قانون جذب

ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب در ﯾﮏ ﻧﮕﺎه

ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه اي ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ آﻧﭽﻪ را ﺑﺪان ﻧﯿﺎز داري ، ﻧﺎﮔﻬﺎن از ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎرش را ﻧﺪاري ﺳﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻧﺎﻣﻨﺘﻈﺮ؟

 ﯾﺎ ﯾﮑﺪﻓﻌﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ، ﮐﺴﯽ را در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ در ﻓﮑﺮش ﺑﻮدهاي ؟ آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل در ﻣﻮرد اﻓﺮادي ﺷﻨﯿﺪه اي ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﮑﺮر درﮔﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺑﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻢ ﮔﻠﻪ دارﻧﺪ ﮐﻪ داﺋﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻮع ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻧﺼﯿﺒﺸﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد ؟ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب ﺑﺮاي اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از آدﻣﻬﺎ ﻫﻢ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. در زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﺳﻮي ﺧﻮد ﺟﺬب ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﻧﺮژي و ﺣﻮاس و ﺗﻮﺟﻬﻢ را ﺑﻪ آن ﻣﻌﻄﻮف ﻣﯽ ﮐﻨﻢ؛ ﭼﻪ آن را ﺑﺨﻮاﻫﻢ ﭼﻪ ﻧﺨﻮاﻫﻢ. ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﻣﻮاج ﺧﻮب ﯾﺎ ﺑﺪ دارد . در واﻗﻊ ﻣﺎ داﺋﻢ در ﺣﺎل ارﺗﻌﺎش ﻫﺴﺘﯿﻢ . اﮔﺮ ﺗﻮ ذوق زده ، ﺧﺮﺳﻨﺪ ، ﻗﺪر دان ، ﺷﺎﮐﺮ ﯾﺎ ﻣﻔﺘﺨﺮ ﺑﺎﺷﯽ؛ اﻣﻮاج ﻣﺜﺒﺖ ﺑﯿﺮون ﻣﯽ دﻫﯽ و اﮔﺮ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ، ﻏﻤﮕﯿﻦ ، ﻧﺎاﻣﯿﺪ و ﺳﺮﺧﻮرده ﺑﺎﺷﯽ و اﺣﺴﺎس ﺑﯿﻬﻮدﮔﯽ ، ﺑﺪ ﺑﯿﺎري ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﮔﯽ ﮐﻨﯽ؛ اﻣﻮاج ﻣﻨﻔﯽ از ﺧﻮدت ﺑﯿﺮون ﻣﯽ دﻫﯽ. ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﺧﻮد در ﺗﻤﺎس و از آن آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯽ ﭼﻮن آﻧﭽﻪ را از ﺧﻮدت ﺳﺎﻃﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ؛ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب ، ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﺎن را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ.

با درج آگهی ، تبلیغ، تبلیغات در mycityad.ir افزایش فروش را جذب خواهید کرد.

ﻓﺮﻣﻮل ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﺑﺮاي ﺟﺬب آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ :

1 . ﺧﻮاﺳﺘﻪ ات را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻦ.

2.ارﺗﻌﺎﺷﺎﺗﺖ را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮ.

3. آن را ﺑﭙﺬﯾﺮ.

واﮐﻨﺶ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب ، درﺳﺖ ﻣﺜﻞ واﮐﻨﺶ ذﻫﻦ ﺗﻮﺳﺖ . ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب آﻧﭽﻪ را ﺗﻮ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯽ؛ ﻣﯽ ﺷﻨﻮد . وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺪاي دروﻧﺖ ﮔﻮش ﻣﯽ دﻫﯽ ﮐﻪ اﻓﻌﺎل و ﻋﺒﺎرات ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮد؛ در واﻗﻊ ﺗﻮﺟﻪ و اﻧﺮژي ﺧﻮدت را ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ دﻫﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﯽ. اﮔﺮ ﮐﻨﺠﮑﺎوي ﺑﺪاﻧﯽ ﮐﻪ در ﻫﺮ زﻣﯿﻨﻪ اي از زﻧﺪﮔﯽ ات اﻣﻮاج ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﯽ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺳﺖ ﺑﻪ آن زﻣﯿﻨﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﯿﻨﺪازي و ﺑﺒﯿﻨﯽ ﭼﻪ ﭼﯿﺰي درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ . اﯾﻦ ﺟﻮر ﺷﺪن و ﺗﻄﺎﺑﻘﯽ ﺑﯽ ﻧﻘﺺ اﺳﺖ.  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻀﺎد و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﯿﺰي ﮐﻪ دﻟﺖ آن را ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ؛ ﺗﻮ را در ﻗﺒﺎل آﻧﭽﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯽ روﺷﻦ ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﻀﺎد ، ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ ي ﺧﻮد را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻦ . در ﯾﮏ ﺑﺮﮔﻪ آﻧﭽﻪ را ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻨﻮﯾﺲ و در روﺑﺮوي آن آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯽ . ﺑﻌﺪ ﺑﺮ روي آﻧﭽﻪ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ اي ﺧﻂ ﺑﮑﺶ. ﺗﻤﺎم ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد اﺣﺴﺎﺳﯽ ﺧﻮب ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺪﻫﺪ؛ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻦ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ آن ﺑﭙﺮداز . ﯾﺎدت ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮ ارﺗﻌﺎﺷﯽ ﮐﻪ از ﺧﻮدت ﺳﺎﻃﻊ ﮐﻨﯽ، آﯾﻨﺪه ات را ﺧﻠﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎﯾﺖ را در ﺧﻂ ﻣﻘﺪم ذﻫﻨﺖ ﻗﺮار ده و ﺗﻮﺟﻪ و اﻧﺮژي و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﺜﺒﺖ ﺧﻮدت را ﺑﻪ آن ﻣﻌﻄﻮف ﮐﻦ. و ﻃﺮز ﻓﮑﺮ ﺗﻮ را دوﺑﺎره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﻣﺜﻼً ﻣﻦ ﺑﺪﻧﯽ ﺳﺮﺣﺎل و ﺧﻮش و ﺧﺮم دارم.

ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮي ﯾﺎ اﻓﮑﺎري ﮐﻪ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﯽ آوري واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدﻫﺪ . ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب ﺻﺮﻓﺎً در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﭽﻪ در ﻣﻮرد ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎ ﯾﺎ اﻓﮑﺎرت اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﯽ، واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ. ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺑﺮاي ﻋﺒﺎرت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ وﺟﻮد دارد: ﺷﺮوع ﻣﻄﻠﺐ ، اﺻﻞ ﻣﻄﻠﺐ و ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﻄﻠﺐ. ﻋﺒﺎرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب ، ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻋﺪم ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ اﺳﺖ و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ در روﻧﺪ ﺟﺬب آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ . ﭘﺬﯾﺮش ، ﻫﻤﺎن ﻋﺪم ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ اﺳﺖ . ﺳﺮﻋﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﭘﺬﯾﺮش دارد. ﻗﺪر داﻧﯽ و ﺷﮑﺮ ﮔﺬاري ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ارﺗﻌﺎش اﺳﺖ . ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯽ ﺑﺮاي ﻗﺪرداﻧﯽ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰي وﻗﺖ ﺻﺮف ﮐﻨﯽ . اﯾﻦ اﺣﺴﺎﺳﯽاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﭙﺎس و اﻣﺘﻨﺎن ﺗﻮ ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ و ﺧﯿﻠﯽ اﻫﻤﯿﺖ دارد . دﻓﺘﺮ ﯾﺎدداﺷﺖ روزاﻧﻪ ، ﺑﺮاي ﻣﺪرك ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب در زﻧﺪﮔﯽ ات ﮐﻤﮑﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ آن را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎور ﮐﻨﯽ . ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮق و ذوق داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﭙﺬﯾﺮي و ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﯽ. آﻧﭽﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ات ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ، ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺪار . ﻋﺒﺎرت« ﻣﻦ در روﻧﺪ ﮐﺎر ﻗﺮار دارم» را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﺮ . ﻋﺒﺎرت «ﻣﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ام» را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﺮ. اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺴﺐ ﮐﻦ . وﻇﯿﻔﻪ ﺗﻮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ات را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯽ و آﻧﭽﻪ را ﺑﺪان ﻧﯿﺎز داري ﺗﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ات را آﺷﮑﺎر ﮐﻨﺪ ؛ ﺑﭙﺬﯾﺮي .وﻇﯿﻔﻪ ﺗﻮ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯽ از ﻟﺤﺎظ ﻋﻘﻼﻧﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﺮ در ﺑﯿﺎوري ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﺬاري ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب ﺟﻮاﺑﻬﺎ را ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﯿﺎورد . ﯾﺎدت ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮ ﻣﻮﺟﯽ ﮐﻪ ﺑﻔﺮﺳﺘﯽ ﻫﻤﺎن را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ.

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده

ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﯿﺮوي ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ . و آن ﻧﯿﺮوي ﺟﺎذﺑﻪ اﺳﺖ . ﺗﻤﺎم ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ وارد زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎذﺑﻪ وارد ﺷﺪه اﻧﺪ . ﺗﻤﺎم ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ذﻫﻦ دارﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﻮد ﺟﺬب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ . اﻓﮑﺎر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ا ﺟﺴﺎم ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰي را ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ، ﺑﻪ آن ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎر ﻫﺎ ، ﺑﺎرﻫﺎ آن را در ذﻫﻦ ﺧﻮد ﻣﺮور ﮐﻨﯿﺪ ، ﭼﯿﺰي را ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﻮد ﺟﺬب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮐﺴﯽ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ اﻣﺎ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﭼﯿﺰي ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ . ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰي را ﺟﺬب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ، ﭼﯿﺰي را ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ و ﭼﯿﺰي را ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ .ﻧﺒﺎﯾﺪ رو ﭼﯿﺰي ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎذﺑﻪ آن را ﺟﺬب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻓﮑﺮي را ﺑﺎﯾﺪ از روي ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ روي ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ . ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﯿﻤﺎري ﺣﺮف ﻣﯽ زﻧﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺛﺮوت ﺣﺮف ﻣﯽ زﻧﺪ ، ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ اﺳﺖ . ﯾﮏ ﻓﮑﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺻﺪﻫﺎ ﺑﺎر ﻗﻮي ﺗﺮ از ﯾﮏ ﻓﮑﺮ ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ . اﻓﮑﺎر را ﺑﻪ دﻗﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ . ﻣﺠﺴﻤﻪ اي ﮐﻪ از ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ اﯾﺪ ، ﺧﻮدﺗﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﯾﺪ . ﺗﻤﺎم اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن رخ ﻣﯽ دﻫﺪ ، ﺧﻮدﺗﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﯾﺪ . ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺐ اﻓﮑﺎرﺗﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﺣﺴﺎس ﺑﻪﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰي ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ و ﭼﻪ ﭼﯿﺰي را ﺟﺬب ﮐﻨﯿﺪ . اﺣﺴﺎس ﯾﺎ ﺧﻮب ﯾﺎ ﺑﺪ . ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮي ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺣﺴﺎس ﺧﻮب ﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰي ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ، ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آورﯾﺪ . ﭼﯿﺰي ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰي اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ . ﺷﻤﺎ اﻓﮑﺎري را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آورﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎي آﯾﻨﺪه ي ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آورد . ﺷﻤﺎ ﺧﺎﻟﻖ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﯿﺪ .زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ روﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ از از اﯾﻦ راز (ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎذﺑﻪ )اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ داﺳﺘﺎن ﻋﻼءاﻟﺪﯾﻦ و ﭼﺮاغ ﺟﺎدو را ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ، ﮐﺎرﺗﻮن و ﯾﺎ ﻓﯿﻠﻢ آن را دﯾﺪه اﯾﺪ . ﻋﻼءاﻟﺪﯾﻦ آرزو ﻣﯽ ﮐﺮد و ﻏﻮل ﭼﺮاغ ﺟﺎدو ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ و ﺑﻪ او ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮدارم ﺳﺮورم و آرزوي ﻋﻼءاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮآورده ﻣﯽ ﺷﺪ . ﻋﻼءاﻟﺪﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﻏﻮل ﭼﺮاغ ﺟﺎدو ﮐﺎﺋﻨﺎت (ﻫﺴﺘﯽ ) . ﮐﺎﺋﻨﺎت ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎذﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ . ﺷﻤﺎ آرزو ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﮐﺎﺋﻨﺎت ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ : ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮدارم ﺳﺮورم.

1.آن ﭼﯿﺰي را ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻃﻠﺐ ﮐﻨﯿﺪ

2.ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﻠﻤﺎت ﻧﯿﺴﺖ ،ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ

3.ﮐﺎﺋﻨﺎت ﺑﻪ اﺣﺴﺎس دروﻧﯽ ﺷﻤﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺷﻤﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯽ دﺳﺘﻮر ﻣﯽ دﻫﯿﺪ و ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯽ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﻪ ﺧﻮدش ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﻓﮑﺎرﺗﻮن ﺑﺮﺳﯿﺪ . ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ آن ﭼﯿﺰي را ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﺠﺴﻢ ﮐﻨﯿﺪ . وﻗﺘﯽ ﭼﯿﺰي را ﺗﺠﺴﻢ ﮐﺮدﯾﺪ آن را ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ آورﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺗﺠﺴﻢ درﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮ روي آن ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﯿﺪ .ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آن ﭼﯿﺰ را ﻧﺪارﯾﺪو ﯾﺎ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ اي ﮐﺎش آن را داﺷﺘﻢ ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻮري ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﻻن آن را دارﯾﺪ در اﯾﻦ زﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎذﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ آﯾﺪ . ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯽ ﭼﻪ ﺟﻮري و ﭼﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﻪ ﺧﻮدش ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .”ﭼﮕﻮﻧﻪ” ﮐﺎر ﮐﺎﺋﻨﺎت اﺳﺖ .او ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﮐﻮﺗﺎﻫﺘﺮﯾﻦ و درﺳﺖ ﺗﺮﯾﻦ راه را ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آرزوﯾﺘﺎن اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ در ﺟﻬﺖ ﭼﯿﺰي ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ، اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺑﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ و اﮔﺮ ﻧﺎ اﻣﯿﺪ ﺷﻮﯾﺪ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ آن ﭼﯿﺰ ﻫﻢ ﺟﻬﺖ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ و ﻧﺎراﺣﺖ ﻫﺴﺘﯿﺪ .وﻗﺘﯽ ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ “ﻧﻤﯽ ﺷﻮد” ،ﮐﺎﺋﻨﺎت ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ : ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮدارم ﺳﺮورم و ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آرزوي ﺧﻮد ﻧﻤﯽ رﺳﯿﺪ . وﻗﺘﯽ اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﯿﺪ و ﻫﻢ ﺟﻬﺖ ﻫﻢ ﺷﺪﯾﺪ ، زﻣﺎن ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن آن روﯾﺎ ﻓﺮا ﻣﯽ رﺳﺪ . رﺧﺪاد ﻫﺎ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ اﻣﺎ زﻣﺎن آن ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻘﺪر ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﺧﻮد ﻫﻢ ﺟﻬﺖ ﻫﺴﺘﯿﺪ . اﯾﻦ ﺷﻤﺎ

ﮐﺮده اﯾﺪ ، اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﭼﯿﺰي ﮐﻪ ﻫﺴﺖ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ، ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻧﻪ ﺑﻪ آن ﭼﯿﺰي ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ و ﻗﺎﻧﻮن

ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰي را ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ دﻫﺪ. و اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﺷﻮد . در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ آن ﭼﯿﺰي ﮐﻪ اﻻن ﻫﺴﺖ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰي ﺑﻮده ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ آن ﻓﮑﺮ ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﺪ . اﮔﺮ ﺑﺎ ﭼﯿﺰي ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻨﯿﺪ ، اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﭼﻮن روي ﭼﯿﺰي ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮده اﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ .ﺑﺎﯾﺪ روي ﭼﯿﺰي ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ.

ﺷﻤﺎ ﺧﺎﻟﻘﯿﻦ ﺟﻬﺎن ﺧﻮد ﻫﺴﺘﯿﺪ . ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﭼﻪ آرزوﯾﯽ دارﯾﺪ ، ﭼﻮن آن ﭼﯿﺰ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ آﯾﺪ .اﻧﺴﺎن ﭼﯿﺰي ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﺪ .ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﻧﯿﺎي ﺧﻮد را ﺑﺴﺎزد و ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﻧﺪارد زﯾﺮا ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﺎز ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺴﺖ .ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺮو ﻫﺴﺖ . ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎذﺑﻪ درون ﺷﻤﺎﺳﺖ و ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻤﺎ اﺳﺖ .ﭼﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ “ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ” و ﭼﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ” ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ” در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺣﻖ ﺑﺎﺷﻤﺎﺳﺖ و ﮐﺎﺋﻨﺎت ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ : ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮدارم ﺳﺮورم. ﺑﺎ ﺷﮑﺮ ﮔﺰاري ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ ، ﺷﮑﺮﮔﺰاري ﺑﺎﺑﺖ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارﯾﺪ و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺣﺴﺎس ﺧﻮب ﻣﯽ دﻫﺪ .اﺧﻼق ﺷﮑﺮﮔﺰاراﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ . “ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب را ﺑﺮاي ﺧﻮدم ﺗﺠﺴﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدم را ﯾﮏ آﻫﻦ رﺑﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻢ : ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ آﻫﻦ رﺑﺎ آﻫﻦ را ﺟﺬب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻣﻦ ﻫﻢ ﺷﺒﯿﻪ اﻓﮑﺎر ﺧﻮدم را ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﻮدم ﺟﺬب ﻣﯽ ﮐﻨﻢ”.

ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ:

ﺷﻤﺎ ﻫﺪف ﯾﺎ ﻫﺪﻓﻬﺎي زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ و دﻗﯿﻘﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ و ﺑﻪ وﯾﮋه اﮔﺮ آﻧﻬﺎ را روي ﮐﺎﻏﺬ ﺑﯿﺎورﯾﺪ و در ﻟﺰوم آﻧﻬﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﻪ ﻫﺪﻓﻬﺎي ﺧﻮد اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورﯾﺪ ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻧﺎﻣﺮﯾﯽ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ اﻓﺘﻨﺪ و راه را ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻫﻤﻮار ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﯽ راﻧﻨﺪ.

ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟

در واﻗﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺎﻧﻮي اﺳﺖ و ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻠﯽ ﻗﺎﻧﻮن ارﺗﻌﺎش اﺳﺖ.ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰي ﮐﻪ از اﻧﺮژي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ (اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﺪاﻧﺎن ﺑﺨﺶ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﻫﺴﺘﯽ را ﺟﺴﻢ ﺗﺎرﯾﮏ ﺗﺸﮑﯿﻞ داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ آن ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ) ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﻮد را ﺧﻮدت را ﺗﺠﺴﻢ ﮐﻦ ﮐﻪ در وﻓﻮر ﻧﻌﻤﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ، در ﻧﺘﯿﺠﻪ وﻓﻮر ﻧﻌﻤﺖ را ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﻮدت ﺟﺬب ﻣﯽ ﮐﻨﯽ. اﯾﻦ روش ﻫﻤﯿﺸﻪ و در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺟﻮاب ﻣﯽ دﻫﺪ.ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي رﺧﺪادﻫﺎ زﻣﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮاي ﭼﯿﺰﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺗﺮ زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮي و ﺑﺮاي ﭼﯿﺰﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ زﻣﺎن ﮐﻤﺘﺮ ي ﺻﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد . اﻣﺎ ﺑﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎذﺑﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل راﻧﻨﺪﮔﯽ در ﺷﺐ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﭼﺮاغ ﺗﻨﻬﺎ 100 ﻣﺘﺮ ﺟﻠﻮ را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در اﻧﺘﻬﺎ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﯿﻦ ﻣﺒﺪا و ﻣﻘﺼﺪ را ﻃﯽ ﮐﺮده اﯾﺪو ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺧﻮد رﺳﯿﺪه اﯾﺪ . ﮔﺎﻫﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮔﯿﺮﺟﺬب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.ﻫﺮ ﭼﯿﺰي در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ داراي ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺳﺖ و وﻗﺘﯽ اﻧﺴﺎن در ﻣﻮرد ﭼﯿﺰﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻢ از ﭘﻮل، رواﺑﻂ ﺧﻮب، ﺳﻼﻣﺘﯽ، ﻓﻘﺮ، رواﺑﻂ ﻧﺎﺑﺴﻤﺎن، ﺑﯿﻤﺎري… ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻫﻤﺎن ﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﺟﺬب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ذﻫﻦ و اﺣﺴﺎﺳﺎت اﻧﺴﺎن اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.

روﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب

ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ روﻧﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب از ﺳﻪ ﻣﺮ ﺣﻠﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.

 ﺗﺠﺴﻢ:ﺑﺮاي ﺗﺠﺴﻢ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ از ذﻫﻦ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.ﻣﺠﺴﻢ ﮐﺮدن ﺧﻮاﺳﺘﻪ، ﮐﻪ اﻻن از آن اوﺳﺖ و ﺑﺎ آن ﮐﺎري اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ و از داﺷﺘﻦ آن ﻟﺬت ﻣﯽ ﺑﺮد، اﻧﮕﺎر ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اش را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.

 اﺣﺴﺎس:ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺠﺴﻢ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ اﺣﺴﺎس ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اي در ﻣﻮرد ﺧﻮاﺳﺘﻪ اش داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﯾﮏ ﻧﻮع اﺣﺴﺎس ﺷﻮر و ﺷﻮق ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻟﺬت(ﻋﺸﻖ)ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻨﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ذﻫﻦ اﻧﺴﺎن اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻧﺴﺎن ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ارﺗﻌﺎﺷﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺧﻮد را ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻫﻨﺮﺑﺎ ﺟﺬب ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

 درﯾﺎﻓﺖ:ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ، ﻣﺮﺋﯽ و ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﻧﺴﺎن را از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮاﯾﻂ و روﯾﺪاد ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

ﺗﻮ ﻗﻮي ﺗﺮﯾﻦ آﻫﻨﺮﺑﺎ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻫﺴﺘﯽ. ﺗﻮ ﯾﮏ ﻗﺪرت ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ دروﻧﯽ داري ﮐﻪ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮي در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ (دﻧﯿﺎي ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ) ﻗﻮي ﺗﺮ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻧﯿﺮوي ﺑﯽ اﻧﺘﻬﺎي ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ از اﻓﮑﺎر ﺗﻮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب

 در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺎن ﭼﯿﺰي ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ آن را ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورﯾﻢ، ﮔﻮﯾﯽ  ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻫﺪف ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪ. اﺷﺨﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ، اﻣﮑﺎﻧﻬﺎي ﺗﺎزهاي ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، و ﺟﺎدهﻫﺎي  ﺑﺰرﮔﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺸﻤﺎن ﻣﺎ ﮔﺸﻮده ﻣﯽﮔﺮدد. اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻋﻠﺖ اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ وﺟﻮد دارد.  ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ. ﺗﺼﻮر ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﻐﺰ ﻣﺎ آﻫﻨﺮﺑﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎي ﻣﻔﯿﺪ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب  ﻣﯽﮐﻨﺪ!. ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻤﺎن ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻐﺰ، اﻣﻮاﺟﯽ از ﺧﻮد ﺳﺎﻃﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﻮاج ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺧﻮد را ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻋﺪهاي ﻧﯿﺰ اﯾﻦ را  ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﺋﻨﺎﺗﯽ درﮐﺎرﻧﺪ و آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ را ﺳﺮراﻫﺸﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ! (ﭼﯿﺰي ﮐﻪ در ﻓﯿﻠﻢ راز ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت “ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدارم ﺳﺮورم!” ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮ آن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪ.) ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎ ﻓﯿﻠﻤﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان “راز” ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ آن را دﯾﺪه و  ﯾﺎ ﮐﺘﺎﺑﺶ را ﺧﻮاﻧﺪهاﯾﺪ. ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ اﻣﻮاﺟﯽ در ﻫﯿﭻ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ. ﻧﯿﺮوي آﻫﻨﺮﺑﺎﯾﯽ ﻣﻐﺰ و رﻓﺘﺎر اﯾﻨﭽﻨﯿﻨﯽ ﮐﺎﺋﻨﺎت ﻫﻢ ﺑﺎ اﺻﻮل ﻋﻠﻤﯽ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺖ.

ﺷﺒﮑﻪ ذﻫﻨﯽ

ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب روﺷﻦ ﺑﺸﻮد ﭼﺎره اي ﻧﺪارﯾﻢ ﺑﻪ ﺟﺰ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﯾﺎ ﺻﺎﻓﯽ ﯾﺎ ﻓﯿﻠﺘﺮ ذﻫﻨﯽ اﺷﺎره اي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ. ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺜﺎل ﺳﺎده اي آﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ:

ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻐﺎزه ﻣﯿﻮه ﻓﺮوﺷﯽ ﻣﯽ روﯾﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﯿﻠﻮ ﻧﺎرﻧﮕﯽ و ﭘﺮﺗﻘﺎل ﺑﺨﺮﯾﺪ. ﭘﺲ از ﺧﺮﯾﺪ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻠﺘﺎن ﺑﺮﻣﯿﮕﺮدﯾﺪ ﻫﻤﺴﺮﺗﺎن ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺪ “راﺳﺘﯽ ﻟﯿﻤﻮﺗﺮش ﻫﻢ داﺷﺖ؟” ﺷﻤﺎ ﭘﺲ از ﻣﮑﺚ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﺪ “راﺳﺘﺶ ﻧﻤﯽ داﻧﻢ… اﺻﻼ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﺮدم. ﺣﺘﻤﺎ داﺷﺘﻪ. ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮوم ﺑﺒﯿﻨﻢ “وﻗﺘﯽ ﺑﺮاي ﺑﺎر دوم ﺑﻪ ﻣﻐﺎزه ﻣﯽ روﯾﺪ، ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺟﻌﺒﻪ ﻟﯿﻤﻮﺗﺮش اﺗﻔﺎﻗﺎ درﺳﺖ ﺑﯿﻦ ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎي ﭘﺮﺗﻘﺎل و ﻧﺎرﻧﮕﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، وﻟﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ﺑﻪ آن اﺣﺴﺎس ﻧﯿﺎز ﻧﻤﯽ ﮐﺮده اﯾﺪ آن را ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻧﺪﯾﺪه اﯾﺪ. آﯾﺎ ﭼﺸﻢ ﺷﻤﺎ واﻗﻌﺎ وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﻫﻤﺎن دﯾﺪن ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده اﺳﺖ؟ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰي ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﻧﯿﺴﺖ. زﯾﺮا ﻧﮕﺎه ﺷﻤﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﺟﺴﺖ و ﺟﻮي ﻧﺎرﻧﮕﯽ و ﭘﺮﺗﻘﺎل، ﺣﺘﻤﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر از روي ﻟﯿﻤﻮﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻋﺒﻮر ﮐﺮده اﺳﺖ. ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻟﯿﻤﻮﻫﺎ ﻧﺸﺪه اﯾﺪ. ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه از اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ذﻫﻦ ﻣﺎ داراي ﺻﺎﻓﯽ ﯾﺎ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮﻫﺎي ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از آن ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺎ ﭼﯿﺰي از اﯾﻦ ﺻﺎﻓﯽ ﻧﮕﺬرد ﻗﺎدر ﺑﻪ درك آن ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد. ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﺰي در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﻣﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗﺎ آن را ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﯾﺎ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺘﻮﺟﻊ آن ﺷﻮﯾﻢ.

ﻧﯿﺎز ، ﻋﻼﻗﻪ ، اﻧﺘﻈﺎر

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻗﺪم ﻣﯽ زﻧﯿﻢ، در ﻫﺮ ﮔﺎم ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻬﺎ واﺣﺪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺸﻤﺎﻧﻤﺎن ﻋﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. وﻟﯽ ﻣﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﯾﻢ.

ﺑﺮاي درك اﺷﯿﺎء ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻻزم اﺳﺖ. ﻣﺜﻼ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ را ﻻزم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ. ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺒﻮر از ﺧﯿﺎﺑﺎن اﮔﺮ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺎﺑﻠﻮ رﺳﺘﻮران ﻫﺎ ﺗﻮﺟﻬﺘﺎن را ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ. ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ وارد رﺳﺘﻮران ﺷﻮﯾﺪ و ﻏﺬا ﺳﻔﺎرش دﻫﯿﺪ. در آن ﻫﻨﮕﺎم اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻋﮑﺎﺳﯽ را ﺑﭙﺮﺳﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻇﻬﺎر ﺑﯽ اﻃﻼﻋﯽ ﮐﻨﯿﺪ، اﻣﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮوج ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻐﺎزه ﻋﮑﺎﺳﯽ درﺳﺖ در ﮐﻨﺎر رﺳﺘﻮران ﻗﺮار دارد. ﭼﻨﺎن ﭼﻪ ﺑﻪ ﭼﯿﺰي ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر اﯾﻦ اﺣﺴﺎس را ﺑﻪ ﺿﻤﯿﺮ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ و او ﺷﺒﮑﻪ ذﻫﻨﯽ را ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﭼﻪ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد ﺟﺬب ﮐﻨﺪ و اﺟﺎزه دﻫﺪ ﺗﺎ آن ﻣﻄﻠﺐ وارد ذﻫﻦ ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﭼﯿﺰي را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ، ﺑﺎز ﻫﻢ ﺿﻤﯿﺮ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﻣﺎ ﭘﯿﺎم را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و آن ﮔﺎه ﺷﺒﮑﻪ ذﻫﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎص، ﺣﺴﺎس و ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، اﮔﺮ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺧﺎﺻﯽ از ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ، ﻫﺮ ﺧﺒﺮ و ﯾﺎ آﮔﻬﯽ ﮐﻨﺴﺮت را ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻧﻮع ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺸﻮد ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ و ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ. اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺣﺲ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ و ﯾﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻫﺎي دﯾﺪاري ﻧﯿﺴﺖ. در ﻣﻮرد ﺻﺪا ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر اﺳﺖ. ﻣﺜﻼ در ﻫﻨﮕﺎم ﻗﺪم زدن در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮﻣﯽ ﺧﻮرﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﺨﺖ ﺳﺮﮔﺮم ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ از ﺣﺮﻓﻬﺎﯾﺸﺎن را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﯾﺪ، زﯾﺮا ﺻﺎﻓﯽ ذﻫﻨﯽ ﮐﻪ در زﺑﺎنﻫﺎي ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﻪ آن RAS ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﻪ آن اﺟﺎزه ﻋﺒﻮر ﻧﻤﯿﺪﻫﺪ.

اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب

اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب ﻫﻤﺎن ﻓﯿﻠﺘﺮ ذﻫﻨﯽ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺻﺎﻓﯽ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﻬﻮده و ﺑﻪ دردﻧﺨﻮر وارد ذﻫﻦ ﺷﻮد. اﮔﺮ ﭘﺲ از ﯾﮏ ﭘﯿﺎده روي ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎي ﺗﻬﺮان از ﺷﻤﺎ ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ ” ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺗﻮي ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻮدﯾﺪ، آﯾﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﻫﻢ دﯾﺪﯾﺪ؟” ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮔﯿﺞ ﺷﻮﯾﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺟﻮاب درﺳﺘﯽ ﺑﺪﻫﯿﺪ، اﻣﺎ اﮔﺮ ﻗﺼﺪ ﺧﺮﯾﺪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ، و اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﯾﮑﯽ از اﻧﺘﺨﺎﺑﻬﺎي ﻣﻬﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ، آن وﻗﺖ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺮق ﻣﯿﮑﻨﺪ. ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻣﻮردﻧﻈﺮ از ﮐﻨﺎرﺗﺎن ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد. در اﯾﻨﺠﺎ ﻓﯿﻠﺘﺮ ذﻫﻨﯽ اﺟﺎزه ورود اﻃﻼﻋﺎت را ﻣﯿﺪﻫﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ وﻗﺘﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي در ذﻫﻨﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﯾﺎ ﻫﺪﻓﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﻣﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ، ذﻫﻦ ﻣﺎ ﻫﺮ ﭼﯿﺰي را ﮐﻪ ﺑﺎ آن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺬب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ ، ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ، ﯾﮏ ﺳﺨﻦ ، ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ، ﯾﮏ ﻣﻐﺎزه و… دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻤﯽ آﯾﻨﺪ! آن ﻣﺴﯿﺮ و ﯾﺎ آن ﻣﻐﺎزه آﻧﺠﺎ ﻫﺴﺖ، آن ﺣﺮف زده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺗﻤﺎم ﻋﻮاﻣﻞ در ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﭼﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﺪف و

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﭼﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺣﺎل ﮐﻪ ﻫﺪﻓﯽ دارﯾﺪ ﺗﺎزه ﻣﺘﻮﺟﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ! ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ راه ﻫﺎي ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻫﺪﻓﺘﺎن ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ در ﺟﻠﻮي ﭘﺎﯾﺘﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ!

ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﺜﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮ

ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻨﯽ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ و ﯾﮏ روز ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ اﻓﺘﯿﺪ ﮐﻪ در آن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزي ﺑﮑﻨﯿﺪ. ﻫﻤﺎن روز ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﻬﻨﺪس ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و او ﺻﺤﺒﺘﯽ را درﺑﺎره ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزي آﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ او در ﻣﯿﺎن ﻣﯽ ﮔﺬارﯾﺪ و او اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ. ﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭘﻮل ﮐﺎﻓﯽ ﻫﻢ ﻧﺪارﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ وام ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ، ﯾﺎ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺷﺮﯾﮏ ﺷﻮﯾﺪ و ﯾﺎ ﭘﺲ از ﺷﺮوع، ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ اش را ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش ﮐﻨﯿﺪ و اﻣﺜﺎل اﯾﻨﻬﺎ. اﻃﻼﻋﺎت ارزﺷﻤﻨﺪ دﯾﮕﺮي ﻫﻢ در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻣﯽ ﮔﺬارد و ﻗﻮل ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻼ ﮐﻤﮑﺘﺎن ﮐﻨﺪ. ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﺎد اﯾﻦ ﺷﻌﺮ ﺑﯿﻔﺘﯿﺪ ﮐﻪ ”ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺴﺎط ﻋﯿﺶ ﺧﻮدش ﺟﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد!” وﻟﯽ اﮔﺮ درﺳﺖ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب ارﺗﺒﺎط دارد. ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺎ آن آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺮﺧﻮرد داﺷﺘﻪ اﯾﺪ. ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎرﻫﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزي ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﺮده اﯾﺪ. ﭘﺲ:

ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ :ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﻮﻧﺪ در اﻃﺮاف ﺷﻤﺎ ﻓﺮاوان اﺳﺖ. ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻫﺪﻓﺘﺎن را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ و در آن ﺑﺎره ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ. آن ﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ اﻓﺘﺪ و ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن ﻫﺪف ﺑﺎﺷﺪ، ﺟﺬب ذﻫﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ راﻫﻬﺎي ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻫﺪف ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ در ﺟﻠﻮ ﭘﺎي ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دارد.

ﻫﺪف ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ؟ آن را روي ﮐﺎﻏﺬ ﺑﯿﺎورﯾﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.

وﻗﺘﯽ ﺧﻮدت را ﺑﺒﯿﻨﯽ ﮐﻪ در وﻓﻮر ﻧﻌﻤﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ، از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب ﺑﺎ ﻗﺪرت و آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺷﮑﻞ زﻧﺪﮔﯿﺖ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ راﺣﺘﯽ اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﺑﺪﯾﻬﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽشویم “ﭘﺲ ﭼﺮا ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم آﻧﻄﻮر ﮐﻪ دﻟﺸﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ و آرزو ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟”

ﺧﻼﺻﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب

 ﺿﻤﯿﺮ ﻧﺎ ﺧﻮد آﮔﺎه ﻣﺎ ﺑﺮاﯾﺶ ﭼﻨﺪان ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮي ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ واﻗﻌﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ در ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و ﯾﺎ ﺑﺮ ﭘﺮده ذﻫﻨﻤﺎن ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﯾﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ روي اﺣﺴﺎس ﻣﺎ اﺛﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد. ﺗﺼﺎوﯾﺮ و اﻓﮑﺎر ﺧﻮب اﺣﺴﺎﺳﯽ ﻣﺜﺒﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ و اﻓﮑﺎر ﺑﺪ اﺣﺴﺎﺳﯽ ﻣﻨﻔﯽ. اﺣﺴﺎس داراي اﻧﺮژي اﺳﺖ و اﻧﺮژي ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر . اﻧﺮژي ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻮن آﻫﻨﺮﺑﺎي ﺑﺰرگ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺟﺬب اﻧﺮژي ﻫﺎي ﻫﻤﻨﻮع ﻣﯽ ﮐﻨﺪ در ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﺣﺴﺎﺳﯽ ﻣﻨﻔﯽ دارﯾﻢ وﻗﺎﯾﻊ و اﻧﺴﺎن ﻫﺎي ﻣﻨﻔﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و در زﻣﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺴﯽ ﻣﺜﺒﺖ و ﺷﺎدﻣﺎﻧﻪ در ﻣﺎ ﺑﺮﭘﺎﺳﺖ در ﺣﺎل ﺟﺬب ﭼﯿﺰ ﻫﺎي ﺧﻮب و ﻣﻄﻮب ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ. اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ را ﻫﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﺎ ﻧﯿﺰ داراي اﻧﮋي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻋﻤﺎل ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎزﺧﻮرد و ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻨﻔﯽ دارﻧﺪ. اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎه ﺑﺎ وﺟﻮد اﻓﮑﺎر و اﺣﺴﺎس ﻣﺜﺒﺖ وﻗﺎﯾﻌﯽ ﻣﻨﻔﯽ و ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ. اﯾﻦ ﺧﻼﺻﻪ اي ﺑﻮد از ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب.

 ﻣﻌﺘﻘﺪان ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب

ﻣﻌﺘﻘﺪان ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ از ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزي ذﻫﻨﯽ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آوري . ﻣﺜﻼً ﺑﺎ ﺗﺼﻮر ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ ﯾﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺪل ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯽ ﺑﻪ آن ﺑﺮﺳﯽ . آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰي ﺻﺤﺖ دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ؟

ﭘﺎﺳﺦ – اﮔﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ي ﺑﺰرگ ﺗﺼﻮر ﺑﮑﻨﯽ و ﺑﻌﺪ اﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﺑﺸﻮد ، اﯾﻦ ﻏﻠﻂ اﺳﺖ . ﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﺼﻮر ﺳﺎزي ﺑﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺪل ﺑﺎﻻ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﺪون ﮐﺎر و ﺗﻼش و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ات ﺑﺮﺳﯽ ، اﯾﻦ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.

وﻟﯽ اﮔﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﺎزي ذﻫﻨﯽ ﺑﺮاي اﻣﯿﺪواري ، ﻫﺪﻓﻤﻨﺪي و اﻣﯿﺪ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﺎن اﺛﺮ ﺗﻠﻘﯿﻨﯽ آن ﺑﺎﺷﺪ ، اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ وﺑﺰرﮔﺎن

ﻣﺎ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ از اﯾﻦ ﺷﯿﻮه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ. ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ﺑﻨﺎﭘﺎرت ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ : وﻗﺘﯽ ﻣﻦ ﮐﻮدك ﺑﻮدم ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ي ﯾﮏ ﻟﺸﮑﺮ ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﻢ . ﻫﺮ روز ﻣﯽ ﻧﺸﺴﺘﻢ و ﺗﺼﻮرﻣﯽ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ي ﯾﮏ ﻟﺸﮑﺮ ﺑﺰرگ ﻫﺴﺘﻢ و آﻧﻬﺎ را ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدم.

اﻧﯿﺸﺘﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ : ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ذﻫﻨﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آﯾﻨﺪه ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﮑﺸﯿﺪ. در ﮐﻨﺎر ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﺎزي ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﺑﮑﻨﯿﻢ و اﻣﯿﺪوار ﺑﺎﺷﯿﻢ. ﻣﺎ ﺑﻪ ﺿﻤﯿﺮ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺧﻮدﻣﺎن اﻟﻘﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ آن ﻣﯽ رﺳﯿﻢ . ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﺎزي ﻻزم اﺳﺖ وﻟﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

 ﭼﺮا ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب ﺑﺮاي ﻋﺪه اي ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؟

ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺷﺪه از ﺧﻮاﻧــــﺪن ﮐﺘﺎب ﻫﺎي رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و ﺗﮑﺮار ﻋﺒﺎرات ﺗﺎﮐﯿﺪي ﺧﺴﺘﻪ و دﻟﺰده ﺷﻮي و ﺑﺎ ﻏﺮوﻟﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮدت ﺑﮕﻮﯾﯽ: «دﯾﮕﺮ  ﺟﻮاب ﻧﻤﯽدﻫﺪ» ﯾﺎ ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت وﻗﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﺗﻼﺷﺖ را ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﮐﺎري اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﯽ و ﻧﺘﯿﺠﻪ اي ﻧﻤﯽﮔﯿﺮي، زﯾﺮ ﻟﺒﺖ زﻣﺰﻣﻪ ﮐﻨﯽ:«ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب ﯾﮏ دروغ ﺑﺰرگ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ»! اﻣﺎ ﺑﮕﺬار ﻫﻤﯿﻦ اﻻن ﺧﯿﺎﻟﺖ را راﺣﺖ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ  ﻣﺮدم دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮدت ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ از ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ. اﻣﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ دﻟﯿﻞ و ﻣﺪرك ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺸﮑﻞ ﻓﻘﻂ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب!

 ●ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﺪﺷﺎﻧﺲ ﻧﯿﺴﺖ

ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﮐﻪ از ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪن ﺧﻮﺷﺶ ﻧﯿﺎﯾﺪ. زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﻄﺮح ﺷﺪ و ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﺮﻫﺎي ﻣﻮﻓﻖ ﭘﺮده از اﯾﻦ راز ﺑﺰرگ ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ، ﻫﺮﮐﺲ وﺳﻮﺳﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮاي ﯾﮏ ﺑﺎر ﻫﻢ ﺷﺪه اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ اش ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮد. ﺣﺘﯽ آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻮدﻧﺪ در ﺧﻠﻮت ﺧﻮدﺷﺎن ﻋﺒﺎرات ﺗﺎﮐﯿﺪي را ﻣﺜﻞ ﯾﮏ اﮐﺴﯿﺮ ﺟﺎدوﯾﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﯽ آوردﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻫﺎي ﺧﻮدﺷﺎن از ﺻﺤﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب، ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ ﻫﺮﭼﯿﺰي را در زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎن ﺟﺬب ﮐﺮده و ﺑﺮاي اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯾﺘﺎن را ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ و ﺟﺬب ﮐﻨﯿﺪ. ﺟﺬب ﮐﺮدن ﺑﺎ ﺗﮑﺮار ﻋﺒﺎرات ﺗﺎﮐﯿﺪي ﻣﺜﺒﺖ و ﺗﺠﺴﻢ ﮐﺮدن راﻫﯽ ﻣﯿﺎﻧﺒﺮ ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ رؤﯾﺎﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﺮﮐﻮﺑﺶ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﺪ. ﺣﺘﻤﺎً ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاي ﯾﮏ ﺑﺎر ﻫﻢ ﺷﺪه اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم داده اﯾﺪ اﻣﺎ ﺟﺰ ﻣﻮارد ﺟﺰﺋﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰي ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب از آن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورﯾﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺧﻮدﺗﺎن را از ﮔﺮوه دوﺳﺘﺪاران ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب ﮐﻨﺎر ﮐﺸﯿﺪﯾﺪ و ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻟﺖ و از ﺳﺮ ﻧﺎاﻣﯿﺪي ﮔﻔﺘﯿﺪ:« آدم ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﯽ ﺷﺎﻧﺲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ» اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻤﺎ و ﺧﯿﻠﯽ از اﻓﺮادي اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ اﻋﺘﻘﺎدي ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب ﻧﺪارﻧﺪ. اﻣﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﮐﺘﺮ »ﺑﺮوس ﻟﯿﭙﺘﻮن» رواﻧﺸﻨﺎس، ﻧﺸﺎن داده ﻫﯿﭻ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ در ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﺎده اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﮔﺮه اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎي ﭘﯿﭽﯿﺪه ذﻫﻦ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺷﻤﺎﺳﺖ.

ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﭼﻪ آن را ﺑﺎور داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﯾﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ، ﭼﻪ آن را ﺑﻔﻬﻤﯽ ﯾﺎ  ﻧﻔﻬﻤﯽ!

ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻫﺮ ﭼﯿﺰي را ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ، ﻫﺮﭼﻪ ﻗﺪر ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ ، داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﺎ ﭼﻘﺪر ﺑﺰرگ اﺳﺖ . ﺑﮕﻮ ﺑﺪاﻧﻢ ،ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯽ در ﭼﻪ ﺟﻮر ﺧﺎﻧﻪ اي زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯽ؟ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯽ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﺮ ﺑﺸﻮي؟ ﭼﻪ ﮐﺴﺐ ﮐﺎري ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ؟  ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮﺳﯽ؟ واﻗﻌﺎ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯽ؟

 رازي ﮐﻪ ﻣﯿﺨﮑﻮب ﺗﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ!

ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﺮ ﺷﺪن ﻫﺴﺘﻢ و ﺷﺐ و روز ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ. ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب ﺑﻪ ﻣﻦ ﯾﺎد داده ﮐﻪ ﺧﻮدم را در ﺧﺎﻧﻪ زﯾﺒﺎ و اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎي ﻣﺠﻠﻞ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﻢ و ﺑﺎ ﺗﮑﺮار ﻋﺒﺎرات ﺗﺎﮐﯿﺪي ﻣﺜﺒﺖ رؤﯾﺎي ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﺮ ﺷﺪن را ﺳﻮي ﺧﻮدم ﺟﺬب ﮐﻨﻢ. ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ، ﻧﺎﮔﻬﺎن در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎري ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ. رﺋﯿﺲ ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻪ در آن ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻢ، ﺳﻤﺖ ﻣﻦ را ﺑﻪ ﺳﻤﺘﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺣﻘﻮق ﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻧﺪازه اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﻤﺖ ﺟﺪﯾﺪم ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪم آﻧﭽﻨﺎن از اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺘﻌﺠﺐ و ﺷﮕﻔﺖ زده ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﺎرم ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ، ﺗﺮس از دﺳﺖ دادن ﺳﻤﺖ ﺟﺪﯾﺪم ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻫﻤﻪ اﻓﮑﺎر ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺧﻮدم را  ﻻﯾﻖ درآﻣﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻤﯽداﻧﻢ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﺳﻤﺖ ﺟﺪﯾﺪم را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﻢ. اﯾﻦ ﻣﺜﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﻟﯿﭙﺘﻮن ﻣﯽ زﻧﺪ. در واﻗﻊ 99درﺻﺪ (ﺑﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ) زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ در دﺳﺖ ذﻫﻦ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺷﻤﺎﺳﺖ و ﺣﻘﻘﯿﺖ ﺗﻠﺦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه اي از ذﻫﻦ ﻧﺎﻫﻮﺷﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﮑﺎر ﻣﻨﻔﯽ ﭘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزي رؤﯾﺎﻫﺎ و ﺗﮑﺮار ﻋﺒﺎرات ﺗﺎﮐﯿﺪي ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آﻧﻬﺎ را از ذﻫﻨﺘﺎن ﭘﺎك ﮐﻨﯿﺪ. ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻮا ﮐﺎﻣﻼً ﺗﺎرﯾﮏ اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ ﻣﺪام ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ «ﻫﻮا روﺷﻦ اﺳﺖ.» در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﮑﺮار  ﻋﺒﺎرات ﺗﺎﮐﯿﺪي در ﻣﻮرد روﺷﻦ ﺑﻮدن ﻫﻮا ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺻﻞ ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ ﭘﺲ ﮐﻤﯽ ﺑﻪ آن ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ.

 ●ﻓﺮﻣﻮل ﺟﺎدوﯾﯽ رؤﯾﺎﻫﺎ

دﮐﺘﺮ «ﺑﺮوس ﻟﯿﭙﺘﻮن» ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:«ذﻫﻦ ﻧﺎﻫﺸﯿﺎر ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻮي ﺗﺮ از ذﻫﻦ ﻫﻮﺷﯿﺎر اﺳﺖ. اﮔﺮ ذﻫﻦ ﻧﺎﻫﻮﺷﯿﺎر ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎي ذﻫﻦ ﻫﻮﺷﯿﺎر ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﯿﭻ ﻣﺴﺌﻠﻪ اي ﻧﯿﺴﺖ، ﭼﻮن در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﻧﯿﺎزي ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺎري ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب را در زﻧﺪﮔﯿﺘﺎن ﺧﻠﻖ ﮐﻨﯿﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ اﯾﻦ 2 ﺿﻤﯿﺮ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه و ﺧﻮدآﮔﺎه ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب ﻫﯿﭻ ﺗﺎﺛﯿﺮي ﻧﺪارد. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﺷﻤﺎ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺴﺎﺑﺘﺎن ﭘﺮ از ﭘﻮل ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﮑﺮار ﻋﺒﺎرات ﺗﺎﮐﯿﺪي ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ ﺣﺲ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎورﯾﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ در ذﻫﻦ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻻﯾﻖ آن ﻫﻤﻪ ﭘﻮل ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ، ﻫﺮﮔﺰ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﯾﺪ. ذﻫﻦ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺷﻤﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﯾﮏ ﺿﺒﻂ ﺻﻮت ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارد ﮐﻪ ﻣﻮزﯾﮏ ﻫﺎي ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺎن را ﭘﺨﺶ ﮐﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻫﻤﺎن ﺗﺮاﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از دوران ﮐﻮدﮐﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺗﮑﺮار ﮐﺮده اﻧﺪ. ﺷﻤﺎ ﺗﺮاﻧﻪ ﻫﺎي ﺿﺒﻆ ﺻﻮت ذﻫﻨﯽ ﺗﺎن را در 6 ﺳﺎل اول زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺟﻤﻼت ﻣﻨﻔﯽ ﭘﺮ ﮐﺮده اﯾﺪ.

 ﻧﯿﺎزي ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ آرزوﯾﺖ ﭼﻄﻮر ﺑﺮ آورده ﺷﻮد. ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺪاﻧﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﻗﺮار اﺳﺖ ﭼﻪ آراﯾﺶ ﺗﺎزه اي ﺑﻪ ﺧﻮدش ﺑﺪﻫﺪ ﺗﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ات را ﺑﺮآورده ﮐﻨﺪ. ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎري ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد ﺑﺎور ﮐﻨﯽ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ات ﻣﯽ رﺳﯽ!

 ﺟﻤﻼﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ: «ﺗﻮ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺘﯽ» «ﺗﻮ ﻟﯿﺎﻗﺘﺶ را ﻧﺪاري» ﯾﺎ »آدم ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺑﻬﺘﺮ از ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻮ ﻣﺠﺒﻮري ﺑﻬﺘﺮ از دﯾﮕﺮان ﺑﺎﺷﯽ» و… ﭼﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ، ﺑﻌﺪ از ﺳﺎل ﻫﺎ ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﺪ آن ﻧﻮارﻫﺎ دوﺑﺎره ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ؛ ﺷﻤﺎ روي ﻧﻮاري ﮐﻪ در ﺣﺎل ﭘﺨﺶ اﺳﺖ ﻋﺒﺎراﺗﯽ دﻗﯿﻘﺎً ﻣﺨﺎﻟﻒ را ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﯽ آورﯾﺪ و در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﯿﭻ ﻧﺘﯿﺠﻪ اي درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد. ﺷﻤﺎ ﺧﻮدﺗﺎن را ﻓﺮﯾﺐ داده اﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﺜﺒﺘﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ، ﭼﻮن در ﺗﻤﺎم ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺗﮑﺮار ﺟﻤﻼت ﻣﺜﺒﺖ و ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزي ﺑﺮاي رؤﯾﺎﻫﺎﯾﺘﺎن ﻫﺴﺘﯿﺪ، ﻧﻮار ﻣﻨﻔﯽ ﺿﺒﻂ ﺻﻮت ذﻫﻦ ﻧﺎﻫﻮﺷﯿﺎرﺗـــﺎن درﺣﺎل ﭘﺨﺶ ﺗﺮاﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﺎاﻣﯿﺪﮐﻨﻨﺪه و دﻟﺴﺮدﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ.

 ●ﻓﻮت آﺧﺮ

ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه دﮐﺘﺮ ﻟﯿﭙﺘﻮن ﺗﻨﻬﺎ راه ﺣﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﻔﯿﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺨﺶ، ﻗﺒﻞ از ﻫﺮﭼﯿﺰ ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن اﻓﮑﺎر ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻓﮑﺎر ﻣﻨﻔﯽ ﺗﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن در ذﻫﻦ ﻧﺎﻫﻮﺷﯿﺎرﺗﺎن در ﺣﺎل ﺗﮑﺮار اﺳﺖ، ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺨﺶ ﻧﯿﺴﺖ، زﯾﺮا ﻋﺒﺎرات ﺗﺎﮐﯿﺪي ﮐﻪ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ از ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎ ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﺷﻮد ﺟﺰو ذﻫﻦ ﻫﻮﺷﯿﺎرﺗﺎن اﺳﺖ و ذﻫﻦ ﺧﻮدآﮔﺎه ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ درﺻﺪ روي زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد. اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻧﮑﺎر ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﮑﺮار ﻋﺒﺎرات ﺗﺎﮐﯿﺪي ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮاد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ از اﻓﮑﺎر ﺧﻮد ﻧﺪارﻧﺪ. ﺑﺮاي اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮﭼﯿﺰ ﺟﺎي آراﻣﯽ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﻮرد ﺧﻮدﺗﺎن و اﻓﮑﺎرﺗﺎن ﻓﮑﺮ و ﻗﻀﺎوﺗﯽ ﮐﻨﯿﺪ، اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ اﻓﮑﺎر ﻣﻨﻔﯽ ﺗﺎن ﺧﻮدش را آﺷﮑﺎر ﮐﻨﺪ. ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎهﺗﺎن و ﺟﻤﻼت ﻣﻨﻔﯽ اﯾﻦ ﺿﺒﻆ ﺻﻮت ﻣﺠﺎزي دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﯾﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ دﮐﻤﻪ ﺧﺎﻣﻮش آن را ﺑﺮاي ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ و اﮔﺮ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺎ ﺟﻤﻼت ﻣﻨﻔﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯽ ﺑﻪ آن ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﻧﻪ ﯾﮏ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮ! ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺣﺎﻻ ﻧﻮﺑﺖ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن ﻋﺒﺎرات ﺗﺎﮐﯿﺪي ﻣﺜﺒﺖ و ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزي اﺳﺖ.

ﺗﻨﻬﺎ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﭼﯿﺰ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﯽ رﺳﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﭼﯿﺰ ﻫﺎﯾﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﯿﺰ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ. ﺑﻪ اﻓﮑﺎرت ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻦ و ﺑﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯽ ﮔﻮش ﮐﻦ، ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب ﻫﻤﯿﺸﻪ اﻓﮑﺎر ﺗﻮ را ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﺧﻮاه ﻣﺜﺒﺖ و ﺧﻮاه ﻣﻨﻔﯽ. ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ و اﺷﺘﺒﺎه ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.

11 راﻫﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ

1 -ﺷﻤﺎ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺧﻮب ﯾﺎ ﺑﺪ را ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻔﮑﺮاﺗﺘﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ:

“ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﻣﻮرد ﺑﯿﻤﺎري ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم در ﻣﻮرد رﻓﺎه ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ، در رﻓﺎه و آﺳﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد.” اﺳﺘﺮ و ﺟﺮي ﻫﯿﮑﺲ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ “ﺷﻤﺎ ﻫﻤﻪ ي اﯾﻦ ﻫﺎ را ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻔﮑﺮات ﺗﺎن ﺟﺬب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ “.ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ روي ﭼﯿﺰي، ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ آن ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺪ.

2 -ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﭼﯿﺰي آن را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮد ﺟﺬب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ، ﺣﺘﯽ اﮔﺮ آن را ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ: ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮐﺘﺎب “ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﭼﯿﺰي از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب، آن را ﺑﺰرگ و ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﻗﻮﯾﺘﺮﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد “.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ اﻓﮑﺎر ﺧﻮد را ﻣﺜﺒﺖ ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ.

3 -ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ روي ﻣﺴﺌﻠﻪ اي ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﺪ، ﻗﻮﯾﺘﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد:

ﻣﻮرد ﻣﺬﮐﻮر اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻓﮑﺎرﺗﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ، روزي ﺑﻪ آﻧﺎن دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﺪي ﺑﺮاﯾﺘﺎن رخ دﻫﺪ.

4 -ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ آن ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﺘﺎن ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ: ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ :ﺑﻪ ﻧﺪاي ﻗﻠﺐ ﺧﻮد ﮔﻮش ﻓﺮا دﻫﯿﺪ .ﺑﻪ ﺟﺎي ﻓﮑﺮ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻬﺎﯾﺘﺎن اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﺘﺎن، ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ درﺳﺖ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر زﻧﺪﮔﯽ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺗﺮي را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.

5 -ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﯾﺪ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺧﻮب ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮاﯾﺘﺎن رﻗﻢ ﺧﻮرد: ﺑﺮادران ﻫﯿﮑﺲ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ: “ﺧﻮاﺳﺘﻦ و ﺗﻤﺎﯾﻞ” ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻸ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻧﻈﺮ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯽ ﻧﮕﺮﯾﺪ، آن ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺴﺮﻋﺖ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺑﻪ وﻗﻮع ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ . . . ﺷﮏ ﻧﮑﻨﯿﺪ”.

6 -ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ آن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ آرزو دارﯾﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﻧﻪ آن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ: اﯾﻦ رازي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻓﺮاد ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و در ﮐﺘﺎب ﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان” ﺗﺠﺴﻢ دﯾﺪاري “از آن ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻣﺎﯾﮑﻞ ﻓﻠﭙﺲ ﻫﺮ ﺷﺐ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاب ﺧﻮد را ﺑﺮﻧﺪه ﺗﺠﺴﻢ ﻣﯽ ﮐﺮد. ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ وي در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭘﺮاﻓﺘﺨﺎرﺗﺮﯾﻦ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎزيﻫﺎي اﻟﻤﭙﯿﮏ و دارﻧﺪه 22 ﻣﺪال ﺷﻨﺎ اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﺪ” :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮِ ﺗﻔﮑﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ روي اﺗﻔﺎﻗﺎت، ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎي دﺷﻮاري ﻫﺴﺘﻨﺪ- و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﺷﻤﺎ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ. و ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮد را ﺣﻮل اﯾﻦ ﻣﺤﻮر ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﯿﺪ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﯾﺪ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺑﻪ وﻗﻮع ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ.

7-ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻗﺪرت ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﺟﺬب اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺧﻮب ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺧﺘﺼﺎص دادن زﻣﺎن روزاﻧﻪ ﺑﻪ” اﻓﮑﺎر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ “اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ:

15 دﻗﯿﻘﻪ از روزﺗﺎن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪي ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن در ﻣﻮرد اﻫﺪاف، رؤﯾﺎﻫﺎﯾﺘﺎن و آن ﭼﻪ از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﯿﺪ. ﺑﺮادران ﻫﯿﮑﺲ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺷﺎﻧﺲ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.

8 -ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪﻧﯽ اﺳﺖ. ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از آن ﺑﻬﺮه ﺑﺮد:

ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ دﯾﮕﺮان، ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﻤﺎ را ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ. از آن ﻃﺮف ﺑﺮاﺳﺎس آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه، ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺟﺬب ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ، ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ دﯾﮕﺮان را ﻣﺤﺪود ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.

9 -ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن اﺟﺎزه ﻧﺪﻫﯿﺪ در ﻧﺎاﻣﯿﺪي ﻫﺎ ﻏﺮق ﺷﻮﯾﺪ:

ﻧﺎاﻣﯿﺪي ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺬب اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺷﻤﺎ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﺪﻓﯽ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ آرزوﯾﺶ را داﺷﺘﻪ اﯾﺪ، ﻧﺮﺳﯿﺪه اﯾﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﺟﺎي ﺣﺴﺮت ﺧﻮردن ﺑﺮاي از دﺳﺖ دادن آرزوﻫﺎﯾﺘﺎن، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ دوﺳﺖ دارﯾﺪ و ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ، ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ.

10 -از ﺗﻤﺎﺷﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﺎﯾﺖ و ﺑﯿﻤﺎري ﮐﻪ اﻧﺮژي ﻫﺎي ﻣﻨﻔﯽ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﺪ: ﺑﺎ دﯾﺪن اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﮑﺮ ﮐﺮده و ﺷﺎﻧﺲ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎدﻧﺸﺎن را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ. ﺑﺎز ﻫﻢ ﯾﺎدآوري ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ” :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰي، آن ﻣﻮرد ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد”.

11 -ﺑﺪاﻧﯿﺪ اﮔﺮ رواﺑﻂ ﺗﺎن ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﺪ اﺳﺖ، ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﻮﺟﺐ آن ﮔﺸﺘﻪ اﯾﺪ:

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻨﻔﯽ ﻫﻢ ﭼﻮن ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﺘﻘﺎم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ وﯾﺮاﻧﯽ رواﺑﻂ ﺷﺨﺼﯿﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ذﻫﻨﯿﺖ ﮐﻪ” ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ وﻗﻮع ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺷﺨﺼﺎً آن را ﺟﺬب ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ”، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از رواﺑﻂ ﺑﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ و ﺑﺴﺘﮕﺎن ﺗﺎن رﻫﺎﯾﯽ ﯾﺎﺑﯿﺪ. ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺰاﻋﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ در ذﻫﻦ اﻧﺴﺎن ﺗﺼﻮر ﺷﻮد اﻋﻢ از ﺧﻮب ﯾﺎ ﺑﺪ، زﺷﺖ ﯾﺎ زﯾﺒﺎ در دﻧﯿﺎي واﻗﻌﯽ ﻧﻤﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ. ﺳﺮﻋﺖ و ﺷﺪت ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ذﻫﻨﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﻤﺮﮐﺰ روي آن ﻣﻮﺿﻮع و وﺿﻮح ﺗﺼﻮﯾﺮ آن در ذﻫﻦ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد. در واﻗﻊ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان آﻧﻬﺎ را در ذﻫﻦ ﺣﺲ و ﺑﺎور ﻧﻤﻮد. ﻗﺎﻧﻮن  ﺟﺬب ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯽ ﻫﻤﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﮐﻪ در ﮐﺘﺎبﻫﺎي ﻣﻘﺪس ادﯾﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺰ (اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎم) در ﻣﻮرد آن ذﮐﺮ ﺷﺪه: ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن آرزوي ﭼﯿﺰي را دارد، ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﯿﻬﺎن ﻫﻤﺪﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ آرزو را ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﺪ.

10 راﻫﮑﺎر ﻋﻤﻠﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدي ﺑﺮاي ﺟﺬب ﭘﻮل و ﺛﺮوت ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ

1-ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ

از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ و آﮔﺎه ﺷﻮﯾﺪ، ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﺎ ﺣﺘّﯽ ﺧﻮدﻣﺎن ﻫﻢ ﻧﻤﯽ داﻧﯿﻢ دﻗﯿﻘﺎً در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭼﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ! ﻣﻘﺪار ﭘﻮﻟﯽ را ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﯾﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل، دوﺳﺖ دارﯾﺪ، 100 ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﭘﻮل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﺑﺎ اﯾﻦ روش زودﺗﺮ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺧﻮد ﻣﯽ رﺳﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﻣﻦ دوﺳﺖ دارم ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﻮل در ﺑﯿﺎورم.

2- ﺑﻪ ﻧﺪاي دروﻧﯽ ﺧﻮد ﮔﻮش دﻫﯿﺪ

ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از ﻧﺪاي دروﻧﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺷﻨﻮﯾﺪ، ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ و ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ. ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻋﺘﻘﺎدي ﻧﺪارﯾﻢ و ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ: “ﻣﻦ ﮐﻪ اﺻﻼً ﺑﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ اﻋﺘﻘﺎدي ﻧﺪارم و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺣﺘّﯽ اﯾﻦ اﻟﻬﺎﻣﺎت را از وﺟﻮدم درك ﮐﻨﻢ!”، اﻣﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻟﻬﺎﻣﺎت و ﻧﯿﺮوي دروﻧﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ و اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ، ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻃﺮف آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ.

3- ﻣﺒﻠﻐﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﺻﺮﯾﺢ را در ذﻫﻦ ﺧﻮد ﭘﺮورش دﻫﯿﺪ

اﺑﺘﺪا از ﻣﺒﺎﻟﻎ ﮐﻢ و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل، 100 ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل، ﻫﺪﻓﺘﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﺮاي ﮐﺴﺐ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ.

4- اﮔﺮ ﺧﯿﻠﯽ در درﺟﻪ اول ﺑﻪ ﭘﻮﻟﺪار ﺷﺪن اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﻤﯽ دﻫﯿﺪ، دﯾﮕﺮ اﻫﺪاف اﯾﺪه آل ﺧﻮد را ﻣﺜﻞ، ﺗﻔﺮﯾﺢ، اﻣﻨﯿﺖ و آزادي و …ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ، در ذﻫﻦ ﺧﻮد ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ي آﻧﻬﺎ رﺳﯿﺪه اﯾﺪ و از اﯾﻦ ﺣﺲ ﻟﺬّت ﺑﺒﺮﯾﺪ، اﯾﻦ ﺧﻮد اﻧﮕﯿﺰه اي ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﻮل ﻧﯿﺰ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮﺳﯿﺪ.

5- از ﭘﯿﺮوي و ﺗﻌﻘﯿﺐ دﻧﯿﻮي دﺳﺖ ﺑﺮدارﯾﺪ، ﺷﻤﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﻧﯿﺮوي دروﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل وﺻﻞ ﻫﺴﺘﯿﺪ، ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ را در ﺧﻠﻮت ﺧﻮد ﺳﻌﯽ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ، از وي راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را در ﻣﺴﯿﺮ ﺻﺤﯿﺢ و ﺳﺮﺷﺎر از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ، ﻗﺮار دﻫﺪ، ﻃﻮري ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ در آﺳﺎﯾﺶ و آراﻣﺶ ﺑﺮاي ﺧﻮد و اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﺘﺎن ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺟﻮاب ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﺪ.

اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ و ﺧﯿﺎل ﮐﻨﯿﺪ، ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ، ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ! ﺧﯿﻠﯽ از اﻓﺮاد ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ از وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺧﻮد راﺿﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽ داﻧﻨﺪ در ﺻﻮرت اﻗﺪام ﺑﻪ راﻫﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ، اﻣﺎ ﺟﺮأت ﮔﺎﻣﯽ ﺑﺮﺗﺮ را ﻧﺪارﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺠﺎع ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ. ﺗﺮس ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺳﺖ.

راﻟﻒ واﻟﺪو ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ: “ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ، ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ اﻣﺎ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن ﻣﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪ ﯾﺎ ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ، ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ”، ﺳﻮزان ﺟﻔﺮز ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ:”ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺮس ﻋﺒﻮر ﮐﻨﯿﺪ، ﺗﺎ ﮐﺎﻣﯿﺎب ﺷﻮﯾﺪ”، ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﺟﺪي و اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي ﻣﻮﻓّﻘﯿﺖ، ﺗﻤﺎﻣﯽ دﻧﯿﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎري ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﯿﻞ ﺷﻤﺎ راه ﻣﯽ آﯾﻨﺪ.

7- ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﺎر را در ذﻫﻦ و ﺑﺎ ﮐﻼم ﺧﻮد زﯾﺮ ﻟﺐ ﻣﺮور ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل، ﺳﻮاﻟﯽ را در ﻣﻮرد ﮐﺴﺐ ﻣﺒﻠﻐﯽ از ﻣﺴﯿﺮي ﺧﺎص از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ، و ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﯿﺪ، “اﮔﺮ از اﯾﻦ راه ﻣﻮﻓّﻖ ﻧﺸﺪم، ﺗﻤﺎم ﻣﺴﯿﺮ ﻗﺒﻞ را از ذﻫﻦ ﺧﻮد ﭘﺎك ﮐﺮده و از راﻫﯽ ﺑﻬﺘﺮ و ﻣﻮﺛﺮ ﺗﺮ وارد ﻣﯽ ﺷﻮم ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﭘﻮﻟﺪار ﺷﻮم”

8-از ﻣﻮاﻧﻊ ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ،

درﯾﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ آرام ﻧﯿﺴﺖ، زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ درﯾﺎﺳﺖ، ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺠﺒﻮرﯾﺪ ﺑﺎ درﯾﺎﯾﯽ ﻣﻮاج و ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﻣﻮاﻧﻊ ﭘﯿﺮوز ﺷﻮﯾﺪ. ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺷﮑﺴﺖ ﯾﺎ ﺳﺨﺘﯽ، ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺷﺪه و از اداﻣﻪ راه ﻣﯽ ﺗﺮﺳﯿﻢ، ﺑﺎ ﺳﺮزﻧﺶ و اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎري ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽ ﺑﺮﯾﺪ، ﺑﻠﮑﻪ اوﺿﺎع ﺷﻤﺎ از ﻗﺒﻞ ﻫﻢ ﺑﺪﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮐﺎرل ﺳﺎﮔﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:”ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻋﻮض اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا ﺗﺎرﯾﮏ اﺳﺖ و ﻏﺮ ﺑﺰﻧﯿﺪ، ﺣﺘّﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﻤﻊ ﮐﻤﯽ آﻧﺠﺎ را روﺷﻦ ﮐﻨﯿﺪ”، ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺎ، “ﻣﺎﻫﯽ را ﻫﺮ وﻗﺖ از آب ﺑﮕﯿﺮي ﺗﺎزه اﺳﺖ”.

9- رواﺑﻂ و ذﻫﻦ ﺧﻮد را ﺧﺎﻧﻪ ﺗﮑﺎﻧﯽ ﮐﻨﯿﺪ!

ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺧﺎﻧﻪ، ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر، اﺟﺘﻤﺎع و …رواﺑﻂ ﺧﻮد را در ﺟﻬﺖ ﻣﺜﺒﺖ اﺻﻼح ﮐﻨﯿﺪ. ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﺪون ﮐﻤﮏ و ﻫﻤﯿﺎري دﯾﮕﺮان، ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ، اﻣﺎ اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ازدﺣﺎم رواﺑﻂ ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪه و ﭘﺮ ﺳﺮ و ﺻﺪا ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ اﻧﺮژي ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ ﯾﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ روﺣﯿﻪ ﺗﺎن ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺣﺬف ﺷﻮﻧﺪ.

10- ﺑﻪ ﻋﻼﺋﻖ ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ

ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ در ذﻫﻦ ﺧﻮد و ﺑﻄﻮر ذاﺗﯽ ﻋﻼﻗﻪ دارد، اﮔﺮ ﻫﺮ ﮔﺎم ﯾﺎ ﻋﻤﻞ ﯾﺎ ﻫﺪﻓﯽ را ﻃﺒﻖ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪ دارﯾﺪ و ﺑﻪ آن ﻋﺸﻖ ﻣﯽ ورزﯾﺪ، آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ، ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ و آﺳﺎن ﺗﺮ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺧﻮد ﻣﯽ رﺳﯿﺪ. در واﻗﻊ اﯾﻦ ﺧﻮد دروﻧﯽ ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺴﻢ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻃﺮف آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﻟﺬّت ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ و ﻋﺸﻖ ﻣﯽ ورزﯾﻢ، ﺳﻮق ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﭼﯿﺰي ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﻣﯿﺮﺳﯿﻢ ﻧﻪ ﺑﻪ ﭼﯿﺰي ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﯾﻢ. ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮏ ﺣﺲ ﺧﻮب ﯾﮏ ﻓﮑﺮ ﺧﻮب ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﯽآورد .ﭘﺲ ﺣﺲ ﺧﻮد را ﺳﺮﺷﺎر از ﻋﺸﻖ و ﺷﻮق ﮐﻨﯿﻢ.

ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب ﻣﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؟

ﻫﺮ ﻓﺮدي در زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ ﺳﺮي دوﺳﺘﺎن ﺧﺎﺻﯽ دارد ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﻪ آن دوﺳﺘﺎن، از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﺑﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮﻣﻌﻤﻮﻻ ﻃﯿﻒ دوﺳﺘﺎن و ﻫﻤﻨﺸﯿﻨﺎن ﻫﺮ ﺷﺨﺺ، اﻓﺮاد ﺧﺎﺻﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﺧﻼﻗﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﻫﻢ دارﻧﺪ.

 ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب ﻓﻘﻂ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ اﺷﯿﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎي ﻣﺎدي و ﻣﻌﻨﻮي ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﻮرد اﻓﺮاد ﻧﯿﺰ ﺻﺎدق اﺳﺖ. ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎ ﺗﺎ اﻧﺪازهاي ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ را ﺟﺬب ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤﻮد.

 ﻃﺒﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي داﻧﺸﻤﻨﺪان، ﻫﺮ ﮐﺴﯽ درﺑﺮدارﻧﺪة ﻫﺎﻟﻪاي از اﻧﺮژي در اﻃﺮاف ﺧﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﺎﻟﮥ اﻧﺮژي ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮات ﻓﺮد ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد؛  ﺗﻔﮑﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﻫﺎﻟﻪ ﻫﺎي اﻧﺮژي ﻣﺜﺒﺖ و ﺗﻔﮑﺮات ﻣﻨﻔﯽ ﻫﺎﻟﻪ ﻫﺎي اﻧﺮژي ﻣﻨﻔﯽ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ . ﭘﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺎﻟﻪﻫﺎي اﻧﺮژي در  اﻃﺮاف ﻫﺮ ﺷﺨﺼﯽ وﺟﻮد دارد، ﻣﺠﺎورت ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻣﺜﺒﺖ اﻧﺪﯾﺶ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ ﻧﮕﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺎﺛﯿﺮ در رﻓﺘﺎر ﻣﺎ ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﺑﺎ ﺧﻮد ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﯾﮏ ﮐﻮدك در ﺑﻐﻞ ﻣﺎدر ﺧﻮد اﺣﺴﺎﺳﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب دارد؟ ﯾﻘﯿﻨﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎدر ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﺧﺎﻟﺺ و ﻧﺎب ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﻮدك، اﻧﺮژي ﺧﻮد را ﺑﻪ او ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﺑﻐﻞ ﮐﺮدن ﮐﻮدك، وي را در ﻓﻀﺎي اﻧﺮژي ﻣﺜﺒﺖ ﺧﻮ د ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ. ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر در ﻣﻮرد ﻫﺎﻟﻪﻫﺎي اﻧﺮژي اﻓﺮاد ﺧﻮب، ﻣﺜﺒﺖ ﻧﮕﺮ و … . و ﻧﯿﺰ ﻫﺎﻟﻪﻫﺎي اﻧﺮژي اﻓﺮاد ﻣﻨﻔﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﺳﺖ. ﺣﺘﻤﺎ ﺗﺎﺑﺤﺎل ﻫﻤﻨﺸﯿﻨﯽ ﺑﺎ اﻓﺮادي ﮐﻪ ﺗﻔﮑﺮات ﻣﻨﻔﯽ دارﻧﺪ  ﻫﻤﻨﺸﯿﻦ ﺷﺪه اﯾﺪ. ﻗﻄﻌﺎ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﯾﺎ ﺳﺎﻋﺖ دﭼﺎر ﻧﻮﻋﯽ ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺮژي ﺷﺪه و ﺣﺎﻟﺖ ﺷﺎداﺑﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﯾﺪ

ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

ﻫﺮ اﻧﺮژي ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺟﺬب اﻧﺮژي ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮد را (در ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻣﻠﺘﺮ) دارد.  ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ (ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﮥ ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ) ﺳﭙﺲ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺼﻮر ﮐﺮدن و ﺗﻠﻘﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و در واﻗﻊ ﺑﺎ ﺗﺎﺑﺶ اﻧﺮژي ﺑﻪ ﻫﺴﺘﯽ، آن ﭼﯿﺰي ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدهاﯾﻢ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭘﺮﺗﺮاﮐﻢ ﺧﻮد (ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺴﻢ و ﺗﺠﺴﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ) ﺑﻪ دﺳﺖ  ﻣﯽآورﯾﻢ. اﯾﻦ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن در ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ: ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﻢ ﺗﺮاﮐﻢ ﻫﺮ اﻧﺮژي ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺟﺬب ﺷﮑﻞ ﭘﺮﺗﺮاﮐﻢ و اﻧﺒﻮه ﺧﻮد دارد. در ﻣﻮرد ﺟﺬب ا ﻧﺴﺎﻧﻬﺎ و اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ، ﻧﻤﯽ ﺗﻮان اﻓﺮادي را ﮐﻪ ﺣﻀﻮرﺷﺎن در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮدﻣﺎن ﻧﺒﻮده و  ﻧﺎﭼﺎرا در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ وارد ﺷﺪهاﻧﺪ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورد، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺪر، ﻣﺎدر، ﺑﺮادر، ﻣﻌﻠﻢ، ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ و … . اﻣﺎ ﺟﺬب دوﺳﺘﺎن و ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪاي اﺳﺖ  ﮐﻪ ﺗﺎ اﻧﺪازهاي ﻣﯽ ﺗﻮان در آن ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺧﺘﯿﺎري ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮد.  ﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﻓﺮادي را ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه و ﻧﯿﺰ رﻓﺘﺎري ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮدﻣﺎن دارﻧﺪ اﻣﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ دﻗﯿﻘﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﺧﻮدﻣﺎن، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎر  ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ از ﺧﻮدﻣﺎن در آن رﻓﺘﺎر و ﺗﻔﮑﺮات زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺳﭙﺮي ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﻣﺎ روزي 5 ﺑﺎر ﻏﯿﺒﺖ ﮐﺮده و دروغ  ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ، ﻓﺮدي را ﺟﺬب ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ روزي 50 ﺑﺎر دروغ ﮔﻔﺘﻪ و ﻏﯿﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﻣﺎ ﺗﺎ اﻧﺪازة 20 ﻧﻤﺮه اﻣﯿﺪوار ﺑﻪ  رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﻫﺴﺘﯿﻢ، ﻓﺮدي را ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازة 200 ﻧﻤﺮه ﺑﻪ رﺣﻤﺖ ﺧﺪا اﻃﻤﯿﻨﺎن و ﯾﻘﯿﻦ دارد. ﭘﺲ در واﻗﻊ اﻓﺮادي را ﮐ ﻪ ﻣﺎ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ، دﻗﯿﻘﺎ ﻫﻤﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ رﻓﺘﺎر ﺧﻮدﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ اﻧﺴﺎن در ﺣﻀﻮرﻣﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺎن و ﻣﺸﺎﻫﯿﺮ ﺟﻬﺎن از ﻗﺪﯾﻢ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ، اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ و دوﺳﺘﺎن در واﻗﻊ آﯾﻨﮥ رﻓﺘﺎر ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و دوﺳﺘﺎن  ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ و ﺟﻤﻼﺗﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ. از ﻃﺮﻓﯽ ﻃﺒﻖ ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ “ﻣﻮش داﺧﻞ ﮐﺎﺳﮥ آدم وﺳﻮاﺳﯽ ﻣﯿﺮود”، ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﯾﺎ اﻣﺮي ﻣﻬﻢ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻏﯿﺮﻣﻬﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺸﺎﻧﺪن و ﺟﺬب ﮐﺮدن آن ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮدﻣﺎن اﺳﺖ (ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺮس از ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﻣﺴﺌﻠﻪ). ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻣﺎ از ﻣﺮﯾﻀﯽ  ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﻢ و ﻫﻤﯿﺸﻪ اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﯾﻀﯽ ﺧﺎﺻﯽ را ﻣﯽﮔﯿﺮد، ﺧﻮدﻣﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ و در ﻣﻮرد ﺟﺬب اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ، ﻣﺜﻼ ﻣﺎ از اﻓﺮاد دروﻏﮕﻮ ﺧﯿﻠﯽ  ﺑﺪﻣﺎن ﻣﯽ آﯾﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ “ﻣﻦ از آدﻣﻬﺎي دروﻏﮕﻮ ﺣﺎﻟﻢ ﺑﻬﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد” و ﺑﺎﻻﺧﺮه دوﺳﺘﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ اﻟﻬﮥ دروﻏﮕﻮﯾﯽ اﺳﺖو ﯾﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ “ﻣﻦ از اﻧ ﺴﺎﻧﻬﺎي ﺧﺴﯿﺲ ﺑﺪﻣﺎن ﻣﯽآﯾﺪ” و در واﻗﻊ اﯾﻦ ﺑﺪ آﻣﺪن ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺮسِ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪن در دام آﻧﻬﺎﺳﺖ و ﻧﺘﯿﺠﺘﺎ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﮐﻪ اﺻﻼ ﺷﻠﻮارش ﺟﯿﺐ ﻧﺪارد (!) ﻧﺼﯿﺐ ﻣﺎ ﻣﯽﺷﻮد. ﭘﺲ در ﻗﺪم اول ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻔﮑﺮ ﻣﻨﻔﯽ و ﺗﺮس از ﮔﺮﻓﺘﺎرِ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺧﻼق ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺷﺪن، در واﻗﻊ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﻗﺮاردادن آن ﺗﻔﮑﺮات در ﻫﺎﻟﮥ اﻧﺮژي ﺧﻮدﻣﺎن، آﻧﻬﺎ را ﺟﺬب ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.  اﻟﺒﺘﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر و ﻣﺴﺌﻠﻪ دار ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ و آن دوﺳﺘﺎن و اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﻧﺎﺟﻮر ﺑﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ وي را ﺑﻪ راه ﺧﻄﺎ ﮐﺸﺎﻧﺪهاﻧﺪ، ﭘﺲ ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﮥ ﻟﻮﯾﯿﺰﻫﯽ، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻓﺮد ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر را ﻣﺮﯾﺾ ﺑﻨﺎﻣﯿﻢ و ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﯾﺾ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ درﻣﺎن ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ اﺳﺖ.

ﻣﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺎﺷﻢ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﻫﺮ ﮐﺎري ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ، و ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰي ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮﺳﻢ “واﻗﻌﺎً ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اﺳﺖ .ﻣﻦ آﻣﺎل و آرزوﻫﺎي زﯾﺎدي دارم و ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎري ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ از ﻫﺴﺘﯽ ﺑﺨﻮاﻫﻢ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را دراﺧﺘﯿﺎر ﻣﻦ ﺑﮕﺬارد.

ﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ آدﻣﻬﺎي ﺧﻮﺑﺘﺮ را ﺟﺬب ﮐﻨﯿﻢ؟

ﺧﯿﻠﯽ راﺣﺖ اﺳﺖ؛ ﺧﻮدﻣﺎن ﺧﻮب ﺑﺎﺷﯿﻢ، ﻫﻤﻪ را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ، ﺑﻪ ﺑﺪﯾﻬﺎي اﻓﺮاد ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﯿﻢ و اﺻﻼ از اﯾﻦ ﻧﺘﺮﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﮑﻨﺪ ﻓﺮدي ﺑﺎ اﯾﻦ اﺧﻼق ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﻧﺼﯿﺐ ﻣﺎ ﺷﻮد و ﯾﺎ ﻧﮑﻨﺪ دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﻗﺪم ﺑﮕﺬارد. (ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ آﻧﻘﺪر ﺧﻮب ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﻓﺮادي ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺮﯾﺾ ﺑﺎﺷﻨﺪ از ﻫﻤﻨﺸﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﺎ درﻣﺎن ﺷﻮﻧﺪ. ﭘﺲ اﺻﻼ ﺑﻪ ﻫﻤﻨﺸﯿﻨﯽ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻣﺮﯾﺾ ﻓﮑﺮ ﻫﻢ ﻧﮑﻨﯿﻢ) اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ  ﮐﻪ ﺧﺎﻟﻖ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮔﺎﻫﯽ اﻓﺮاد ر ا اﻣﺘﺤﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ از دﺳﺖ ﻣﺎ ﺧﺎرج اﺳﺖ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب ﺑﺮاي ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻋﺸﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ؟

اﻓﺮادي ﮐﻪ درﺑﺎره ي ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب ﺷﻨﯿﺪه اﻧﺪ و ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن روﯾﺎﻫﺎﯾﺸﺎن را آﺷﮑﺎر ﺳﺎزﻧﺪ اﻏﻠﺐ اﻫﺪاف ﺧﺎﺻﯽ در ذﻫﻦ دارﻧﺪ. آﻧﻬﺎ ﭘﻮل ﺑﯿﺸﺘﺮ، ﺷﻐﻞ ﺑﻬﺘﺮ و ﺧﺎﻧﻪ اي زﯾﺒﺎﺗﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ. ﻣﻌﻤﻮل ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﮐﻪ از ﻣﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب ﻋﺸﻖ را ﺟﺬب ﮐﻨﻢ؟ ﯾﺎ آﯾﺎ آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻋﺸﻖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ؟

ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده اﺳﺖ. ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب ﺑﺮاي ﻣﺘﺠﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ از ﻓﺮﻣﻮﻟﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

ﺧﺐ، ﻓﺮﻣﻮل ﭼﯿﺴﺖ؟ درﺧﻮاﺳﺖ – ﺑﺎور – رﻫﺎ ﮐﺮدن – درﯾﺎﻓﺖ.

اﻣﺎ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻓﺮﻣﻮل ﺑﺮوﯾﻢ و ﻋﺸﻖ را ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯿﻤﺎن ﺟﺬب ﮐﻨﯿﻢ ﭼﻨﺪ ﮐﺎر اﺳﺎﺳﯽ و ﭘﺎﯾﻪ اي وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ. ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ آﺷﮑﺎر ﮐﻨﯿﺪ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع، ﭘﺎﮐﺴﺎزي را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ. ﭘﺎﮐﺴﺎزي ﯾﻌﻨﯽ ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﻤﺎم رواﺑﻂ اﺿﺎﻓﯽِ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺎك ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ اﺣﺴﺎس ﻣﻨﻔﯽ اي ﻣﺜﻞ ﺗﺮس ﯾﺎ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﺷﻤﺎ را از ﺟﺬب ﻣﺮد/زن روﯾﺎﻫﺎﯾﺘﺎن دور ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ. در اﯾﻨﺠﺎ ﭼﻨﺪ راﻫﮑﺎر ﺑﺮاي ﭘﺎﮐﺴﺎزي ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻢ:

 *ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ دوﺳﺘﯽ ﺧﻮد دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ. ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻞ و اﻧﺪﯾﺸﻪ در ﻣﻮرد ﮐﺸﻒ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﯿﺪ، ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ آﯾﺎ واﻗﻌﺎً ﺧﻮدﺗﺎن را دوﺳﺖ دارﯾﺪ، آﯾﺎ ﺧﻮدﺗﺎن را ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ، آﯾﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ و ارزﺷﻤﻨﺪي ﻫﺴﺘﯿﺪ.

 *از ﻣﯿﺰان ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ دوﺳﺘﯽ ﺗﺎن ﯾﺎدداﺷﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

ﮐﺎﻏﺬي ﺑﺮدارﯾﺪ و روي آن ﺗﻤﺎم ﭼﯿﺰﻫﺎي ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺷﻤﺎ ﺻﺪق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ، ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻘﺪر ﻣﻬﺮﺑﺎن و دﻟﺴﻮز ﻫﺴﺘﯿﺪ، ﭼﻘﺪر ﺑﺎﻫﻮﺷﯿﺪ، ﭼﻪ دﻧﺪاﻧﻬﺎي زﯾﺒﺎﯾﯽ دارﯾﺪ، ﭼﻪ ﭘﺎﻫﺎي ﺧﻮش ﺗﺮاﺷﯽ دارﯾﺪ، ﭼﻪ اﻧﺴﺎن ﺷﻔﯿﻖ و ﻏﻤﺨﻮاري ﻫﺴﺘﯿﺪ، ﭼﻘﺪر اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ، ﭼﻪ ﺷﻨﻮﻧﺪه ي ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ، ﭼﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻨﯿﺪ، ﭼﻘﺪر ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ي ﻋﺸﻖ ﻫﺴﺘﯿﺪ، ﭼﻘﺪر در ﮐﺎرﻫﺎي ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ، ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ، ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﯽ، ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ و … ﻣﻬﺎرت دارﯾﺪ، ﻫﺮ ﻧﮑﺘﻪ ي ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺗﺎن در ﺷﻤﺎ ﺻﺪق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ روي ﮐﺎﻏﺬ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ. ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ واﻗﻌﺎً ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺧﻮدﺗﺎن ﻧﻮﺷﺘﯿﺪ اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ آﺷﮑﺎرﺳﺎزي ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ اﺗﻔﺎق    ﻣﯽ اﻓﺘﺪ.

*ﺑﺎور ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﻣﺎده اﯾﺪ.

اﯾﻦ ﮐﺎﻏﺬ را ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮدﺗﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎً ﺑﺎور ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎم آن ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ روي ﮐﺎﻏﺬ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﯾﺪ. ﺧﻮدﺗﺎن را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺳﺎزﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ، ارزﺷﻤﻨﺪ و آﻣﺎده ي درﯾﺎﻓﺖ ﻋﺸﻖ ﻫﺴﺘﯿﺪ. اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺳﺎﺳﯽ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮاي درﯾﺎﻓﺖ ﻋﺸﻖ آﻣﺎده ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﻣﺮﺣﻠﻪ ي ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯿﺴﺖ ﭼﻮن اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﺧﻮدﺗﺎن ﻧﺸﻮﯾﺪ ﻗﺎدر ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد ﻋﺸﻖ را ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯿﺘﺎن ﺟﺬب ﮐﻨﯿﺪ. اوﻟﯿﻦ ﻋﺸﻘﺒﺎزيِ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﺨﺺ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

ﭘﺲ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ي ﭘﺎﮐﺴﺎزي آﻣﺎده ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺘﺘﺎن را ﺑﺮاي درﯾﺎﻓﺖ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﮐﺎﺋﻨﺎت اراﺋﻪ دﻫﯿﺪ. ﺑﺮاي اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼً ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮع راﺑﻄﻪ ﯾﺎ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎي آن ﺷﺨﺺ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺟﺬﺑﺶ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﺷﻔﺎف ﺑﺎﺷﯿﺪ. اﮔﺮ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺷﻔﺎف و واﺿﺢ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﭘﯿﺎﻣﻬﺎي ﭘﯿﭽﯿﺪه اي را ﺑﻪ ﮐﺎﺋﻨﺎت ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﯿﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮد ﺟﺬب ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد. ﯾﺎدﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب اﯾﻦ اﺳﺖ: ﻣﺸﺎﺑﻪ، ﻣﺸﺎﺑﻪ را ﺟﺬب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﻫﺮ ﻓﮑﺮي ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﺋﻨﺎت ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ ﻫﻤﺎن را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ.

 *درﺧﻮاﺳﺖ

از آرزوﯾﺘﺎن ﯾﺎدداﺷﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

ﮐﺎﻏﺬ دﯾﮕﺮي ﺑﺮدارﯾﺪ و اﯾﻦ ﺑﺎر روي آن ﺗﻤﺎم وﯾﮋﮔﯿﻬﺎي ﺷﺨﺺ دﻟﺨﻮاﻫﺘﺎن را ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﯾﺪ ﺟﺬﺑﺶ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ؛ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ واﺿﺢ و دﻗﯿﻖ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .ﺗﻮﺻﯿﻔﺎﺗﺘﺎن ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻧﮕﺬارﯾﺪ ﻫﯿﭻ ﮐﻠﻤﻪ ي ﻣﻨﻔﯽ اي در ﻟﯿﺴﺘﺘﺎن وارد ﺷﻮد .ﻣﺜﻼً اﯾﻨﻄﻮر ﻧﻨﻮﯾﺴﯿﺪ «ﻣﻦ دوﺳﺖ ﻧﺪارم ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ام ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮ ﺑﺎﺷﺪ «در ﻋﻮض ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ «ﻫﻤﺴﺮ اﯾﺪه آل ﻣﻦ ﻣﻬﺮﺑﺎن و ﺣﻤﺎﯾﺘﮕﺮ اﺳﺖ.» ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺷﺨﺺ ﻣﻮرد دﻟﺨﻮاﻫﺘﺎن را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﺶ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ، ﻫﺮ ﭼﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺗﺎن ﺷﻔﺎف ﺗﺮ و دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺮاي ﮐﺎﺋﻨﺎت ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎ راﺣﺖ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

*ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ.

اﻏﻠﺐ وﻗﺘﯽ ﻣﺮدم آرزوﯾﺸﺎن را درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﻮﯾﯽ ﻟﯿﺴﺘﯽ از ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﺮدم اﻏﻠﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪﯾﺪاً دﻗﯿﻖ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و زﻣﺎن زﯾﺎدي را ﺻﺮف ﺗﺎﺳﻒ ﺧﻮردن ﺑﺎﺑﺖ آن ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ دﭼﺎر رواﺑﻄﯽ از ﯾﮏ ﻧﻮع ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، آﻧﻬﺎ ﭼﯿﺰي را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آورﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ روي آن ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺗﻤﺮﮐﺰﺷﺎن ﻧﯿﺰ روي ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﺨﺺ اﯾﺪه آﻟﺘﺎن را آﺷﮑﺎر ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده و اﻧﺮژﯾﺘﺎن را روي ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﮕﺬارﯾﺪ.

 *ﺑﺎور

اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ در واﻗﻊ ﻣﺮﺣﻠﻪ ي ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰي اﺳﺖ، اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ي ﭘﺎﮐﺴﺎزي را اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﯿﺪ و واﻗﻌﺎً ﺑﺎور ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ و آﻣﺎده ي درﯾﺎﻓﺖ ﻋﺸﻖ ﻫﺴﺘﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رود. در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﻻ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ﺳﻄﺢ ارﺗﻌﺎﺷﯽ ﺗﺎن ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ دارد. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ. اﮔﺮ ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ اﻓﮑﺎر ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ ﻫﺠﻮم آوردﻧﺪ، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ اﻓﮑﺎرﺗﺎن را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده و ﺑﻪ ﭼﯿﺰي ﻣﺜﺒﺖ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ، ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺣﺎل و ﻫﻮاﯾﺘﺎن را ﺷﺎد و ﺳﺒﮏ ﻧﮕﻬﺪارﯾﺪ، ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﻤﺮﮐﺰﺗﺎن را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻘﺪر ﻋﺎﻟﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﮏ اﯾﺪه آﻟﺘﺎن را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﯿﺪ.

 *ﻧﻘﺶ ﺑﺎزي ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺎور ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ ﺷﺨﺼﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﻋﻤﺮﺗﺎن را ﺑﺎ او ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮده اﯾﺪ و ﻃﻮري رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﻧﮕﺎر او ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺳﺖ، ﻣﻨﻈﻮرم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ، آن را ﺗﺠﺴﻢ ﮐﻨﯿﺪ، اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﺗﺎن را ﺣﺲ ﮐﻨﯿﺪ، آزاداﻧﻪ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ آن اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ اﺣﺴﺎﺳﯽ دارﯾﺪ. ﮐﺎﺋﻨﺎت ﺑﺎ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺳﺮوﮐﺎر دارد و اﮔﺮ ﺷﻤﺎ اﻧﺮژﯾﺘﺎن را روي اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﺪ ﺳﻄﺢ ارﺗﻌﺎﺷﯽ ﺗﺎن ﺧﯿﻠﯽ زود ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رود.

*رﻫﺎ ﮐﻨﯿﺪ.

آﻣﺎده ﺳﺎز و ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻦ

ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ي رﻫﺎ ﺳﺎزي را ﻣﺮﺣﻠﻪ ي «آﻣﺎده ﺳﺎز و ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻦ» ﻧﺎم ﻧﻬﺎده ام ﭼﻮن اﯾﻦ دﻗﯿﻘﺎً ﻫﻤﺎن ﮐﺎرﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﯿﺪ. ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ، ﻣﺮﺣﻠﻪ ي ﭘﺎﮐﺴﺎزي را اﻧﺠﺎم داده اﯾﺪ، ﭘﺲ دﻗﯿﻘﺎً ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ، ﺷﻤﺎ آرزوﯾﺘﺎن را درﺧﻮاﺳﺖ داده اﯾﺪ و ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ درآﻣﺪن آن را اﺣﺴﺎس ﮐﺮده اﯾﺪ، ﭘﺲ آن را »آﻣﺎده ﮐﺮده اﯾﺪ»، ﺣﺎﻻ ﻧﻮﺑﺖ «ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدن» آن اﺳﺖ. اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻐﺎزه اي ﺑﺮوﯾﺪ و ﺗﺨﺘﯽ ﺳﻔﺎرش دﻫﯿﺪ دﯾﮕﺮ روز ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻐﺎزه ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ رﻓﺖ ﺗﺎ دوﺑﺎره ﺳﻔﺎرﺷﺘﺎن را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ. ﭘﺲ ﺳﻔﺎرش ﺷﻤﺎ اﻻن در دﺳﺘﺎن ﮐﺎﺋﻨﺎت اﺳﺖ، ﺷﻤﺎ اﻻن ﺑﺎﯾﺪ رﻫﺎ ﮐﻨﯿﺪ و اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﮐﺎﺋﻨﺎت آن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ، آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎي ﻧﺎدﯾﺪﻧﯽ ﻫﺎﺳﺖ ﺑﻪ دﻧﯿﺎي دﯾﺪﻧﯽ ﻫﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ. ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺎﺋﻨﺎت را ﭼﮏ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺳﻔﺎرﺷﺘﺎن ﻫﻨﻮز ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ، اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﮐﺎﺋﻨﺎت اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎور ﻧﺪارﯾﺪ و اﯾﻦ اﻓﮑﺎر ﺟﻠﻮي ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺟﺬب را ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .وﻗﺘﺘﺎن را ﺻﺮف اﯾﻦ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺗﺎن ﮐﯽ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮآورده ﻣﯽ ﺷﻮد ﭼﻮن اﯾﻦ اﻓﮑﺎر ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ي ﻓﻘﺪان ﺑﺎور و اﯾﻤﺎن اﺳﺖ. آرام ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ و ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﮐﺎﺋﻨﺎت آرزوﯾﺘﺎن را ﺑﻪ ﺷﯿﻮه اي ﮐﻪ ﺧﻮدش درﺳﺖ ﻣﯽ داﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ. اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺗﺎن ﻣﺘﺠﻠﯽ ﺷﻮد اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.

 *درﯾﺎﻓﺖ

ورود ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮه

وﻗﺘﯽ ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﻻ را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم دادﯾﺪ دﯾﮕﺮ راه ﺑﺮاي درﯾﺎﻓﺖ آرزوﯾﺘﺎن ﺑﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ، اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻣﺜﻼً ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺧﺮﯾﺪﻫﺎﯾﺘﺎن را ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﯾﮏ ﻣﻐﺎزه ي ﺧﺎص اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ و ﺣﺎﻻ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﯾﺎ رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎﯾﯽ از ﻃﺮف ﮐﺎﺋﻨﺎت ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻐﺎزه ي دﯾﮕﺮي ﺑﺮوﯾﺪ، ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﮑﻨﯿﺪ، ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺮاه ﺷﻮﯾﺪ، ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺧﯿﻠﯽ زود ﺑﺮاﯾﺘﺎن آﺷﮑﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﺸﺘﺎقِ درﯾﺎﻓﺖ ﺑﻮدن ﺑﻪ اﻧﺪازه ي ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺒﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﮐﺮدم ﻣﻬﻢ اﺳﺖ. اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺮﺗﺮﺗﺎن، ﮐﺎﺋﻨﺎت، ﺧﺪا، اﷲ، ﺑﻮدا … ﯾﺎ ﻫﺮ ﭼﯿﺰي ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺪرت ﺑﺮﺗﺮ ﻗﺒﻮﻟﺶ دارﯾﺪ ﮔﻮش ﻧﺴﭙﺎرﯾﺪ، آن ﭼﯿﺰي را ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﻮد از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داد

اﯾﻦ ﯾﮏ دﺳﺘﻮر ﺟﺪي اﺳﺖ :آرام ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ و آرزوﯾﺘﺎن را ﺑﻪ ﮐﺎﺋﻨﺎت ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ، ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﺎده ي درﯾﺎﻓﺖ راﺑﻄﻪ و ﻋﺸﻘﯽ ﮐﻪ واﻗﻌﺎً ﻟﯿﺎﻗﺘﺶ را دارﯾﺪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ .ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب 24 ﺳﺎﻋﺖ از 7 ﺷﺒﺎﻧﻪ روز از 365 روزِ ﮐﻞ ﺳﺎل را ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﺪ، ﺑﺮاي ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﺷﻤﺎ ﺑﺎ داﻧﺴﺘﻦ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل آﺷﮑﺎر ﺳﺎزي ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ ﻗﺪرت ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ﺑﺮاي ﺧﻠﻖ ﮐﺮدن آن ﻧﻮع زﻧﺪﮔﯽ و ﻋﺸﻘﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﻤﺸﻪ آرزوﯾﺶ را داﺷﺘﯿﺪ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﯾﺪ.