ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ

ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺑﺎزرﯾﺎﺑﯽ در اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺎص و ﺑﺎزار ﺗﻤﺮﮐﺰ دارﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻨﺪ. اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ اﺟﺮا و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺳﺖ.

ﻓﺮاﯾﻦ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ، ﺟﺴﺘﺠﻮ و اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزارﻫﺎي ﻫﺪف، ﻃﺮاﺣﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ، اﺟﺮاو ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻠﯿﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺳﺖ.

با درج آگهی در سایت آگهی و تبلیغات آگهی شهر من بنشانی mycityad.ir اگهی های شما در صفحه اول نتایج جستجو موتورهای جستجو Google,Bing,Yahoo دیده خواهد شد.

برخی از رتبه های سایت آگهی شهر من در موتور جستجوی Google اعلان می گردند:

درج آگهی دوربین :: سایت mycityad.ir رتبه 1 صفحه 1 Google می باشد.

درج آگهی دوربین مداربسته :: سایت mycityad.ir رتبه 4 صفحه 1 Google می باشد.

درج آگهی الات موسیقی :: سایت mycityad.ir رتبه 4 صفحه 1 Google می باشد.

درج آگهی لوازم کودکان :: سایت mycityad.ir رتبه 9 صفحه 1 Google می باشد.

درج آگهی آموزش ورزش :: سایت mycityad.ir رتبه 3 صفحه 2 Google می باشد.

1) ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎي ﺑﺎزار

2) ﺟﺴﺘﺠﻮ و اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزارﻫﺎي ﻫﺪف: ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺑﺎزار اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺨﻤﯿﻦ اﻧﺪازه ﺑﺎزار، ﺳﻮدآوري، ﻣﯿﺰان رﺷﺪ آن و ﻧﻈﺎﯾﺮ اﯾﻦ ﻫﺎ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ. روش ﻫﺎي ﮔﻮ ﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﺮاي درك و اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺗﻮان ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺎزار و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎي آﺗﯽ وﺟﻮد دارد. ﭘﺲ ازﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ، ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﯾﯽ از ﺑﺎزار را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺪف ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﺗﻘﺴﻢ ﺑﻨﺪي را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻧﻮع ﻣﺸﺘﺮي، ﻣﻼك ﻫﺎي ﻣﻄﺮح ﺑﺮاي ﻣﺸﺘﺮي(ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﯾﺪ) و ﻧﻈﺎﯾﺮ اﯾﻦ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم داد. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﺧﺎرج از ﺗﻮان ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي رﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد.

3) ﻃﺮاﺣﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ: ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮاي اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي ﺗﻤﺎﯾﺰ و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮل در ﺑﺎزار ﻫﺪف ﻗﺪم ﺑﻌﺪي اﺳﺖ. ﺑﺮاي اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺿﻤﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ دو ﻣﻼك ﺳﻨﺠﺶ(ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﯿﻤﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ) ، ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﻋﺎﻣﻞ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻗﺒﺎ ﺑﺴﻨﺠﺪ. ﭘﺲ از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب، ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎر ﻃﺮاﺣﯽ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ را آﻏﺎز ﮐﻨﺪ. ﭘﺲ از ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ دﺷﻮار و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﺑﺎزار، ﺑﺎﯾﺪ آن را ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮد و ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار داد و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻻزم را در آن اﻋﻤﺎل ﮐﺮد. اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﭼﺮﺧﻪ ﻋﻤﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﻼوه اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ و ﻧﻘﺶ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮش در ﺑﺎزار ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.

4) ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ: اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﻬﻢ د ﻣﻮرد آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ، ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺟﺰﺋﯽ از اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺳﺖ. ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺧﻮد را ﻣﯿﺎن اﺟﺰاي ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ. آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از اﺑﺰار ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻫﺎ ﺳﻌﯽ در ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺧﻮد در ﺑﺎزار ﻫﺪف دارد. ﻣﮏ ﮐﺎرﺗﯽ ﭼﻬﺎر ﻋﻨﺼﺮ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ را ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ:

· ﻣﺤﺼﻮل: ﻣﺤﺼﻮل ﭼﯿﺰي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزر ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺷﺎﻣﻞ ﻃﺮح ﻣﺤﺼﻮل، ﮐﯿﻔﯿﺖ، ﻣﺸﺨﺼﺎت، ﻧﺎم ﺗﺠﺎري و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي آن اﺳﺖ.

ﻗﯿﻤﺖ: ﺣﺴﺎس ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ، ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺒﺎﻟﻐﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در ﻗﺒﺎل ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

· ﺗﻮزﯾﻊ: ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ ي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف رﺳﺎﻧﯿﺪن ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮي اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد

· ﺗﺮﻓﯿﻊ: ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮاي ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺖ.

5) ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ، اﺟﺮا و ﮐﻨﺘﺮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ: ﺳﻪ ﻧﻮع ﮐﻨﺘﺮل در ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ:

اﻟﻒ) ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ: ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ، ﻧﻈﯿﺮﺳﻮد و ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﻗﺪم اول ﺑﺮاي اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻌﺮﯾﻒ دﻗﯿﻖ اﻫﺪاف و ﺳﭙﺲ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ. ﻗﺪم دوم ﺗﻌﯿﯿﻦ دﻻﯾﻞ اﻧﺤﺮاف از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺿﻌﻒ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺳﺖ. آﺧﺮﯾﻦ ﻗﺪم ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي در ﺧﺼﻮص ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻤﻞ اﺻﻼﺣﯽ اﺳﺖ.

ب) ﮐﻨﺘﺮل ﺳﻮد آوري

ج) ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ: ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮد را دوﺑﺎره ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ اﻫﺪاف اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﺑﺰاري ﻧﻈﯿﺮ ﻣﻤﯿﺰي ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﻧﺠﺎم داد.

ﻣﺎﻫﯿﺖ و ﻣﺤﺘﻮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ(اﮐﺜﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ) داراي ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ:

1) ﺧﻼﺻﻪ اي ﺑﺮاي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

2) ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ: دراﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﻣﻮرد ﺑﺎزار، ﻣﺤﺼﻮل، رﻗﺒﺎ، ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ و ﻣﺤﯿﻂ ﮐﻼن داده ﻣﯽ ﺷﻮد. اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺎزار ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺪازه و رﺷﺪ ﺑﺎزار در ﻃﯽ ﺳﺎﻟﯿﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ و روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻧﯿﺎزﻫﺎ، ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺎ و رﻓﺘﺎر ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﺳﺖ. در ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺼﻮل، ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش، ﺳﻮد، ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﻮد و ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﺤﺼﻮل در ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻣﺘﻮاﻟﯽ ذﮐﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﻗﺒﺎي اﺻﻠﯽ در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار، اﻫﺪاف، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮل و اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي ﺑﺎزار ﯾﺎﺑﯽ در ﺑﺨﺶ رﻗﺒﺎ ﺟﻤﻊ آوري ﻣﯽ ﺷﻮد. اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ و ﺿﺮﯾﺐ اﻫﻤﯿﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎ، در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎزار ﺣﺎﯾﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ. روﻧﺪ ﻫﺎي ﻣﺤﯿﻂ ﮐﻼن ﺷﺮﮐﺖ، ﻧﻈﯿﺮ روﻧﺪ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ /اﻗﺘﺼﺎدي، ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ/ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ، ﺳﯿﺎﺳﯽ/ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ/ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، در ﻗﺴﻤﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ، ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ، ﻗﺪرت ﻫﺎ و ﺿﻌﻒ ﻫﺎ: ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﻨﺪه ﻣﻮﺳﺴﻪ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻫﻤﯿﺖ رده ﺑﻨﺪي ﮐﺮد ﺗﺎ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم ﺑﺮاي ﻫﺮ ﯾﮏ اﺗﺨﺎذ ﮔﺮدد. ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ درون ﻣﻮﺳﺴﻪ اﺳﺖ.

4) اﻫﺪاف: اﻫﺪاف ﺑﻪ دو ﻧﻮع ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. اﻫﺪاف ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد. اﻫﺪاف ﺑﺎﯾﺪ واﺿﺢ و ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي در ﻃﯽ دوره زﻣﺎﻧﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻌﻼوه اﯾﻦ اﻫﺪاف ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﻮم اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻫﺪاف ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻫﻤﯿﺖ رده ﺑﻨﺪي ﺷﻮﻧﺪ و ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن اﻫﺪاف رده ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ، از دﯾﮕﺮ اﻫﺪاف ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﻮﻧﺪ. ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﻪ اﻫﺪاف ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻼش ﻫﺎﯾﯿﯽ را ﺳﺒﺐ ﺷﻮﻧﺪ.

5) اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ: اﺳﺘﺮاﺗﮋي را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از اﺑﺰار و اﺟﺰاي اﺻﻠﯽ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد. ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎ واﺣﺪﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻻزم را ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ.

6) ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ: در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﺟﺰاي اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﺎﯾﺪ روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ.

7) ﺳﻮد و زﯾﺎن ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه: ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ، ﺑﻮدﺟﻪ و ﭘﻮل ﻻزم اﺳﺖ. در ﻗﺴﻤﺖ درآﻣﺪ ﻫﺎي ﻃﺮح ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي، ﻣﻮاردي ﻧﻈﯿﺮ ﺣﺠﻢ آﯾﻨﺪه ﻓﺮوش و ﺣﺠﻢ رﯾﺎﻟﯽ ﻓﺮوش ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮاي ﻃﺮح ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺑﺨﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻃﺮح، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺗﻮزﯾﻊ و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد. از ﺗﻔﺎﺿﻞ اﯾﻦ دو، ﺳﻮد ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي ﺑﻮدﺟﻪ، آن را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﯾﺎ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه ﻣﺒﻨﺎي ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

8) ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎي ﻻزم: ﺑﺨﺶ آﺧﺮ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ. ﻣﺪﯾﺮان ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺿﻤﻦ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺤﻮه اﺟﺮاي ﮐﺎر و ﺑﺮرﺳﯽ آن از ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه، در ﻫﺮ ﻣﻘﻄﻌﯽ ﮐﺎر را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ اﺻﻼح اﻣﻮر ﺑﭙﺮدازﻧﺪ. ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از وﻇﻠﯿﻒ واﺣﺪ ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺣﻮادث ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻬﯿﻪ و اﺟﺮا ﮐﻨﺪ.