کیست کبد

 Liver cyst / کیست کبد

کیستهاي کبد معمولا ضایعات منفرد و تک کانوني هستند که هیچ عالمتي ایجاد نميکنند. گاهي از اوقات کیستهاي بزرگ باعث ایجاد توده یا ناراحتي در قسمت فوقاني شکم ميشوند. بیماري پليکیستیک کبد در نیمي از موارد با بیماري پليکیستیک کلیه همراه است.

در بیماراني که تنها یک یا دو کیست کبدي دارند، باید همیشه احتمال اکینوکوکوز را در نظر گرفت

اکثر کیستهاي منفرد یک پوشش سروزي دارند. کیستهاي منفردي که پوشش اپيتلیالي مکعبي دارند در گروه سیستآدنومها طبقه بندي ميشوند و باید برداشته شوند چون پیش بدخیم هستند.

کیستهاي چندقسمتي )دیوارهدار( اگر اکینوکوکي نباشند، معمو ًال نئوپالستیک هستند سادهترین روش درمان این است که قسمت سطحي دیوارهٔ کیست درالپاروسکوپي برداشته شود. زبانهاي از اومنتوم بهصورت ثابت در درون فضاي کیست قرار داده ميشود تا از به هم چسبیدن لبه هاي کیست جلوگیری کند. این عمل تقریباً در تمام بیماران درماني است

علایم کیست کبد:

زردی ، عفونت ، درد شکم