باغ شهر مراغه

پیشینه تاریخی منطقه مراغه

مراغه میلیونها سال قبل در دوره دوم و سوم زمین شناسی و قبل از فوران آتشفشان سهند، محل استقرار و زندگی حیوانات عظیم الجثه بوده و فسیل های مکشوفه از 32 گونه پستانداران و 2 جنس از پرندگان منطقه فسیلی مراغه را به بهشت فسیل جهان معروف کرده است.

به گواهی نظریات مختلف دانشمندان و آثار مکشوفه، مراغه در موقعیت یکی از چهار ناحیه شناخته شده حاوی آثار انسان های نخستین دوران پیش از تاریخ مربوط به عصر پارینه سنگی ( 100 تا 200 هزار سال پیش ) در ایران بوده است.

بطلمیوس یونانی این شهر و دریاچه اورمیه در کرانه غربی منطقه مراغه را مارگیانه خوانده و آن را جزء اقلیم چهارم از اقالیم هفتگانه ربع مسکون شمرده است.

مراغه در دوره مادها، مارآوا یا مادآوا خوانده می شد که به معنی جایگاه ماد است. دیاکونوف ناحیه کنونی مراغه را در سال 715 قبل از میلاد جزء سرزمین ماناها و مرکز ایالت اوئیش دیش دانسته است.

مراغه در عصر هخامنشیان در محدوده یکی از ساتراپ های مهم آن روزگار به مرکزیت شهر شیز در نزدیکی تخت سلیمان فعلی واقع بوده است. در زمان اشکانیان، مرکز آذربایجان در شهری بنام فراسپا در جنوب شرقی دریاچه اورمیه بوده و عده ای از محققین شهر تاریخی فراسپه ( فرسپا) را همان مراغه می دانند.

مارک آنتوان در سال 36 قبل از میلاد به هنگام ذکر حوادث زمان پارتها، منطقه مراغه را فرائته خوانده است. مراغه در زمان ساسانیان، بعلت وجود آتشکده آذرگشسب در شهر شیز و یکی از چهار آتشکده فرعی آن در نزدیکی مراغه به نام معبد مهری از اهمیت خاصی برخوردار و مورد توجه شاهان ساسانی بوده است. پرفسور بارتولد و بسیاری از محققان نام مراغه را در این دوره افرازه رود، افرازه روح و امداده ها رود می خوانند و آن را مولود و منشاء آئین زرتشتی دانسته اند.

منابع مختلفی مراغه را زادگاه زرتشت شمرده و نام آن را رغه، دوازدهمین شهری که زرتشت ساخت می دانند و بعضی آن را مه رگه شهری که در آذربایجان بوده و در آن زرتشت متولد شده می دانند.

مراغه بعد از اسلام، در سال 22 هجری قمری، در پایان جنگ ایران و اعراب، در دوره خلافت عمر، خلیفه دوم بوسیله مغیره بی شعبه به تصرف آنها درآمد.

مراغه در دوران مختلف پیش از اسلام و دوره اسلامی مرکز آذربایجان بوده و پیش از فتح بغداد و انقراض خلافت عباسی، نخستین پایتخت گستره پهناور و یکپارچه کشورمان از هرات تا فرات بوده است و رستاخیز مجدد دوران سازندگی آن پس از 40 سال دوران ویرانگری، انهدام و تاراج مغولها، و یکپارچگی پس از قرن ها دوره ملوکالطوایفی دوران اسلامی از آن آغاز و در جهان منتشر می شود.

Historical Maragheh region

Scientists are certified to different ideas and artifacts , Maragheh in the position of one of the four areas known to contain traces of early human pre-history Paleolithic era ( 100 to 200 thousand years ago ) in Iran.

Greek Ptolemy the city and the Maragheh region of Lake Urmia in West Bank Margyanh and read it unto the seven climates fourth quarter Aqalym is considered settled .

Median duration of Maragheh , or Madava Marava read that to mean the place is ready . Diakonov current Maragheh region in 715 BC Land Mana Avyysh center of the state is known dish .

Maragheh important satrapy in Achaemenid period ranging from one day to the city center near the throne of Solomon Shays was in fact present . During the Parthian , the capital city of Azerbaijan , namely Fraspa southeast of Lake Urmia city , a group of researchers Frasph ( Frspa ) as Maragheh know.

Marc-Antoine in the year 36 BC, the Parthians took the listed events , read Frayth Maragheh region . Maragheh Sasanian time, because of the city’s fire Zrgshsb Shays and one of the four sub fire near Maragheh Mehri important temple called the attention of the Sassanid kings . Professor Barthold and Many researchers Maragheh name in this period is Afrazeh , Afrazeh Amdadh Spirit and born of the call and it is considered the origin of Zoroastrianism .

Different sources name it as the birthplace of Zoroaster Maragheh Rghh , urban twelfth Zoroaster build a city that knows and some veins May it Zoroaster was born in Azerbaijan and in the know.

Maragheh After Islam, the year 22 AH, at the end of the war between Iran and the Arabs in the caliphate of Umar , the second Caliph by Mghyrh no branch revenue seizing them .

Mongols looted , and integration after centuries of feudal era and the beginning of the Islamic era , it is released .

Paradise Fossil world Maragheh advertisers, advertising city of Maragheh, Maragheh, researchers named Maragheh, Maragheh, Maragheh Fossil Area, a region of Maragheh, Maragheh name