ثروت ملاك موفقیت

در اكثر آثاری كه در رابطه با موفقیت نوشته شـده انـد موضـوع ثروتمنـد شـدن جایگاه اول را دارد و این طبیعی است. مگر میشود یك آدم موفق، ثروتمند نباشـد؟

بنابراین با خودم فكر كردم كه ثروت ملاك موفقیت محسوب میشود. ولی خیلـی از آدمها را میشناسم كه بدون خواندن حتی یك خط از یك كتاب، بـه ثـروت زیـادی رسیده اند و این تردید در دلم افتاد كه آیا واقعـاً لازم اسـت بـرای موفـق و ثروتمنـد شدن كتاب خواند؟

ارایه درگاه پرداخت ePayBank.ir برای اشخاصی که میخواهند کسب و کار اینترنتی خویش را با داشتن درگاه پرداخت اینترنتی رونق ببخشند!

درگیر این سئوال بودم كه سرانجام با خواندن یك جمله از یكـی از آثـار برتـری كه در این كتاب با آنها آشنا خواهید شد پاسخم را پیدا كردم. «موفقیت فقط ثروتمند شدن نیست، بلكه همراه بودن با ارزشهاست.» انسانهای زیادی بوده اند كـه بـرای رسیدن به ثروت به هر دری زده اند و سرانجام هم موفق شده اند ولی بلافاصله دچـار افسردگی شده و در بعضی موارد دست بـه خودكـشی زده انـد. پـس ثروتمنـد شـدن ضامن موفقیت نیست، هر چند كه عاملی تعیین كننده محسوب میشود.  حالا برای ثروتمند شدن چرا باید كتاب خواند؟ بدون شك هر انسان عـاقلی بـه دنبال این است كه یك ثروتمند موفق باشد و در این راه باید بـا ویژگـیهـای یـك ثروتمند موفق آشنا شود و برای آشنایی با این ویژگیها بایـد آموخـت. البتـه كتـاب خواندن تنها راه آموختن نیست ولی یكی از ابزار اساسی و بسیار سهل الوصول اسـت.  یك كتاب میتواند چكیده تجربه دهها سال زندگی یك انسان موفـق و ثروتمنـد یـا حتی دهها نفر از آنها را با نازلترین قیمت در اختیار شما قرار بدهد. برای تجربه یك نكته شاید دهها سال زمان لازم باشد ولی چند ساعت وقت گذاشتن و خوانـدن یـك  كتاب، دهها یا شاید صدها نكته ضروری را در اختیارتـان قـرار مـیدهـد و تـاثیر آن میتواند سرنوشت زندگیتان را تغییر بدهد. كتـاب خوانـدن، چـشمانـداز وسـیعی در اختیار انسان قرار میدهد و پنجرهای را به روی او میگشاید كه زیباییهای زنـدگی را از طریق آن میبیند و در برخورد با زشتیهای آن هیچ ترسی نخواهد داشت. از سوی دیگر زندگی طول و عرض دارد. طول آن در دست صاحب هستی است و عرض آن كه شامل تجربیات و دستاوردهایتان میشود در دست خـودتـان اسـت.  كتاب خواندن به شما امكان میدهد كه با پیمودن كمتـرین طـول زنـدگی یعنـی در مدت كوتاهی از عمرتان به وسیعترین عرض یعنی بیشترین تجربیات و دسـتاوردهـا برسید. با خواندن این مطلب یعنی «50 اثر برتر موفقیت» ضـمن آشـنایی بـا اصـول ثروتمنـد شـدن میتوانید به عرض زندگیتان هم وسعت ببخشید و از پیمودن آن با كمتـرین فـشار  روحی و با بیشترین امیدواری لذت ببرید.

آرزوی موفقیت را میتوان با نیاز به نفس كشیدن مقایسه كرد. ما از لحظه تولـد میخواهیم كار بیشتری انجام بدهیم یـا اینكـه دسـت اورد بیـشتری داشـته باشـیم و پیشرفت كنیم. اگر تصویر ذهنی ما از موفقیت شوق زیاد برای رسیدن به كمال باشد  در واقع موفقیت موضوعی بسیار طبیعی است و آن را میتـوان بـه عنـوان شـجاعتِ ابراز رویاهای نیرومند و قابلیتهایی كه در وجود ما نهفتهاند و اجازه تنفس دادن بـه آنها، توصیف كرد. اكثر مردم از این كار خودداری میكنند چـون كـار خطرنـاكی بـه نظر میرسد و ساده نیست. با این حال كسانی كـه ایـن راه را رفتـه انـد آن را شـیوه معمولی زندگی میدانند. انسان از پیمودن این راه احساس راحتـی خواهـد داشـت و این مسیری است كه هر كسی میتواند آن را تجربه كند.

بعضی اوقات ضرورت بیشتر خواستن در طول دوران رشد یا توسط فرهنگی كـه با آن بزرگ شدهایم در وجودمان تحلیل رفته اسـت و در نتیجـه ممكـن اسـت ایـن احساس در وجود شما باشد كه سطح انتظاراتی را كه دارید پائین بیاورید و به دنبـال زندگی فوق العادهای نباشید با این حال اگر رستاخیزی در وجود شما ایجاد شده اسـت تا به موفقیت برسید این مطلب مخصوص شماست.

فقط شما هستید كه میدانید به اهدافتان در زندگی رسیدهاید یا خیر. بـه قـول ژوزف كمپل بعضی از انسانها در طـول زندگی سعی میكنند از یك نردبان بالا بروند و هنگامی كه به آخر آن میرسند تازه متوجه میشوند كه نردبانشان را روی دیوار اشتباهی قرار داده بودند. علـت اسـتفاده من از واژه اصیل همین است: یعنی انجام دادن كاری یا رسـیدن بـه جـایی كـه بـه اصیلترین شكل ممكن شخصیت و تواناییهای واقعی شما را ابـراز كنـد. موفقیـتیك حادثه نیست و نتیجه ای نیست كه به خودی خود حاصل شده باشـد بلكـه ابـراز بهترین ویژگیهایی است كه در وجود شما هـستند. دنیـا بـرای اینكـه ایـن ابـراز را  موثرتر، انسانیتر و زیباتر كند بینهایت احتمال در برابر شما قرار مـیدهـد و اینكـه شما بتوانید راه درست را انتخاب كنید به خودتان بستگی دارد.  موفقیت واقعی ارتباطی به برنده شدن ندارد. به قول تیموسی گالوِی:  «برنده شدن یعنی غلبه بر موانع برای رسیدن به یك هدف ولـی ارزش برنده شدن فقط به انـدازه ارزش هـدفی اسـت كـه بـه آن دسـت پیـدا میكنید.»

شما باید بین وسواس رسیدن به موفقیت به خاطر پیروزی و آرزوی رسـیدن بـه موفقیتی دیرپا كه به زندگی شما و دیگران غنا میبخشد تمایز قائل شوید. موفقیـت طبیعی و پایدار از منابع دنیوی برای رسیدن به حداكثر استفاده با حداقل زیـان بهـره  میگیرد.

ویژگیهای انسانهای موفق

چه عاملی باعث موفقیت یك نفر میشود؟ چه چیز به این نوع انسانهـا انگیـزه میدهد، آنها را سـعادتمند مـیكنـد و از آنهـا یـك رهبـر بـزرگ مـی سـازد؟ اینهـا پرسشهایی هستند كه آتش نوشتن هر یك از كتابهایی را كه در این اثـر معرفـی شدهاند شعله ور كردهاند. در پاسخهایی كه به این پرسشها داده شده انـد رشـته هـا و تارهای مشتركی را میتوان یافـت. مـواردی كـه در زیـر آمـده انـد فقـط خلاصـه و فهرستی جزئی هستند و فقط اشتهای شما را برای كشف اصـول موفقیـت تحریـك میكنند.

خوشبینی

خوشبینی یعنی قدرت. این رازی است كه تمام انسانهای موفق و بزرگ تاكید دارند كه با رسیدن به آن توانسته اند موانع بزرگی را پشت سر بگذارند. نلسون ماندلا،ارنست شاكلتون و النور روزولت متفق القول هستند كه فقط توانایی تمركز روی جنبه مثبت هرچیز وسیله عبور آنها از لحظه های سخت زندگی بود. آنها چیزی را كه كلود بریستول «جاودی باور» مینامد درك كرده بودند. ولی همه رهبـران بـزرگ از یـك نوع توانایی غیرمعمول برخوردار هستند كه میتوانند با حقیقت خشك و خشن روبرو شوند و در نتیجه به خصلتی منحصربه فرد و قدرتمند دسـت پیـدا كننـد كـه چیـزی نیست جز خوشبینی محض.

انسانهای خوشبین هم به خاطر باوری كه بـه درسـت از آب درآمـدن هرچیـز دارند و هم به این خاطر كه انتظار و توقع موفقیت را دارند سخت تر تلاش میكنند وتمایل به موفقیت دارند. اگر انتظـار شـما انـدك باشـد حتـی انگیـزه تـلاش را هـم نخواهید داشت.

برخورداری از هدف، منظور و رویایی قطعی برای رسیدن به موفقیت باید تلاشی متمركز داشت. اكثر انسانها انرژی خـود را بر سر مسائل مختلف از بین میبرنـد و در نتیجـه در هـیچ مـوردی نمـی تواننـد بـه برجستگی برسند و در نتهایت معمولی باقی میمانند. به قول اُریسون سوئِت ماردِن: « دنیا از شما نمیخواهد كه حقوقدان، وزیر، دكتر، كشاورز، دانشمند یا بازرگان باشید، دنیا انجام هیچ كاری را به شما دیكتـه نمـیكنـد، ولـی شما را ملزم میكند در هر كاری كه انجام میدهید خدای آن باشید.»

در نتیجه برای موفق بودن باید اهداف و منظورهای عالیتـری داشـته باشـید و سرسختانه راه رسیدن به شناخت و درك آنها را دنبال كنید.

اشتیاق كار

انسانهای موفق به انگیزه رسیدن به یك چیز عالی شوق سـخت كوشـی و وارد شدن در كارهای سخت را دارند. بخش اعظم مهارت انسان طی سالهایی به دسـت میآید كه برای حل یك مشكل یا ابراز ایده آل یك نظـر تـلاش مـیكنـد. شـما بـا سخت كوشی به شناختی از خودتان دست پیدا میكنید كه در بیكار ماندن هرگـز بـه آن نمیرسید.

یكی از قوانین موفقیت این است كه وقتی برای اولین بار به آن دست پیدا كنیـد نیروی محركه حاصل از آن باعث میشود حفظ آن آسانتر شود. ضرب المثلی اسـت كه میگوید: «هیچ چیز مثل موفقیت باعث موفقیت نمیشود.»

انضباط

موفقیت پایدار با انضباط به دست میآید و انضباط یعنی رسیدن به این شـناخت كه دستوراتی برای خودتان صادر كنید و از آنها اطاعت كنید . این مـسئله هـم مثـل بهره مركب شاید كسل كننده باشد ولی نتـایج حاصـل از آن در دراز مـدت مـیتوانـدچشمگیر باشد.

انسانهای خیلی موفق میدانند اگر دنیا از اتـم سـاخته شـده باشـد موفقیـت از  دقیقه ها ساخته شده است و آنها خدای استفاده از زمان هستند.

یكپارچگی ذهنی

انسانهای موفق رابطه خوبی با ذهن ناخودآگاه یا ضمیر نیمه هوشیار خود دارنـد.  آنها به قدرت شهودیشان اعتماد میكنند و از آنجـایی كـه قـدرت شـهودی كمتـر  اشتباه میكند به نظر میرسد كه شانس با این نوع آدمها بیشتر یار باشد. این آدمهـا به راز بزرگ موفقیت دست یافته اند: وقتی با اعتماد كاری را انجام مـیدهنـد، ذهـن غیرعقلانی مشكلات را حل میكند و خودش راه حل ها را پیدا میكند.

زیاد خواندن

اگر به عادت انسانهای موفـق توجـه كنیـد خواهیـد فهمیـد كـه آنهـا معمـولاً كتابخوانهای ایـده آلـی هـستند. بـسیاری از رهبـران و نویـسندگانی كـه در ایـن  مجموعه معرفی شده اند نقطه عطف موفقیت خویش در زندگی را بـه انتخـاب یـك  عنوان كتاب مناسب ارتباط داده اند. اگـر شـما در مـورد موفقیـت كـسانی كـه مـورد ستایشتان هستند مطالعه كنید تنها كمكی كه به شما خواهد كرد این است كـه بـه آگاهی بیشتری دست پیدا میكنید. به قول آنتونی رابینز: «موفقیت سرنخهایی بـاقی میگذارد» و كتاب خواندن یكی از بهترین ابزار رسیدن به این نوع نشانه هاست.  كنجكاوی و ظرفیت یادگیری برای رسیدن به موفقیت حیاتی هستند بـه همـین  دلیل است كه میگویند «رهبران كتابخوان هستند.» دیل كارنگی میگویـد كـسی كه به دنبال رشد و شكوفایی است مرتب باید ذهنش را با ادبیات، غسل دهد.

قدرت خطر كردن

هرچه خطركردن بزرگتر باشد ظرفیت و قابلیت موفقیت بیـشتر خواهـد بـود . از شما حركت از خدا بركت. پس عملگرا باشید.

شناخت قدرت انتظار

انسانهای موفق همیشه انتظار بهترین را دارند و معمولاً هم بـه آن مـی رسـند،چون انتظار باعث میشود ابزار مادی رسیدن به آن جذب شما شود. از آنجایی كه زندگی با انتظاراتی كه شما از آن دارید ارتباط زیـادی دارد انـسان  موفق استدلالش این است كه چرا وقتی میتواند به هدفهای بزرگ فكر كند عكس آن را انجام دهد؟

تسلط

انسانهای پیشرفته این قدرت را دارند كه هر موقعیتی را به نفع خودشـان تمـام  كنند. «آنها روی روحشان تسلط دارند و خدای سرنوشت خودشان هستند.»

وقتی پای دیگران هم در میان باشد انسانهای موفـق بـه دنبـال راه حـل هـایی میروند كه در آن منفعت تمام طرفها فراهم شود. به قول كاترین پاندر:

«اگر شما فكر رسیدن به توافق را كنـار بگذاریـد در زنـدگی هرگـز بـه  توافق نیازی پیدا نخواهید كرد.»

سادگی

اگر شخصا انسان موفقی نباشیم رسیدن به هدفهایمـان خیلـی مهـم نیـستند.  ظرفیت عشق ورزیدن، گوش دادن و یادگیری بـرای صـحت و سـلامت مـا حیـاتی هستند و بدون این صفات برقراری ارتباطی رضایت بخش كه برای رسیدن به رشد و الهام گرفتن در راه موفقیت ضروری هستند دشوار خواهد بود.

مروری سریع روی این اثر

در ادامه مروری خـواهیم داشـت روی عنـاوینی كـه در ایـن اثـر (50 اثـر برتـر موفقیت) به چهار دسته تقسیم شده اند:

• انگیزه

• استفاده از قابلیتها و ظرفیتهایی كه دارید

• كامیابی

• رهبری

انگیزه

دیك ژنده پوش؛ یا واكسیهای بیخانمان در نیویورك هوراشیو آلجِر؛ چگونه در فروشندگی از شكست به موفقیت رسیدم؛ فرانك بتگر؛

جادوی باور؛ كلود ام بریستول؛

راز تمام دوران؛ رابرت كولییر؛

هفت عادت مردمان فوق العاده موثر؛ اِستیوِن آر كاوی،

چطور در برخورد با مردم اعتمادبه نفس و قدرت داشته باشیم؛ لس گیبلین

موفقیت از راه مثبت فكر كردن؛ ناپلئون هیل و كلمنت استون؛

راهنمای رسمی موفقیت؛ تام هاپكینز؛

راهتان را به جلو باز كنید؛ اوریسون سوئت ماردن

قدرت بیكران؛ آنتونی رابینز

جادوی فكر بزرگ؛ دیوید جِی شوارتس

در پنهانی موفقیت، فلورانس اسكاول شین،

فرمول نابغهها؛ برایان تریسی؛

دیدار با شما در اوج قله موفقیت؛ زیگ زیگلار

وقتی فكر نوشتن در زمینه موضوع موفقیت به ذهن ما خطور میكند اغلب، آثـار

مربوط به انگیزه اولین موضوعی است كه به یاد مـی آوریـم و عنـاوینی كـه در ایـن

مجموعه گردآوری شدهاند نمونههای تاریخی در این زمینه هستند.

هوراشیو آلجِر و اوریسون سوئِت مـاردِن پـدر نهـضت موفقیـت مـدرن در قـرن نوزدهم به حساب میآیند كه آلجِر با داسـتانهـای سـرگرم كننـده و سـازندهاش درمورد كودكان فقیر و ماردن با تهیه دایر ه المعـارفی در مـورد زنـدگی مـردان و زنـان  بزرگ به این جایگاه دست پیدا كرد.

این نویسندگان هر دو به میزان فوق العـادهای در افـزایش آگـاهی و معرفـت دو  نسل نقش بزرگی داشتند ولی چیزی كه موجب حیـرت ا سـت میـزان الهـام بخـشی آثارشان در زمان حال است. اگر آثار موفقیت در عـصر حاضـر جـذابیتی بـرای شـما ندارند كتابهای قدیمی در این زمینه دلنشین هستند. تحقیقی كه رابرت كولییر در دهه 20 در مورد قدرت ذهن داشته است در مقایسه با كار ناپلئون هیل پیشگام است و آثار فلورانس اسكاول شین كه در شـیوه ایجـاد آرامـش روح در زمـان برخـورد بـا سختیها فوق العاده است رفته رفته علاقه مندان زیادی پیدا میكند.

بعد از جنگ دوم جهانی مـردم رفتـه رفتـه بـه سـعادت و پیـشرفت رو آوردنـد. میلیونها نفر از كسب تحصیلات عالی محروم مانده بودند و نمی خواسـتند از غافلـه عقب باشند. عناوینی مثل عنوان كتاب فرانك بتگر: چگونه در فروشندگی از شكست به موفقیت رسیدم (1947) كه با اصول جاودانه فروشندگی كه در آن گردآوری شـده است هنوز هم خوانندگان زیادی دارد یك سال بعد از جنگ چاپ شد، اثر ذهن محور كلود بریستول در زمینه باور داشتن به موفقیـت بـا عنـوان «جـادوی بـاور» قـدرت ماندگاری حیرت آوری داشته است. ولی شاید بزرگترین كتاب در زمینه موفقیت كـه در دوره بعد از جنگ نوشته شده است و تا سال 1959 منتشر نشده بود اثر «جـادوی فكر بزرگ» به قلم شوارتس است. مخاطبان ایـن كتـاب اكثـراً حاشـیه نـشینهـای شهرهای آمریكا در دهه شصت بودند ولی مـضمون جهـانی آن كـه ایـن مفهـوم را  انتقال میدهد كه بزرگی موفقیت با بزرگی باور اندازهگیـری مـیشـود خیلـی سـریع نقطه تحولی در حوزه انگیزه شد.

با اینكه خیلی قبل از آغاز دهه 70 و 80 كلاسهای سخنرانی دیل كـارنگی راه افتاده بودند در همین دو دهه بود كه موفقیت موضوع اصلی این كلاسها را تشكیل میداد و سمینارها و آثار پرفروش زیادی به دنبال آن پدیدار شد . شخصیتهایی مثل زیگ زیگلار، دنیس ویتلی، جیم رون، اوگ ماندینو، تـام هـاپكینز و برایـان تریـسی ستونهای مقوله انگیزه شدند.

در پایان دهه 80 اِستیوِن كاوی كه برای تكمیل رساله دكترای خویش تاریخچه دویست ساله انسانهای موفق را مورد مطالعه قـرار داده بـود كتـاب «هفـت عـادت مردمان فوق العاده موثر» را به رشته تحریـر درآورد. شـیوهای كـه او در مـورد رشـد شخصیت فردی مطرح میكند بر پایه معرفی شخصیتهای واقعی اسـت، مخاطبـان زیادی را به خود جلب كرد و میتوان چنین ادعا كرد كه اِستیوِن كاوی بـه مـضمون موفقیت جان تازه ای داد و جذابیتهای تازهای به آن بخشید. در ضمن از یك جـوان كالیفرنیایی هم به نام آنتونی رابینز باید نام ببریم كه با ارائه تكنیـكهـای چـشمیگر تغییر و تحول مخاطبین فوق العاده زیادی را به خود جذب كرد. اولین كتاب پرفروش او با عنوان «قدرت بیكران» مضامینش را از علم جدید برنامه نویسی و روانشناسـی فرمانهای عصبی قرض گرفته بود و در میان مرشـدان عـصر كنـونی نیـز او هنـوز  چهره ای شناخته شده و معروف باقی مانده است.

سرانجام با وجود اینكه پیامهای ساده این افراد احتیاجی بـه توضـیحات اضـافی ندارند باید از آثاری از این قبیل هم یاد شود: «پیامی برای گارسـیا» بـه قلـم اِلبِـرت هابارد (1899) كه داستان كوتاهی در مورد یك رشادت نظامی است كه به خواننـده انگیزه میدهد تا «كارش را تحت هر شرایطی انجام بدهد»و كتـاب «عجیـب تـرین راز» به قلم اِرل نایتینگِیل (1956) كه یكی از پرفروشترین كتابهای صوتی تـاریخ است و به یكی از بزرگترین قوانین موفقیت اشاره میكند. كسانی كـه مـیخواهنـد موفق شوند حتماً باید این دو كتاب را به كتابخانه خود اضافه كنند.

استفاده از قابلیتها و تواناییهایی كه دارید

روكلفت ، دلسیاه ؛ چین نینگ چو؛

از خوب به برتر: جیم كولینز؛

بازی درونی تنیس، تیموسی گالوِی؛

هنر خرد اینجهانی؛ بالتازار گراسیان،

چطور بدون اینكه سفید پوست باشید در كار و تجارت موفق شوید؛ اِرل جـی گرِیوز

زاده شده برای پیروزی؛ مورییل جِیمز و درسی یونگوارد؛

چه كسی پنیر من را جابجا كرد؛ اسپنسر جانسون

قدرت دل دادن به كار؛ جیم لوئِر و تونی شوارتس؛

برای زندگیتان وقت بگذارید؛ شِریل ریچاردسون

هنر جنگ؛ سونتسو

مربیگری؛ جان ویتمور؛

عامل شانس؛ ریچارد وایزمن؛

برای رسیدن به موفقیت باید از انگیزه برخوردار باشید ولی موفق ماندن مـستلزم داشتن ویژگیهای استثنایی است. كتابهایی كـه در بـالا معرفـی شـدند بعـضی از  عوامل و ایده هایی را معرفی میكنند كه به شما كمـك مـیكننـد تـا توانـاییهـای بالقوه تان را به فعل درآورید.

كتاب چه كسی پنیر من را جابجا كرد نوشته اسپنسر جانسون تاكید میكنـد كـه برای موفق ماندن باید با تغییرات هماهنگ شد یا تغیرات را ایجاد كرد. جیم كـولینز با توجه به مطالعات وسیعی كه در مورد شركتهـای بـزرگ دارد بـه شـما یـادآوری میكند كه ایده آل بودن كافی نیست باید در حوزه ای كه در آن كار میكنید بهتـرین باشید. ریچارد وایزمن نویسنده كتاب «عامل شانس» برای اثبات تئوریاش مبنی بر اینكه خوش شانسی شانسی نیست بلكه شانس به كسانی روی میآورد كه صـفات و ویژگیهای شخصیتی خاصی دارند شواهد جالبی را ارائه میدهد.

مربی گری پدیده ای نسبتاً نوین است كه افزایش قدرت تولید و سلامتی را نویـد میدهد. دو كتاب نمونه در زمینه موفقیـت هممعرفـی شـدهانـد كـه «بـازی درونـی تنیس» به قلم تیموسی گالوی و «آماده شدن بـرای عمـل» بـه قلـم جـان ویتمـور هستند. دو كتاب عالی دیگر هـم وجـود دارنـد كـه بـه تعـادل بـین زنـدگی و كـار  پرداخته اند كه یكـی بـه قلـم برنامـهریـز زنـدگی شِـریل ریچاردسـون و دیگـری از مربیهای ورزشی جیم لوئِر و تونی شوارتس هستند.

كتاب روكلفت، دلسیاه به قلم چین نینگ چـو كـه در سـال 1992 منتـشر شـد ذهنیت رایج مردم را برای رسیدن به موفقیت به لرزه انداخت و هر كسی كه به طور جدی به دنبال موفقیت است باید این كتاب را بخواند. همچنین كتـاب قـدیمی هنـر جنگ كه علیرغم عنوانش یك اثر فلسفی اسـت ذهنیـت برنـده برنـدهای را بـرای خواننده ایجاد میكند تا بتواند به اهداف جـدیاش در زنـدگی برسـد. هـردو كتـاب جایگزینهای مناسبی برای توصیههای موفقیتی غرب هستند زیرا نویـسنده هایـشان شرقی هستند.

كامیابی

ثروتمندترین مرد بابل؛ جورج اس كِلاسون

هكتارها الماس؛ راسل اچ كانوِل

راه ثروت؛ بنجامین فرانكلین؛

چگونه ثروتمند باشیم؛ جان پاول گِتی؛

فكركنید و ثروتمند شوید؛ ناپلئون هیل

پدر ثروتمند، پدر فقیر؛ رابرت كیوساكی

ثروت و فقر ملتها؛ دیوید اِس لاندز

قوانین پویای كامیابی؛ كاترین پاندِر؛

ذهن میلیونر؛ توماس جِی اِستَنلی

دانش ثروتمند شدن؛ والاس دی واتِلز

كامیابی و ثروتمنـدی همیـشه بخـش مهمـی از موضـوع موفقیـت را بـه خـود اختصاص میدهند. وقتی بنجامین فرانكلین در سال 1785 كتاب راه ثروت را منتشر كرد به قدرت انگیزهبخشی پول پیبرده بود. این كتاب كه تحـت تـاثیر پیوریتـانهـا (شاخه متعـصبی از پروتـستانهـا كـه در قـرن شـانزدهم و هفـدهم بوجـود آمدنـد  «ویراستار») در مورد اهمیت صرفهجویی، سختكوشـی و اینكـه «وقـت طلاسـت»  زیاد صحبت كرده است.

دیوید لاندز در كتاب متفاوتش با عنوان فقر و ثروت ملتها ویژگیهای مشابهی را برای ملتهای موفق برشمرده است. بعضی از كـشورها مثـل بعـضی از مـردم در  ارتباط با ثروت خدادادی خوش شانستر هستند ولی كسانی كه با خود فرصـتهـا را خلق میكنند به اوج میرسند. مثلا جان پاول گِتی كه اتفاقاً فرزند یك تاجر ثروتمند در صنعت نفت بود همانطور كه در اتوبیوگرافیاش اشـاره مـیكنـد از ایـن موقعیـت خوب یك امپراطوری میسازد و میراث ارزشمندی از خودش باقی میگـذارد كـه در راه خیریه به مصرف میرسد.

توماس اِسـتَنلی در كتـاب ذهـن ثروتمنـد نگـاه بـسیار جـالبی بـه عـادت هـا و ویژگیهای صدها نفر انسان ثروتمند دارد كـه اكثـر آنهـا انـسانهـایی خـودسـاخته هستند. ایستَنلی نتیجه گیری میكند كه فرصت شناسی بیش از تحصیلات رسمی در رسیدن به موفقیت مالی نقش دارد. كتاب پدر ثروتمنـد، پـدر فقیـر بـه قلـم رابـرت كیوساكی تفاوت بین ثروتمند بودن و فقیر بـودن را بـه شـیوه توسـعه هـوش مـالی  هركس ارتباط میدهد. كتاب ثروتمندترین مرد بابل اثر جورج كلاسون كه بعد از 70 سال هنوز پابرجا باقی مانده است با این درس كـه «ابتـدا بایـد دسـتمزد خودتـان را پرداخت كنید» به میلیونها نفر راه ثروتمندشدن را نشان داده است.

در نوشته های والاس واتِلز و كاترین پاندِر رویكردی معنویتر به موفقیـت مـالی به چشم میخورد كه دنیا را پر از نعمت توصیف میكنند و تاكید دارند كسانی كه بـه این واقعیت احترام بگزارند پاداش میگیرند. این نویسندگان تحت تـاثیر آمـوزههـای كتاب اندیشه نوین مسیر آرامتر یا شاید غنیتری را در راه رسـیدن بـه ثـروت ارائـه  میكنند كه روی «نیكی كردن به دیگران» تاكید دارد.

اثر ناپلئون هیل با عنـوان فكـر كنیـد و ثروتمنـد شـوید در نـوع خـود یكـی از بزرگترین كتابها با موضوع موفقیت است. این كتاب كه حاصل 20 سال تحقیق و گردآوری قوانین موفقیـت اسـت یكـی از اولـین آثـار منتـشر شـده در دوران ركـود اقتصادی آمریكاست. با این وجود تمركز این كتاب روی فراوانی ثروت تا امـروز نیـز الهامبخش سرمایه گذاران است. تركیب ایده های عملـی و معنـوی و شـیوه نگـارش  هیجان انگیز و ماهرانه، این اثر را منحصربه فرد نموده است.

رهبری

در مورد رهبری؛ وارِن بِنیس

مدیر یكدقیقه ای؛ كِنِت بلانچارد و اسپنسر جانسون

آمریكایی شدن ادوارد باك؛ ادوارد باك

بافِت، در باره وارن بافت؛ نویسنده راجر لُوِناِشتاین

زندگینامه آندرو كارنگی؛ آندرو كارنگی

مستقیم از زبان مایكل دل؛ مایكل دل

زندگی و كار من؛ هنری فورد

رهبری لینكن؛ دونالد تی فیلیپس

راه طولانی آزادی؛ نلسون ماندلا

اراده خدمت؛ جِی. دابلیو ماریوت (پسر)

رهبری به روش اِلِنور روزولت؛ رابین گربِر

ارنست شاكلتون؛ راه شاكلتون؛ مارگوت مورِل و اِستِفانی كاپارل

ساخت آمریكا؛ سام والتون

جك؛ جك وِلش

كتابهایی كه در مورد رهبری نوشته شده انـد همیـشه در مـورد افـراد خاصـی صحبت میكنند تا فقط یك تئوری را با مثال نشان بدهند. هرچند در فهرسـت بـالا كتاب در مورد رهبری گنجانـده شـده اسـت كـه اثـر ارزشـمندی اسـت از یكـی از بزرگترین تئوری پردازهای رهبری است شاید مطالعه زندگی رهبران واقعـی و شـاید جالبتر و ارزشمندتر باشد.

در دنیای صنعت، اتوبیوگرافی آندور كارنگی اثری نمونه در مورد موفقیت فـردی  است كه رسیدن پسربچـه فقیـر اسـكاتلندی بـه سـلطانی صـنعت فـولاد و الگـوی  نوع دوستی را ترسیم میكند. اثر زندگی و كار من به قلم هنری فورد تفسیری غنی جالب توجه در مورد كسی است كه كارش را كمی دیر شروع كرد ولی از آنجایی كه هم یك مخترع بزرگ و هم خدای سازماندهی بود دنیا را متحول كـرد. اتوبیـوگرافی ادوارد باك كه برنده جایزه پولیتزر شد چندان شـناخته شـده نیـست ولـی پیـشرفت  قابل ملاحظه پسربچه مهاجر هلنـدی را ترسـیم مـیكنـد كـه یكـی از سـردمداران ویراستاری و نظریه پردازان آمریكا شد.

داستان صادقانه و مهرآمیز زندگی جك وِلش كه در اواخر قرن بیستم نوشته شد شناخت جامعی از زندگی در راس شركتی عظیم را ارائه میدهد ولی از سـوی دیگـر زندگینامه وارِن بافِت به قلم راجر لُوِناِشتاین شناختی عالی از زندگی مردی به دست میدهد كه اخیراً در فهرست قدرتمندترین مردان دنیای تجارت در مجله فورچـون و در ردیف بیست و پنجمین نفر قرار گرفت. كتابهای جذاب سام والتون، مایكـل دِل و بیل ماریوت فهرست رهبران بزرگ دنیای تجارت را گسترش میدهند.

از جمله كتابهایی كه تمركز آنها روی مسائلی است كه ما میتـوانیم از تجربـه رهبری شخصیتهای بزرگ یاد بگیریم عبارتند از كتاب دونالد تی فیلیپس با عنـوان رهبری لینكن، كتاب مارگوت مورِل و اِستِفانی كاپارِل با نام راه شاكِلتون كـه حـاوی داستان سفر اكتشافی به قطب جنوب و درسهایی است كه برای زندگی و كار دربـر دارد و در نهایت باید از كتاب رابین جِربِر یاد كرد كه تحلیل رهبری الهامبخش الِنـور روزولت است.

در پایان باید از كتابی با عنوان راه طـولانی آزادی یـاد كنـیم كـه نویـسنده آن  نلسون ماندلا بیشتر مطالب آن را در زندان نوشت و داستان زندگی رنج آور شخصیتی است كه وارد مبارزه شد تا ملتی را متحول كند و شاید به حق بتوان گفت منجـر بـه پیدایش یكی از قابلتحسینترین رهبران دوران شد.

نكته های آخر

فهرست آثار نمونه در این مجموعه كامل نیست ولی امیدوارم انتخاب كـاملی در این ژانر باشد. هرچند تمام این آثار از جمله كتابهای پرفروش بودنـد معیـار اصـلی انتخاب آنها از یك طرف تاثیر و شهرتی است كه از آن برخوردار بوده اند و از سـوی دیگر میزان دقت آنها در معرفی شخص یا موضوعی خاص بـوده اسـت . بـه عنـوان مثال كتابهایی كه در مورد شاكلتون، لینكن و اِلِنور روزولت نوشته شدهانـد در ژانـر نسبتاً جدیدی كه سعی دارد درسهای رهبری را از زندگی شخـصیتهـای مـشهور بیرون بكشد آثاری برگزیده هستند.  رهبرانی كه در این مجموعه راجع به آنها میخوانید معیار موفقیت شما نیستند و اصولاً مقایسه كردن خودتان با دیگران كار درستی نیست ولی داستان زنـدگی آنهـا «شیوه»ای از موفقیت را ترسیم میكند كه هركس میتواند به كاربگیرد.

این موضوع كه اكثر نویسندگان آثار مرد هستند ممكـن اسـت توجـه بعـضی ازخوانندگان را جلب كند. علت امر این است كه اكثر مرشدان موفقیت مرد بـوده انـد و بسیاری از اتوبیوگرافیهایی كه در مورد كارهای بزرگ نوشته شده اند توسـط مـردان بوده است. با این وجـود از آنجـایی كـه زنـان در حـوزه جدیـد مربـیگـری نیـروی قدرتمندی هستند و تعداد زیادی از فعالیتهای اقتصادی و تجاری رفته رفته بیـشتر توسط زنان شروع میشوند با گذشت زمان به احتمال زیاد این واقعیت تغییـر خواهـد كرد.

دو نكته نهایی:

در هر فصل بخشی وجود دارد كه شما را با آثار مشابه آشنا میكند. اكثر این آثار در این كتاب گنجانده شدهاند ولی از آنجایی كه حوزه موفقیت و خودیاری مشتركات زیادی دارنـد در بعـضی مـوارد خواننـده بـه عنـاوینی كـه در كتـاب «50 اثـر برتـر خودیاری» آورده شدهاند ارجاع داده شده است. اكثر فصلها اطلاعات مجزایی در مورد نویسنده اثـر دارنـد. تنهـا اسـتثنائی كـه وجود دارد مربوط به فصلهایی میشود كه در خود متن زندگینامه نویـسنده توضـیح داده شده است.

در نتیجه امیدوارم با خواندن این مطلب كه در مورد آثار نمونه نوشته شـده اسـت مثل من به ایده های مفیدی دست پیدا كنید. چیزی كه در اینجا در اختیار شـما قـرار گرفته است تنها چكیده ای است از آثاری كه معرفی شده اند (ایدههای اصلی، خلاصه متن، و سازندگی و تاثیری كه هر عنوان دارد) و میتوان آن را مورد نقـد و بـازنگری قرار داد و باید اعتراف كنم كه این اولین تجربه من در زمینه تهیه خلاصه آثار است .  جوینــدگان و محققــان در ارتبــاط بــا موضــوع موفقیــت خواهــان آشــنایی بــا اصــل آثارهستند. پس برای خواندن اصل آثاری كه الهامبخش شما هستند درنگ نكنید.