس بينالملل دانشگاه واقع در شهر شيراز ميباشد. 9- تدريس تمام دروس رشتههاي دورههاي پرديس بينالملل، توسط استادان مجرب دانشگاه شيراز انجام ميپذيرد.
10- قابل توجه داوطلبان رشتههاي مديريت گرايش مديريت سيستمها، علم اطلاعات و دانششناسي گرايش بازيابي اطلاعات و دانش، مهندسـي عمـران گـرايش مهندسـي محـيط
زيست، مهندسي هستهاي گرايش راكتور و مهندسي هستهاي گرايش پرتو پزشكي. توصيه ميگردد: الف) فارغالتحصيلان با مدرك كارشناسـي ارشـد رشـتههـاي مـديريت صـنعتي،
مديريت بازرگاني، مهندسي صنايع، مهندسي الكترونيك و رياضي كاربردي، رشته مديريت گرايش مديريت سيستمها دانشگاه شيراز را انتخاب نمايند. ب) فارغالتحصيلان بـا مـدرك
كارشناسي ارشد رشتههاي علم اطلاعات و دانش شناسي، مهندسي كامپيوتر، علوم كامپيوتر، مديريت فناوري اطلاعات، زبان شناسي، مهندسي صنايع و زبان شناسي رايانهاي، رشـته
علم اطلاعات و دانش شناسي گرايش بازيابي اطلاعات و دانش دانشگاه شيراز را انتخاب نمايند. ج) فارغالتحصيلان با مدرك كارشناسي ارشد رشتههـاي مهندسـي عمـران ـ محـيط
زيست و فارغالتحصيلان با مدرك كارشناسي رشتههاي عمران ـ آب، عمران ـ خاك، عمران ـ سازه، عمران ـ عمران، مهندسي آب كشاورزي، مهندسي شيمي و مهندسـي مكانيـك،
رشته مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست دانشگاه شيراز را انتخاب نمايند. د) فارغالتحصيلان با مـدرك كارشناسـي ارشـد رشـته مهندسـي هسـتهاي رشـته مهندسـي
هستهاي گرايش راكتور دانشگاه شيراز را انتخاب نمايند. ه) فارغالتحصيلان با مدرك كارشناسي ارشد رشته مهندسي هستهاي و فيزيك پزشكي رشـته مهندسـي هسـتهاي گـرايش
پرتوپزشكي دانشگاه شيراز را انتخاب نمايند.
دانشگاه صنعت نفت: 1- برخورداري از كمك هزينه تحصيلي مطابق مصوبات هيأت مديره وزارت نفت و هيأت امناء دانشگاه. 2- تغذيه در تمام ايـام هفتـه (سـه وعـده) و در حـد
دانشگاههاي دولتي. 3- تأمين بخشي از هزينه كتابها و لوازم التحرير. 4- تسهيلات بيمه خدمات درماني. 5- تسهيلات و امكانات خوابگـاهي (بـراي مـدت چهـار سـال و در حـدود
امكانات دانشگاه). 6- اولويت استخدام در شركتهاي تابعه وزرات نفت، پس از پايان موفقيتآميز تحصيلات، مطابق با مقررات و آييننامـههـاي مصـوب وزارت نفـت. 7- تحصـيل در
دانشگاه صنعت نفت به صورت تمام وقت بوده و اشتغال هم زمان با تحصيل ممنوع ميباشد. نشاني اينترنتي: www.put.ac.ir
دانشگاه صنعتي اروميه: 1- اين دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال خوابگاه نداشته و در صورت نياز، دانشجويان متقاضي به خوابگاههاي خودگردان خصوصي داخـل شـهر معرفـي
ميشوند. 2- آدرس: اروميه، اول جاده بند. كدپستي: 5716617165 صندوق پستي: 57155419 تلفن: 044-33728180-81 نشاني اينترنتي: www.uut.ac.ir
دانشگاه صنعتي اميركبير: داوطلبان براي كسب اطلاعات در خصوص شرايط و ضوابط دانشگاه به سايت اينترنتي دانشگاه مراجعه نمايند.
دانشگاه صنعتي بابل: 1- اين دانشگاه داراي خوابگاه متاهلي نميباشد. 2- اولويت در دادن خوابگاه با دانشجويان روزانه خارج از استان ميباشد. 3- براي آشـنايي بـا دانشـگاه بـه
سايت: www.nit.ac.ir مراجعه گردد. 4- قوانين و اطلاعيههاي مرتبط با تحصيلات تكميلي در سايت: edu.nit.ac.ir قابل دسترس ميباشد.
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ـ تهران: الف) كليه دورهها: 1- داوطلباني كه اين دانشگاه را به عنوان يكي از انتخابهاي خود اعلام ميكنند، بايستي با دقت به
توضيحات ارائه شده در مورد رشته، گرايش و زمينههاي تخصصي كدرشته محلهاي ارائه شده توجه نمايند. در كليه مدارك و گواهيهـا صـرفا عنـوان رشـته (بـدون تعيـين زمينـه
تخصصي) اعلام خواهد شد و زمينه تخصصي در هيچيك از گواهيها و مدارك قيد نخواهد شد. 2- براي كسب اطلاعات بيشتر علاقمندان ميتواننـد بـه بخـش مـديريت تحصـيلات
تكميلي در صفحه اصلي سايت دانشگاه به آدرس: www.kntu.ac.ir مراجعه نمايند. ب) دوره روزانه: با توجه به كمبود امكانات خوابگـاهي، دانشـگاه تعهـدي مبنـي بـر تـأمين
خوابگاه براي همه دانشجويان روزانه ندارد و برحسب اولويت تخصيص خوابگاه انجام خواهد شد. ج) دوره نوبت دوم (شبانه): 1- تغيير دوره از نوبت دوم به روزانـه بـه هـيچ وجـه
مجاز نميباشد. 2- دانشجو شخصاً ضمن عقد قرارداد با دانشگاه ملزم به پرداخت هزينههاي تحصيل براساس تعرفههاي مصوب هيأت امناي دانشگاه ميباشد. 3- هزينههاي تحصـيل
مشمول هيچگونه تعهد مالي و در عين حال كاهش يا بخشودگي نميشود. 4- دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال تأمين خوابگاه و ساير امكانات رفاهي بـراي دانشـجويان دوره نوبـت
دوم نخواهد داشت. د) شهريهها: براي اطلاع از ميزان شهريه در دورههاي نوبت دوم و پرديس خودگردان به پايگاه اينترنتي: www.kntu.ac.ir مراجعه نماييد.
دانشگاه صنعتي سهند ـ تبريز: 1- با توجه به محدوديت خوابگاه، براي دانشجويان دورههاي نوبـت دوم و پـرديس خـودگردان بـه هـيچ عنـوان خوابگـاه تعلـق نخواهـد گرفـت.
2- آدرس: تبريز، شهر جديد سهند. تلفن: 041-33443801-9 نشاني اينترنتي: www.sut.ac.ir
دانشگاه صنعتي شريف ـ تهران: 1- داوطلباني كه از آزمونهاي كدرشتههاي مختلف با احراز حد نصابهاي لازم به دانشگاه صنعتي شريف معرفي خواهند شد، لازم است نسبت
به تكميل اطلاعات خود در سامانه تحصيلات تكميلي دانشگاه صنعتي شريف مطابق آگهيهايي كه در زمانهاي مقرر از طريق وبگاه دانشگاه به نشاني: www.sharif.ir بـه اطـلاع
خواهد رسيد، اقدام نمايند. 2- داوطلباني كه پس از مرحله بررسي پرونده علمي در دانشگاه حد نصابهاي لازم را احراز نمايند جهت شركت در آزمون اختصاصي و مصـاحبه علمـي
دعوت شده و در صورت قبولي و طي مراحل تحصيلي دوره آموزشي و پژوهشي دكتري فقط با عنوان رشته مربوطه فارغالتحصيل خواهند شد. 3- قابل توجه متقاضيان رشته رياضي:
كليه داوطلبان دكتري رشته رياضي دانشگاه صنعتي شريف در سال 1394، جهت دريافت اطلاعات بيشتر به سايت www.sharif.ir مراجعه نمايند. 4- شرايط پرديس خودگردان:
الف) به دانشآموختگان اين پرديس، دانشنامه رسمي پرديس بينالملل ـ جزيره كيش دانشگاه صنعتي شريف اعطاء خواهد شد. ب) اطلاعات مربوط به مبالغ شهريه براي رشتههـاي
مختلف در سال تحصيلي 1394-95 در پايگاه اينترنتي: www.kish.sharif.edu يا www.kish.ac.ir در دسترس علاقمندان ميباشد.
021-66165042 و 076-44421986 :تلفن
دانشگاه صنعتي شيراز: 1- دانشگاه صنعتي شيراز فاقد خوابگاه متاهلي ميباشد. 2- براي اطلاع از ميزان شهريه در دورههاي نوبت دوم و پرديس خودگردان بـه پايگـاه اينترنتـي:
.نماييد مراجعه www.sutech.ac.ir
دانشگاه صنعتي مالك اشتر: الف) شرايط عمومي: 1- اعتقاد به اسلام و التزام عملي به اصل ولايت فقيه و قانون اساسي. 2- عدم سابقه عضويت و وابستگي به گروههاي سياسي
غيرقانوني و الحادي. 3- عدم سوءپيشينه كيفري و عدم معروفيت به فساد اخلاقي. 4-تابعيت جمهوري اسلامي ايران براي داوطلـب و خـانواده وي. 5- بـا توجـه بـه ممنوعيـتهـاي
قانوني، دانشجويان اين دانشگاه نميتوانند در فعاليتهاي سياسي و حزبي شركت نمايند. ب) امتيازات: 1- دانشآموختگان رتبه اول مقطع كارشناسي ارشد از دانشگاههـاي دولتـي
بارتبه تك رقمي آزمون دكتري اگر تحصيل خود را با موفقيت به پايان رسانند، در صورت دارا بودن شرايط گزينشي وزارت دفاع، استخدام خواهند شد. 2- پذيرفتهشـدگان هماننـد
ساير دانشجويان كشور ميتوانند از مزاياي صندوق رفاه دانشجويان مطابق آييننامه وزارت علوم استفاده نمايند. ج) ملاحظات: 1- همانند دانشگاههاي ديگر هيچگونه منع خـروج از
كشور براي داوطلبان اين دانشگاه نيز وجود ندارد، 2- با توجه به مقررات خاص دانشگاه، بانوان محترم دانشجو بايد پوشش برتر را رعايت نماينـد. 3- دانشـگاه تعهـدي بـراي تـأمين
خوابگاه ندارد ولي در صورت وجود امكانات مشمولان بند (ب 1) و تعدادي از دانشجويان غيربومي برابر مقررات از امكانات خوابگاهي برخوردار خواهنـد شـد. لـذا توصـيه مـيشـود
داوطلبان خواهر از ظرفيتهاي بومي دانشگاه استفاده نمايند. 4- در دورههاي پژوهش محور، انعقاد قرارداد رساله به منظور حمايت مالي از سوي محل كار دانشجويان شـاغل الزامـي
است. 5- امكان تغيير شيوه آموزشي در دورههاي پژوهش محـور وجـود نـدارد. 6- جهـت كسـب اطلاعـات بيشـتر و مـدارك مـورد نيـاز مصـاحبه بـه سـايت دانشـگاه بـه نشـاني:
.شود مراجعه www.mut.ac.ir
دانشگاه علامه طباطبايي ـ تهران: 1- دانشجويان ورودي دكتري روزانه در صورت داشتن شرايط زير مشمول دريافت خوابگاه هسـتند: الـف) دانشـجويان مقطـع دكتـري دوره
روزانه (در صورت وجود ظرفيت). ب) اين دانشگاه از ارائه هرگونه خدمات خوابگاهي به دانشجويان پرديس در همه مقاطع معذور است. ج) اين دانشگاه فاقد خوابگـاه متـاهلي اسـت.
2- آدرس: تهران، سازمان مركزي، بلوار دهكده المپيك، تقاطع بزرگراه شهيد همت. كدپستي: 1489684511 تلفن: 44737510-19
3- داوطلبان براي اطلاع از شهريه دوره پرديس تحصيلات تكميلي و اطلاعـات بيشـتر بـه وب سـايت دانشـگاه بـه نشـاني: www.atu.ac.ir مراجعـه نماينـد. 4- آدرس پـرديس
تحصيلات تكميلي دانشگاه: تهران، خيابان كارگر جنوبي، پايينتر از چهارراه لشكر، جنب پمب بنزين، پلاك 612. تلفن: 55420037-38-46
دانشگاه علم و صنعت ايران: 1- مدارك فارغالتحصيلي پذيرفتهشدگان رشته مهندسي پزشكي ـ بيومكانيـك (كدرشـته امتحـاني 2348) بـا عنـوان «مهندسـي مكانيـك زمينـه
بيومكانيك» صادر خواهد شد. 2- اين دانشگاه براي دانشجويان دختر دوره روزانه به تعداد محدود در صورت وجود امكانات خوابگاهي، خوابگاه واگـذار مـينمايـد. 3- همچنـين ايـن
دانشگاه فاقد خوابگاه متاهلي براي دانشجويان دوره روزانه بوده و فاقد هرگونه خوابگاه براي كليه دانشجويان دوره نوبت دوم ميباشد. 4- براي اطلاع از شـهريه و تسـهيلات پـرديس
دانشگاهي (خودگردان) به سايت: campus2.iust.ac.ir مراجعه شود. 5- آدرس سايت دانشگاه iust.ac.ir و آدرس سايت تحصيلات تكميلي دانشگاه pga.iust.ac.ir ميباشد.
دانشگاه علوم انتظامي امين: براي كاركنان شاغل رسمي در نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، داشتن شرايط اختصاصـي اعلامـي در دفترچـه اختصاصـي صـادره از سـوي
دانشگاه علوم انتظامي امين، كه در اختيار آنان قرار گرفته است الزامي ميباشد.
دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري (دادگستري): الف) شرايط عمومي: 1- كليه پذيرفته شدگان چند برابر ظرفيت ميبايست در زمان مصاحبه سوابق علمي، آموزشـي،
پژوهشي و تاليفات خود ارائه نمايند. 2- در صورت وجود امكانات و شرايط به پذيرفته شدگان نهايي خوابگاه واگذار ميگردد. 3- داوطلبان جهـت كسـب اطلاعـات بيشـتر و تهيـه و
تكميل كاربرگهاي لازم در زماني كه سازمان سنجش معين خواهد كرد، به آدرس سايت: www.ujsas.ac.ir مراجعه نمايند. 4- نشاني: تهران، خيابـان انقـلاب نرسـيده بـه پـل
كالج، خيابان خارك، پلاك 9. كدپستي: 1133913615 تلفن: 021-66707024-66707021
ب) شرايط اختصاصي رشتههاي بورسيه (شرايط خاص): دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري با هدف تأمين نيروي انساني متخصص و متعهد مورد نياز قوة قضاييه، پنج نفر از
پذيرفته شدگان نهايي هر يك از كد رشتههاي خود را در دو رشتة حقوق جزا و حقوق خصوصي بصورت دانشجوي بورس پذيرش مينمايد. داوطلبـان علاقمنـد بـا رعايـت شـرايط و
ضوابط زير ميتوانند كدرشتههاي مربوط به اين دانشگاه را در دفترچة انتخاب رشتة آزمون دكتراي تخصصي Ph.D انتخاب نمايند: 1- تدين به دين مبين اسلام و التـزام عملـي بـه
احكام آن و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. 2- داشتن حداكثر 30 سال سن تا پايان شهريورماه سال جاري (3 .(94/6/31- داشتن دانشـنامه معتبـر كارشناسـي (پيوسـته) در
يكي از رشتههاي حقوق، حقوق قضايي، علوم قضايي، فقه و مباني حقوق اسلامي، فقه و حقوق اسلامي، فقه و حقوق يا گواهي پايان سطح دو حوزوي با حداقل معدل 4 .15- داشتن
دانشنامه كارشناسي ارشد معتبر مشابه يا يكسان با رشته انتخابي دكتري با حداقل معدل 5 .16- موفقيت در مصاحبه علمي و گزينش قوه قضائيه. 6- سـپردن تعهـد بـه ميـزان دو
برابر مدت تحصيل. 7- فارغالتحصيلان اين رشتهها چنانچه حداقل معدل 17 را كسب نمايند براي تصدي منصب قضاء جذب دستگاه قضايي خواهند شد. 8- ضروري است داوطلبان
جهت كسب اطلاع دقيق از شرايط و ضوابط دانشگاه به پايگاه اطلاع رساني دانشگاه به آدرس: www.ujsas.ac.ir مراجعه نمايند.
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين ـ ملاثاني اهواز: 1- اين دانشگاه در 35 كيلومتري شهر اهواز قرار دارد. 2- ايـن دانشـگاه فاقـد خوابگـاه متـاهلي مـيباشـد.
3- خوابگاه مجردي با محدوديت امكانات خوابگاهي ميباشد. تلفن: 061-36522370 نشاني اينترنتي: www.ramin.ac.ir
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري: 1- اين دانشگاه فاقد امكانات خوابگاهي براي كليه رشتهها و دورهها ميباشد. 2- در خصوص ميزان شهريههاي دوره پرديس به
سايت پرديس دانشگاه مراجعه شود. نشاني اينترنتي: www.sanru.ac.ir
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان: براي رشته آبخيزداري در اين دانشگاه گرايش آب و زمين وجود ندارد و همه داوطلبان در رشته علوم و مهندسـي آبخيـزداري
رقابت ميكنند.
دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر: 1- در اين دانشگاه امكانات خوابگاه محدود ميباشد. 2- در اين دانشگاه سلف غذاخوري وجود دارد.
3- آدرس: خرمشهر، بلوار عليابن ابيطالب(ع). نشاني اينترنتي: www.kmsu.ac.ir
دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم ـ وابسته به سازمان اوقاف و امورخيريه ـ قم: آدرس: قم، بلوار عطاران، روبروي مجتمع بزرگ الغدير، دفتـر مركـزي دانشـگاه علـوم و
معارف قرآن كريم. نشاني اينترنتي: www.quran.ac.ir
دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب ـ قم: 1- كليه رشتههاي دكتري داراي مصاحبه ميباشند. 2- آدرس: قم، شهرك پرديسان، روبري مسجد امام صادق(ع)
www.ur.ac.ir :اينترنتي نشاني 025-32802627 :دورنگار (144-143-171 :داخليهاي) 32802610 :تلفن
دانشگاه غيرانتفاعي اميرالمؤمنين(ع) ـ اهواز: آدرس: اهواز، امانيه، بلوار امام موسي صدر، جنب پل سلمان فارسي، پلاك 29.
دانشگاه غيرانتفاعي باقرالعلوم(ع) ـ قم: 1- ارائه گواهي قبولي پايه دهم از مركز مديريت حوزههاي علميه (سطح سه). 2- موفقيت در مصاحبه علمي. 3- اشتغال به تحصـيل
حوزوي همزمان با تحصيل در دانشگاه. 4- سپردن تعهد رسمي به دانشگاه مبني بر انجام خدمت به ميزان دو برابـر مـدت تحصـيل در صـورت درخواسـت دانشـگاه. 5- از پذيرفتـه
شدگان داراي شرايط حوزوي شهريه اخذ نميگردد. 6- چنانچه دانشجويي به هر دليل قادر به ادامه تحصيل نباشد موظف به پرداخت دو برابر هزينههـاي تحصـيل براسـاس مصـوبه
هيأت امناي دانشگاه و مطابق مقررات وزارت علوم دانشگاه ميباشد. 7- دانشگاه تعهدي نسبت به تأمين خوابگاه دانشجويان ندارد. 8- آدرس: قـم، پرديسـان، انتهـاي بلـوار دانشـگاه.
025-32136628 – 32136625 :تلفن
دانشگاه غيرانتفاعي شمال آمل: داوطلبان جهت كسب اطلاعات در خصوص شرايط و ضوابط دانشگاه به آدرس: www.shomal.ac.ir مراجعه نماييد.
دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي ـ اصفهان: 1- رعايت شئونات اسلامي و پوشش مناسب طبق ضوابط تعيين شده براي كليه دانشجويان الزامي است. 2- دانشـجو موظـف اسـت
كليه مقررات و آئيننامههاي مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و دانشگاه را رعايت نمايد. 3- دانشجويان از مزاياي بيمه دانشجوئي برخوردار خواهند بود. 4- دانشـجويان بـراي
پرداخت شهريه ميتوانند از وام دانشجوئي صندوق رفاه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (در صورت تأمين بودجه از طـرف صـندوق رفـاه) اسـتفاده نماينـد. 5- در صـورت انصـراف،
دانشجو موظف است خسارت وارده به دانشگاه را مطابق ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري پرداخت نمايد. 6- آدرس: اصفهان، شهر بهارستان، بلوار بهشت، نبش خيابان فرشـته.
www.shbu.ac.ir :اينترنتي نشاني 6816767 :دورنگار 6816760-6 :تلفن 81431-53784 :پستي كد
دانشگاه غيرانتفاعي عدالت ـ تهران: 1- پذيرش دانشجو به صورت نيمه متمركز ميباشد. 2- محل تحصيل نيز تهران ميباشد. 3- آدرس: تهران، بلوار آفريقـا، انتهـاي خيابـان
گلفام، پلاك 10. كدپستي: 1915674771 نشاني اينترنتي: www.edalatac.ir
دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ ـ تهران: الف) شرايط و ضوابط عمومي: 1- رعايت كامل ضوابط پوشش و شئونات اسلامي براي خواهران و بـرادران. 2- دانشـجويان ايـن
دانشگاه از مزاياي وام شهريه صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و نيز از تسهيلات صندوق قرضالحسنه دانشجويان ايران (وام ازدواج و وامهاي عادي ضروري و
اضطراري) در صورت تامين اعتبار برخوردار خواهند شد. 3- اين دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال تامين خوابگاه ندارد. ب) شـرايط و ضـوابط اختصاصـي: 1- داوطلبـان ممتـاز
آزمون دكتري رشته زيست شناسي ـ علوم جانوري (حائزين رتبههاي 1 تا 15) در صورت پذيرش نهايي كه محل تحصيل خود را دانشگاه علم و فرهنـگ انتخـاب نماينـد، از مزيـت
تحصيل رايگان يادمان دانشمند جهادگر دكتر سعيد كاظميآشتياني بنيانگذار پژوهشگاه رويان بهرهمند خواهند شد. 2- داوطلبان ممتاز آزمون دكتري ساير كدرشـتههـاي دانشـگاه
(حائزين رتبه يك) در صورت پذيرش نهايي كه محل تحصيل خود را دانشگاه علم و فرهنگ انتخاب نمايند، از مزيت تحصيل رايگان بهرهمند خواهنـد شـد. 3- بـا عنايـت بـه اينكـه
رشته زيست شناسي ـ علوم جانوري با همكاري پژوهشگاه رويان انجام ميشود، با توجه به اهميت طرحهاي پژوهشـي ايـن پژوهشـگاه و بـه منظـور بهـرهمنـدي از توانمنـديهـاي
دانشجويان مستعد براي انجام پروژههاي تحقيقاتي بنيادي و كاربردي در عرصه سلولهاي بنيادي، دارا بودن حداقل معدل كل 17 در مقطع كارشناسي ارشد بـراي داوطلبـان رشـته
زيستشناسي ـ علوم جانوري الزامي است. 4- دانشجويان دكتري به ازاء انتشار يا ارائه هر مقاله، متناسب با سطح علمي و ميزان اعتبار مجله يـا كنفـرانس، بـر اسـاس نظـر شـوراي
پژوهشي دانشگاه مستند به آييننامه تشويق فعاليتهاي پژوهشي از تخفيف در شهريه برخوردار خواهند شد. 5- به منظور مزيـت افزايـي و توانمندسـازي دانشـجويان، گذرانـدن دو
واحد ابزارهاي تحقيق (نيمسال اول)، شش واحد زبان انگليسي در طول سه نيمسال (هر نيمسال 2 واحد)، دو واحد آشنايي با روشهاي كمي و كيفي تحقيق (در نيمسال دوم) و دو
واحد كارآفريني در (در نيمسال سوم) علاوه بر دروس مصوب دوره براي كليه دانشجويان الزامي است. 6- دانشآموختگان مقطع دكتري دانشگاه، مشروط به احراز صلاحيتهاي لازم
و نياز واحدها، موسسات و پژوهشكدههاي جهاد دانشگاهي برابر مقررات و ضوابط مربوط، استخدام خواهند شد . 7- آدرس: تهران، فلكه دوم صادقيه، بلـوار اشـرفي اصـفهاني، خيابـان
شهيد قموشي (پارك سابق) كوچه بهار. تلفن: 44238171-5 دورنگار: 021-44214750 نشاني اينترنتي: www.usc.ac.ir
دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران ـ بابل: آدرس: مازندران، بابل، خيابان شيخ طبرسي، سرداران 12.
www.ustmb.ac.ir :اينترنتي نشاني 011-32190118 :دورنگار 32191205-9 :تلفن
دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث ـ قم: الف) شرايط عمومي و اختصاصي: 1- موفقيت در مصاحبة عمومي و علمي دانشگاه. 2- گذراندن دروس پيشنياز و جبرانـي ارائـه
شده از سوي گروه آموزشي مربوط. 3- رعايت كامل ضوابط و دستورالعملهاي داخلي دانشگاه. 4- پرداخت شهرية دوره و هزينههاي خدمات جانبي آن (اعم از رفاهي، فرهنگي و …)
مطابق با نرخ مصوب هيأت أمناي دانشگاه. تبصره 1: در صورت تخصيص اعتبار از سوي صندوق رفاه دانشجويان، اعتبار تخصـيص داده شـده بـين دانشـجويان واجـد شـرايط توزيـع
ميگردد. تبصره 2: دانشجويان برتر و ممتاز در هرسال (در طول سنوات مجاز)، پژوهشگران، فعالان فرهنگي، طلاب، حافظان قرآن، ايثارگران و …، طبق آيـيننامـة مـالي دانشـگاه از
تخفيف در شهريه برخوردار خواهند شد. تبصره 3: علاقهمندان براي دريافت اطلاعات بيشتر از تخفيفهاي در نظر گرفتـه شـده، بـه نشـاني qhu.ac.ir مراجعـه نماينـد. 5- احـراز
صلاحيت عمومي از مراجع ذيصلاح. 6- تعهد كتبي مبني بر تحصيل تمام وقت در دورة دكتري. ب) امكانـات آموزشـي، پژوهشـي و رفـاهي: برخـورداري از فضـاي مناسـب
آموزشي، امكانات كمك آموزشي مركز رايانه و آزمايشگاه زبان، بهرهگيري از استادان مجرب دانشگاهي و حوزوي، كتابخانـة تخصصـي علـوم حـديث و علـوم قرآنـي و تـاريخ اسـلام،
تالارهاي مطالعة جداگانه براي خواهران و برادران، مركز اطلاع رساني و اينترنت، مركز نجوم و ستاره شناسي (رصدخانه و آسـمان نمـا در شـعبة تهـران)، خوابگـاه خـودگردان ويـژه
خواهران (طبق ضوابط و ظرفيت دانشگاه)، سالن اجتماعات و غذاخوري، مجموعة ورزشي (استخر، سونا، سالن بدنسازي و …). ج) مواد و منابع مصاحبة ورودي: از آنجا كـه هـدف
از مصاحبه احراز صلاحيتها و توانمنديهاي علمي و پژوهشيِ داوطلبان است، صرفاً محورهاي مورد نظرگروه آموزشي مربوط به هر رشته، متعاقباً در پايگاه اينترنتـي دانشـگاه قـرار
خواهد گرفت. د) نشاني دانشگاه و واحدهاي تابعه: 1- مركز قم: بلوار پانزده خرداد، چهارراه نوبهار، خيابان شهيد نظري ثابت، بعد از شهرك جهاد. تلفـن: 025-37176561 *
2- شعبة تهران: شهرري، ضلع جنوبي حرم مطهر حضرت عبدالعظيم(ع). تلفن: 021-55902270 نشاني اينترنتي: www.qhu.ac.ir
متقاضيان تحصيل در رشته مجموعة مدرسي معارف اسلامي (كد 2151) اين دانشگاه ميبايست داراي شرايط و ضوابط مندرج در «قسمت 3» از «بند ن» صفحه 9 همين دفترچه راهنما باشند.
دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي: الف) شرايط عمومي: 1- تابعيت جمهوري اسلامي ايران. 2- تقوي و التزام عملي به اسـلام، نظـام جمهـوري اسـلامي، قـانون اساسـي و
ولايت فقيه. 3- نداشتن منع قانوني براي ادامه تحصيل از لحاظ مقررات نظام وظيفه براي داوطلبان مرد. 4- دارا بودن صلاحيت عمومي بر اساس تاييد مراجع ذيصلاح. 5- اطـلاع از
اوضاع و احوال مسلمين و پيروان مذاهب اسلامي و برخورداري از روحيه تقريب. ب) شرايط اختصاصي: 1- تعهد مبني بر تحصيل تمام وقت در دوره دكتري. 2- داشـتن حـداكثر
40 سال (مدت زمان خدمت سربازي و حضور در جبهه به سقف سني افزوده ميشود). 3- موفقيت در آزمون شفاهي دانشگاه. 4- تحصـيل در دوره دكتـري بـه صـورت تمـام وقـت
خواهد بود و دانشجو حق اشتغال در دوره تحصيل را ندارد. 5- پنجاه درصد از هزينه تحصيل از پذيرفته شدگان اخذ ميگردد. 6- كساني كه در طول تحصيل واجد شـرايط بورسـيه
دانشگاه مذاهب اسلامي شناخته شوند از پرداخت شهريه معاف ميگردند. 7- دانشجويان ممتاز به ميزان موفقيتشان در طول تحصيل از پرداخت تمـام يـا بخشـي از شـهريه مطـابق
ضوابط دانشگاه معاف ميشوند و از ساير تسهيلات دانشگاه برخوردار ميگردند. 8- دانشگاه تعهدي در برابر تأمين خوابگاه نخواهد داشت. 9- آدرس: تهران، خيابان فلسطين جنـوبي،
www.mazaheb.ac.ir :اينترنتي نشاني 021-66465252 :تلفن .3 پلاك ،روانمهر خيابان
دانشگاه غيرانتفاعي مفيد ـ قم: الف) شرايط عمومي: 1- رعايت شئون اخلاقي و اسلامي و مقررات و آييننامههاي داخلي دانشگاه توسط كليه دانشجويان و همچنـين رعايـت
حجاب كامل اسلامي و پوشش چادر توسط خواهران در تمام بخشها و مراكز وابسته به دانشگاه مفيد الزامي است. 2- دانشگاه براي پذيرفته شدگان (اعم از بـرادران و خـواهران) بـا
توجه به ظرفيت موجود، امكان واگذاري خوابگاه (با دريافت هزينه تمام شده از دانشجو) را دارد. 3- ممكن است برخي از كلاسها در تهران برگـزار شـود. 4- شـهريه دورههـا طبـق
ضوابط مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري خواهد بود. نشاني اينترنتي: www.mofidu.ac.ir
ب) شرايط اختصاصي كدرشته محلهاي بورسيه شهرداري قم: 1- متقاضيان ميبايست در شهرداري قم، سازمانهاي تابعه و شوراي شهر اسلامي به صورت تمـام وقـت طبـق
ضوابط و مقررات اشتغال به كارداشته باشند، و مورد تاييد اداره كارگزيني شهرداري قرار گيرند. 2) حـداقل سـنوات كـاري متقاضـيان در شـهرداري قـم مـيبايسـت 5 سـال باشـد.
3- كاركنان پذيرفته شده ميبايست تعهد محضري و ضمانتنامه معتبر خدمت تا پيش از موعد بازنشستگي به ميزان 2/5 (دو و نيم) برابر مدت زمـان تحصـيل بـه شـهرداري ارائـه
نمايند. 4- اداره كارگزيني شهرداري، تطابق مقطع، رشته تحصيلي قبلي و پست مورد تصدي متقاضي را در شهرداري با رشته تحصيلي مورد تقاضا تاييد نمايد.
دانشگاه فردوسي ـ مشهد: 1- حضور تمام وقت دانشجو در دانشگاه الزامي است. 2- خوابگاه مجردي: به حداقل 80 درصد و تاسقف 100 درصد بـه دانشـجويان روزانـه و واجـد
شرايط به صورت اتاقهاي دو نفره در مجموعه پرديس دانشگاه واگذار ميگردد. 3- وام تحصيلي: بر اساس ضوابط صندوق رفاه بـه اكثـر دانشـجويان ايـن نـوع وام تعلـق مـيگيـرد.
4- تغذيه: ناهار به كليه دانشجويان و صبحانه، نهار و شام به دانشجويان خوابگاهي ارائه ميگردد. 5- ساير خدمات رفاهي بر اساس ضوابط صندوق رفاه ارائه ميگـردد. 6- داوطلبـان
دوره نوبت دوم و پرديس بينالملل براي آگاهي از ميزان شهريه تحصيلي به سايت مديريت آموزشي و پرديس بينالملل دانشگاه مراجعه نمايند.
دانشگاه قم: 1- كليه رشتههاي دوره دكتري داراي مصاحبه ميباشد. 2- دانشگاه فاقد خوابگاه براي كليه پذيرفته شدگان ميباشد. 3- محيط آموزشي خـواهران و بـرادران در ايـن
دانشگاه جدا ميباشد. 4- پوشش اسلامي چادر براي خواهران الزامي است. 5- آدرس: قم، بلوار امين، بلوار الغدير، بعد از شهرك قدس. كدپستي: 3716146611
www.qom.ac.ir :اينترنتي نشاني
دانشگاه كاشان: 1- محل تحصيل رشتههايي كه جنسيت پذيرش در آنها «زن» تعيين شده است، واحد خواهران واقع در انتهاي خيابان طالقاني در فاصـله حـدود 10 كيلـومتري
دانشگاه كاشان ميباشد. 2- براي دانشجويان روزانه، خوابگاه به صورت محدود در دانشگاه وجود دارد و دانشجويان با پرداخت اجاره بهاي تعيين شده توسط دانشگاه، ميتوانند از اين
خوابگاهها استفاده نمايند. ضمنĤ خوابگاه واحد خواهران در انتهاي خيابان طالقاني (در جوار پرديس خواهران) واقع شده است. 3- بـه دانشـجويان شـبانه خوابگـاه تعلـق نمـيگيـرد.
4- تغذيه با نرخ صندوق رفاه دانشجويان صرفĤ براي دانشجويان روزانه در روزهاي غير تعطيل از شنبه تا چهارشنبه برابر ضوابط و مقررات ارائـه مـيشـود. 5- دانشـجويان شـبانه بـا
پرداخت حدود 50% هزينه تمام شده (با لحاظ حدود 50% يارانه) ميتوانند از تغذيه استفاده نمايند.
دانشگاه كردستان ـ سنندج: آدرس: سنندج، بلوار پاسداران. صندوق پستي: 416 * كدپستي: 66177-15175 تلفن: 087-33664600 نشاني اينترنتي: www.uok.ac.ir
دانشگاه گلستان ـ گرگان: آدرس: گرگان، خيابان شهيد بهشتي. صندوق پستي: 155 كدپستي: 15759-49138 نشاني اينترنتي: www.gu.ac.ir
دانشگاه گنبد: داوطلبان براي كسب اطلاعات در خصوص شرايط و ضوابط دانشگاه به سايت اينترنتي دانشگاه به نشاني: www.gonbad.ac.ir مراجعه نمايند.
دانشگاه گيلان ـ رشت: 1- به دانشجويان دوره روزانه واجد شرايط، خوابگاه مجردي اختصاص داده ميشود. 2- داوطلبان جهـت اطـلاع از شـهريه دورههـا، آدرس دانشـكدههـا و
تلفنهاي تماس ميتوانند به سايت دانشگاه به نشاني: www.guilan.ac.ir مراجعه نمايند.
دانشگاه لرستان ـ خرمآباد: 1- اين دانشگاه جهت دانشجويان مقطع دكتري تخصصي روزانه به مدت 8 نيمسال در حد امكان خوابگاه واگذار مينمايد. 2- خدمات سـلف بـراي
دانشجويان روزانه و شبانه براساس قوانين صندوق رفاه دانشجويان كل كشور ارائه ميگردد. 3- براي دانشجويان دكتري پرديس خودگردان خدمات سلف بصـورت آزاد (بـدون يارانـه
دانشجويي) قابل ارائه ميباشد.
دانشگاه مازندران ـ بابلسر: اين دانشگاه فاقد خوابگاه دانشجويي ميباشد.
دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل: 1- براي تمام دانشجويان دوره روزانه، به مدت 4 نيمسال خوابگاه دولتي تعلق ميگيرد. 2- آدرس: اردبيل، انتهاي خيابان دانشگاه.
www.uma.ac.ir :اينترنتي نشاني 045-33512081-90 :تلفن
دانشگاه مراغه: آدرس: مراغه، اتوبان اميركبير، ميدان مادر. تلفن: 041-37276068-37278001 نشاني اينترنتي: www.maragheh.ac.ir
دانشگاه ملاير: 1- داوطلبين محترم در خصوص بهرهمنـدي از امكانـات رفـاهي شـامل: خوابگـاه، وام تحصـيلي، تغذيـه و … مـيتواننـد بـه سـايت اينترنتـي دانشـگاه بـه نشـاني:
www.malayeru.ac.ir مراجعه و اطلاعات لازم را كسب نمايند. 2- آدرس: كيلومتر 4 جاده اراك ـ ملاير. كدپستي: 65719-95863 تلفن: 081-33339841
دانشگاه وليعصر(عج) ـ رفسنجان: آدرس: رفسنجان، ميدان 22 بهمن، ابتداي جاده رفسنجان ـ يزد. تلفن: 31312188 دورنگار: 034-34356700
www.vru.ac.ir :اينترنتي نشاني
دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس: آدرس: بندرعباس، كيلومتر 9 جاده ميناب. صندوق پستي: 3995 نشاني اينترنتي: www.hormozgan.ac.ir
دانشگاه هنر اسلامي ـ تبريز: 1- اين دانشگاه فاقد خوابگاه ميباشد. 2- آدرس: تبريز، خيابان آزادي، ميدان حكيم نظامي. تلفن: 041-35419975
www.tabriziau.ac.ir :اينترنتي نشاني
دانشگاه هنر اصفهان: 1- اين دانشگاه فاقد هرگونه خوابگاه ميباشد. 2- آدرس: اصفهان، خيابان حكيم نظامي، چهارراه خاقاني. صندوق پستي: 1744
www.aui.ac.ir :اينترنتي نشاني 031-36249836-36249840 :تلفن
دانشگاه هنر تهران: 1- دانشگاه امكان ارائه سرويس اياب و ذهاب تهران به كرج و بالعكس را ندارد. 2- دانشگاه فاقد خوابگاه متأهلي ميباشد. 3- دانشـگاه تعهـدي بـراي اسـكان
دانشجويان روزانه و شبانه (نوبت دوم) ندارد. 4- دانشجويان موظف به رعايت شئونات اسلامي و پوشش مناسب مطابق ضوابط تعيين شده ميباشند. 6- پرديس خـودگردان دانشـگاه
هنر در شهر كرج مستقر است. نشاني اينترنتي: www.art.ac.ir
دانشگاه ياسوج: 1- دانشگاه ياسوج به داوطلبين ممتاز بورس كمـك هزينـه تحصـيلي اعطـا مـيكنـد. 2- بـراي اطـلاع از شـرايط اعطـاي بـورس بـه وبگـاه دانشـگاه بـه آدرس
www.yu.ac.ir مراجعه نماييد. 3- آدرس: ياسوج، ميدان معلم، خيابان دانشجو. تلفن: 074-33223177-33223193
آدرس ساختمان مركزي دانشگاه: ياسوج، خيابان پاسداران، جنب سازمان بهزيستي استان.
سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران: 1- اين سازمان فاقد امكانات خوابگاهي براي دانشجويان ميباشد. 2- آدرس: تهران، بزرگراه آزادگان(جنـوب)، احمـدآباد مسـتوفي،
خيابان انقلاب، خيابان شهيد احسانيراد. تلفن: 021-56276631 نشاني اينترنتي: www.irost.ir
مركز تحصيلات تكميلي در علوم پايه زنجان: 1- فقط دانشجويان دختر ميتوانند از خوابگاههاي خودگردان تازه تأسيس در داخل دانشگاه استفاده كنند.
2- آدرس: زنجان، انتهاي بلوار گاوازنگ. صندوق پستي: 45195-1159 كدپستي: 45137-66731 تلفن: 33151 دورنگار: 024- 33155142
مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران: الف) شرايط پذيرش رشته كلام بدون گرايش: صلاحيت علمي داوطلبان در موضوع كلام ارزيـابي مـيشـود. ب) شـرايط رشـته
فلسفه گرايش فلسفه قارهاي: 1- تسلط به زبان انگليسي (با درجه عالي) و زبان عربي نيز از جملة شرايط است. 2- متقاضيان آشنا به ديگر زبانهاي غربي علاوه بر انگليسـي، در
اولويت ميباشند. ج) آدرس: تهران، خيابان وليعصر(عج) خيابان نوفللوشاتو، خيابان شهيد وارطان آراكليان، شماره 4.
www.irip.ir :اينترنتي نشاني 021-66405445-66409508 :تلفن
مؤسسه پژوهشي علوم و فناوري رنگ و پوشش ـ تهران: 1- اين مؤسسه فاقد هر گونه امكانات خوابگاهي بوده و هيچگونه تعهـدي در قبـال تـامين امكانـات خوابگـاهي و يـا
پرداخت كمك هزينه براي اسكان دانشجويان غيربومي نخواهد داشت. 2- آدرس: تهران، ميدان حسينآباد، خيابان وفامنش، نبش كوچه شمس، پلاك 55. تلفن: 021-22944184

دکتری دولتی
دکتری دولتی 94
دکتری دولتی 95
دکتری دولتی 93
دکتری دولتی 92
دكتري دولتي
دکتری دولتی یا آزاد
دکتری دولتی پولی
دکتری دولتی 91-92
دکتری مدیریت دولتی
نتایج دکتری دولتی
نتایج دکتری دولتی 93
نتایج دکتری دولتی 91
نتایج دکتری دولتی 92
دکتری مدیریت دولتی پیام نور
نتیجه دکتری دولتی
نتیجه دکتری دولتی 92
دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد
دکتری مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی
منابع دکتری مدیریت دولتی
منابع دکتری مدیریت دولتی دانشگاه ازاد
منابع دكتري مديريت دولتي
دروس دکتری مدیریت دولتی
سوالات دکتری مدیریت دولتی
منابع دکتری مدیریت دولتی آزاد
منابع دکتری مدیریت دولتی گرایش مالی
کارت دکتری دولتی
کنکور دکتری دولتی 93
کنکور دکتری دولتی 92
کنکور دکتری دولتی
شهریه دکتری شبانه دولتی
منابع دکتری شهرسازی دولتی
شهریه دکتری دولتی
ثبت نام دکتری دولتی سال 92
نتایج آزمون دکتری دولتی سال 93
سوالات دکتری دولتی
منابع دکتری روانشناسی دولتی
دفترچه کنکور دکتری دانشگاه دولتی
دکتری دانشگاه دولتی
دكتري دانشگاه دولتي
آزمون دکتری دانشگاه دولتی
نتایج دکتری دانشگاه دولتی 91
نتایج آزمون دکتری دانشگاه دولتی
رشته های دکتری دانشگاه دولتی
دفترچه دکتری دولتی 92
منابع دکتری دولتی حسابداری
سوالات دکتری حسابداری دولتی
منابع آزمون دکتری حسابداری دولتی
دکتری حسابداری دولتی
ثبت نام دکتری دولتی
ثبت نام دکتری دولتی 92
ثبت نام دکتری دولتی 93
ثبت نام دکتری دولتی 91
منابع دکتری مدیریت دولتی پیام نور
پاسخنامه دکتری دولتی 92
بورسیه دکتری دولتی
ازمون دکتری دولتی
دکتری مدیریت دولتی دانشگاه ازاد
منابع دکتری مدیریت دولتی ازاد
دکتری مدیریت دولتی ازاد

با خرید جزوه و منابع آزمون دکتری تخصصی از  Academiya.ir قبولی خود را در کنکور دکتری تضمین کنید.