غار هامپوئیل یا غار کبوتر مراغه

غار هامپوئیل یا غار کبوتر مراغه

غار هامپوئیل در کوه های جنوبی شهر مراغه و در فاصله هشت کیلومتری آن قرار دارد و دهانه غار کبوتر مراغه مشرف به میدان وسیعی است و بوسیله دو معبر به میدان های دیگر متصل می شود. یکی از معابر این غار به چاه های عمیقی مرتبط می شود و خود این چاه ها به میادین دیگری وصل شده است. برخی از این چاه ها آب داشته و رسوبات آهکی اطراف آنها مناظر زیبای طبیعی را ایجاد کرده است.

این غار شگفت انگیز اثری طبیعی بوده و تاکنون تمام آن کشف نشده است. تجمع و زندگی گروه زیادی از کبوتران در داخل آن، این غار را به غار کبوتر معروف ساخته است.

Hampvyyl cave or cave, dove Maragheh

Hampvyyl cave in the mountains south of the city and the Maragheh is located eight kilometers and Maragheh pigeons cave overlooking the wide field and other fields connected by two passages. One of the passages of the cave is linked to deep wells and wells are connected to other fields. Some of these wells have water calcareous sediments surrounding natural landscape has created.

The cave was amazing natural effect of all that has been discovered so far. Accumulation of a large group of pigeons living in it, this cave is a cave made ​​famous pigeons.

cave, dove, Hampvyyl, Hampvyyl cave, Maragheh, Cave, Cave Hampvyyl, Maragheh Hampvyyl cave, cave, dove, pigeon cave Maragheh, Maragheh, Hampvyyl, Hampvyyl Maragheh, Maragheh, South Mountain, Mountain Maragheh, Maragheh Mountains