خرید لیست قیمت فروش درجه فشار صفحه FG

برای استعلام لیست قیمت فروش درجه صفحه 4 سانتی متر FG مدل ایستاده یا تابلویی – درجه فشار صفحه 6 سانتی متر FG ساخت چین – درجه صفحه فشار خشک 10 سانتیمنر FG چین – درجه صفحه 15 سانتی متر میتوانید با 02109141776345 یا فروشگاه پنو پخش یا MyCityAd.ir بشماره  09141776345 تماس بگیرید.

انواع گیج های فشار خشک

تولید کننده: FG – china
..

انواع گیج های فشار روغنی

تولید کننده: FG – china
..

درجه فشار صفحه 15 سانتيمتر 4 بار ايستاده 500,000 ریال
درجه فشار صفحه 15 سانتيمتر 4 بار ايستاده FG-8008
تولید کننده: FG – china
..

درجه فشار صفحه 10 سانتيمتر 10 بار ايستاده 180,000 ریال
درجه فشار صفحه 10 سانتيمتر 10 بار ايستاده FG-8006
تولید کننده: FG – china
..

درجه فشار صفحه 10 سانتيمتر 10 بار تابلويي 200,000 ریال
درجه فشار صفحه 10 سانتيمتر 10 بار تابلويي FG-8006
تولید کننده: FG – china
..

درجه فشار صفحه 10 سانتيمتر 100 بار ايستاده 180,000 ریال
درجه فشار صفحه 10 سانتيمتر 100 بار ايستاده FG-8006
تولید کننده: FG – china
..

درجه فشار صفحه 10 سانتيمتر 100 بار تابلويي 200,000 ریال
درجه فشار صفحه 10 سانتيمتر 100 بار تابلويي FG-8006
تولید کننده: FG – china
..

درجه فشار صفحه 10 سانتيمتر 16 بار ايستاده 180,000 ریال
درجه فشار صفحه 10 سانتيمتر 16 بار ايستاده FG-8006
تولید کننده: FG – china
..

درجه فشار صفحه 10 سانتيمتر 16 بار تابلويي 200,000 ریال
درجه فشار صفحه 10 سانتيمتر 16 بار تابلويي FG-8006
تولید کننده: FG – china
..

درجه فشار صفحه 10 سانتيمتر 2 بار ايستاده 180,000 ریال
درجه فشار صفحه 10 سانتيمتر 2 بار ايستاده FG-8006
تولید کننده: FG – china
..

درجه فشار صفحه 10 سانتيمتر 2 بار تابلويي 200,000 ریال
درجه فشار صفحه 10 سانتيمتر 2 بار تابلويي FG-8006
تولید کننده: FG – china
..

درجه فشار صفحه 10 سانتيمتر 25 بار ايستاده 180,000 ریال
درجه فشار صفحه 10 سانتيمتر 25 بار ايستاده FG-8006
تولید کننده: FG – china
..

درجه فشار صفحه 10 سانتيمتر 25 بار تابلويي 200,000 ریال
درجه فشار صفحه 10 سانتيمتر 25 بار تابلويي FG-8006
تولید کننده: FG – china
..

درجه فشار صفحه 10 سانتيمتر 4 بار ايستاده 180,000 ریال
درجه فشار صفحه 10 سانتيمتر 4 بار ايستاده FG-8006
تولید کننده: FG – china
..

درجه فشار صفحه 10 سانتيمتر 4 بار تابلويي 200,000 ریال
درجه فشار صفحه 10 سانتيمتر 4 بار تابلويي FG-8006
تولید کننده: FG – china
..

درجه فشار صفحه 10 سانتيمتر 40 بار ايستاده 180,000 ریال
درجه فشار صفحه 10 سانتيمتر 40 بار ايستاده FG-8006
تولید کننده: FG – china
..

درجه فشار صفحه 10 سانتيمتر 40 بار تابلويي 200,000 ریال
درجه فشار صفحه 10 سانتيمتر 40 بار تابلويي FG-8006
تولید کننده: FG – china
..

درجه فشار صفحه 10 سانتيمتر 6 بار ايستاده 180,000 ریال
درجه فشار صفحه 10 سانتيمتر 6 بار ايستاده FG-8006
تولید کننده: FG – china
..

درجه فشار صفحه 10 سانتيمتر 6 بار تابلويي 200,000 ریال
درجه فشار صفحه 10 سانتيمتر 6 بار تابلويي FG-8006
تولید کننده: FG – china
..

درجه فشار صفحه 10 سانتيمتر 60 بار ايستاده 180,000 ریال
درجه فشار صفحه 10 سانتيمتر 60 بار ايستاده FG-8006
تولید کننده: FG – china
..

درجه فشار صفحه 10 سانتيمتر 60 بار تابلويي 200,000 ریال
درجه فشار صفحه 10 سانتيمتر 60 بار تابلويي FG-8006
تولید کننده: FG – china
..

درجه فشار صفحه 15 سانتيمتر 10 بار ايستاده 500,000 ریال
درجه فشار صفحه 15 سانتيمتر 10 بار ايستاده FG-8008
تولید کننده: FG – china
..

درجه فشار صفحه 15 سانتيمتر 100 بار ايستاده 500,000 ریال
درجه فشار صفحه 15 سانتيمتر 100 بار ايستاده FG-8008
تولید کننده: FG – china
..

درجه فشار صفحه 15 سانتيمتر 16 بار ايستاده 500,000 ریال
درجه فشار صفحه 15 سانتيمتر 16 بار ايستاده FG-8008
تولید کننده: FG – china
..

درجه فشار صفحه 15 سانتيمتر 2 بار ايستاده 500,000 ریال
درجه فشار صفحه 15 سانتيمتر 2 بار ايستاده FG-8008
تولید کننده: FG – china
..

درجه فشار صفحه 15 سانتيمتر 25 بار ايستاده 500,000 ریال
درجه فشار صفحه 15 سانتيمتر 25 بار ايستاده FG-8008
تولید کننده: FG – china
..

درجه فشار صفحه 15 سانتيمتر 40 بار ايستاده 500,000 ریال
درجه فشار صفحه 15 سانتيمتر 40 بار ايستاده FG-8008
تولید کننده: FG – china
..

درجه فشار صفحه 15 سانتيمتر 6 بار ايستاده 500,000 ریال
درجه فشار صفحه 15 سانتيمتر 6 بار ايستاده FG-8008
تولید کننده: FG – china
..

درجه فشار صفحه 15 سانتيمتر 60 بار ايستاده 500,000 ریال
درجه فشار صفحه 15 سانتيمتر 60 بار ايستاده FG-8008
تولید کننده: FG – china
..

درجه فشار صفحه 4 سانتيمتر10 بار تابلويي 56,000 ریال
درجه فشار صفحه 4 سانتيمتر10 بار تابلويي FG-8002
تولید کننده: FG – china
..

درجه فشار صفحه 4 سانتيمتر16 بار تابلويي 56,000 ریال
درجه فشار صفحه 4 سانتيمتر16 بار تابلويي FG-8002
تولید کننده: FG – china
..

درجه فشار صفحه 4 سانتيمتر2 بار تابلويي 56,000 ریال
درجه فشار صفحه 4 سانتيمتر2 بار تابلويي FG-8002
تولید کننده: FG – china
..

درجه فشار صفحه 4 سانتيمتر4 بار تابلويي 56,000 ریال
درجه فشار صفحه 4 سانتيمتر4 بار تابلويي FG-8002
تولید کننده: FG – china
..

درجه فشار صفحه 4 سانتيمتر6 بار تابلويي 56,000 ریال
درجه فشار صفحه 4 سانتيمتر6 بار تابلويي FG-8002
تولید کننده: FG – china
..

درجه فشار صفحه 6 سانتيمتر 10 بار ايستاده 63,000 ریال
درجه فشار صفحه 6 سانتيمتر 10 بار ايستاده FG-8002
تولید کننده: FG – china
..

درجه فشار صفحه 6 سانتيمتر 10 بار تابلويي 70,000 ریال
درجه فشار صفحه 6 سانتيمتر 10 بار تابلويي FG-8002
تولید کننده: FG – china
..

درجه فشار صفحه 6 سانتيمتر 100 بار ايستاده 63,000 ریال
درجه فشار صفحه 6 سانتيمتر 100 بار ايستاده FG-8002
تولید کننده: FG – china
..

درجه فشار صفحه 6 سانتيمتر 100 بار تابلويي 70,000 ریال
درجه فشار صفحه 6 سانتيمتر 100 بار تابلويي تولید کننده FG – china

 

درجه فشار صفحه 6 سانتيمتر 16 بار ايستاده 63,000 ریال
درجه فشار صفحه 6 سانتيمتر 16 بار ايستاده

تولید کننده: FG – china
..

درجه فشار صفحه 6 سانتيمتر 16 بار تابلويي 70,000 ریال
درجه فشار صفحه 6 سانتيمتر 16 بار تابلويي

تولید کننده: FG – china
..

درجه فشار صفحه 6 سانتيمتر 2/5 بار ايستاده 63,000 ریال
درجه فشار صفحه 6 سانتيمتر 2/5 بار ايستاده

تولید کننده: FG – china
..

درجه فشار صفحه 6 سانتيمتر 25 بار ايستاده 63,000 ریال
درجه فشار صفحه 6 سانتيمتر 25 بار ايستاده

تولید کننده: FG – china
..

درجه فشار صفحه 6 سانتيمتر 25 بار تابلويي 70,000 ریال
درجه فشار صفحه 6 سانتيمتر 25 بار تابلويي

تولید کننده: FG – china
..

درجه فشار صفحه 6 سانتيمتر 4 بار ايستاده 63,000 ریال
درجه فشار صفحه 6 سانتيمتر 4 بار ايستاده

تولید کننده: FG – china
..

درجه فشار صفحه 6 سانتيمتر 4 بار تابلويي 70,000 ریال
درجه فشار صفحه 6 سانتيمتر 4 بار تابلويي

تولید کننده: FG – china
..

درجه فشار صفحه 6 سانتيمتر 40 بار ايستاده 63,000 ریال
درجه فشار صفحه 6 سانتيمتر 40 بار ايستاده

تولید کننده: FG – china
..

درجه فشار صفحه 6 سانتيمتر 6 بار ايستاده 63,000 ریال
درجه فشار صفحه 6 سانتيمتر 6 بار ايستاده

تولید کننده: FG – china
..

درجه فشار صفحه 6 سانتيمتر 6 بار تابلويي 70,000 ریال
درجه فشار صفحه 6 سانتيمتر 6 بار تابلويي

تولید کننده: FG – china
..

درجه فشار صفحه 6 سانتيمتر 60 بار ايستاده 63,000 ریال
درجه فشار صفحه 6 سانتيمتر 60 بار ايستاده

تولید کننده: FG – china
..

درجه فشار صفحه 6 سانتيمتر 60 بار تابلويي 70,000 ریال
درجه فشار صفحه 6 سانتيمتر 60 بار تابلويي

تولید کننده: FG – china
..

درجه فشارصفحه 6 سانتيمتر 2/5 بار تابلويي 70,000 ریال
درجه فشارصفحه 6 سانتيمتر 2/5 بار تابلويي

تولید کننده: FG – china
..

درجه فشارصفحه 6 سانتيمتر 40 بار تابلويي 70,000 ریال
درجه فشارصفحه 6 سانتيمتر 40 بار تابلويي

تولید کننده: FG – china
..