رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه

رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه

رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻫﺎي رواﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻣﺼﺮف وﺟﻮد دارد.

ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪهﻣﺮاﺣﻠﯽ را ﺧﺮﯾﺪار ﻃﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﭼﻪ ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ را ﺧﺮﯾﺪاري ﮐﻨﺪ”ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﺧﺮﯾﺪ” ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ.

با درج آگهی در سایت تبلیغات نیازمندی رایگان mycityad.ir میتوانید خدمات خود را به معرض نمایش عموم مردم ایران قرار دهید و با افزایش بازدید سایت و همچنین بعلت پدیدار شدن آگهی خدمات شما در Google,Bing,Yahoo,Ask فروشتان افزایش خواهد یافت

چندی از رتبه های سایت تبلیغاتی آگهی شهر من mycityad.ir  در Yahoo.com اعلان می شود

درج نیازمندیهای آموزش اینترنت :: mycityad.ir رتبه 1 صفحه 1 Yahoo.com می باشد

درج نیازمندی معادن :: mycityad.ir رتبه 1 صفحه 1 Yahoo.com می باشد.

درج نیازمندیهای ضایعات :: mycityad.ir رتبه 1 صفحه 1 Yahoo.com می باشد.

درج نیازمندیهای صنایع دریایی :: mycityad.ir رتبه 1 صفحه 1 Yahoo.com می باشد

درج نیازمندیهای آموزش هنر :: mycityad.ir رتبه 2 صفحه 1 Yahoo.com می باشد

درج نیازمندیهای تجهیزات :: mycityad.ir رتبه 2 صفحه 1 Yahoo.com می باشد.

درج نیازمندیهای راه و ساختمان :: mycityad.ir رتبه 2 صفحه 1 Yahoo.com می باشد.

نیازمندی سانترال :: mycityad.ir رتبه 2 صفحه 1 Yahoo.com می باشد.

درج نیازمندیهای خدمات :: mycityad.ir رتبه 2 صفحه 1 Yahoo.com می باشد.

درج نیازمندیهای مرغداری :: mycityad.ir رتبه 2 صفحه 1 Yahoo.com می باشد.

درج نیازمندیهای ماشین سازی :: mycityad.ir رتبه 4 صفحه 1 Yahoo.com می باشد.

درج نیازمندیهای کشاورزی :: mycityad.ir رتبه 4 صفحه 1 Yahoo.com می باشد.

درج نیازمندیهای دامداری :: mycityad.ir رتبه 5 صفحه 1 Yahoo.com می باشد

درج نیازمندیهای صنایع پتروشیمی :: mycityad.ir رتبه 2 صفحه 1 Yahoo.com می باشد

درج نیازمندی صنعت :: mycityad.ir رتبه 3 صفحه 1 Yahoo.com می باشد.

نیازمندیهای دوربین :: mycityad.ir رتبه 7 صفحه 1 Yahoo.com می باشد

درج نیازمندیهای صنایع :: mycityad.ir رتبه 7 صفحه 1 Yahoo.com می باشد

نیازمندیهای دیجیتال :: mycityad.ir رتبه 3 صفحه 1 Yahoo.com می باشد.

درج نیازمندیهای ویزا :: mycityad.ir رتبه 3 صفحه 1 Yahoo.com می باشد.

درج نیازمندیهای هتل :: mycityad.ir رتبه 4 صفحه 1 Yahoo.com می باشد.

درج نیازمندیهای آموزش زبان :: mycityad.ir رتبه 3 صفحه 1 Yahoo.com می باشد

فرایند تصمیم گیری خرید  ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻨﺞ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺖ:

ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺴﺎﻟﻪ

ﺟﺴﺘﺠﻮي اﻃﻼﻋﺎت

ارزﯾﺎﺑﯽ راه ﭼﺎره ﻫﺎ

ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﺮﯾﺪ

رﻓﺘﺎر ﺑﻌﺪ از ﺧﺮﯾﺪ

در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه، ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺎت ﺑﺴﯿﺎراﺳﺎﺳﯽ، دﻗﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﯾﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﺮﯾﺪ اﺳﺖ.

1) ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺴﺎﻟﻪ (ﻧﯿﺎز) : ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻋﻠﻢ و ﻣﻬﺎرت ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻧﯿﺎز ﻫﺎﺳﺖ.

2) ﺟﺴﺘﺠﻮي اﻃﻼﻋﺎت: در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﺮد ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻮد رﺟﻮع ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را “ﮐﺎوش دروﻧﯽ “ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ. ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮاي ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ” ﮐﺎوش دروﻧﯽ” دﺳﺖ ﻣﯽ زﻧﺪ اﯾﻦ ﮐﺎوش زﻣﺎﻧﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ و آﮔﺎﻫﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺧﻄﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﻏﻠﻂ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت ﻧﯿﺰ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﯾﺎ داﺧﻠﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

– ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﺨﺼﯽ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﺘﮕﺎن و دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ.

– ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﮔﺰارش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ.

– ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزارﯾﺎب ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺗﺴﻠﻂ دارد، ﻣﺎﻧﻨﺪ درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت از ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن درﺑﺎره ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت، ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻓﺮوش و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎي ﻓﺮوش در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎ.

3) ارزﯾﺎﺑﯽ راه ﭼﺎره ﻫﺎ ﯾﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ (ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺎر ﻫﺎي ﺧﺮﯾﺪ) :

ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﯿﻨﯽ (ﻣﺜﻞ “ﮐﯿﻔﯿﺖ”) ﯾﺎ ذﻫﻨﯽ(ﻣﺜﻞ “ﭘﺮﺳﺘﯿﮋ و وﺟﻬﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ”) ﺑﺎﺷﺪ.

4) ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﺮﯾﺪ: اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺴﯿﺎر آﻧﯽ اﺳﺖ و ﻣﺮﺣﻠﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ را راه ﭼﺎره ﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ دﻧﺒﺎل ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ. درﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي، ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﻗﺪرت وﻣﻬﺎرت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در ﻣﺬاﮐﺮه وﺧﺮﯾﺪ وﻓﺮوش اﺳﺖ. در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﻫﺎي آﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﺪت ﻧﯿﺎز در ﻓﺮد ﮐﻪ ﻧﮑﺘﻪ اي ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ، ﻧﺤﻮه و ﻫﻨﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮل و ﺣﺘﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي، ﻗﺮاردادن ﻣﺤﺼﻮل در ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺮﯾﺪار وﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ، از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه اي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.

5) رﻓﺘﺎر ﭘﺲ از ﺧﺮﯾﺪ: ﭘﺲ از ﺧﺮﯾﺪ ﻓﺮاورده ﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮل، ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه آﻧﺮا ﺑﺎ اﻧﺘﻈﺎرات ﺧﻮﯾﺶ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. او ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ راﺿﯽ ﯾﺎ ﻧﺎراﺿﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮﻧﺎراﺿﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎزارﯾﺎب ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ  ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﻓﺮاورده اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه.

ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺮاي ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه، ﺳﻪ روش ﮐﻠﯽ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﺟﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه وآﮔﺎﻫﯽ او از ﭼﻨﺪ و ﭼﻮن ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮﺷﻤﺮده اﻧﺪﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

1. ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ: اﯾﻦ روش در ﻣﻮرد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﻢ ارزش ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺜﻞ ﺷﯿﺮ و ﺻﺎﺑﻮن

2. ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺤﺪود: در اﯾﻦ روش، ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺟﺴﺘﺠﻮي اﻃﻼﻋﺎت و اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ از دوﺳﺘﺎن ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ راه ﭼﺎره ﻫﺎﺳﺖ. ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﻣﺎرك ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. اﯾﻦ روش در ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ رﺳﺘﻮران ﺑﺮاي ﺻﺮف ﺷﺎم ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪ اﺗﻮ ﺻﺪق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

3.ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪه: در اﯾﻦ روش، ﻫﺮ ﯾﮏ از ﭘﻨﺞ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﺮاﯾﺘﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮدو زﻣﺎن و ﺗﻼش ﺑﺴﯿﺎري ﺑﺮاي ﺟﺴﻨﺠﻮي اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺎرﺟﯽ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﻻزم اﺳﺖ. ﻣﺜﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ.

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﺧﺮﯾﺪ

اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

1. ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮔﺮوﻫﯽ

· ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ: ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﻧﻤﺎدﻫﺎ، ﻧﻬﺎدﻫﺎ وروش ﻫﺎ در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ از ﻧﺴﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎن ﻫﺎﺳﺖ. اﯾﻦ ﻧﻤﺎدﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﻣﻠﻤﻮس(ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻠﻘﯿﺎت، ﺑﺎور ﻫﺎ، ارزش ﻫﺎو زﺑﺎن) ﯾﺎ ﻣﻠﻤﻮس ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﺰار، ﻣﺴﮑﻦ، ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﮐﺎرﻫﺎي ﻫﻨﺮي) ﺑﺎﺷﺪ. ﻓﺮﻫﻨﮓ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. در دل ﻫﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺎم، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎي ﺟﺰﺋﯿﺘﺮوﺧﺎﺻﺘﺮي ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد. رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ رﻧﮓ ﻫﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

· ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻃﺒﻘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ: ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از رده ﺑﻨﺪي ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در درون ﯾﮏ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻔﺎوت اﻋﻀﺎي آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻃﺒﻘﺎت در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﮑﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ. ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺛﺮوت، درآﻣﺪ، ﺗﺤﺼﯿﻼت، ﻣﺪرك و واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎي ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ و ﻣﺤﻠﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ از ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﻘﺎت را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻫﺎ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

· ﺗﺎﺛﯿﺮات ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺮﺟﻊ: ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺮﺟﻊ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻨﺪ. در ﺑﻌﻀﯽ از ﺟﻮاﻣﻊ، ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان، ورزﺷﮑﺎران، ﭼﻬﺮه ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ روز وﺣﺘﯽ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻧﻘﺶ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺮﺟﻊ رااﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺑﺮارزﺷﻬﺎ، ﺗﻠﻘﯿﺎت و رﻓﺘﺎر دﯾﮕﺮان اﺛﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ. ﮔﺮوه ﻣﺮﺟﻊ اﻟﺰاﻣﺎ ﭼﻬﺮه ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه وﻣﺸﻬﻮر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. ﮔﺎﻫﯽ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺷﯿﮏ ﭘﻮش، ﺧﻮش ﺑﯿﺎن، ﺧﻮش رﻓﺘﺎر و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻟﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ.

· ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺧﺎﻧﻮاده وﻫﻤﺨﺎﻧﮕﯽ: اﻧﺪازه ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﯿﺰ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﺮﯾﺪ و ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ. در ﺗﻨﻈﯿﻢ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد، زﯾﺮا ﺑﺮ ﺷﯿﻮهو ﻧﻮع ﺧﺮﯾﺪ اﻓﺮاد اﺛﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ. ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ در ﺗﻌﯿﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن را در ﺑﻌﻀﯽ از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﻫﺎ ﯾﺎري دﻫﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ

– ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﺮﯾﺪ اﺛﺮ ﻣﯿﮕﺬارد؟(ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬارﻧﺪه ﺧﺮﯾﺪ)

– ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﺮﯾﺪ را اﺗﺨﺎذ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟(ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪه)

– ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻋﻤﻞ ﺧﺮﯾﺪ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ؟(ﺧﺮﯾﺪار ﯾﺎ ﻣﺸﺘﺮي)

– ﭼﻪ ﮐﺴﯽ از ﻣﺤﺼﻮل ﺧﺮﯾﺪاري ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟(ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه)

2. ﻋﻮاﻣﻞ رواﻧﯽ وﻓﺮدي

a) اﻧﮕﯿﺰه: ﻧﯿﺮوي زاﯾﻨﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ رﻓﺘﺎري ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻧﯿﺎزي ارﺿﺎ ﮔﺮدد. رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ﻧﯿﺎزﻫﺎي اﻧﺴﺎن را داراي ﺳﻠﺴﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ، ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮآورده ﻧﺸﻮد، ﻓﺮد در ﺻﺪد ارﺿﺎي ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮ ﻧﻤﯽ آﯾﺪ.

 • ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ(ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و ﭘﻮﺷﺎك)
 • ﻧﯿﺎزﻫﺎي اﯾﻤﻨﯽ(ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي دزد ﮔﯿﺮ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮي از ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻫﺎ و اﻣﺮاض)
 • ﻧﯿﺎزﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ(ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺑﯿﻤﻪ وﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺬﻫﺒﯽ، ﺳﯿﺎﺳﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
 • ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ)
 • ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺗﺸﺨﺼﯽ(اراﺋﻪ ﮐﺎرﺗﻬﺎي اﻋﺘﺒﺎرﯾﺎز ﺳﻮي ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ)
 • ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺧﻮد ﯾﺎﺑﯽ (ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻮدﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و ﺧﻮد ﺷﻨﺎﺳﯽ)

b) ادراك: ﻓﺮاﯾﻨﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ در آن، ﻓﺮد از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺰﯾﻨﺶ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻃﻼﻋﺎت، ﺗﺼﻮﯾﺮي ﺑﺎﻣﻌﻨﺎ از ﺟﻬﺎن ﺧﻠﻖ ﻣﯿﮑﻨﺪ.

c) ﯾﺎدﮔﯿﺮي: ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﻐﯿﯿﺮات رﻓﺘﺎري ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺸﺎﻫﺪات و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت اﻓﺮاد. ﯾﺎدﮔﯿﺮي از دوﻃﺮﯾﻖ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯿﺸﻮد: ﺗﮑﺮارﺗﺠﺮﺑﻪ وﺗﻔﮑﺮ. ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺎﺳﯽ در ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

 • ﻣﺤﺮك
 • ﻋﻼﺋﻢ
 • واﮐﻨﺶ
 • ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه
 • ﺗﻨﺒﯿﻪ

d) ﺷﺨﺼﯿﺖ

e) ﺧﻮدﭘﻨﺪاري: ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻧﺤﻮه ﻧﮕﺮش اﻧﺴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد، وﺗﺼﻮﯾﺮي ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ دﯾﮕﺮان از او دارﻧﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﺮﯾﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻣﺎرﮐﻬﺎ و ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﭘﻨﺪاري آﻧﺎن ﺳﺎزﮔﺎري دارد.

  (fﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ: ﯾﮏ ﻧﻮع روش و ﺷﮑﻞ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ اﻓﺮاد ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و وﻗﺘﺸﺎن را ﺻﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ(ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﺸﺎن) ، ﭼﻪ ﭼﯿﺮﻫﺎﯾﯽ را ﻣﻬﻢ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ(ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻋﻼﺋﻖ آﻧﻬﺎ) ، و در ﻣﻮرد ﺧﻮد و ﺟﻬﺎن اﻃﺮاف ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﻨﺪ(ﻋﻘﺎﯾﺪﺷﺎن)

g) ﺗﻠﻘﯿﺎت و ﺑﺮداﺷﺘﻬﺎ: ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از واﮐﻨﺶ، ﺗﻔﮑﺮورﻓﺘﺎر ﻣﺜﺒﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ آﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺷﯿﺎ و ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎ. ﻫﻤﻪ ﺗﻠﻘﯿﺎت اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ را دارﻧﺪ:

– اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ

– ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ

– ﺟﻬﺘﺪارو ﺷﺪت دار

– داري ﺛﺒﺎت و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﯿﻢ

3. ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ:

اﺛﺎر ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮروي ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﺮﯾﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

ﻧﻘﺶ ﺧﺮﯾﺪ: ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮاي ﻣﺸﻐﻮﻟﯿﺖ درﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي اﺳﺖ. ﮐﺎوش اﻃﻼﻋﺎت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮاي ﻫﺪﯾﻪ دادن ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﻓﺮق ﻣﯿﮑﻨﺪ.

ﻋﻮاﻣﻞ اﺣﺎﻃﻪ ﮐﻨﻨﺪه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ: ﺣﻀﻮر اﻓﺮاد ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﺧﺮﯾﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن دارد ﺑﺮ ﺧﺮﯾﺪ اﺛﺮ ﮔﺬارد.

ﻋﻮاﻣﻞ اﺣﺎﻃﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ: وﺟﻮد دﮐﻮراﺳﯿﻮن و ﻣﻮزﯾﮏ ﻣﻼﯾﻢ در ﺑﻌﻀﯽ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺣﺎﻃﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﺮﯾﺪ اﺛﺮ ﮔﺬارد

آﺛﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻣﺎن و ﺣﺎﻟﺖ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺮﯾﺪار: ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺧﺎص در ﯾﮏ روز ﯾﺎ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮاي ﺧﺮﯾﺪار ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺤﻞ ﺧﻮردن ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﻫﺎر وآﻧﭽﻪ ﺳﻔﺎرش داده ﻣﯽ ﺷﻮد، اﺛﺮ ﺑﮕﺬارد. ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺣﺎﻟﺖ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺮﯾﺪار ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮاﯾﻂ روﺣﯽ او ﯾﺎ ﻣﻘﺪار ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ در دﺳﺘﺮس دارد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺸﺨﺼﺎت اﺻﻠﯽ ﺧﺮﯾﺪ ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

1. ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﻘﺎﺿﺎ: ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺧﺮﯾﺪ ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﺸﺘﻖ اﺳﺖ ؛ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ﺧﻤﯿﺮ ﮐﺎﻏﺬ از ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي دﺳﺘﻤﺎل ﮐﺎﻏﺬي ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.

2. ﺗﻌﺪاد ﺧﺮﯾﺪاران ﺑﺎﻟﻘﻮه:

3. اﻫﺪاف ﺧﺮﯾﺪ: ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺧﺮﯾﺪار ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاﻓﺸﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ. ﻫﺪف اﻏﻠﺐ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮد از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ اﺳﺖ. ﻫﺪف ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﻏﯿﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ و دوﻟﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ارﺑﺎب رﺟﻮع اﺳﺖ.

4. ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﺧﺮﯾﺪ: ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﺧﺮﯾﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﻣﺤﺼﻮل، ﺧﺪﻣﺎت و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ و ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ. ﻫﻔﺖ ﻣﻌﯿﺎر اﺻﻠﯽ ﮐﻪ در ﺧﺮﯾﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ﺗﺰ: ﻗﯿﻤﺖ، ﻣﻄﻠﺒﻘﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﯿﻔﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، ﺣﻤﻞ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﺪه، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎي ﻓﻨﯽ، ﺗﻀﻤﯿﻦ و ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ، ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺗﺴﻬﯿﻼت و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ.

5. ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش: ﻣﯿﺰان ﺳﻔﺎرش ﺧﺮﯾﺪاران ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﯾﮕﺮﺧﺮﯾﺪاران اﺳﺖ.

6. ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش: ﮔﺎﻫﯽ در ﻣﻮرد ﺧﺮﯾﺪ ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﻬﻬﺎ ﻣﺬاﮐﺮه و ﻣﻼﻗﺎت ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺗﺎ در ﻫﻤﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ (ﻣﺎﻧﻨﺪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﻣﺤﺼﻮل، ﻗﯿﻤﺖ، ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺮداﺧﺖ، زﻣﺎن و ﺷﯿﻮه ﺣﻤﻞ و ﺿﻤﺎﻧﺘﻬﺎ) دو ﻃﺮف ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮﺳﻨﺪ. ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ وﻗﺮاردادﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﯽ و ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺧﺮﯾﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه، ﻣﺤﺼﻮل و ﺧﺪﻣﺎت ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

7. ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ:

اﻋﻀﺎي اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن: اﻓﺮادي از ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه اﻗﻼم ﺧﺮﯾﺪاري ﺷﺪه اﻧﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﺸﯽ ﮐﻪ از دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺎﯾﭗ ﯾﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاران: ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﺮﯾﺪ اﺛﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮان ﻓﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺛﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ.

ﺧﺮﯾﺪاران: ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺬاﮐﺮه درﺑﺎره ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺮﯾﺪ اﺧﺘﯿﺎر و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ رﺳﻤﯽ دارﻧﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮ ﺧﺮﯾﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ.

ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن: اﻓﺮادي ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ در ﮔﺰﯾﻨﺶ ﯾﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﺮاد واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﯾﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﻪ در ﺧﺮﯾﺪ ﻫﺎي ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﻣﻬﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﻨﺪ.

ﻣﺮاﻗﺒﻬﺎ: ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﮐﻨﺘﺮل و ﮔﺮدش اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﺮﯾﺪ، ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻓﻨﯽ و ﻣﻨﺸﯽ ﻫﺎ.

ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﺧﺮﯾﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﯾﺎ ﻧﯿﺎز، ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه، ارزﯾﺎﺑﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﯾﺎ راه ﭼﺎره ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﺧﺮﯾﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﺧﺮﯾﺪ اﺳﺖ. ﻣﺮاﺣﻞ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ، ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﻋﻘﻼﯾﯽ ﺗﺮ و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺗﺮ، و زﻣﺎان ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﺎ و ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ و ﺣﺴﺎس ﺗﺮ اﺳﺖ